Для оцінки фінансового стану банку потрібно зробитиДата конвертації22.12.2016
Розмір445 b.
#10868

зростання активів банків за рахунок збільшення обсягів кредитування суб’єктів господарювання і фізичних осіб; • зростання обсягів іпотечного кредитування; • збільшення термінів кредитування, • збільшення капіталізації банків; • диверсифікація доходів банків; • зростання інвестицій іноземного капіталу в українську банківську систему.

 • зростання активів банків за рахунок збільшення обсягів кредитування суб’єктів господарювання і фізичних осіб; • зростання обсягів іпотечного кредитування; • збільшення термінів кредитування, • збільшення капіталізації банків; • диверсифікація доходів банків; • зростання інвестицій іноземного капіталу в українську банківську систему.Фінансовий стан банку це комплексне поняття, що характеризує стійкість, надійність і ділову активність банківської установи, її ліквідність, ефективність діяльності і здатність протистояти впливу негативних чинників як зовнішнього так і внутрішнього характеру.

 • Фінансовий стан банку це комплексне поняття, що характеризує стійкість, надійність і ділову активність банківської установи, її ліквідність, ефективність діяльності і здатність протистояти впливу негативних чинників як зовнішнього так і внутрішнього характеру.

Для оцінки фінансового стану банку потрібно зробити:

 • Для оцінки фінансового стану банку потрібно зробити:

 • Аналіз фінансової стійкості

 • Аналіз ділової активності

 • Аналіз якості активів банку

 • Аналіз ефективності управління

 • Аналіз ліквідностіПід фінансовою стійкістю комерційного банку слід розуміти його здатність досягати рівноважного стану в існуючій економічній середовищі і утримувати даний стан протягом відносно тривалого періоду часу в умовах впливу мінливих зовнішніх і внутрішніх факторів.

 • Під фінансовою стійкістю комерційного банку слід розуміти його здатність досягати рівноважного стану в існуючій економічній середовищі і утримувати даний стан протягом відносно тривалого періоду часу в умовах впливу мінливих зовнішніх і внутрішніх факторів.Кластерізація: розбивка банків на групи згідно обраної системи індикаторів;

 • Кластерізація: розбивка банків на групи згідно обраної системи індикаторів;

 • Виявлення бізнес-моделей поведінки банків: кожен банк характеризується особливостями своєї діяльності;

 • Аналіз траєкторій: оцінка частоти зміни банками бізнес-моделей и розбивка банків на групи по типам стійкости;

Коефіцієнт надійності характеризує рівень залежності банку від залучених коштів і розраховується як співвідношення власного капіталу (К) до залучених коштів (3к).

 • Коефіцієнт надійності характеризує рівень залежності банку від залучених коштів і розраховується як співвідношення власного капіталу (К) до залучених коштів (3к).

 • Коефіцієнт фінансового важеля розкриває здатність банку залучати кошти на фінансовому ринку і розраховується як співвідношення зобов'язань банку (3) і капіталу (К).

 • Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів — достатність капіталу. Розкриває достатність сформованого власного капіталу (К) в активізації та покритті різних ризиків і розраховується як співвідношення власного капіталу і загальних активів банку.

 • Коефіцієнт захищеності власного капіталу. Показує, яку частину капіталу розміщено в нерухомість (майно) і розраховується як співвідношення капіталізованих активів (АК) і власного капіталу (К).

ГЕП –величина Гепу (у грошовому вимірі) різниця між чутливими до зміни відсоткової ставки активів і чутливими до зміни відсоткової ставки пасивів;

 • ГЕП –величина Гепу (у грошовому вимірі) різниця між чутливими до зміни відсоткової ставки активів і чутливими до зміни відсоткової ставки пасивів;

 • ЧА - активи, чутливі до зміни відсоткової ставки;

 • ЧП - пасиви, чутливі до зміни відсоткової ставки;

 • Приріст прибутку розраховується шляхом добутку різниці між прогнозною і поточною відсотковими ставками на кумулятивний ГЕП і на співвдношення тривалості інтервалу в днях і бази розрахунку в днях (360 або 365);

 • ІВР розраховується шляхом ділення кумулятивного ГЕПу на працюючи активи банку, у %.

Аналіз капіталу банку здійснюється в такій послідовності:

 • Аналіз капіталу банку здійснюється в такій послідовності:

 • Вивчається динаміка зміни власного капіталу протягом аналізованого періоду.

 • Порівнюються темпи зростання власного капіталу банку і темпи зростання активів банку.

 • Темпи зростання власного капіталу банку порівнюються з темпами зростання по групі банків.

 • Вивчається зміна структури власного капіталу. Структура власного капіталу по банку порівнюється з іншими банками по групі. На зміну структури власного капіталу потрібно звернути увагу і визначити за рахунок яких складових відбулася ця зміна.

 • Аналізується я достатність капіталу банку, тобто перевіряється дотримання банками нормативів достатності капіталу: Н1; Н2; Н3, Н3-1.

 • Достатність капіталу — це здатність банку захистити інтереси своїх кредиторів та власників від незапланованих збитків розмір яких залежить від обсягу ризиків, що виникають у результаті виконання банком активних операцій.Основним макроіндикатором, який використовують при оцінці капіталізації банків на макрорівні, є відношення регулятивного банківського капіталу до ВВП (мінімальне значення даного співвідношення, яке дозволяє підтримувати дієздатність банківської системи, знаходиться у межах 5-6% до ВВП).

 • Основним макроіндикатором, який використовують при оцінці капіталізації банків на макрорівні, є відношення регулятивного банківського капіталу до ВВП (мінімальне значення даного співвідношення, яке дозволяє підтримувати дієздатність банківської системи, знаходиться у межах 5-6% до ВВП).

 • Відношення регулятивного капіталу банків до ВВП на 01.01.2012 р. становило 13,5%, тобто відношення банківського капіталу до ВВП залишається на досить низькому рівні, тоді як в багатьох країнах з перехідною економікою цей показник наближається до 40%. За останні шість років майже на 60% збільшився показник співвідношення банківських активів і ВВП країни. Станом на 01.01.2012 р. його значення становило 79,7%, що на 7,3% менше показника минулого року. Якщо порівнювати даний показник з його значенням в інших країнах, необхідно зазначити, що співвідношення активів банків до ВВП Німеччини складає близько 200%, Великобританії - 130, США - 350%.Для оцінки ефективності формування ресурсної бази банку необхідно :

 • Для оцінки ефективності формування ресурсної бази банку необхідно :

 • - вивчити обсяг залучених ресурсів (розраховуються показники динаміки: темп росту, абсолютних приріст);

 • вивчити структуру залучених ресурсів (розрахувати питому вагу окремих складових ресурсної бази у загальному обсязі зобов’язань банку);

 • вивчити стабільність ресурсної бази (розрахувати показники оборотності залучених та запозичених коштів, коефіцієнти нестабільності);

 • вивчити вартість залучених ресурсів (середньозважені відсоткові ставки по залученню окремих видів ресурсів і середньозважені відсоткові по залученню загального обсягу зобов’язань банку)Частка зобов’язань банку у загальному обсязі пасивів банку.

 • Частка зобов’язань банку у загальному обсязі пасивів банку.

 • Частка залучених коштів до запитання у загальному обсязі зобов’язань банку.

 • Частка залучених вкладів фізичних осіб у загальному обсязі зобов’язань банку.

 • Частка залучених коштів суб’єктів господарювання у зобовязаннях банку.

 • Частка міжбанківських кредитів у зобов’язаннях банку.а) в частині пасивів

 • а) в частині пасивів

 • -Коефіцієнт активності залучення позичених і залучених коштів розраховується як співвідношення зобовязань банку (3) у загальних пасивах (ПЗАГ) і показує яку питому вагу займають зобов’язанья банку у загальних пасивах.

 • Коефіцієнт активності залучення міжбанківських кредитів розраховується як співвідношення міжбанківських кредитів (МБК) і загальних пасивах (ПЗАГ) і показує яку питому вагу займають одержані міжбанківські кредити (МБК) у загальних пасивах (Пзаг)

 • Коефіцієнт активності залучення строкових депозитів розраховується як співвідношення строкових депозитів і загальних пасивах (ПЗАГ) і показує яку питому вагу займають строкові депозити (Дстр) у загальних пасивах (ПЗАГ)

 • Коефіцієнт активності використання залучених коштів у кредитний портфель розраховується як співвідношення кредитного портфеля (КР) і залучених коштів. Питома вага кредитного портфеля (КР) у залучених коштах (ЗК) .

 • Коефіцієнт активності використання строкових депозитів у кредитний портфель розраховується як співвідношення кредитного портфеля (КР) і депозитів строкових (Дс)Коефіцієнт дохідних активів розраховується як співвідношення дохідних активів (АД) до загальних активів (А3) і показує яку питому вагу займають дохідні активи (АД) у загальних активах (А3)

 • Коефіцієнт дохідних активів розраховується як співвідношення дохідних активів (АД) до загальних активів (А3) і показує яку питому вагу займають дохідні активи (АД) у загальних активах (А3)

 • Коефіцієнт кредитної активності розраховується як співвідношення кредитного портфеля (КП) до загальних активів (А3).

 • Коефіцієнт загальної інвестиційної активності в цінні папери і пайову участь розраховується як співвідношення портфеля цінних паперів і паїв (ЦПП) і загальних активів (А3).

 • Коефіцієнт проблемних кредитів розраховується як співвідношення проблемних кредитів і кредитного портфеля в цілому (КР) і показує яку питому вагу займають проблемні (прострочені і безнадійні) кредити (КРпб) у кредитному портфелі в цілому (КР)Кількісний аналіз активів банку починається з визначення показників динаміки, що характеризують зміну загальних активів протягом періоду, що аналізується. Вивчається також структура активних операцій банку і визначаються структурні зрушення, що відбулися в аналізованому періоді.

 • Кількісний аналіз активів банку починається з визначення показників динаміки, що характеризують зміну загальних активів протягом періоду, що аналізується. Вивчається також структура активних операцій банку і визначаються структурні зрушення, що відбулися в аналізованому періоді.

 • Для оцінки якості активів банку використовуються система показників:

 • - частка доходних активів в загальному обсязі активі банку;

 • - коефіцієнт ризиковості активів, якій розраховується шляхом ділення активів зважених за ступенем ризику на загальний обсяг активів банку.

 • - частка високоліквідних активів в загальному обсязі активів банку.

 • частка активів в національній та в іноземній валюті загальному обсязі активів банку.

 • Аналіз кредитного портфеля

 • - Частка кредитного портфеля в загальному обсязі активів банку.

 • - Частка негативно класифікованих позик в загальному обсязі кредитного портфеля.

 • - Частка бланкових кредитів в загальному обсязі кредитного портфеля.

 • - Структура кредитного портфеля за галузями економіки.

 • - виконання нормативів кредитного ризику.. Загальний рівень рентабельності показує розмір балансового прибутку (Пб) на 1 грн. доходу (Д3)

 • . Загальний рівень рентабельності показує розмір балансового прибутку (Пб) на 1 грн. доходу (Д3)

 • 2. Окупність витрат доходами. Розмір доходу (Д3) на 1 грн. витрат (В3)

 • 3. Чиста процентна маржа Розкриває рівень дохідності активів від процентної різниці

 • 4. Чистий спред Розкриває рівень дохідності активів від процентних операцій

 • 5. Рентабельність активів, % Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічних активів у цілому

 • 6. Рентабельність дохідних активів Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічних активів у цілому (Ад)

 • 7. Рентабельність загального капіталу.Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічного загального капіталу

 • 8.Рентабельність статутного фонду (акціо що характеризують ефективність управління банком нерного капіталу) Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічного акціонерного капіталу (КА)

 • 9. Рентабельність діяльності за витратами Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) усіх витрат банку (В3)

 • 10. Продуктивність праці середньорічного працівника Рівень чистого прибутку (ЧП) на одного середньорічного

 • працівника (СП)Ліквідність банку - це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші витрати).

 • Ліквідність банку - це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші витрати).Норматив миттєвої ліквідності встановлюється для контролю за здатністю банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань за рахунок високоліквідних активів (коштів у касі та на кореспондентських рахунках).

 • Норматив миттєвої ліквідності встановлюється для контролю за здатністю банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань за рахунок високоліквідних активів (коштів у касі та на кореспондентських рахунках).

 • Норматив миттєвої ліквідності визначається як співвідношення суми коштів у касі та на кореспондентських рахунках до зобов'язань банку, що обліковуються за поточними рахунками.

 • Нормативне значення нормативу Н4 має бути не менше ніж 20 відсотків.

 • Норматив поточної ліквідності встановлюється для визначення збалансованості строків і сум ліквідних активів та зобов'язань банку.

 • Для розрахунку нормативу поточної ліквідності враховуються вимоги і зобов'язання банку з кінцевим строком погашення до 31 дня (включно).

 • Нормативне значення нормативу Н5 має бути не менше ніж 40 відсотків.

 • Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

 • Норматив короткострокової ліквідності встановлюється для контролю за здатністю банку виконувати прийняті ним короткострокові зобов'язання за рахунок ліквідних активів. Норматив короткострокової ліквідності визначається як співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань.Нормативне значення нормативу Н6 має бути не менше ніж 60 відсотківМетод структури коштів передбачає :

 • Метод структури коштів передбачає :

 • - розподіл всіх ресурсів за джерелами формування залежно від імовірності вилучення;

 • - за кожним джерелом установити вимоги збереження фіксованої частки ресурсів у ліквідній формі;

 • - розподілити кошти з кожного джерела на фінансування відповідних активів.

 • Метод джерел и використання коштів (метод грошових потоків) полягає у визначенні дисбалансу між очікуваними протягом певного періоду часу надходженнями і відповідними напрямками використання коштів.

 • Надходження коштів відбувається шляхом повернення строкових активів за діючими угодами, так і за допомогою залученння коштів клієнтів.

 • Списання коштів відбувається за рахунок повернення клієнтських коштів за діючими угодами так і за рахунок нових вкладень.

 • Банк має позитивний розрив ліквідності, коли обсяг надходження коштів перевищує обсяг їх використання і негативний розрив ліквідності коли обсяг викорискоштів перевищує обсяг їх використання.

 • Коефіцієнтний метод

Рейтинги представляют собой независимые оценки

 • Рейтинги представляют собой независимые оценки

 • Финансового состояния компаний, банков, финансовых инструментов для формирования современной бизнес-среды

 • Кредитоспособности (кредитного риска) контрагентов

 • Возможности аккредитации (допуска к определенным продуктам или услугам)

 • Рейтинги представляют интерес как для бизнес-структур, так и для государственных регулирующих органов

 • Ограничения на эффективное использование рейтингов:

 • Сравнительно малое число актуализируемых контактных рейтингов

 • Трудности в сопоставлении оценок различных рейтинговых агентств

 • Отсутствие мультипликативного эффекта от наличия конкурентных оценок

 • Потребность в расширенном использовании независимых рейтинговых оценок, прежде всего за счет возможностей моделированияКаталог: images -> department -> banking -> discip -> abd
discip -> Фінансовий моніторинг в банку
discip -> "Основи складання банківської звітності в Україні"
discip -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»
discip -> Цінова політика
discip -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України». Суми : двнз «уабснбу», 2012. 142 с
discip -> Маркетингове середовище – це середовище прямого впливу на суб'єкта підприємницької діяльності та її результати, але це й середовище постійних змін
discip -> "методологія формування фінансової звітності"
abd -> Депозитні ресурси – це сукупність грошових коштів вкладників, залучених банком на договірній основі на визначений термін або без зазначення такого терміну, які підлягають виплаті владникам, як правило, з процентом


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка