Будна С. М., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освітиДата конвертації08.01.2017
Розмір445 b.


Будна С.М., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти

 • Будна С.М., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти


Особистісно орієнтованого навчання (забезпечення розвитку академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів)

 • Особистісно орієнтованого навчання (забезпечення розвитку академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів)

 • Компетентнісного підходу (формування ключових, предметних компетентностей)

 • Діяльнісного підходу (розвиток умінь і навичок учнів, застосування набутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища)Ввести Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня в дію поетапно:

 • Ввести Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня в дію поетапно:

 • у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2013/2014 навчального року;

 • у 6-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2014/2015 навчального року;

 • у 7-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2015/2016 навчального року;

 • у 8-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2016/2017 навчального року;

 • у 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2017/2018 навчального рокуІнваріантна складова формується на державному рівні й є обов’язковою для реалізації в усіх навчальних закладах, що дають повну загальну середню освіту.

 • Інваріантна складова формується на державному рівні й є обов’язковою для реалізації в усіх навчальних закладах, що дають повну загальну середню освіту.

 • Базовий рівень визначається обов’язковими вимогами до загальноосвітньої підготовки учнів згідно з Державним стандартом ;

 • Профільний рівень – навчальними програмами, затвердженими МОН молоді та спорту України

Мета:

 • Мета:

 • ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА РІВНІ, ДОСТАТНЬОМУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ СВІТІ, УСПІШНОГО ОВОЛОДІННЯ ЗНАННЯМИ З ІНШИХ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ У ПРОЦЕСІ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ, РОЗВИТКУ ЇХНЬОЇ УВАГИ, ПАМ’ЯТІ, ЛОГИКИ, КУЛЬТУРИ МИСЛЕННЯ ТА ІНТУЇЦІЇРозкриття ролі та можливостей математики у пізнанні та описанні реальних процесів і явищ дійсності, забезпечення усвідомлення математики як універсальної мови природничих наук та органічної складової загальної людської культури

 • Розкриття ролі та можливостей математики у пізнанні та описанні реальних процесів і явищ дійсності, забезпечення усвідомлення математики як універсальної мови природничих наук та органічної складової загальної людської культури

 • Розвиток логічного, критичного і творчого мислення учнів, здатності чітко та аргументовано формулювати і висловлювати свої судженняЗабезпечення оволодіння учнями математичною мовою, розуміння ними математичної символіки, математичних формул і моделей як таких, що дають змогу описувати загальні властивості об’єктів, процесів тощо

 • Забезпечення оволодіння учнями математичною мовою, розуміння ними математичної символіки, математичних формул і моделей як таких, що дають змогу описувати загальні властивості об’єктів, процесів тощо

 • Формування здатності логічно обґрунтовувати та доводити математичні твердження, застосовувати математичні методи у процесі розв’язування навчальних і практичних задач,використовувати математичні знання і вміння під час вивчення інших навчальних предметівРозвиток умінь працювати з підручником, опрацьовувати математичні тексти, шукати і використовувати додаткову навчальну інформації, критично оцінювати здобуту інформацію та її джерела,виокремлювати головне, аналізувати, робити висновки, використовувати отриману інформацію в особистому житті

 • Розвиток умінь працювати з підручником, опрацьовувати математичні тексти, шукати і використовувати додаткову навчальну інформації, критично оцінювати здобуту інформацію та її джерела,виокремлювати головне, аналізувати, робити висновки, використовувати отриману інформацію в особистому житті

 • Формування здатності оцінювати правильність і раціональність розв'язання математичних задач, обґрунтовувати твердження, розпізнавати логічно некоректні міркування, приймати рішення в умовах неповної, надлишкової, точної та ймовірнісної інформаціїЧисла ( Натуральні, цілі, раціональні, дійсні числа). Звичайні, десяткові дроби. Арифметичні дії над числами. Наближені числа. Відсотки. Відсоткові розрахунки. Пропорції.

 • Числа ( Натуральні, цілі, раціональні, дійсні числа). Звичайні, десяткові дроби. Арифметичні дії над числами. Наближені числа. Відсотки. Відсоткові розрахунки. Пропорції.

 • Вирази. Числові вирази і вирази із змінними.

 • Степінь з натуральним і цілим показниками. Арифметичний квадратний корінь.

 • Одночлен. Многочлен. Дії над многочленами. Дробові вирази та дії над ними. Перетворення виразів.

 • Рівняння і нерівності.Рівняння і нерівності з однією змінною: лінійні, квадратні.

 • Рівняння і нерівності з однією змінною: лінійні, квадратні.

 • Рівняння з двома змінними. Системи двох рівнянь з двома змінними.

 • Системи лінійних нерівностей з однією змінною. Застосування рівнянь та їх систем під час розв’язування задач.

 • Функції. Лінійна функція. Обернена пропорційність. Квадратична функція. Числові послідовності.

 • Елементи комбінаторики. Теорії ймовірностей та статистики. (Множини. Комбінаторні правила суми та добутку. Ймовірність випадкової події. Способи подання даних та їх обробки)Геометричні фігури:

 • Геометричні фігури:

 • - Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості.

 • - Трикутник, многокутники. Коло і круг. Рівність і подібність геометричних фігур.

 • - Побудова циркулем і лінійкою.

 • - Геометричні перетворення на площині. Координати і вектори на площині. Геометричні фігури у просторі (площина, куб, прямокутний паралелепіпед, призма, піраміда, куля і сфера, циліндр і конус).

 • Геометричні величини.

 • Довжина відрізка, кола. Міра кута. Площа і об’єм.

За потребою, спеціалізовані навчальні заклади (класи) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназії, ліцеї, колегіуми, можуть перерозподіляти кількість годин між навчальними предметами у межах 15%

 • За потребою, спеціалізовані навчальні заклади (класи) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназії, ліцеї, колегіуми, можуть перерозподіляти кількість годин між навчальними предметами у межах 15%

 • При цьому, вилучення з навчального процесу предметів інваріантної складової не допускається

 • Години на вивчення предметів інваріантної складової можуть перерозподілятися, у сторону зменшення, не більше ніж у два рази у порівнянні з показниками Типових навчальних планівДля підсилення предметів інваріантної частини, які вивчаються поглиблено чи вводяться додатково.

 • Для підсилення предметів інваріантної частини, які вивчаються поглиблено чи вводяться додатково.

 • У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно.

 • Розподіл годин фіксується у календарному плані, який затверджується керівником навчального закладу.

 • Вчитель записує проведені уроки на сторінках класного журналу, відведених для предмета, на підсилення якого використано зазначені годиниДля запровадження курсів за вибором (спецкурсів та факультативів), що розширюють обрану навчальним закладом спеціалізацію чи загально світоглядного спрямування

 • Для запровадження курсів за вибором (спецкурсів та факультативів), що розширюють обрану навчальним закладом спеціалізацію чи загально світоглядного спрямування

 • Для індивідуальних занять та консультаційЗа рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на сторінках класного журналу або у окремому журналі.

 • За рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на сторінках класного журналу або у окремому журналі.

 • Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також приймається навчальним закладом.У класах суспільно-гуманітарного напряму (крім економічного профілю), філологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів та технологічного профілю, замість предмета «Математика» можуть вивчатися окремі курси – «Алгебра та початки аналізу» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) і «Геометрія» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) за рахунок часу, відведеного на профільне і поглиблене вивчення предметів

 • У класах суспільно-гуманітарного напряму (крім економічного профілю), філологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів та технологічного профілю, замість предмета «Математика» можуть вивчатися окремі курси – «Алгебра та початки аналізу» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) і «Геометрія» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) за рахунок часу, відведеного на профільне і поглиблене вивчення предметівЛист МОНмолодьспорту № 14.1/10-2242 від 07.08.2012 р.

 • Лист МОНмолодьспорту № 14.1/10-2242 від 07.08.2012 р.

 • у навчально-виховному процесі не використовувати літературу типу "Готові домашні завдання", "Шпаргалки", "Відповіді на питання державної підсумкової атестації" і т.п., оскільки така література не сприяє засвоєнню змісту навчальних програм та формуванню практичних умінь і навичок учнів.Враховуючи особливості структури програми та підручників з математики, недоцільно здійснювати календарне планування безпосередньо у навчальній програмі.

 • Враховуючи особливості структури програми та підручників з математики, недоцільно здійснювати календарне планування безпосередньо у навчальній програмі.

 • Послідовність викладення навчального матеріалу у календарному плануванні здійснюється відповідно до підручника.1. Учитель може використовувати книжку для вчителя й не готувати окремий конспект для кожного уроку, якщо:

 • 1. Учитель може використовувати книжку для вчителя й не готувати окремий конспект для кожного уроку, якщо:

  • посібник має гриф «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»;
  • посібник включено до переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОНМСУ для використання в ЗНЗ.
 • 2. Учитель, який має кваліфікаційну категорію «спеціаліст», має самостійно складати конспект уроку із використанням матеріалів методичних посібників з метою вироблення й відпрацювання навичок моделювання уроків різного типу.Кількість варіантів першої та другої частин атестаційної роботи добирається навчальними закладами (бажано для кожного учня окремий варіант, але не менше десяти варіантів для кожного класу)

 • Кількість варіантів першої та другої частин атестаційної роботи добирається навчальними закладами (бажано для кожного учня окремий варіант, але не менше десяти варіантів для кожного класу)

 • За рішенням навчального закладу можна ввести власну нумерацію варіантів першої та другої частин атестаційної роботи

 • Кількість варіантів третьої та четвертої частин добирається департаментом науки і освіти обласної державних адміністрацій (не менше чотирьох варіантів).Учням виставляється одна оцінка — з математики.

 • Учням виставляється одна оцінка — з математики.

 • Оцінка виставляється у класному журналі на сторінці предмета «Алгебра» у колонку з написом «ДПА» після колонки з написом «Річна». 063-277-88-76

 •  063-277-88-76

 •  099-66-37-504

 •  731-12-34Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка