Бухгалтерський облік операцій з похідними фінансовими інструментами СутністьДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.


Бухгалтерський облік операцій з похідними фінансовими інструментами


Сутність:

 • Похідні фінансові інструменти можна визначити як контракти, що укладаються з метою перерозподілу фінансових ризиків і передбачають фіксацію всіх умов проведення в майбутньому певної операції (купівлі, продажу, обміну, емісії) з інструментом, який є предметом угоди.

 • Дериватив – це по суті фінансовий інструмент, вартість якого є похідною від вартості базового інструменту, що є об'єктом угодиВизначення:

 • МСБО 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка”

 • Похідний інструмент - фінансовий інструмент, який має всі три такі характеристики:

 • а) його вартість змінюється у відповідь на зміни встановленої ставки відсотка, ціни фінансового інструмента, товарної ціни, валютного курсу, індексу цін чи ставок, показника кредитного рейтингу чи індексу кредитоспроможності, або подібної змінної величини;

 • б) який не вимагає початкових чистих інвестицій або початкових чистих інвестицій, менших ніж ті, що були б потрібні для інших типів контрактів, які, за очікуванням, мають подібну реакцію на зміни ринкових факторів;

 • в) який погашається на майбутню дату.FAS 133 “Облік похідних інструментів і операцій хеджування”

 • Похідний інструмент - фінансовий інструмент або інший контракт, що одночасно відповідає таким умовам:

 • а) вартість інструменту повинна змінюватися залежно від змін хоча б одного з показників базового активу – наприклад, вартості, ставки валютного курсу; даний інструмент повинен мати принаймні одну умовну суму і/або резерв під платіж;

 • б) величина первинної чистої інвестиції в інструмент повинна дорівнювати нулю або ж бути меншою від вартості чистої інвестиції за контрактами, які аналогічно реагують на зміни ринкових факторів;

 • в) умови контракту мають встановлювати вимогу за взаємозаліком або дозволяти здійснювати взаємозалік.Види деривативів

 • За базовим активом: фінансові, товарні

 • Базовий актив - предмет строкового контракту (деривативу): цінні папери, кошти, товарні ресурси, фондові індекси, процентні ставки та інші ринкові показники

 • За місцем укладання: біржові, позабіржові

 • За способом розрахунку: брутто, нетто

 • брутто-основа - система розрахунків за контрактом на валовій основі;

 • нетто-основа - система розрахунків за контрактом на чистій основі.

 • Основу класу похідних фінансових інструментів становлять

 • ф'ючерсні, форвардні, опціонні угоди та свопи.Застосування деривативів

 • З метою спекуляції – отримання прибутку від наявності з часом різниці в цінах. У разі несприятливих умов з часом – понесення збитків.

 • З метою хеджування – компенсації збитків від об’єкта хеджування за рахунок прибутку від інструмента хеджування. Хеджування ліквідує як ризик, так і можливість отримання прибутку (будь-який прибуток від об’єкта перекривається збитком від інструмента хеджування і навпаки (окрім опціонів)

 • Виділяють

 • Економічне хеджування – процес укладання угод, направлених на мінімізацію цінових ризиків, що виникають в процесі діяльності. В багатьох випадках може не вимагати обліку хеджування.

 • Облік хеджування – дозволяє відкласти або прискорити визнання прибутків/збитків за об’єктом та інструментом хеджування, таким чином він балансує вплив хеджованої статті та деривативу на звіт про прибутки/збитки (згортання змін)Нормативне регулювання:

 • МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» - визначає принципи визнання та оцінки фінансових активів та фінансових зобов'язань

 • МСБО 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання» визначає вимоги до подання інформації про фінансові інструменти

 • МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття» визначає вимоги до розкриття інформації про фінансові інструменти

 • П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інструменти та її розкриття у фінансовій звітності.Нормативне регулювання:

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. № 911-р Стратегія застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

 • Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України, затверджена постановою Правління НБУ № 309 від 31.08.2007 р.

 • Лист НБУ від 20.02.2008 N 13-215/771-1979 «Про здійснення операцій з інструментами хеджування валютного ризику»

 • Постанова Правління НБУ від 10.08.2005 N 281 «Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою»

 • Лист НБУ від 09.07.2009 N 13-215/4577-12968 «Роз'яснення щодо торгівлі іноземною валютою та операцій з похідними фінансовими інструментами»

 • Постанова Правління НБУ від 21.07.2009 N 416 «Зміни до розділу І Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою»

 • Лист НБУ від 23.10.2009 N 13-214/7001-19824 «Щодо здійснення на міжбанківському валютному ринку України операцій купівлі-продажу іноземної валюти за гривні на умовах “форвард”»Загальні принципи обліку операцій з похідними фінансовими інструментами

 • 1. Банк може формувати два субпортфелі похідних фінансових інструментів залежно від своїх первинних намірів і мети:

 • Спекулятивний портфель

 • Портфель хеджування

 • Похідні фінансові інструменти з метою відображення в бухгалтерському обліку класифікуються таким чином:

 • похідні фінансові інструменти в торговому портфелі банку;

 • похідні фінансові інструменти, що призначені для обліку хеджування.2. В бухгалтерському обліку похідні фінансові інструменти відображаються багаторазовою подією:

 • на дату операції;

 • на дату переоцінки;

 • на дату розрахунку

 • Дата операції - це дата, коли суб'єкт господарювання бере на себе зобов'язання придбати чи продати актив. Облік за датою операції стосується а) визнання активу, який мають отримати, та зобов'язання, яке треба сплатити за нього на дату операції, та б) припинення визнання активу, який продають, визнання будь-якого прибутку чи збитку від продажу та визнання дебіторської заборгованості покупця за платіж на дату операції.

 • Дата розрахунку - це дата, коли актив надається суб'єктові господарювання (або суб'єктом господарювання). Облік за датою розрахунку стосується а) визнання активу на дату його отримання суб'єктом господарювання та б) припинення визнання активу і визнання будь-якого прибутку чи збитку від продажу на дату, коли суб'єкт господарювання його надає.

 • МСБО 39Основне правило МСБО 39 – будь-які фінансові активи або зобов'язання, що підпадають під дію даного стандарту, в тому числі похідні фінансові інструменти, слід оцінювати за їх справедливою вартістю

 • 3. Усі похідні фінансові інструменти первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю

 • Справедлива вартість - це сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

 • Найкращій доказ справедливої вартості деривативу при первісному визнанні – це ціна операції

 • Справедлива вартість похідних фінансових інструментів, крім опціонів, на дату операції дорівнює нулю, так як відсутні початкові чисті інвестиції.

 • Справедлива вартість опціонів на дату операції дорівнює премії опціонів, яка відображається за балансовими рахунками з обліку опціонів.4. Витрати на операції визнаються за рахунками витрат під час їх первісного визнання

 • Витрати на операції - податки, мито, гонорари та комісійні, сплачені брокерам, дилерам, агентам і консультантам, біржові збори або внески, інші фактичні витрати, пов'язані з придбанням або продажем похідних фінансових інструментів, і яких не було б, якби операція з придбання або продажу похідних фінансових інструментів не здійснювалася5. Похідні фінансові інструменти в бухгалтерському обліку на дату операції відображаються за відповідними позабалансовими рахунками як вимоги щодо отримання одного активу та зобов'язання з поставки іншого за курсом (ціною), зафіксованим у контракті.

 • Вимоги та зобов’язання обліковуються з урахуванням форвардного курсу, який на дату операції є контрактним курсом

 • Сума вимог = сумі зобов’язань6. Вимоги щодо отримання одного активу та зобов'язання з поставки іншого за одним контрактом можуть згортатися і відображатися на нетто-основі, якщо одночасно виконуються такі умови:

 • є юридично забезпечені права на згортання визнаних сум

 • наміри банку щодо погашення зобов'язання на нетто-основі документально підтверджені

 • У цьому разі бухгалтерські проводки за позабалансовими рахунками можуть не здійснюватися7. На кожну наступну після первісного визнання дату балансу похідні фінансові інструменти оцінюються за справедливою вартістю без будь-яких витрат на операції

 • Кращим свідченням справедливої вартості є ціни котирування на активному ринку

 • Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо ціни котирування легко і регулярно доступні та відображають фактичні й регулярно здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами (біржовий інструмент)

 • Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, суб’єкт господарювання встановлює справедливу вартість, застосовуючи метод оцінюванняМетоди оцінювання:

 • посилання на ринкову ціну іншого подібного інструменту;

 • аналіз дисконтованих грошових потоків;

 • інші методи, що забезпечують достовірне визначення справедливої вартості похідних фінансових інструментів.

 • Методи обчислення справедливої вартості похідних фінансових інструментів банки зазначають у своїй обліковій політиці щодо кожного виду похідних фінансових інструментів.

 • Періодично суб'єкт господарювання обстежує метод оцінювання та перевіряє його на достовірність, застосовуючи ціни будь-яких спостережених поточних ринкових операцій з таким самим інструментом (тобто без змінювання та перепакування), або на основі інших доступних спостережених ринкових даних.8. Подальша оцінка:

 • 8. Подальша оцінка:

 • - Переоцінка похідних фінансових інструментів, якими є біржові інструменти, здійснюється банком за результатами кожного біржового дня (торговельної сесії) за визначеною біржею котирувальною (розрахунковою) ціною.

 • - Переоцінка похідних фінансових інструментів, якими є позабіржові інструменти, здійснюється банком у разі зміни їх справедливої вартості.

 • - Результат переоцінки відображається банком у строки, визначені його обліковою політикою, але обов’язково на дату балансу та дату погашення похідного фінансового інструменту.Форвардні контракти

 • Форвардний контракт (форвард) - двосторонній контракт, який засвідчує зобов'язання придбати (продати) базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому з фіксацією ціни під час укладення контракту.

 • Дисконт або премія за форвардним контрактом - це різниця між форвардною і спотовою ціною базового активу.

 • Всі параметри форвардного контракту: дати угоди та платежу, суми, вид базового активу та ціна — визначаються індивідуально за згодою сторін без будь-яких обмежень і відповідають конкретним потребам учасників ринку.Ф'ючерсні контракти

 • Ф'ючерсний контракт (ф'ючерс) - контракт, аналогічний до форвардного, але відбувається за стандартизованими умовами: здійснюється тільки на біржах, під їх контролем, форма та умови контрактів уніфіковані, і розрахунки щодо купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів здійснюються через розрахункову палату біржі, яка гарантує своєчасність і повноту платежів

 • Конкретні умови та правила здійснення торгівлі різними типами ф’ючерсних контрактів визначаються ф’ючерсною біржеюПочаткова або додаткова маржа - гарантійний внесок учасника біржової торгівлі, який забезпечує можливість примусового закриття відкритої позиції на біржі

 • Початкова або додаткова маржа - гарантійний внесок учасника біржової торгівлі, який забезпечує можливість примусового закриття відкритої позиції на біржі

 • У брокерській фірмі клієнт відкриває депозитний рахунок, на якому розміщує деяку суму коштів як заставу — початкову маржу (гарантійний внесок). У середньому розмір початкової маржі становить 2 — 3% від номінальної вартості одного контракту

 • Після закінчення торгового дня клірингова палата проводить взаєморозрахунки (кліринг) за всіма відкритими позиціями

 • Усі позиції умовно закриваються на основі розрахункової (котирувальної) ціни. Припускається, ніби всі клієнти закрили позиції укладанням протилежної угоди за розрахунковою ціною

 • Залежно від правил біржі розрахунковою ціною вважається ціна, що зафіксована в останньому контракті торгового дня або середнє значення цін кількох контрактів перед закриттям торгівліВаріаційна маржа - результат переоцінки біржового деривативу, який перераховується кліринговою палатою з рахунку сторони, що програла, на рахунок сторони, що виграла

 • Варіаційна маржа - результат переоцінки біржового деривативу, який перераховується кліринговою палатою з рахунку сторони, що програла, на рахунок сторони, що виграла

 • Сума нарахованої чи списаної варіаційної маржі за весь період дії контракту є справедливою вартістю ф’ючерса

 • Отже, щодня учасники ф’ючерсних торгів отримують виграші чи зазнають програшу.

 • Якщо сума на рахунку клієнта перевищує початкову маржу, то надлишок може бути знятий з рахунку. Водночас клієнт, котрий програв, і сума коштів на його рахунку стала нижчою за встановлений мінімум, має зробити додатковий внесок

 • Головною метою встановлення всіх видів гарантійних внесків є захист розрахункової системи від невиконання зобов’язань з боку учасників угодОпціони

 • Опціонний контракт (опціон) - контракт, який надає його покупцеві право, але не зобов'язання, придбати (опціон кол) або продати (опціон пут) визначену кількість базового активу за визначеною ціною впродовж визначеного періоду (американський опціон) або на визначену наперед дату (європейський опціон) та встановлює зобов'язання продавця опціону виконати умови контракту, якщо покупець вирішить реалізувати своє право

 • Опціони обмежують ризик їх власників розміром опціонної премії, але не обмежують потенційних прибутків

 • Опціони є зручними й гнучкими фінансовими інструментами страхування від ризиків, але їх вартість досить висока

 • Опціонна премія в середньому становить 3 — 5% від суми угодиПремія опціону - ціна, що сплачується покупцем опціону його продавцю за набуте право скористатися опціоном

 • Премія опціону - ціна, що сплачується покупцем опціону його продавцю за набуте право скористатися опціоном

 • Часова вартість опціону - це вартість права відкласти виплату ціни виконання до завершення строку дії опціону

 • Часова вартість опціону на дату укладення дорівнює премії опціону

 • Часова вартість на дату закінчення терміну його дії дорівнює нулю

 • Внутрішня вартість опціону вказує на можливість отримання прибутку для покупця при його негайному виконанні.

 • Внутрішня вартість опціону кол - це різниця між спотовою ціною базового активу та ціною виконання опціону

 • Внутрішня вартість опціону пут - це різниця між ціною виконання опціону та спотовою ціною базового активу

 • Якщо внутрішня вартість відсутня, то покупець не буде використовувати своє право • Справедлива вартість опціону на дату операції складається тільки з часової вартості (премії опціону)

 • Справедлива вартість опціону на дату закінчення його терміну складається тільки з внутрішньої вартості (якщо така є)

 • Покупець опціону може вийти з угоди трьома способами:

 • здійснити своє право і пред’явити опціон до виконання;

 • продати опціон третій стороні;

 • знехтувати правом, наданим опціоном.Своп-контракти

 • Своп-контракти — це угода між двома учасниками про обмін відсотковими платежами на визначену суму протягом певного періоду часу або обмін однієї валюти на іншу за умови, що через деякий час буде проведено обернену операцію

 • Валютний своп - купівля-продаж однієї валюти за іншу на умовах зворотного викупу на певну дату в майбутньому за визначеним курсом

 • Процентний своп - обмін процентними платежами, які розраховані за різними ставками, але виходячи з однієї умовної суми протягом строку дії контракту за яким, як правило, один процентний платіж розраховується за фіксованою ставкою, інший - за плаваючою

 • Процентний своп розглядається як варіант форвардного контракту, за яким сторони здійснюють низку майбутніх обмінів грошових коштів за різними ставкамиСвоп-контракти мають позабіржовий характер, причому угоди укладаються індивідуально

 • Своп-контракти мають позабіржовий характер, причому угоди укладаються індивідуально

 • Типової схеми здійснення своп-контракту не існує, оскільки кожна угода має індивідуальний характер і відбиває потреби та можливості конкретних учасників.

 • Основною особливістю свопів є взаємовигідність, коли завдяки проведенню операцій обміну обидві сторони досягають тієї мети, яку вони перед собою ставили.

 • Угоди своп укладаються тоді, коли потенційні учасники мають намір скористатися такими можливостями іншої сторони, яких самі вони не мають.

 • Бухгалтерський облік своп-контрактів подібний до інших строкових контрактівХеджування

 • Хеджування - застосування одного чи декількох інструментів хеджування з метою повної або часткової компенсації змін справедливої вартості об'єкта хеджування або пов'язаного з ним грошового потоку

 • Інструмент хеджування - це призначений похідний фінансовий інструмент або непохідний (лише для хеджування валютного ризику) фінансовий актив або зобов'язання, справедлива вартість якого або грошові потоки від якого, за очікуванням, компенсуватимуть зміни справедливої вартості або грошових потоків об'єкта хеджування

 • Об'єкт хеджування - це актив, зобов'язання, тверда угода, високоймовірна прогнозована операція або чиста інвестиція в господарську одиницю за межами України, що створюють для банку ризик зміни справедливої вартості або грошових потоків і визначаються для хеджуванняЕтапи хеджування

 • 1. Визначення виду відносин хеджування

 • 2. Визначення статті або операції, що хеджується

 • 3. Визначення ризику і строку хеджування

 • 4. Визначення інструменту хеджування

 • 5. Розрахунок ефективності хеджування

 • 6. Документальне оформлення хеджування із зазначенням усіх перерахованих вище даних на початку хеджування

 • 7. Оцінка ефективності хеджування впродовж усього терміну хеджуванняМета обліку процесу хеджування – впорядковано відобразити вплив хеджованої статті й інструменту хеджування на звіт про фінансові результати банку

 • Мета обліку процесу хеджування – впорядковано відобразити вплив хеджованої статті й інструменту хеджування на звіт про фінансові результати банку

 • Облік хеджування відображає вплив згортання на прибутки/збитки змін справедливої вартості інструменту хеджування та об'єкта хеджування

 • Відносини хеджування можуть бути трьох типів:

 • а) хеджування справедливої вартості;

 • б) хеджування грошових потоків;

 • в) хеджування чистих інвестицій.Ефективність хеджування

 • 1. Ефективність хеджування - це ступінь, до якого зміни справедливої вартості або грошових потоків від об'єкта хеджування, що їх можна віднести до хеджування ризику, згортаються внаслідок змін справедливої вартості або грошових потоків інструменту хеджування

 • Ефективність хеджування оцінюється шляхом порівняння зміни справедливої вартості або грошового потоку від інструменту хеджування та об'єкта хеджування

 • 2. Оцінка ефективності хеджування здійснюється як перспективно, так і ретроспективно

 • 3. Хеджування вважається високоефективним за таких умов:

 • а) на початку хеджування і протягом подальших періодів (перспективна перевірка) очікується, що хеджування буде високоефективним у досягненні змін справедливої вартості або грошових потоків, які відносяться до хеджованого ризику, протягом періоду, для якого призначено хеджування;

 • б) фактичні результати хеджування (ретроспективна перевірка) перебувають у межах 80 - 125 відсотківОблік хеджування застосовується лише в тому разі, коли відносини хеджування відповідають усім таким вимогам (МСБО 39):

 • Облік хеджування застосовується лише в тому разі, коли відносини хеджування відповідають усім таким вимогам (МСБО 39):

 • 1. На початку хеджування існує офіційне призначення та документація про відносини хеджування.

 • 2. Очікується, що хеджування буде високоефективним у досягненні згортання змін справедливої вартості або грошових потоків, які відносяться до хеджованого ризику.

 • 3. У разі хеджування грошових потоків імовірність прогнозованої операції, яка є об'єктом хеджування, має бути високою і відображати доступність змінам грошових потоків, які можуть зрештою впливати на прибуток або збиток.

 • 4. Ефективність хеджування можна достовірно оцінити, тобто можна достовірно оцінити справедливу вартість або грошові потоки від об'єкта хеджування, які відносяться до хеджування ризику, та справедливу вартість інструменту хеджування.

 • 5. Хеджування оцінюється на безперервній основі і визначається, що воно було високоефективним протягом тих звітних періодів, на які хеджування призначалосяОфіційне призначення та документація про відносини хеджування мають містити:

 • Офіційне призначення та документація про відносини хеджування мають містити:

 • мету і стратегію банку щодо управління ризиком;

 • ідентифікацію інструменту хеджування;

 • відповідні об'єкти хеджування;

 • характер ризику, що підлягає хеджуванню;

 • метод оцінювання ефективності хеджуванняОблік хеджування можна застосовувати лише починаючи з дати, коли банк підготував усю необхідну документацію стосовно відносин хеджування

 • Облік хеджування можна застосовувати лише починаючи з дати, коли банк підготував усю необхідну документацію стосовно відносин хеджування

 • Хеджування має бути пов'язане з конкретним ідентифікованим і визначеним ризиком, який можна достовірно оцінити

 • Облік хеджування загальних ризиків бізнесу не здійснюється

 • Облік хеджування між учасниками однієї групи консолідованої фінансової звітності не здійснюється

 • Якщо хеджування перестає бути ефективним, облік хеджування має бути зупинений

 • Подальший облік інструменту й об'єкта хеджування ведеться відповідно до загальних правил обліку

 • Банк може за власним бажанням припинити облік хеджування у будь-який моментХеджування справедливої вартості

 • Хеджування справедливої вартості - це хеджування доступності змінам справедливої вартості визнаного активу чи зобов'язання або невизнаної твердої угоди (або ідентифікованої частини такого активу, зобов'язання чи твердої угоди), що відносяться до конкретного ризику і можуть впливати на прибуток або збитокХеджування справедливої вартості, обліковується таким чином:

 • Хеджування справедливої вартості, обліковується таким чином:

 • а) результат переоцінки інструменту хеджування до його справедливої вартості визнається в прибутку або збитку;

 • б) результат переоцінки об'єкта хеджування, що оцінюється банком за собівартістю, коригує балансову вартість цього об'єкта щодо хеджованого ризику і визнається в прибутку або збитку. Результат переоцінки об'єкта хеджування, що обліковується банком у портфелі на продаж, також визнається в прибутку або збитку

 • Результат переоцінки об'єкта хеджування щодо хеджованого ризику відображається на рахунку 6391 "Результат переоцінки об'єкта хеджування"

 • Аналітичний облік за цим рахунком ведеться в розрізі реалізованого та нереалізованого результату та за типами хеджування.Хеджування грошових потоків

 • Хеджування грошових потоків - це хеджування доступності змінам грошових потоків за визнаним активом чи зобов'язанням або за високоймовірною прогнозованою операцією, що відносяться до конкретного ризику і можуть впливати на прибуток або збиток

 • Хеджування грошових потоків, обліковується таким чином:

 • а) частина результату переоцінки інструменту хеджування, яка визначена як ефективне хеджування, визнається безпосередньо у власному капіталі банку на рахунку 5104 "Результати переоцінки за операціями хеджування";

 • б) неефективна частина результату переоцінки інструменту хеджування визнається в прибутках/збитках банкуХеджування чистих інвестицій

 • Хеджування чистих інвестицій - це хеджування валютних ризиків чистих інвестицій у господарську одиницю за межами України, які виникають у результаті переведення валюти господарської одиниці у функціональну валюту банку

 • Хеджування чистих інвестицій обліковується аналогічно до хеджування грошових потоків

 • У разі вибуття господарської одиниці за межами України сума прибутку або збитку, накопичена в капіталі на рахунку 5104 "Результати переоцінки за операціями хеджування", вилучається із капіталу і визнається в прибутках/збитках банку

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка