Державний стандарт загальної початкової освіти (Базовий навчальний план) Програми 1- 4 класиДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.
ТипДержавний стандарт


 • Освітня галузь “Мови і літератури”

 • Предмет “Українська мова”


Нормативні документи початкової освіти

 • Державний стандарт загальної початкової освіти (Базовий навчальний план)

 • Програми 1- 4 класи

 • Програма розвитку дітей дошкільного віку “Впевнений старт”

 • Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”Державний стандарт (українська мова)

 • 2005

 • Основна мета:

 • опанування грамоти (початкових умінь читати і писати),

 • засвоєнні доступного кола знань з мови,

 • Розвиток мовлення молодших школярів – уміння висловлюватися в усіх доступних для них формах, типах і стилях мовлення.

 • Розвиток мовлення – провідний принцип мовної освіти в загальноосвітній школі.Ключові компетентності:

 • вміння вчитися,

 • здоров’язбережувальна,

 • загальнокультурна,

 • громадянська,

 • соціальна компетентність,

 • компетентність з питань інформаційно-комунікаційних технологійЗмістові лінії Державного стандарту

 • 2005 рік

 • - мовленнєва

 • - мовна

 • - соціокультурнаНавчальні програми (українська мова)

 • 2006

 • Основна мета:

 • Розвиток навичок усного мовлення;

 • Розвиток загальномовленнєвих умінь;

 • Розвиток загальнонавчальних умінь(організаційних, загальнопізнавальних,контрольно-оцінних);

 • Формування певного кола знань про мову і мовних умінь;Порівняльний аналіз програм

 • 2006

 • 280 год (8 год на тиждень)Розділи програми

 • 2006 рік

 • Навчання грамоти

 • Мовленнєва діяльність

 • Знання про мову і мовні вміння

 • Правопис

 • Графічні навички письма. Техніка письма. Культура оформлення письмових робіт.Мовленнєвий розвиток дітей старшого дошкільного віку

 • На шостому році життя формуються вміння:

 • називати звуки, що повторюються у двох-трьох словах, найчастіше вживаються у скоромовці, вірші;

 • виокремлювати звук, з якого розпочинається чи закінчується слово;

 • впізнавати звук на початку, в кінці та в середині слова; послідовно називати звуки, з яких складається слово,

 • будувати звукову схему слова, добирати слова за звуковою схемою;

 • спостерігати за зміною значення слова із зміною звука; визначати кількість складів у слові, добирати такі слова і позначати їх на схемах;

 • утворювати речення за малюнками і схемами,

 • самостійно складати схеми речень з двох-трьох слів;

 • поширювати речення усно, за схемами та малюнкамиМовленнєвий розвиток дітей старшого дошкільного віку

 • Добуквений етап (шостий рік життя)

 • - розвиток умінь слухати й розуміти сприйняте на слух слово, фразу, нескладний за змістом текст;

 • - удосконалення звуковимови; звукової культури мовлення, номінативне значення слова (називає предмети, їхні ознаки, дії);

 • - поняття про існування слів, які нічого не називають і слугують для зв'язку з іншими словами (на, в(у), над, під, з, при);

 • - поняття про речення як групу зв'язаних між собою слів (два, три і більше), що виражають закінчену думку;

 • - поняття про можливість поєднати звуки в склади;

 • - знання про те, що кількість голосних звуків визначає кількість складів у слові.Мовленнєвий розвиток дітей старшого дошкільного віку

 • Буквений період (сьомий рік життя) ознайомлюються з літерами українського алфавіту як знаками, що позначають звуки на письмі;

 • засвоюють літери (їхні назви), навчаються позначати голосні й приголосні звуки;

 • розуміють, що під час читання вимовляється не назва літери, а звук, який вона позначає;

 • оволодівають основним способом читання — аналітико-синтетичним, складовим;

 • навчаються прочитувати злито дві літери, що позначають приголосний і голосний [ПГ] звуки або навпаки [ГП], літери, що позначають приголосний у кінці складу (слова): рак, чи на початку сто;

 • читають слова най­простішої структури: двоскладові (ма-ма, о-са) та трискла­дові (ли-мо-ни, со-ро-ка, мо-ло-ток);

 • правильно інтонують під час читання розповідні, питальні, спонукальні речення.ПОРТРЕТ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 • характеризується правильною звуковимовою;

 • розуміє значення мовлення для людини;

 • використовує мову в різних цілях;

 • ефективно спілкується рідною мовою; дістає задоволення від читання (дорослим та власного);

 • знає абетку рідної мови;

 • усвідомлює, що надрукований та написаний тексти використовують з різною метою;

 • розрізняє рідну й чужу мови; виявляє до останньої інтерес;

 • рука готова до письма;

 • має збалансований словниковий запас з кожної сфери життєдіяльності;

 • розмовляє грамотно, вживає прості й складні речення.І. Навчання грамоти.Навчання читати (Добукварний період 16 год)

 • має уявлення про номінативну роль слова; розрізнює назви істот і неживих предметів; розпізнає слова – назви ознак, дій, ставить до них питання; позначає слова умовними значками;

 • виокремлює речення з мовного потоку; аналізує їх за кількістю слів; будує графічні схеми речень;

 • складає речення за даною графічною схемою;

 • вимовляє слова по складах;

 • визначає на слух склад, який вимовляється з більшою силою голосу;

 • має уявлення про мовні і немовні звуки;

 • розрізнює голосні і приголосні звуки, тверді і м’які приголосні; умовно позначає їх на письмі;

 • робить звуковий аналіз простих за звуковою будовою слів; будує їх звукову схему, використовуючи умовні позначення звуків;ІІ. Мовленнєва змістова лінія (1клас)

 • Важливе місце в системи роботи над розвитком мовленнєвої діяльності учнів відводиться окремим урокам розвитку усного і писемного зв’язного мовлення, які рекомендується проводити не рідше як один раз на два тижні (17 год на рік).

 • Основна мета цих уроків у 1 класі – ознайомлення учнів з тематичними групами слів («Навчальне приладдя», «Явища природи», «Ввічливі слова» і т.ін.)

 • збагачення їхнього лексичного запасу словами – назвами предметів, ознак, дій

 • формування уміння будувати з вивченими словами словосполучення і речення, пов’язувати 2-3 речення у зв’язну розповідь (у 1класі - усно)

 • Важливо, щоб теми для них були цікавими дітям, торкалися подій з їхнього повсякденного життя. Уже з першого року навчання слід спонукати учнів до висловлювання власних думок, своїх оцінних суджень, висновків, порад тощо.Соціокультурна змістова лінія

 • 2011 рік

 • ІV. Соціокультурна змістова

 • лінія

 • 1.Тематичні групи слів, що називають державу, її столицю, державну символіку, реалії життя народу (протягом року)

 • 2. Фольклорні твори великої і малої форм(протягом року)

 • 3.Особливості національного мовленнєвого етикету. Правила мовленнєєвої поведінки під час спілкування(протягом року)

 • 4.Соціальні ролі (протягом року)Соціокультурна змістова лінія

 • Реалізація змісту соціокультурної лінії передбачає загальнокультурний розвиток молодших школярів і підготовку їх до життєдіяльності в українському соціумі.

 • Загальнокультурний розвиток здійснюється шляхом використання в процесі навчання української мови народознавчого матеріалу та інше.

 • Підготовка до життя в українському соціумі передбачає засвоєння учнями назви рідної держави та її столиці, ознайомлення з державними символами України і т.д.

 • Належне місце на уроках української мови повинно займати використання краєзнавчого й особливо лінгвокраєзнавчого матеріалу.

 • З метою формування культури поведінки в сім’ї доцільно ознайомлювати учнів з українськими традиціями в родинних стосунках.

 • Для забезпечення успішної адаптації в шкільному середовищі дітей потрібно вчити спілкуватися з учителями, однокласниками тощо.

 • На уроках української мови варто готувати молодших школярів до виконання соціальних ролей: читача бібліотеки, глядача театру і т.д.Діяльнісна змістова лінія

 • Ця робота здійснюється в процесі реалізації інших змістових ліній шляхом настанов учителя, використання різних алгоритмів навчальної діяльності, пам’яток, зразків, інструкцій, застосування парних і групових форм роботи, інтерактивних методів і прийомів навчання тощо.Навчити самостійно учнів учитися – це навчити:

 • 1. Здобувати

 • 2. Обробляти

 • 3. Узагальнювати

 • 4.ВикористовуватиВМІННЯ ВЧИТИСЬ – ключова компетентність

 • Основні завданнями загальноосвітньої школи

 • формування у школярів бажання і уміння вчитися,

 • виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя,

 • вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань

 • Концепція загальної середньої освіти

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка