Діагностування, ДіагностуванняДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.
#4759


Діагностування,

 • Діагностування,

 • моделювання,

 • планування, проектування,

 • конструювання

 • в методичній роботі навчального закладу


 • Non progredi est regredi

 • Не йти вперед означає йти назадДіагностування в методичній роботі навчального закладу

 • «Метод діагностування — стверджує Ю. Конаржевський, — це система правил і операцій, необхідних для вивчення педагогічного процесу й управління ним, а також причин, які впливають на його кінцеві результати».Діагностування має реалізувати три групи завдань — пізнавальні, конструктивно-організаційні та виховніПізнавальні завдання — це вивчення досвіду роботи педагогічної діяльності, вивчення позитивних тенденцій у її розвитку, причин низької результативності, шляхів її подолання.Конструктивно-організаційні завдання полягають у розробці єдиних педагогічних вимог до організації методичної роботи як цілеспрямованої системи, до прогнозування кінцевого результату.Виховні завдання полягають у стимулюванні творчої активності кожного члена педагогічного колективу на основі об'єктивного і справедливого оцінювання його роботи, заохочення успіхів та ініціативи.Головними об'єктами діагностування мають бути:

 • заняття в різноманітних формах методичної роботи (лекції, семінари, практикуми, круглі столи, дискусії тощо);

 • відкриті уроки, позакласні заходи в системі методичної роботи;

 • уроки і позакласні заходи педпрацівників у процесі вивчення стану викладання навчальних предметів.Основні завдання діагностування:

 • вивчення й аналіз рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виробничого процесу кадрами з відповідною базовою освітою;

 • вивчення й аналіз стану викладання предметів і професійно-практичної підготовки за навчальним планом;

 • вивчення й аналіз стану організації і ефективності навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах;

 • вивчення й аналіз рівня знань, умінь і навичок учнів відповідно до державних стандартів;

 • вивчення й аналіз ефективності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами.Характеристика основних методів діагностуванняПедагогічне спостереження.

 • Щоб спостереження було науковим і при цьому психолого-педагогічним, воно має відповідати таким вимогам:

 • а) цілеспрямованості (що спостерігати, що фіксувати);

 • б) об’єктивності (фіксувати не свої припущення, а об’єктивну типову інформацію);

 • в) системності та систематичності;

 • г) упорядкованості та простоті фіксації необхідних результатів.Анкетування

 • За допомогою анкетування можна одержати емпіричний матеріал про педагогів. Будь-яка анкета складається за певними правилами системи запитань, кожне з яких логічно зв’язано з метою дослідження (діагностування).Бесіда метод одержання інформації досить широкого діапазону в процесі безпосереднього спілкування з вчителем. Може проводитись як у вільній, так і регламентованій формі.

 • Бесіда – метод одержання інформації досить широкого діапазону в процесі безпосереднього спілкування з вчителем. Може проводитись як у вільній, так і регламентованій формі.

 • Чітка постановка мети бесіди та завчасна підготовка запитань допомагає її найбільш цілеспрямувати і здобути необхідну інформацію.Рейтингова система оцінювання професіоналізму педагога (шляхом збору суджень експертів) вимагає:

 • а) зручної системи оцінювання, відповідності шкал (оцінні шкали);

 • б) порівняння окремих показників один з одним (шкала ранжування).Незалежні характеристики (метод отримання інформації). За його допомогою можна дістати загальну оцінку професіоналізму педагогічного працівника. Вимоги до методу: чіткість, усвідомлення завдань, анонімність, мінімум витрат часу, варіативність.Тестування (як метод) – це фактично усне чи письмове опитування за спеціально підготовленими контрольними запитаннями чи завданнями з метою одержання високого рівня достовірної інформації з важливих аспектів професійної компетентності педагогічних працівників.У процесі діагностування професійної компетентності (за К.М. Старченко) доцільним є використання трьох груп методів.

 • 1. Інформаційно-констатуючі: педагогічне спостереження, бесіди та інтерв’ю, анкетування, ранжування;

 • 2. Оцінюючі (рейтингові): експертна оцінка, незалежні характеристики, самооцінка; (кваліметрія – сайт Кривоозерського ПАЛ)

 • 3. Продуктивні: педагогічний аналіз результатів професійної діяльності, тестування. (Мотивація навчальної діяльності – сайт Кривоозерського ПАЛ)Моделювання в методичній роботі навчального закладуСтруктурно-функціональна модель професійної діяльності методистів ПТНЗ у сучасних умовахВизнання провідної ролі науки в методичній діяльності навчального закладу.

 • Саме наука формує та визначає навчальний процес, сприяючи підвищенню якості підготовки кваліфікованих робітників. Однак науково-методична діяльність педагогічних працівників ПТНЗ має переважно прикладний характер, не претендуючи на високий ступінь науковості. Наука лежить в основі професійної діяльності як викладача ПТНЗ, так і методиста навчального закладу.Відкритість науково-методичної роботи до інновацій.

 • Відомо, що сучасний світ розвивається швидкими темпами, потоки інформації змінюються безперервно; зокрема це стосується й інновацій у науковій та навчальній сферах. Провідним завданням методичної служби, таким чином, є обмін інформацією із зовнішнім середовищем (з іншими навчальними закладами, профільними науковими установами та дослідно-експериментальними лабораторіями).Гуманізація науково-методичної роботи.

 • Гуманізація науково-методичної роботи виявляється і в трансформації відносин між методистами та викладачами. Методист не повинен бути лише контролюючою системою: взаємодія між методистом і педагогом має базуватися на партнерстві та взаємодії, що передбачає надання якісного методичних консультацій викладачам та майстрам в/н. Ознакою нових відносин у цій сфері є використання різноманітних демократичних форм методичної роботи — консультацій, дискусій, які дозволяють відстоювати власні позиції, формувати професійний досвід у результаті конфлікту або спільного обговорення, а також власний приклад (проведення методистом відкритих уроків, навчально-виховних заходів).Системність методичної роботи.

 • Традиційно під системністю в освіті розуміють єдність мети, завдань, методів і форм роботи з педагогічним колективом. Проте на сучасному етапі спостерігається зміна розуміння поняття системності, що передбачає побудову найбільш оптимальної та дієвої моделі методичної роботи, яка відповідала б потребам саме даного навчального закладу.Варіативність та багаторівневість методичної роботи.

 • Ця тенденція висвітлює різний професійний потенціал педагогічних працівників, а також стратегію розвитку ПТНЗ. Тобто зміст методичної роботи може варіюватися від роботи над методичними доповідями, повідомленнями до високого рівня науково-дослідної діяльності кожного педагога. Один навчальний заклад працює як експериментальний, іншому ж достатньо традиційної побудови методичної роботи.Моніторинг методичної роботи.

 • Завдання моніторингу педагогічної діяльності у ПТНЗ є одним із найбільш важливих у методичній роботі, дозволяючи уявити чітку картину професійної майстерності всього педагогічного колективу, запитів і проблем кожного з них. Вичерпне уявлення про рівень педагогічної діяльності викладачів є основою успішного планування методичної роботи, ліквідації саме тих професійних недоліків, які є у педагогічних працівників.

У ПТНЗ передбачено такі основні колективні форми методичної роботи:

 • педагогічна рада;

 • масові та групові форми роботи;

 • методичні комісії.У свою чергу, масові та групові форми роботи передбачають діяльність:

 • науково-методичної ради;

 • педагогічних читань; інструктивно-методичних нарад;

 • школи молодого майстра;

 • школи молодого викладача;

 • творчих лабораторій;

 • творчих груп з експериментальних досліджень;

 • науково-практичних конференцій.

Складові наведеної структурно-функціональної моделі охоплюють усі основні напрями методичної роботи у навчальному закладі, забезпечуючи ефективне виконання таких важливих задач, як:

 • моніторинг професійної та навчальної діяльності, здійснюваної у ПТНЗ;

 • організація процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 • контроль якості професійної діяльності викладачів ПТНЗ;

 • залучення інноваційного досвіду педагогічної та організаційної діяльності в освітній сфері;

 • партнерська взаємодія методистів із педагогічними працівниками з метою покращення умов та якості їхньої професійної діяльності тощо.Методична робота — це система взаємопов'язаних заходів, які направлені на розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників, їхньої професійної майстерності, і в кінцевому результаті — на підвищення якості професійної освіти випускників освітніх установ відповідно до потреб ринку праці.

 • Методична робота — це система взаємопов'язаних заходів, які направлені на розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників, їхньої професійної майстерності, і в кінцевому результаті — на підвищення якості професійної освіти випускників освітніх установ відповідно до потреб ринку праці.Пропонована

 • Пропонована

 • структурно-функціональна модель системи методичної служби ПТНЗ вимагає підготовки методистів,

 • що володіють спеціальними професійними знаннями,

 • уміннями і навичками,

 • здатних реалізовувати поставлені перед ними різнобічні завдання,

 • грамотно організовуючи весь навчальний процес у навчальному закладі.Модуль № 1 Становлення молодого викладача та майстра в/н

 • школа молодого викладача та майстра в/н;

 • робота в методичних комісіях;

 • фестиваль «Ініціатива і творчість молодих»;

 • тематичні семінари;

 • методичні сесії;

 • конкурс «Шукаємо молоді педагогічні таланти»;

 • декада молодого викладача та майстра в/н.Модуль № 2 Спеціалісти ІІ та І кваліфікаційних категорій, майстри в/н, які мають 11-12 т.р.

 • семінари;

 • педагогічні університети;

 • інструктивно – методичні наради;

 • методичні калейдоскопи;

 • методичні сесії;

 • консиліуми;

 • круглі столи.Модуль № 3 Спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії, майстри в/н, які мають педагогічні звання «майстер в/н І категорії», «майстер в/н ІІ категорії»,

 • школи перспективного педагогічного досвіду;

 • школи методичної майстерності;

 • майстер – класи;

 • авторські семінари;

 • творчі спілки;

 • творчі групи;

 • тематичні читання;

 • центри інноваційної діяльності, електронні бази інновацій.У перспективі методична робота у ПТНЗ має стати провідним чинником та джерелом безперервного розвитку, саморозвитку і підвищення професійної кваліфікації педагогів. Вирішувати ці питання необхідно оперативно і з максимальним ступенем продуктивності, оскільки саме від цього залежить рішення іншого принципово важливого питання: чи перейде навчальний заклад на якісно новий рівень власного розвитку у зв'язку з динамічними умовами становлення нових орієнтирів освітнього процесу в цілому.

 • У перспективі методична робота у ПТНЗ має стати провідним чинником та джерелом безперервного розвитку, саморозвитку і підвищення професійної кваліфікації педагогів. Вирішувати ці питання необхідно оперативно і з максимальним ступенем продуктивності, оскільки саме від цього залежить рішення іншого принципово важливого питання: чи перейде навчальний заклад на якісно новий рівень власного розвитку у зв'язку з динамічними умовами становлення нових орієнтирів освітнього процесу в цілому.Планування в методичній роботі навчального закладуРозробка плану методичної роботи — це один із важливих аспектів у діяльності навчального закладу.

 • Є. М. Павлютенков і В. В. Крижко визначають поняття плану як:

 • проект методичної роботи навчального закладу , один із видів управлінського рішення;

 • систему скоординованих рішень, які зумовлюють основні напрями методичної роботи;

 • порядок дій для досягнення певної мети.За визначенням Ю. А. Конаржевського, «уміти планувати методичну роботу навчального закладу та працювати за планом — це означає здійснювати наукову організацію праці педагогічного колективу, яка потребує, щоб замість «може» був точний розрахунок; замість «абияк» розгорнутий план роботи, замість «якось» — точні календарні терміни».

 • За визначенням Ю. А. Конаржевського, «уміти планувати методичну роботу навчального закладу та працювати за планом — це означає здійснювати наукову організацію праці педагогічного колективу, яка потребує, щоб замість «може» був точний розрахунок; замість «абияк» розгорнутий план роботи, замість «якось» — точні календарні терміни».Визначаючи поняття «план» і «планування», необхідно орієнтуватися на те, що план методичної роботи — це проект діяльності навчального закладу; система скоординованих рішень; порядок дій для досягнення певної мети; планування — це обґрунтований вибір мети; визначення політики; розробка заходів; методи досягнення мети.

 • Визначаючи поняття «план» і «планування», необхідно орієнтуватися на те, що план методичної роботи — це проект діяльності навчального закладу; система скоординованих рішень; порядок дій для досягнення певної мети; планування — це обґрунтований вибір мети; визначення політики; розробка заходів; методи досягнення мети.У плануванні методичної роботи сучасного навчального закладу простежуються нові тенденції: перехід від централізованого та адміністративного планування до децентралізованого і демократичного; планування роботи в режимі розвитку та інновацій; орієнтація планування на потреби внутрішнього та зовнішнього середовища.

 • У плануванні методичної роботи сучасного навчального закладу простежуються нові тенденції: перехід від централізованого та адміністративного планування до децентралізованого і демократичного; планування роботи в режимі розвитку та інновацій; орієнтація планування на потреби внутрішнього та зовнішнього середовища.

Основні принципи планування:

 • Основні принципи планування:

 • принцип постановки мети і завдань — визначення мети діяльності методичної роботи, передбачення кінцевого результату;

 • науковості — врахування вимог суспільства до освіти, впровадження наукових досягнень у педагогічну діяльність колективу;

 • конкретності -— планування конкретної роботи;

 • послідовності — врахування результатів роботи за попередні роки;

 • демократизму — залучення до розробки й реалізації плану методичної роботи, як можна більшої кількості педпрацівників;

 • диференціації — визначення найбільш актуальних проблем у діяльності, виокремлення головних найсуттєвіших завдань;

 • педагогічної доцільностіврахування соціального замовлення на особистість як члена суспільства;

 • об'єктивності — планування методичної роботи на даних діагностики, анкетування та моніторингу;

 • координації — узгодження всіх видів планування окремих методичних підрозділів навчального закладу з метою забезпечення єдності дій колективу.Усі принципи планування об'єднуються у такі групи:

 • методологічні (є загальними принципами управління й становлять науково-теоретичну основу побудови системи, структури, змісту, функцій, методів планування);

 • технологічні (визначають вимоги до реалізації планування роботи, методику, послідовність, засоби організації підготовки планів діяльності різних методичних підрозділів);

 • соціально-психологічні (спрямовані на мобілізацію та активізацію творчого потенціалу педагогічного колективу, його згуртування, створення сприятливого психологічного клімату серед працівників навчального закладу і учнів).Методологічні принципи планування роботи:

 • цілеспрямованість та підпорядкованість змісту планів меті й завданням роботи;

 • ієрархічна узгодженість та взаємообумовленість;

 • реальність виконання;

 • конкретність;

 • інформаційна достатність;

 • передбачуваність;

 • зворотний зв'язок про стан виконання запланованого;

 • функціонально-логічна структуризація;

 • системність на всіх рівнях.Технологічні принципи:

 • мінімізація кількості планів;

 • оптимізація їх складання;

 • комплексність і пропорційність;

 • циклічність;

 • безперервність поточного планування й корекція;

 • субординаційна послідовність;

 • додаткові умови.Проектування в методичній роботі навчального закладуПри проектуванні структури методичної роботи варто пам’ятати слова В.О.Сухомлинського: “Сила педагогічного колективу – в колективній думці, в обговоренні, у народженні і втіленні задумів.” тобто проектування системи методичної роботи має бути творчою справою всього колективу.Педагогічне проектування — складна багатоступінчаста діяльність, що передбачає здійснення низки логічно послідовних дій, які допоможуть наблизити розробку передбачуваних завдань від загальної ідеї до точно описаних конкретних кроків. Прийнято вважати, що педагогічне проектування складається з трьох взаємозумовлених етапів: моделювання, проектування та конструювання.

 • Педагогічне проектування — складна багатоступінчаста діяльність, що передбачає здійснення низки логічно послідовних дій, які допоможуть наблизити розробку передбачуваних завдань від загальної ідеї до точно описаних конкретних кроків. Прийнято вважати, що педагогічне проектування складається з трьох взаємозумовлених етапів: моделювання, проектування та конструювання.Перший етап створення моделі пов’язаний з формуванням мети (загальної ідеї) створення певної системи, процесу чи ситуацій і основні шляхи їх досягнення. Другий етап (створення проекту) передбачає подальшу розробку побудованої моделі й доведення її до рівня практичного використання. На третьому етапі (створення конструкта) відбувається деталізація розробленого проекту, яка наближає його до використання в конкретних умовах реальними учасниками навчального процесу.

 • Перший етап створення моделі пов’язаний з формуванням мети (загальної ідеї) створення певної системи, процесу чи ситуацій і основні шляхи їх досягнення. Другий етап (створення проекту) передбачає подальшу розробку побудованої моделі й доведення її до рівня практичного використання. На третьому етапі (створення конструкта) відбувається деталізація розробленого проекту, яка наближає його до використання в конкретних умовах реальними учасниками навчального процесу.Іншими словами, методичне проектування реалізується через створення різноманітних документів, в яких описується з різним ступенем точності побудова й дія педагогічних систем, процесів або ситуацій.

 • Іншими словами, методичне проектування реалізується через створення різноманітних документів, в яких описується з різним ступенем точності побудова й дія педагогічних систем, процесів або ситуацій.С.І. Самигін, аналізуючи феномен методичного проектування, характеризує два головних принципи, на яких воно базується: принцип людських пріоритетів — орієнтація на учасника процесу або ситуації та принцип саморозвитку проектувальних систем, процесів чи ситуацій, що означає створення їх динамічними, здатними до змін, перебудови, ускладнення або спрощення.

 • С.І. Самигін, аналізуючи феномен методичного проектування, характеризує два головних принципи, на яких воно базується: принцип людських пріоритетів — орієнтація на учасника процесу або ситуації та принцип саморозвитку проектувальних систем, процесів чи ситуацій, що означає створення їх динамічними, здатними до змін, перебудови, ускладнення або спрощення.Конструювання в методичній роботі навчального закладуЕтапи методичного моделюванняІ. Стратегічний (актуалізація знань про педагогічний об’єкт, модель якого мають побудувати).

 • Входження у процес і вибір методологічних засад для моделювання.

 • Виявлення та якісний опис найважливіших характеристик об’єкта, його властивостей, компонентів, структурних вузлів, головних чинників, що можуть вплинути на результати розв’язання проблеми або на наслідки самого процесу.

 • Об’єднання чинників за загальними ознаками й встановлення кількісних співвідношень між елементами процесу.

 • Постановка завдань моделювання.

 • Проектування моделі.ІІ. Практичний (побудова моделі)

 • Побудова нового об’єкта (моделі) й перевірка його відповідності оригіналу (через синтез певних аспектів з урахуванням основних ознак оригіналу так, щоб модель зберігала його первинні характеристики).

 • Вивчення моделі та її здатності сприяти досягненню мети дослідження, отримання нової додаткової інформації.

 • Конструювання моделі з уточненням залежності між основними елементами досліджуваного об’єкта, визначення параметрів і критеріїв оцінювання змін цих параметрів.

 • Вибір методик для вимірів,виявлення умов і чинників що впливають на ефективність функціонування моделі.

 • Дослідження валідності моделі в розв’язанні поставлених завдань.ІІІ. Рефлексивний (змістова інтерпретація результатів, отриманих за допомогою моделі)

 • Висновки теоретичних співвідношень та аналітичних уявлень і залежностей.

 • Оцінювання параметрів моделі та її оптимізація.

 • Отримання численних прогнозів.

 • Добір моделі та прийняття рішення щодо її впровадження.

 • Змістова інтерпретація результатів моделювання.ВисновкиПроблема пошуку резервів методичної роботи у підвищенні рівня професіоналізму педагогів ліцею передбачає посилення креативної спрямованості змісту, форм, методів і засобів як системи реалізації інтерактивних функцій креативного плану:

 • Проблема пошуку резервів методичної роботи у підвищенні рівня професіоналізму педагогів ліцею передбачає посилення креативної спрямованості змісту, форм, методів і засобів як системи реалізації інтерактивних функцій креативного плану:

 • маркетингову;

 • мотиваційно-цільову;

 • адаптаційно-фахового розвитку;

 • інноваційного розвитку;

 • регулятивно-корекційна.Креативна спрямованість методичної роботи забезпечує умови для педагогічної творчості і дослідницького пошуку педагогів. Педагоги здобувають досвід написання аналітичних записок, складання проектів і авторських програм, виконання технічних завдань на дослідження або методичні розробки. Беручи активну участь у різноманітних формах науково-методичної роботи, педагоги ліцею оволодівають методикою науково-педагогічного дослідження, основами педагогічної інноватики, інноваційними технологіями. На цій основі удосконалюються якості особистості, виступаючи показниками педагогічного професіоналізму.

 • Креативна спрямованість методичної роботи забезпечує умови для педагогічної творчості і дослідницького пошуку педагогів. Педагоги здобувають досвід написання аналітичних записок, складання проектів і авторських програм, виконання технічних завдань на дослідження або методичні розробки. Беручи активну участь у різноманітних формах науково-методичної роботи, педагоги ліцею оволодівають методикою науково-педагогічного дослідження, основами педагогічної інноватики, інноваційними технологіями. На цій основі удосконалюються якості особистості, виступаючи показниками педагогічного професіоналізму.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка