Для визначення фінансового результату лльності аптечного підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати для одержання цих доходівДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.
#16093Для визначення фінансового результату лльності аптечного підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати для одержання цих доходів.

 • Для визначення фінансового результату лльності аптечного підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати для одержання цих доходів.

 • Про доходи буде прочитана окрема лекція. Читати розділ 6.6

У відповідності до п.6 статті 5 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” з метою забезпечення єдиного підходу до складу витрат та порядку їх формування в торговельній діяльності Міністрерством економіки та з питань європейської інтеграції видані „Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності „

 • У відповідності до п.6 статті 5 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” з метою забезпечення єдиного підходу до складу витрат та порядку їх формування в торговельній діяльності Міністрерством економіки та з питань європейської інтеграції видані „Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності „Класифікація витрат.

 • Класифікація витрат.

 • Витрати – це зменшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді вибуття активів або збільшення зобов”язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником). Принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначається Стандартом бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.До витрат, що вииникають у зв”язку зі зменшенням активів, належать:

 • До витрат, що вииникають у зв”язку зі зменшенням активів, належать:

 • списання матеріалів на виробництво, для ремонту основних фондів, на адманічтративні потреби

 • нарахування зношення (амортизації)

 • списання основних засобів, МШП, нематеріальних активів та інших оборотних активів, що стали непридатними і не використовуютьсявтрати від знецінення запасів

 • втрати від знецінення запасів

 • недостача запасів

 • нарахування резерву сумнівних боргів або списання дебіторської заборгованності, що може бути непогашена

 • визнані економічні санкції - сплачені штрафи, пені

 • благодійні внескиВитрати, що збільшують зобов”язання, є нарахування:

 • Витрати, що збільшують зобов”язання, є нарахування:

 • зарплати, податків, зборів обов»язкових платежів

 • відрахування на обов»язкове та добровільне страхування

 • транспотрних витрат

 • оренди, комунальних послуг, витрат зв”язку, послуг з реклами

 • послуг сторонніх організаій (аудиторських, юридичних, медичних)Усі витрати підприємства поділяються на:

 • Усі витрати підприємства поділяються на:

 • Виробничі витрати.

 • Операційні витрати.

 • Інші витрати діяльності.

 • В свою чергу виробничі витрати (виробнича собівартість продукції, робіт, послуг) ділиться на:

 • Прямі – матеріали, оплата праці, інше.

 • Не прямі (загальновиробничі, накладні витрати) – змінні і постійні.Витрати операційні поділяються на:

 • Витрати операційні поділяються на:

 • Адміністративні (загальногосподарські витрати звітного періоду).

 • Витрати на збут.

 • До групи інших витрат діяльності відносяться:

 • Фінансові витрати.

 • Витрати від участі в капіталі.

 • Надзвичайні витрати.Критерії передбачають що:

 • Критерії передбачають що:

 • Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов”язань.

 • Витратами звітного періоду визначаються або зменшенням активів, або збільшення зобов”язань, яке призводить до зменшення власного капіталу підприємства за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.Витрати, які неможливо прямо пов”язати з доходом певного періоду, відображають у витратах того звітного періоду, в якому їх здійснено.

 • Витрати, які неможливо прямо пов”язати з доходом певного періоду, відображають у витратах того звітного періоду, в якому їх здійснено.

 • Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, витрати визначаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.Не визнаються витратами і не включаються до звіту про фінансові результати:

 • Не визнаються витратами і не включаються до звіту про фінансові результати:

 • Платежі згідно з договорами комісії, агентськими угодами та іншими подібними договорами на користь комітета.

 • Попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг.

 • Погашення одержаних позик.

 • Інші зменшення активів чи зільшення зобов”язань, що не відповідають ознакам, властивим витратам.Витрати операційної діяльності за економічним змістом групуються за економічними елементами та статтями витрат. Під економічними елементами витрат розуміють сукупність економічно однорідних витрат у грошовому виразі за їх видами (це групування дозволяє відповісти на запитання, що витрачено за звітний період).

 • Витрати операційної діяльності за економічним змістом групуються за економічними елементами та статтями витрат. Під економічними елементами витрат розуміють сукупність економічно однорідних витрат у грошовому виразі за їх видами (це групування дозволяє відповісти на запитання, що витрачено за звітний період).Статті калькуляції характеризують склад використання ресурсів залежно від напрямків діяльності (операційна, фінансова, інвестиційна). Статті калькуляції показують, як формуються ці витрати з метою їх аналізу та контролю – одні витрати показують за їх видами (елементами), інші – за комплексними статтями (включаючи декілька елементів). При цьому один економічний елемент може бути присутнім у декількох статтях калькуляції.

 • Статті калькуляції характеризують склад використання ресурсів залежно від напрямків діяльності (операційна, фінансова, інвестиційна). Статті калькуляції показують, як формуються ці витрати з метою їх аналізу та контролю – одні витрати показують за їх видами (елементами), інші – за комплексними статтями (включаючи декілька елементів). При цьому один економічний елемент може бути присутнім у декількох статтях калькуляції.За ступенем реагування на зміну обсягів діяльності витрати поділяються на умовно-постійні та змінні. До умовно-постійних відносяться такі витрати, розмір яких не змінюється внаслідок зміни обсягів товарообігу. До постійних належать витрати, які пов”язані з управлінням діяльності підприємства.

 • За ступенем реагування на зміну обсягів діяльності витрати поділяються на умовно-постійні та змінні. До умовно-постійних відносяться такі витрати, розмір яких не змінюється внаслідок зміни обсягів товарообігу. До постійних належать витрати, які пов”язані з управлінням діяльності підприємства.До змінних витрат належать витрати підприємств на сировину, технологічне паливо та енергію, оплату праці персоналу та відповідні суми відрахувань на соціальні заходи.

 • До змінних витрат належать витрати підприємств на сировину, технологічне паливо та енергію, оплату праці персоналу та відповідні суми відрахувань на соціальні заходи.За періодами витрати поділяються на витрати поточного періоду та витрати майбутнього періодів. Витрати поточного періоду – це витрати на управління, збут продукції та інші операційні витрати, які належать до того періоду, у якому вони здійснені. Витрати майбутніх періодів – це витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів.

 • За періодами витрати поділяються на витрати поточного періоду та витрати майбутнього періодів. Витрати поточного періоду – це витрати на управління, збут продукції та інші операційні витрати, які належать до того періоду, у якому вони здійснені. Витрати майбутніх періодів – це витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів.За ступенем однорідності витрати поділяються на прості (одноелементні) та комплексні. Прості витрати мають однорідний зміст, тобто складаються з одного елементу витрат, наприклад, заробітна плата або амортизаційні відрахування. До складу комплексних витрат включають елементи з різною економічною природою, наприклад, витрати на зберігання, підсортировку

 • За ступенем однорідності витрати поділяються на прості (одноелементні) та комплексні. Прості витрати мають однорідний зміст, тобто складаються з одного елементу витрат, наприклад, заробітна плата або амортизаційні відрахування. До складу комплексних витрат включають елементи з різною економічною природою, наприклад, витрати на зберігання, підсортировкуВитрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:

 • Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:

 • Матеріальні витрати.

 • Витрати на оплату праці.

 • Відрахування на соціальні заходи.

 • Амортизація.До складу “Матеріальні витрати” включають вартість витрачених в процесі операційної діяльності:

 • До складу “Матеріальні витрати” включають вартість витрачених в процесі операційної діяльності:

 • Матеріалів та комплектуючих виробів, що використані для виробництва, торгівлі.

 • Витрат некапітального характеру, пов”язаних із забезпеченням нормальних умов праці та додержанням правил ТБ праці, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог.

 • Реактивів, посуду, приладів і матеріалів для проведення аналізу.Паливно-мастильних матеріалів.

 • Паливно-мастильних матеріалів.

 • Будівельних матеріалів для проведеня поточного ремонту.

 • Тара і тарні матеріали.

 • Вартість ЛЗ відібраних на аналіз.

 • МШП.

 • Послуги КАЛ.До складу елементу “Витрати на оплату праці” включають основну заробітну плату, додаткову заробітну плату, заохочувальні і компенсаційні виплати. До витрат на виплату основної заробітної плати належать:

 • До складу елементу “Витрати на оплату праці” включають основну заробітну плату, додаткову заробітну плату, заохочувальні і компенсаційні виплати. До витрат на виплату основної заробітної плати належать:

 • Заробітна плата, яка нарахована за виконану роботу (відпрацьований час).

 • До витрат на виплату додаткової заробітної плати належать:

 • Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів.

 • Премії за виробничі результати.Гарантійні та компенсаційні виплати.

 • Гарантійні та компенсаційні виплати.

 • Оплата відпусток.

 • Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених діючим законодавством, включають такі їх види:

 • За кваліфікаційну категорію.

 • Бригадиром (зав. відділом).Персональні надбавки.

 • Персональні надбавки.

 • За високі досягнення в праці.

 • Суміщення професій, розширення зон обслуговування.

 • За роботу у важких, шкідливих умовах в нічний час.

 • За знання іноземної мови.

 • За керівництво виробничою практикою.Мінімальні розміри доплат і надбавок встановлені Кодексом законів про працю України і носять обов”язковий характер.

 • Мінімальні розміри доплат і надбавок встановлені Кодексом законів про працю України і носять обов”язковий характер.

 • Премії та заохочення включають такі їх види:

 • За виконання і перевиконання виробничих завдань.

 • За підвищення продуктивності прваці.

 • Винагороди за вислугу років.Матеріальна винагорода.

 • Матеріальна винагорода.

 • Одноразові заохочення.

 • Оплата відпусток:

 • Щорічні основні і додаткові.

 • Навчальні відпустки та інш.До суми наданих підприємством трудових і соціальних пільг працівником відносять доплату додатково наданих за рішенням трудового колективу (понад передбачених законодавством) відпусток, у тому числі жінкам, працівникам, які виходять на пенсію; оплату за навчання в навчальних закладах дітей працівників; вартість путівок на лікування і відпочинок або суми компенсацій, видані замість путівок.

 • До суми наданих підприємством трудових і соціальних пільг працівником відносять доплату додатково наданих за рішенням трудового колективу (понад передбачених законодавством) відпусток, у тому числі жінкам, працівникам, які виходять на пенсію; оплату за навчання в навчальних закладах дітей працівників; вартість путівок на лікування і відпочинок або суми компенсацій, видані замість путівок.До складу елементу “Відрахування на соціальні заходи включають:

 • До складу елементу “Відрахування на соціальні заходи включають:

 • Відрахування на обов”язкове державне пенсійне страхування.

 • Соціальне страхування у зв”язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

 • Соціальне страхування на випадок безробіття .

 • Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професйного захворювання, які спричинили втрату працездвтностівідрахування на індивідуальне стоахування пепсрсоналу підприємства

 • відрахування на індивідуальне стоахування пепсрсоналу підприємства

 • оплвтв перших 5 днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми , не пов”язаної з нещасним випадком

 • медичне страхування

 • 32% вiд об’єкта оподаткування - фактичних витрат на оплату працi працiв-никiв, вкоючаючи витрати на виплату основної i додаткової заробiтної плати иа iнших заохочувальних та комерцiйних виплат, в т.ч. в натуральнiй формi. Платниками цього збору 32% є:

 • суб’єкти пiдприєминицької дiяльностi незалежно вiд форм власностi, їхнi ою’єднання, а також фiзичнi особи - суб’єкти пiдприємницької дiяльностi, якi викорристовують працю найманих робiтгникiв.фiзичнi особи - суб’єкти пiдприємсницької дiяльностi , якi не використовують працю найманих працiвникiв, а також iншi особи, якi пов’язанi дiяльнiстю , пов’язангою з отриманням доходу.

 • фiзичнi особи - суб’єкти пiдприємсницької дiяльностi , якi не використовують працю найманих працiвникiв, а також iншi особи, якi пов’язанi дiяльнiстю , пов’язангою з отриманням доходу.

 • 4% - вiд об’єкта оподаткування для працюючих на пiдприємствах i за станом 32% вiд об’єкта оподаткування для iнших працiвникiв того ж пiдприємства

 • 4% - вiд об’єкта оподаткування для всiх працiвникiв всеукраїнських громадських органiзацiй, де кiлькiсть iнвалiдiв становить не менше 50% загальної кiлькостi працюючих.Елемент «Амортизацiя»

 • Елемент «Амортизацiя»

 • Для узагальнення iнформацiї про суму нарахованої амортизацiї основних засобiв, iнших необоротних матерiальних та нематерiальних активiв призначено ра-хунок 83 Амортизацiя. На дебетi рахунка 83 вiдображається сума нарахованих амортизацiйних вiдрахувань, на кредитi - списання на рахунок 23 Виробництво суми амортизацiйних вiдрахувань, якi прямо включаються до виробничої собiвартостi продукцiї, до затрат допомiжних виробництв.Елемент «Iншi операцiйнi витрати»

 • Елемент «Iншi операцiйнi витрати»

 • До iнших операцiйних витрат включаються:

 • вартiсть робiт, послуг стороннiх пiдприємств

 • сума податкiв, зборiв, крiм податкiв на прибуток

 • втрати вiд курсових рiзниць,псування цiнностей, списання та уцiнки активiв

 • суми фiнансових санкцiйВартість послуг сторонніх підприємств.

 • Вартість послуг сторонніх підприємств.

 • Рекламні заходи.

 • Оренда ремонт.

 • Література.

 • Охорона праці та ін.Статті групуються за 8 видами витрат діяльності:

 • Статті групуються за 8 видами витрат діяльності:

 • 1. Собівартість реалізованих товарів – це первинна вартість товарів, що вибули. При продажі продукції найчастіше використовують оцінку за методом ціни продажу. Оцінка за методом ціни-продажу заснована на застосуванні підприємствами відсотка торговельної націнки на товари.Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і закупівельною. Одиницею бухгалтерського обліку товарів є їх найменування або однорідна група. В одну групу об”єднують товари з приблизно однаковим рівнем торговельної оцінки.

 • Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і закупівельною. Одиницею бухгалтерського обліку товарів є їх найменування або однорідна група. В одну групу об”єднують товари з приблизно однаковим рівнем торговельної оцінки.До первинної вартості (собівартості) придбаних товарів включають витрати на вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування товарів, страхування ризиків, транспортування та інші витрати, пов”язані з придбанням товарів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні до продажу. Важливо при зовнішньо-економічній діяльності.

 • До первинної вартості (собівартості) придбаних товарів включають витрати на вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування товарів, страхування ризиків, транспортування та інші витрати, пов”язані з придбанням товарів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні до продажу. Важливо при зовнішньо-економічній діяльності.Витрати на оплату праці адміністративно-управлінському персоналу.

 • Витрати на оплату праці адміністративно-управлінському персоналу.

 • Відрахування на соціальні заходи.

 • Витрати на оренду основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематерівальних активів, що забезпечують адміністративні потреби.Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів малоцінних, швидкозношувальних предметів, що забезпечують адміністративні потреби.

 • Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів малоцінних, швидкозношувальних предметів, що забезпечують адміністративні потреби.

 • Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що забезпечують адміністративні потреби.

 • Витрати на страхування майна.

 • Податки, збори та інші обов”язкві платежі.Стаття 3 “Витрати на збут” (вони входять до складу витрат операційної діяльності).

 • Стаття 3 “Витрати на збут” (вони входять до складу витрат операційної діяльності).

 • Для аптечного складу:

 • Витрати на оплату праці персоналу, що забезпечує збут продукції за всіма чинниками заробітної плати).

 • Відрахування на соціальні заходи -обов”язкове пенсійне страхування, внески у фонди

 • Витрати на оренду основних засобів, що забезпечують збут продукці плата за оренду.Витрати на утримання основних засобів палення, освітлення, водоростачання, каналізація, дезинфекція, вартість електроенергії, протипопожежні заходи, охорона,

 • Витрати на утримання основних засобів палення, освітлення, водоростачання, каналізація, дезинфекція, вартість електроенергії, протипопожежні заходи, охорона,

 • Амортизація основних засобів – амортизація основних засобів, необоротних матеріальних і нематеріальних активів.

 • Витрати на зберігання, пакування – пакувальні матеріали (коробки, вата, шпагат, фанера, ), підсортировку, оброблення, пакування і фасування, витрати на утримання холодильного обладнання, дезінфекціюВитрати на транспортування - витрати на видання послуг сторонніх організвцій, перевезення власним транспортом

 • Витрати на транспортування - витрати на видання послуг сторонніх організвцій, перевезення власним транспортом

 • витрати на проведення маркетингових заходів – маркетингові дослідження ринку, оформлення вітрин, виставок-продаж, рекламних проспектів, оформлення світлової реклами тощо..

 • Витрати на тару - ремонт тари, перевезення, навантаження і розвантаження тари, очищення, списання .

 • Податки і збори - експортне мито, податок на реклаиуСтаття “Інші операційні витрати” включає:

 • Стаття “Інші операційні витрати” включає:

 • Витрати на дослідження та розробки – на винахідництво та раціоналізацію.

 • Собівартість реалізованих товарів – відносять облікову вартість реалізованих виробничих запасів –витрати на збут виробничих запасів.

 • .Сумнівні та безнадійні борги - безнадійну дебіторську заборгованість та відрахування до резурву сумнівниз боргів.

 • Сумнівні та безнадійні борги - безнадійну дебіторську заборгованість та відрахування до резурву сумнівниз боргів.

 • Витрати від знецінення запасів – втрати від знецінення запасів, щ втратили свою первісну цінність за час екпонування на вітринах .

 • Нестачі і витрати від псування цінностей – втрата товарів аід час перевезення, втрата від бою, втрата у відділах, втрати від псування.

 • Визнані штрафи, пені, неустойки – визнанні економічні санкції за невиконання чинних норм актів – правил торгівлі, умов договорів

Стаття 5 “Витрати фінансової діяльності” включають відсотки за кредит.

 • Стаття 5 “Витрати фінансової діяльності” включають відсотки за кредит.

 • Стаття 7 “Інші витрати звичайної діяльності” включають:

 • Собівартість реалізованих необоротних активів.

 • Собівартість реалізованих майнових комплексів.

 • Залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів.Стаття 8 “Надзвичайні витрати” включає:

 • Стаття 8 “Надзвичайні витрати” включає:

 • Втрати від стихійного лиха.

 • Збитки від техногенних катастроф і аварій.

 • Інші збитки від надзвичайних подій.Виробництво (аптечне) продукції пов”язано з певними витратами, які мають назву “Виробничі”. Виробничі витрати поділяються на прямі та загальновиробничі (накладні) витрати. До прямих витрат належать:

 • Виробництво (аптечне) продукції пов”язано з певними витратами, які мають назву “Виробничі”. Виробничі витрати поділяються на прямі та загальновиробничі (накладні) витрати. До прямих витрат належать:

 • Прямі матеріальні витрати (вартість сировини, матеріалів, які є основою продукції, що виробляється).

 • Прямі витрати на оплату праці (зайнятих у виробництві).

 • Інші відрахування на соціальні цілі.

До загальновиробничих (накладних) витрат відносяться:

 • До загальновиробничих (накладних) витрат відносяться:

 • Виплати на управління виробництвом (оплата керівництву і т.д.).

 • Амортизація основних засобів.

 • Утримання, експлуатація та ремонт основних засобів.

 • Вдосконалення технології.

 • Опалення, освітлення, водопостачання, утримання виробничих приміщень.

 • Охорону праці і ТБ, навкілля.Загальновиробничі витрати поділяються на постійні та змінні. До постійних належать: витрати на обслуговування та управління виробництвом, що залишаються незмінними. До змінних витрат належать: витрати на обслуговування, які змінюються прямо-пропорційно змінам обсягу діяльності.

 • Загальновиробничі витрати поділяються на постійні та змінні. До постійних належать: витрати на обслуговування та управління виробництвом, що залишаються незмінними. До змінних витрат належать: витрати на обслуговування, які змінюються прямо-пропорційно змінам обсягу діяльності.

 • До виробничої собівартості продукції (послуг, робіт) включають:

 • Прямі виробничі витрати.

 • Прямі витрати на оплату праці.

Каталог: data -> kafedra -> internal -> upr ekon -> presentations
presentations -> Ринок чистої конкуренції
presentations -> Регулювання трудових відносин в організації
presentations -> Основнi засоби це матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою викристання в процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй
presentations -> Стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної продукції
presentations -> Дохід – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства
presentations -> Закону України "Про оплату праці"
presentations -> Ефективність лікарського засобу полягає у високих профілактичних і терапевтичних показниках і в задоволенні назрілих потреб медицини. Ефективність
presentations -> Заяву про відкриття рахунка


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка