Добрий учитель, як гарний артистДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.«Добрий учитель, як гарний артист, -

 • «Добрий учитель, як гарний артист, -

 • спочатку захоплює аудиторію,

 • А потім викладає урок».

 • Джон Г. КларкЗдрастуй, Урок!

 • Здрастуй, Урок!

 • Де ти народжуєшся, де ти живеш, Урок?

 • У класній кімнаті?

 • Але ти не можеш жити там один, ти ж не можеш існувати без мене!

 • Я тебе обдумую, планую, проводжу!

 • Ось і виходить, що ти живеш у моїй голові, у моєму серці…

 • Ш. АмонашвіліСучасні дидакти виділяють такі

 • Сучасні дидакти виділяють такі

 • групи форм навчання:

 • форми організації всієї системи навчання, навчально-виховного процесу;

 • форми організації навчальної діяльності учнів.

 • Форми навчання відповідно поділяються на

 • групи за такими ознаками:

 • кількістю учнів (індивідуальне, групове, фронтальне);

 • місцем навчання (шкільне, позашкільне, екстернат);

 • тривалістю (час регламентується педагогами, батьками, учнями). • Наприкінці XVI — на початку XVII ст. як індивідуальна, так і індивідуально-групова форми організації навчання вже не відповідали потребам суспільства. В братських школах України, Білорусії та деяких інших країн виникло групове навчання, яке і стало основою класно-урочної форми навчання, обґрунтованої та вдосконаленої

 • Я.А.Коменський • Основною одиницею занять є урок.

 • Учні об'єднані в класи за віком та рівнем підготовки.

 • Існує постійний склад класу на весь період шкільного навчання.

 • Заняття обов'язкові для всіх.

 • Існує розклад занять, перерв, єдиний навчальний рік і канікули.

 • Робота всіх учнів у класі відбувається одночасно і по одній темі за єдиним для всіх учнів планом.

 • Навчальним процесом керує вчитель.Урок (традиційно) – це форма організації діяльності постійного складу вчителя та учнів у конкретний період часу, що систематично використовується для вирішення задач навчання, виховання та розвитку учнів.

 • Урок (традиційно) – це форма організації діяльності постійного складу вчителя та учнів у конкретний період часу, що систематично використовується для вирішення задач навчання, виховання та розвитку учнів.

 • Сьогодні урок – це форма навчання, діяльність учня, а також – основа професійного зростання вчителя.Це – система взаємопов’язаних взаємодіючих частин, які забезпечують інтерактивний результат.

 • Це – система взаємопов’язаних взаємодіючих частин, які забезпечують інтерактивний результат.

 • Це – логічно закінчений, цілісний, обмежений визначеними рамками, цілями, змістом відрізок навчально-виховного процесу.

 • Це – дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального скарбу, показник його кругозору, ерудиції.

 • Це – інструмент виховання та розвитку особистості.

 • Це – центр, навколо якого “обертаються” всі інші форми навчальних занять.

 • Це – рухома процесуальна система, що постійно змінюється, вдосконалюється, відображає багатопланові сторони навчально-виховного процесу.

 • Це – соціальна система, яка існує лише за рахунок взаємодії вчителя з учнями та учнів один з одним.Це – самодіяльність учнів у навчальному процесі, їх самоорганізація, розвиток їх особистості, колективної навчальної діяльності.

 • Це – самодіяльність учнів у навчальному процесі, їх самоорганізація, розвиток їх особистості, колективної навчальної діяльності.

 • Це – показник рівня розвитку сучасного суспільства, його моральних та економічних цінностей.

 • Це – феномен, який безпосередньо впливає на педагогічні процеси в сім’ї, ефективність та результативність виховного і розвивального аспектів.

 • Це – елементарна, структуроутворююча одиниця навчально-виховного процесу, на базі якого розкривається і реалізується навчальна програма.

 • Це – жива клітина навчально-виховного процесу, все найголовніше і найважливіше для школяра у даний відрізок часу.

 • Це – творча майстерня вчителя, а також – творча лабораторія керівника навчального закладу.гуманітарний потенціал і гуманізація навчання;

  • гуманітарний потенціал і гуманізація навчання;
  • варіативність і гнучкість структури уроку;
  • спрямованість уроку на особистість учня;
  • системний підхід до архітектури уроку та процесу навчання;
  • спрямованість уроку на головне – генералізацію навчання;
  • повне засвоєння нового матеріалу на уроці;
  • оптимізація форм роботи на уроці;
  • економія часу в шкільному навчанні.
 •  зміст навчального матеріалу;проведення уроку на основі сучасних наукових

 • проведення уроку на основі сучасних наукових

 • досяг­нень, передового педагогічного досвіду, закономірностей навчального процесу;

 • проведення уроку на основі методик гуманних дидак­тичних концепцій;

 • особистісна спрямованість, тобто забезпечення учням умов для самореалізації та ефективної навчально-пізнаваль­ної діяльності з урахуванням їхніх інтересів, потреб, на­хилів, здібностей та життєвих настанов;

 • оптимальне поєднання і системна реалізація на уроці дидактичних принципів;

 • встановлення міжпредметних зв'язків, які усвідомлю­ються учнями;

 • зв'язок із раніше засвоєними знаннями, навичками, уміннями, опора на досягнутий рівень розвитку учнів;актуалізація, стимулювання й активізація розвитку

 • актуалізація, стимулювання й активізація розвитку

 • всіх сфер особистості учня: мотиваційної,

 • пізнавальної, емоційно-вольової, фізичної, моральної тощо;

 • логічність, вмотивованість і емоційність усіх етапів навчально-пізнавальної діяльності учнів;

 • ефективне застосування сучасних дидактичних за­собів, особливо — комп'ютерних;

 • тісний зв'язок із життям, першою чергою — з особис­тим досвідом учня;

 • формування практично необхідних знань, навичок, умінь, ефективної методики навчально-пізнавальної діяль­ності;

 • діагностика, прогнозування, проектування і плануван­ня кожного уроку;

 • формування мотивації навчально-пізнавальних дій, професійного становлення, потреби постійної самоосвіти.— формування і розвиток в учнів національної

 • — формування і розвиток в учнів національної

 • свідо­мості, провідних рис грома­дянина своєї держави;

 • — формування в учнів високої духовності, підвалину якої мають становити загальнолюдські, національні та про­фесійні цінності, широка моральна, правова, екологічна, політична, художньо-естетична й фізична культура;

 • — формування і розвиток в учнів активної життєвої на­станови, допомога в самоактуалізації та самореалізації у на­вчальному процесі та майбутній професійній діяльності;— вміле поєднання дидактичних, розвивальних і

 • — вміле поєднання дидактичних, розвивальних і

 • вихов­них завдань кожного уроку та їх творче спрямування на формування і розвиток всебічно і гармонійно розвиненої особистості;

 • — формування і розвиток мотивації постійного само­вдосконалення і змістовної професійної діяльності шляхом реалізації потенційних інтелектуальних, фізичних та інших можливостей;

 • — підпорядкування виховної мети кожного уроку за­гальній меті виховання тощо.— спрямованість кожного уроку на максимальний

 • — спрямованість кожного уроку на максимальний

 • роз­виток духовних, інтелектуальних, фізичних і творчих здібностей кожного учня, його провідних психічних рис;

 • — направленість кожного уроку на «зону найближчого розвитку» учня та її творче проектування і реалізація;

 • — проведення занять з урахуванням індивідуально-психічних особливостей кожного учня та активна допомога в його самовдосконаленні тощо.— чітке визначення освітніх завдань кожного уроку

 • — чітке визначення освітніх завдань кожного уроку

 • та їх творче поєднання із загальною метою вивчення конкретного предмета й формування особистості учня в навчально-виховному процесі;

 • — оптимальне визначення змістового компонента кож­ного уроку з урахуванням особистісної спрямованості на­вчально-виховного процесу;

 • — широке використання методів, прийомів і способів активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів та їхнього творчого розвитку;

 • — творчий підхід до обґрунтування методики проведен­ня кожного уроку;

 • — опора на загальнолюдські цінності в застосуванні принципів навчання;

 • — забезпечення активного зворотного зв'язку, дієвого контролю і управління тощо.— організаційні (чіткість, раціональне використання ча­су, обладнання, дисципліна тощо);

 • — організаційні (чіткість, раціональне використання ча­су, обладнання, дисципліна тощо);

 • — управлінські (цілеспрямованість, оперативність, кон­кретність, стиль управління тощо);

 • — санітарно-гігієнічні (температура, освітленість, працездатність, перевтома тощо);

 • — етичні (рішучість, вимогливість, принциповість, справедливість, тактовність тощо);

 • — психологічні (врахування індивідуально-психічних особливостей учнів, психічного стану учнів і вчителя, наст­рою вчителя та ін.) тощо.Цей етап передбачає:

 • Цей етап передбачає:

 • вив­чення учнів класу;

 • стилю викладання інших вчителів у цьо­му класі;

 • докладне вивчення змісту навчального матеріалу;

 • планування навчальної роботи;

 • підготовку навчально-ма­теріальної бази тощо.В. О. Сухомлинський зазначав, що вчитель

 • В. О. Сухомлинський зазначав, що вчитель

 • до уроку готується все своє життя. Його підготовка до конкретного уроку включає:

 • формулювання теми;

 • визначення виховної, розвиваючої та дидактичної цілей уроку;

 • підбір конкретного матеріалу до теми;

 • визначення структури вибраного типу уроку;

 • визна­чення методики уроку;

 • підготовку дидактичних засобів і ма­теріалів; визначення форми контролю й оцінки знань, на­вичок і вмінь;

 • визначення місця й ролі спостереження, де­монстрування засобів наочності і опитування в рамках уро­ку;

 • перевірку своєї готовності до уроку;

 • перевірку готов­ності учнів до уроку.визначення типу уро­ку та обсягу навчального матеріалу;

 • визначення типу уро­ку та обсягу навчального матеріалу;

 • підготовку за­собів наочності, використання технічних засобів навчання й підбір фактичного матеріалу.дату проведення уроку, його порядковий номер за тематичним планом;

 • дату проведення уроку, його порядковий номер за тематичним планом;

 • тему, його мету;

 • тип уроку;

 • навчальне обладнання;

 • зміст і структура уроку відповідно типу;

 • методи роботи вчителя й учнів;

 • домашнє завдання. 

 •  

 • Уроки вивчення нового навчального матеріалу.

 • Уроки формування і вдосконалення вмінь та навичок.

 • Уроки закріплення та застосування знань, умінь та навичок .

 • Уроки узагальнення та систематизації знань.

 • Уроки контролю та корекції знань, умінь і навичок.

 • Комбінований урок.1. Давати завдання учням для попередньої підготовки:прочитати,обміркувати,виконати самостійні підготовчі завдання. 2. Вибирати для уроку або заняття такі інтерактивні вправи,які дали б учням "ключ"до засвоєння теми. 3. Під час інтерактивних вправ давати учням час подумати над завданням. 4. На одному уроці використовувати 1-2 інтерактивні вправи, а не їх калейдоскоп. 5. Кожну інтерактивну технологію необхідно попередньо обговорити з учнями і переконатися у тому, що вони засвоїли процедуру її виконання. 6. Враховувати психологічний клімат певного учнівського колективу,вікові особливості,загальну спроможність виконувати поставлені завдання.

 • 1. Давати завдання учням для попередньої підготовки:прочитати,обміркувати,виконати самостійні підготовчі завдання. 2. Вибирати для уроку або заняття такі інтерактивні вправи,які дали б учням "ключ"до засвоєння теми. 3. Під час інтерактивних вправ давати учням час подумати над завданням. 4. На одному уроці використовувати 1-2 інтерактивні вправи, а не їх калейдоскоп. 5. Кожну інтерактивну технологію необхідно попередньо обговорити з учнями і переконатися у тому, що вони засвоїли процедуру її виконання. 6. Враховувати психологічний клімат певного учнівського колективу,вікові особливості,загальну спроможність виконувати поставлені завдання.Творчі педагоги постійно вдосконалюють методику про­ведення класичного уроку, в результаті чого в навчальний процес впроваджуються нестандартні уроки.

 • Творчі педагоги постійно вдосконалюють методику про­ведення класичного уроку, в результаті чого в навчальний процес впроваджуються нестандартні уроки.

 • Нестандарт­ний урок — це імпровізоване навчальне заняття, що має не­традиційну структуру. Назви уроків дають деяке уявлення про цілі, завдання і методику проведення таких занять.Найпоширеніші серед них

 • Найпоширеніші серед нихНестандартні уроки спрямовані на

 • Нестандартні уроки спрямовані на

 • активізацію навчаль­но-пізнавальної діяльності учнів, бо вони глибоко зачіпають емоційно-мотиваційну сферу, формують дух змагальності, збуджують творчі сили, розвивають творче мислення, фор­мують мотивацію навчально-пізнавальної та майбутньої професійної діяльності. Тому такі уроки найбільше подоба­ються учням і викликають у них творчий інтерес.— організація роботи — 1—3 хв.;

 • — організація роботи — 1—3 хв.;

 • — основна частина (формування знань, навичок і вмінь; їх засвоєння, повторення, закріплення і контроль; застосування на практиці тощо) — 35—40 хв.;

 • — підведення підсумку уроку і повідомлення домаш­нього завдання — 2—3 хв.Структура уроку, тобто послідовність

 • Структура уроку, тобто послідовність

 • його частин і елементів, залежить

 • передусім від мети та змісту уроку і не може будуватись стихійно. Проте не може бути й універсальних схем, придатних для всіх випадків організації навчання.Майже в усіх типах уроків наявні такі структурні елементи:

 • Майже в усіх типах уроків наявні такі структурні елементи:

 • ОЕ – організаційний етап (вступна частина); мета –

 • забезпечення сприятливої зовнішньої обстановки,

 • психологічний настрій. 2 хв.

 • 2. ЕВПЗ – етап всебічної перевірки знань (перевірка домашнього завдання); 10-15 хв.

 • 3. ЕМЗ – етап мотивації і актуалізації знань (етап підготовки учнів до активного і свідомого засвоєння нового матеріалу), мета – організувати і спрямувати пізнавальну діяльність учнів на засвоєння нового матеріалу. Навчити формулювати мету і обирати конкретні засоби її досягнення; 3 хв.

 • 4. ЕЗНЗ – етап засвоєння нових знань (вивчення нового матеріалу);

 • 20 хв.

 • 5. ЕЗНМ – етап закріплення нового матеріалу; 5 хв.

 • 6. ДЗ – етап інформації про домашнє завдання, інструктаж по його виконанню (повідомлення домашнього завдання); 2 хв.

 • 7. ЗУ – закінчення уроку. 2 хв.Урок повинен передбачати не лише виклад змісту, а й завдання, що припускають застосування знань на практиці.

 • Урок повинен передбачати не лише виклад змісту, а й завдання, що припускають застосування знань на практиці.

 • Частина знань отримується учнями в процесі самостійного пошуку шляхом вирішення пошукових завдань.

 • Зміст знань вивчається шляхом постановки вчителем проблеми і розкриття ним шляхів її доказового вирішення.

 • Науковість – відповідність змісту уроку рівню сучасної науки і процесу навчання – досягненням педагогіки.

 • Індивідуалізація навчання як стимулювання здібностей одних учнів і створення перспективи інших.

 • Урок – логічна одиниця теми, розділу, курсу.

 • Головний критерій цінності уроку – навченість учнів, досягнення мети уроку.

 • Урок служить не лише навчанню, а й вихованню учнів.

 • Культура вчителя, його інтелектуальний, моральний та ідейний стан – основна передумова реалізації інших вимог до уроку, його ефективності.

 • Творче використання ППД.

 • Дотримання відповідних санітарно-гігієнічних вимог.Пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу.

 • Пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу.

 • Орієнтація на процес навчання.

 • Організація та особистісні досягнення учнів.

 • Діагностика причин, що впливають на якість пізнавальної діяльності, прогнозування ходу і наслідків навчально-виховного процесу, вибір оптимальної технології для досягнення запроектованих результатів.

 • Використання активних методів навчання.

 • Чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку.

 • Обґрунтований вибір, доцільне використання оптимального досягнення мети комплексу дидактичних завдань.

 • Особистісний підхід до учнів, діяльна індивідуалізація педагогічної взаємодії на основі діагностики їх реальних можливостей, проектування конкретних змін, контроль запланованих результатів.

 • Формування вмінь самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці.

 • Атмосфера демократизму, змагань, діловитості, співпраці, висока відповідальність всіх учасників навчально-виховного процесу за результати спільної праці.На першому місці організації освітнього процесу виступає особистість не вчителя, а учня.

 • На першому місці організації освітнього процесу виступає особистість не вчителя, а учня.

 • Завдання вчителя сьогодні – формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці.

 • У вимогах до особистісно орієнтованого уроку визначальною є позиція до учня як до суб’єкта навчання.

 • Одне із завдань сучасного уроку – виховання якостей особистості, працелюбність, бажання бути корисним суспільству.

 • Необхідність викликати в учнів інтерес до матеріалу (мотивація учіння); створення необхідних умов для сприйняття, осмислення і запам’ятовування навчальної інформації.

 • Від формування знань, умінь і навичок як основної освітньої мети (яка забезпечує соціальну компетентність) – до створення умов для розкриття суб’єктного досвіду учня, його природної психічної активності як особистості.

 • Методологічна спрямованість уроку: на першому плані – розвиток творчої і пізнавальної активності учнів; основний шлях його – проблемне навчання, створення творчої ситуації.врахування віку дітей;

 • врахування віку дітей;

 • зв’язок змісту уроку з життям, з практикою;

 • орієнтація на навчання всіх учнів;

 • науковий рівень викладання предмета;

 • культура вчителя, його моральний стан.

 • Отже, ефективність навчання залежить від якісної і систематичної реалізації всіх вимог до уроку. Вимоги до уроку повинні бути закладені в основу його аналізу й самоаналізу.діагностичний, що передбачає вивчення особливостей та інтересів учнів, їхній рівень підготовки до уроку, аналіз навчального матеріалу;

  • діагностичний, що передбачає вивчення особливостей та інтересів учнів, їхній рівень підготовки до уроку, аналіз навчального матеріалу;
  • прогнозування, яке передбачає вибір найоптимальнішої стратегії навчання учнів та оцінку різних варіантів уроків у контексті обраної стратегії;
  • планування, що має на меті створення плану та програми управління навчальною діяльністю учнів.


визначення мети;

  • визначення мети;
  • розробку дидактичної моделі процесу навчання;
  • визначення структури уроку.


При цьому враховуються такі функції:

 • При цьому враховуються такі функції:

 • конструктивна;

 • організаційна;

 • комунікативна;

 • гностична;

 • когнітивна;

 • розвивальна;

 • аксіологічна;

 • мобілізаційна;

 • дослідницька.С – самовираження, самостійність, самоосвіта;

 • С – самовираження, самостійність, самоосвіта;

 • У – успішність, урізноманітнення, удосконалення;

 • Ч – чіткість, чесність, чуйність;

 • А – актуальність, активність, аналітичність;

 • С – самоконтроль, саморегуляція, системність;

 • Н – навички, науковість, наполегливість;

 • – ИЙ

 • У – уміння, упевненість, універсальність;

 • Р – раціональність, результативність, різноманіття;

 • О – оптимальність, організація, об’єктивність;

 • К – комфорт, корекція, контроль.Самоаналіз уроку це:

 • Самоаналіз уроку це:

 • спосіб граничної конкретизації управління навчально-виховним процесом, який шляхом особистого оперативного втручання впливає на методи навчання, на добір і формування навчального матеріалу, на вибір і оптимальне поєднання форм організації пізнавальної діяльності учнів;

 • допомога вчителю оволодіти більш високим рівнем майстерності, підвищити результативність праці;

 • система із взаємозалежними і взаємопов’язаними компонентами.Оцініть основні (провідні) мотиви, інтереси учнів класу.

 • Оцініть основні (провідні) мотиви, інтереси учнів класу.

 • На якому рівні сформовано інтерес до вашого предмета, які мотиви переважають при його вивченні?

 • Визначте ставлення учнів до ваших уроків.

 • Об’єктивно зважте працездатність учнів на основі факторів:

 • а) день тижня; б) урок за порядком; в) розклад уроків, чергування легких і важких уроків; г) кінець, середина, початок чверті, року.

 • Співставте обсяг навчальної роботи, який треба буде виконати на уроці, з можливостями учнів.

 • Який рівень активності характерний для ваших учнів на уроках, враховуючи характер:

 • а) навчального матеріалу; б) працездатності; в) рівня уваги;

 • г) дисциплінованості; д) мотивів діяльності; е) ситуації.

 • Який характер і обсяг стимулів, які ви введете в дію для того, щоб викликати та утримати інтерес, увагу, активність, високу працездатність?

 • Як ви будете керувати пізнавальною діяльністю учнів? Чи використаєте старі або випробуєте нові засоби керування?

 • Об’єктивно констатуйте рівень уваги і дисциплінованості школярів на ваших уроках!

 • Чи вміють ваші учні використовувати отримані ЗУН на практиці, на якому рівні сформовані ці вміння і навички?Самоаналіз уроку – це:

 • Самоаналіз уроку – це:

 • найважливіший канал формування і розвитку творчої активності вчителя (М.І.Махмутов);

 • узагальнення та поширення ППД (Ю.А.Конаржевський);

 • найважливіший шлях формування єдиного ставлення вчителя до вирішення основних питань навчання і виховання, єдиного ставлення до оцінювання знань і використання оцінки (Т.І.Шамова).учитель краще усвідомлює систему своєї роботи, швидше освоює на практиці методику вибору й обґрунтування оптимального варіанта навчання;

 • учитель краще усвідомлює систему своєї роботи, швидше освоює на практиці методику вибору й обґрунтування оптимального варіанта навчання;

 • самоаналіз робить учителя більше психологічно захищеним та впевненішим у собі;

 • самоаналіз різко поліпшує якість планування наступних уроків, стимулює розвиток творчого мислення й діяльності вчителя, заощаджує час і папір під час планування.

 • Дітей , їх особисту гідність і їх потреби треба так само шанувати, як і старших, і тільки поводячися з ними лагідно, щиро, розумно, як з рівними, входячи в їх спосіб думання, можна виховувати чесних, щирих, правдолюбних і справді вільних людей.

 • Іван ФранкоЗ даних фігур виберіть ту, яка вам найбільше до вподоби

 • З даних фігур виберіть ту, яка вам найбільше до вподобиПровідні риси – працелюбність, потреба доводити розпочату справу до кінця, наполегливість (квадрат)

 • Провідні риси – працелюбність, потреба доводити розпочату справу до кінця, наполегливість (квадрат)

 • Провідні риси – допитливість, цікавість, жвавий інтерес до всього, що відбувається, сміливість (прямокутник)

 • Найдоброзичливіша з п'яти фігур. Висока чутливість, здатність співчувати, емоційно відгукуватись (коло)

 • Символізує лідерство. Найхарактернішою особливістю є сила, енергія, нестримність (трикутник)

 • Символізує творчість. Зигзагам подобається створювати щось нове, оригінальне (зигзаг) • ГЕНІАЛЬНІ ВІДКРИТТЯ – ЦЕ 99% ПРАЦІ

 • ТА 1% ТАЛАНТУ

 • ТОМАС ЕДІСОНКаталог: attachments
attachments -> Робота з епіграфом
attachments -> Водичка, водяний, підводний водичка, водяний, підводний
attachments -> Поглибити і узагальнити знання учнів про додаток; формувати вміння ставити запитання до другорядних членів речення, визначати способи вираження додатку
attachments -> Поглибити знання учнів про другорядні члени речення; формувати навички розпізнавання їх у реченні, дати поняття про поширені і непоширені речення
attachments -> Рід невідмінюваних іменників визначається так
attachments -> 1. Дано одне речення. Скласти програму, яка визначає з якої букви починається друге слово в реченні
attachments -> 1. Роль козацтва в захисті південних кордонів українських земель
attachments -> Урок до нас прийшов за розкладом сьогодні


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка