Другу групу власних надходжень бюджетних установ доповнено четвертою підгрупоюДата конвертації16.06.2016
Розмір444 b. • Наказом Мінфіну від 04.03.2015 № 289 внесені зміни до Порядку складання фінансової , бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, що затверджений наказом Мінфіну від 24.01.12 № 44.

 • Передумови цих змін:

 • Внесення поправок до Бюджетного кодексу,зокрема другу групу власних надходжень бюджетних установ доповнено четвертою підгрупою – кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми , вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки (ч.4 ст.13 БК).

 • З оновленою нормою ч. 9 ст. 43 БК розрахунково-касове обслуговування власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури здійснюються в територіальному органі казначейства або у банках державного сектора.

 • Реформування соціального страхування відповідно до Закону від 28.12.14 р.№ 77-ХІІ передбачає об'єднання ФСС з ТВП та ФСС від нещасних випадків на виробництві в один Фонд соціального страхування України.

 • Запровадження із 1 січня в рамках реформування бух обліку в держсекторі на виконання постанови КМУ від 16.01.07р № 34 та розпорядження КМУ від 01.08.13 р. № 774-р і відповідно до наказу Мінфіну від 25.11.14 р. № 1163 дев’яти Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі а саме: 121 «Основні засоби», 122»Нематеріальні активи», 123 «Запаси», 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок», 127 «Зменшення корисності активів», 128 «Зобов’язання», 130 «Вплив змін валютних курсів», 132 «Виплати працівникам», 133» Фінансові інвестиції».

 • Зміна методики відображення у бухобліку операцій за Стандартами бух обліку стали підставою для внесення змін до наказу Мінфіну від 26.06.13 р.№ 611Суть основних змін

 • Згідно із змінами, унесеними до п.1.6 Порядку № 44, розпорядники бюджетних коштів, які згідно із законодавством із початку нового бюджетного періоду та /або протягом звітного періоду змінили підпорядкованість, складають та подають фінансову та бюджетну звітність за попередньою підпорядкованістю як такі, що припинили діяльність, в обсязі річної звітності. При цьому слід зазначити, що обсяг звітності, яку необхідно подавати за новою підпорядкованістю у таких випадках, залишився без змін.

 • Змінено порядок складання Балансу (форма №1 ) та виконано умови редакції його форми.

 • Удосконалено порядок складання Звіту про результати фінансової діяльності (форма № 9 д, № 9 м).

 • Уточнено порядок заповнення Звіту про рух грошових коштів.

 • Унесено зміни у порядок заповнення Звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, №4-2м).

 • Унесено зміни порядок заповнення окремих граф звітності про надходження і використання коштів спеціального фонду за формами № 4-1д; № 4-2д; № 4-2м; № 4-3д; № 4-3м; № 4-4д; № 4-3д1; № 4-3м1 (додатки 5-9) пп.3.5.6 Порядку № 44) у частині відображення операцій, проведених відповідно до законодавства на спеціальних реєстраційних та банківських рахунках.

 • Виконано умови редакції форми Звіту про рух необоротних активів (додаток 15).

 • Викладено умови редакції Звірку показників форм фінансової та бюджетної звітності (додаток № 36).Новини законодавства

 • Наказом міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 затверджено Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, яке набрало чинності з 01.01.2015 року. Цей документ з 2015 року замінив інструкцію ДКУ від 30.10.1998 № 90 та Інструкцію по інвентаризацію основних засобів та нематеріальних активів Мінфіна України від 11.08.1994 № 69.

 • Міністерство фінансів України затвердило наказом від 23.01.2015 № 11 Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку суб`єктів державного сектору, а саме: обліку основних засобів, нематеріальних активі, запасів, а також облікової політики суб`єкта державного сектору. Набрав чинності 23.01.2015 року.

 • Визначено показники опосередкованої вартості спорудження житла станом на 01.01.2015 року (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 № 17 «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України».

 • Зміни у порядку прийому на роботу та вивільнення працівників. Від тепер працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника Закон України від 28.12.2014 р. № 77-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов`язкового державного соціального страхування легалізації фонду оплати праці». Внесено зміни до постанови КМУ від 23.04.2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».Зміни до Стандартів внутрішнього аудиту

 • Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2014 № 1199 «Про затвердження Змін До Стандартів внутрішнього аудиту» (набрав чинності з 23.01.2015 року).

 • Наказ № 1199 розширює сферу застосування Стандартів внутрішнього аудиту на підрозділи ВА, які утворено в обласних державних адміністраціях.

 • Суттєво змінилася глава 3 «Ведення бази даних» розділу ІІІ. З урахуванням норми Порядку № 1001 до п.3.2 глави 3 розділу ІІІ внесені зміни в частині включення до бази даних об’єктів внутрішнього аудиту також й найменування та коду програмної класифікації видатків та кредитування всіх бюджетних програм, адміністративних послуг , що надаються установою, контрольно-наглядових функцій, теми попереднього внутрішнього аудиту та періоду, за який він проводився.

 • Змінами до п.4.6 глави 4 розділу ІІІ Стандартів внутрішнього аудиту уточнено, що під час планування внутрішнього аудиту працівники підрозділу ВА вивчають питання , пов’язані з об’єктом ВА , зокрема не лише завдання і цілі установи , визначені у стратегічних та річних планах, бюджетні програми, адміністративні послуги, а й контрольно-наглядові функції. Згідно з п.4.7 глави 4 розділу ІІІ Стандартів ВА детальне вивчення об’єкта аудиту здійснюється шляхом аналізу отриманої на запит інформації щодо:

 • нормативно-правових актів, документів,які регламентують діяльність установи;

 • організаційної структури та системи управління установою;

 • паспортів бюджетних програм;

 • системи бухгалтерського обліку, фінансової і бюджетної звітності;матеріалів попередніх контрольних заходів контролюючих органів та стану усунення виявлених порушень за їх результатами;

 • звернень державних органів, народних депутатів, громадян, публікацій у засобах масової інформації про порушення законодавства , що стосується діяльності об’єкта аудиту;

 • інших необхідних для виконання внутрішнього аудиту систем чи напрямів діяльності, інформації, у тому числі одержаної під час консультацій з керівництвом установи та її персоналом.Зміни до Стандартів внутрішнього аудиту

 • Внесеними змінами до Стандартів ВА до п 4.10 глави 4 розділу ІІІ визначено, що програма внутрішнього аудиту повинна включати питання, що підлягають дослідженню з урахуванням оцінки ризиків (операції, ділянки бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю установи тощо).

 • Змінами визначено до п. 6.17 глави 6 розділу ІІІ Стандартів ВА, що рекомендації за результатами внутрішнього аудиту повинні базуватись на аудиторських висновках, бути адекватними, чітко формулюватись та мати відповідний алгоритм їх застосування.

 • Уточнену редакцію Стандартів ВА щодо підготовки звітності про результати діяльності підрозділу ВА за формою, затвердженою Міністерством фінансів України від 27.03.2014 № 347, а також проведення Держфінінспекцією України зовнішньої оцінки якості внутрішнього аудиту з урахуванням вимог визначених Порядком здійснення Державною фінансовою інспекцією України контролю за станом внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, вв раді міністрів автономної Республіки Крим, в обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2014 № 794, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.08.2014 за № 1008/25785.

 • У главі 3 розділу ІV Стандартів ВА визначено також окремі питання взаємодії підрозділів внутрішнього аудиту з правоохоронними органами щодо надання інформації про результати ВА. Зокрема, визначено, що у разі надходження звернень від правоохоронних органів підрозділ ВА за дорученням керівника установи надає інформацію про результати ВА з дотриманням установлених вимог законодавства та внутрішніх документів з питань проведення ВА щодо розголошення інформації з обмеженим доступом та конфіденційної інформації підрозділ ВА повідомляє про це органи державної влади та/або правоохоронні органи.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка