data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/організація економіки фармації/4
  Ринок чистої конкуренції
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/Менеджмент та маркетинг у фармації/4
  Регулювання трудових відносин в організації
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/організація економіки фармації/4
  Основнi засоби це матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою викристання в процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/організація економіки фармації/4
  Стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної продукції
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/Організація економіки фармації/4
  Дохід – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства
  Закону України "Про оплату праці"
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/Менеджмент та маркетинг у фармації/5
  Ефективність лікарського засобу полягає у високих профілактичних і терапевтичних показниках і в задоволенні назрілих потреб медицини. Ефективність
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/Організація економіки фармації/4
  Заяву про відкриття рахунка
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/організація економіки фармації/4
  Інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Цей облік формує інформацію у вартісному, натуральному та трудовому вигляді
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/klin_pharm/ptn/Охорона праці/5
  2. гігієнічна класифікація
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/організація економіки фармації/4
  Пiзнiше завдяки вiдкриттям вчених були отриманi лiкарськi засоби рослинного I синтетичного походження з широким спектром терапевтичної активностi, якi застосовуються як знеболюючi, стимулятори центральної нервової системи (цнс)
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/медичне та фармацевтичне товарознавство/4
  Сукупність властивостей, які визначають ступінь придатності виробу
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/Організація економіки фармації/4
  Обов’язкова наявнiсть на упаковцi маркування, що дозволяє встановити пiдприємство-виробник, назву препарату, номер серiї, номер аналiзу та iншi характеристики, якi передбачає анд
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/медичне та фармацевтичне товарознавство/4
  Зорова система служить для сприйняття та аналізу світлових подразнень. Периферичний відділ цієї системи представлений складним органом оком. Око
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/klin_pharm/ptn/фармакоекономіка/5
  За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я нераціональне призначення лікарських засобів складає 40%
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/Належні практики у фармації/5
  Принципи glp. Принципи glp
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/патентознавство/5
  Передача прав на використання винаходу. Передача прав на використання винаходу
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/менеджмент та маркетинг у фармації/4
  Управління трудовими ресурсами в організації Фармацевтична освіта це система підготовки та удосконалення фармацевтичних кадрів
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/Менеджмент та маркетинг у фармації/4
  Тема лекції: Основи фармацевтичного маркетингу Управління фармацевтичним маркетингом
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/Медичне та фармацевтичне товарознавство/5
  Тема: Товарознавчий аналіз лабораторного та аптечного скла, виробів з нього. Аптечне обладнання та засоби малої механізації. Товарознавчий аналіз технічних засобів для лабораторій та аптек
  Діагностичні прилади – це засоби, за допомогою яких лікар отримує інформацію про стан внутрішніх органів та порушення їх функцій
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/klin_pharm/ptn/Фармакоекономіка/5
  Зу "Про лікарські засоби"
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/Історія фармації/1
  Ян Замойський
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/Медичне та фармацевтичне товарознавство/5
  Тема лекції: «Пакування, маркування та транспортування лікарських засобів. Приймання товарів на аптечний склад» План
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/Належні практики у фармації/5
  Узгодження і валідація проектної документації на реконструкцію діючих і будівництво нових виробничих дільниць
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/організація економіки фармації/4
  Оптова торгівля
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/організація економіки фармації/4
  Без вмiсту дiючих речовин ( на вiдмiну вказiвки на етикетцi); без вмiсту дiючих речовин
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/медичне та фармацевтичне товарознавство/4
  Поняття про класифікацію товарів та її категорії. Поняття про класифікацію товарів та її категорії
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/Менеджмент та маркетинг у фармації/4
  Органiзацiя як пiдприємство повинна вiдповiдати вимогам: Наявність хоча б двох людей, котрі вважаються частиною цiєї групи
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/Менеджмент та маркетинг у фармації/5
  Для визначення ринкових можливостей фармацевтичної фiрми використовують рiзнi методи наглядного аналiзу, зокрема
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/Історія фармації/1
  Більшість приватних власників аптек були не фармацевти, а особи, які мали можливість відкривати аптеки з метою дальшого особистого збагачення
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/історія фармації/1
  У фармації колишнього СРСР україна займала лідируючі позиції в галузі працювала майже половина наукового кадрового потенціалу, фармацевтичні підприємства виробляли близько 30% продукції, лікарське забезпечення населення здійснювали 6
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/Менеджмент та маркетинг у фармації/5
  Товар це все, що призначене для задоволення певної потреби і пропоноване на ринку для продажу
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/медичне та фармацевтичне товарознавство/4
  В умовах ринкових відносин зростає роль інформації про товари, оскільки споживачеві важко розібратися в різноманітті існуючих і нових товарів і зробити правильний вибір
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/організація економіки фармації/4
  Ринок чистої конкуренції
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/фармакоекономіка/5
  Безпека лікарських засобів як фармакоекономічна категорія. Види небажаної дії ліків. Система фармакологічного нагляду в Україні
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/патентознавство/5
  Винаходом визнається нове і таке, що володіє істотними відмінностями технічне рішення задачі в будь-якій області технології, дає технічний результат
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/Медичне та фармацевтичне товарознавство/4
  В теперішній час успіхи природних наук викликали значний прогрес в області медицини та фармакології. З'явились нові ефективні засоби з багатьма хворобами
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/Менеджмент та маркетинг у фармації/4
  План Менеджмент як різновид господарської діяльності, його складові частини та види
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/фармакоекономіка/5
  Ефективність – лікарського засобу
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/Фармакоекономіка/5
  Експеримент; експеримент
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/Менеджмент та маркетинг у фармації/4
  1. Складові успішної діяльності організації
  Менеджмент та державна реєстрація підприємництва державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/Історія фармації/1
  Чотири дисципліни є спеціальними: фармакогнозія, фармацевтична хімія, технологія ліків, а також організація І економіка фармації (оеф)
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/менеджмент та маркетинг у фармації/5
  Включає: Включає: Систему внутрішньої звітності
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/Належні практики у фармації/5
  Система якості повинна бути повністю документована, а її ефективність – проконтрольована. Система якості повинна бути повністю документована, а її ефективність – проконтрольована
  2. наявність належних засобів для gmp
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/історія фармації/1
  Медицина І фармація античних часів, раннього та пізнього середньовіччя медицина І фармація античних часів
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/організація економіки фармації/4
  Iнвентаризацiя є одним iз методiв бухгалтерського облiку. Iнвентаризацiя це спосiб перiодичної перевiрки фактичної наявностi i стану товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i розрахункiв
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/технологія лікарських косметичних засобів/5
  Розрізняють 3 шари шкіри: Розрізняють 3 шари шкіри
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/Фармакоекономіка/5
  Витрати як фармакоекономічна категорія
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/організація економіки фармації/4
  Інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Цей облік формує інформацію у вартісному, натуральному та трудовому вигляді
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/Організація економіки фармації/4
  Для визначення фінансового результату лльності аптечного підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати для одержання цих доходів
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/Належні практики у фармації/5
  1. Належна виробнича практика. Основні вимоги gmp до приміщення
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/nurse/ptn/Медичне та фармацевтичне товарознавство/2
  Лекція №8 перев’ЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ГОТОВІ перев’язувальні засоби
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/prov_pharm/ptn/Належні практики у фармації/5
  1. Управління якістю
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/медичне та фармацевтичне товарознавство/4
  Аналіз (від грец. αναλυσις — розклад, рос анализ, англ analysis, нім. Analyse) — розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін
data/kafedra/internal/upr_ekon/presentations/uk/pharm/tpkz/ptn/Організація економіки фармації/4
  Де Оп товарні запаси (залишок товару) на початок місяця; Ок товарні запаси (залишок товру) на кінець місяця
directory data kafedra  
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка