Етика бізнесу у фармації. Базові поняття етики підприємництва та бізнесу. Управлінська етикаДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.


ЕТИКА БІЗНЕСУ У ФАРМАЦІЇ. Базові поняття етики підприємництва та бізнесу. Управлінська етика.
 • Етика підприємництва означає здійснення господарської діяльності, її керівництва, окремого підприємця відповідно до етичних, критеріїв поведінки, соціально відповідальних дій

 • Відомі такі передумови виконання високої культури підприємництва:

 • наявність позитивних прикладів;

 • забезпечення молоді можливості ознайомлення з основами бізнесової діяльності,;

 • створення системи навчання яка б сприяла розвитку підприємницьких нахилів протягом усього періоду формування особистості. • У кожній галузі чи сфері підприємницької діяльності існують свої правила поведінки, вони базуються на:

 • 1. Чесності й законопослушності підприємця;

 • 2. Забезпечені високої якості й технічного рівня своєї продукції;

 • 3. Забезпечення безпеки праці;

 • 4.Чесних і порядних відносин з постачальниками, клієнтами, партнерами по бізнесовій справі. • Підприємецьце людина, яка бере на себе ризик, пов’язаний з організацією нового підприємства, нової продукції, нового виду послуг, пропонованих суспільству. Він може володіти невеликою часткою акцій або статутним фондом.

 • Він має пам’ятати і виконувати певні “заповіти”:

 • у своїй діяльності керуватись насамперед інтересами клієнтів;

 • постійно працювати над власним бізнесом, а не в ньому; • використовувати дійову рекламу безпосереднього реагування;

 • гарантувати клієнту повне задоволення його потреб;

 • щотижня мати звіт про прибуток і збитки, ніколи не залишатись без готівкових коштів;

 • заохочувати дії, що відповідають інтересам власного бізнесу;Підприємець • Будь-який підприємець, безперечно, повинен уміти професійно вести справу у своїй фірмі. Постійно брати активну участь у задоволенні потреб ринку, щодо нових товарів і послуг за можливо низькими цінами. Це вимагає від нього новаторського підходу до власної діяльності та ретельного обліку витрат виробництва.

 • Дуже важлива професійна репутація підприємця . Для репутації важлива культура мови, манери, одяг, і інтер'єр приміщення. • Споживач виконує роль індикатора підприємницького процесу. Підприємець, при планування і організації своєї діяльності ні в якому разі не може ігнорувати настрій, бажання, інтереси, оцінки споживача.

 • Споживач завжди в центрі уваги виробника. Підприємець повинен діяти в унісон з потребами споживача.Споживач у аптеці • Етика відносин зі споживачами:

 • - безпечність товарів (послуг, робіт);

 • - надання інформації про товари і технологію їх виготовлення;

 • - право вибору покупцем товарів);

 • - урахування вимог споживачів;

 • - спонсорування освітніх програм безпечного використання продукції;

 • - поліпшення пакування і маркування;

 • - підвищення споживчої цінності продуктів;

 • - зменшення фальсифікації ЛЗ. • Етика відносин зі співробітниками:

 • - відсутність будь-якої дискримінації у сфері зайнятості;

 • - особливий статус працівників із обмеженою дієздатністю;

 • - охорона здоров'я і техніка безпеки;

 • - навчання і розвиток персоналу;

 • - обговорення кар'єри;

 • - програми оздоровлення і стрес-менеджменту • Етика взаємовідносин із конкурентами:

 • - запобігання таємних угод на ринках;

 • - використання соціально прийнятних пріоритетів і критеріїв для оцінки конкурентних стратегій;

 • - вихід із сумнівних ринків під час виникнення значних етичних проблем. • Бізнесмен – це людина, яка володіє капіталом, що знаходиться в обороті та приносить прибуток. Він не займає ніякої посади в організації, але володіє її акціями або часткою у статутному фонді.

 • Етика бізнесу — ділова етика, що базується на чесності, відкритості, вірності даному слову, здатності ефективно функціонувати на ринку відповідно до чинного законодавства, установленими правилами і традиціями. Крім того, дотримання етики бізнесу робить його більш ефективним і прибутковим, вона допомагає зберегти відданість постійних клієнтів • Етичні стандарти бізнесу

 • рівність умов для всіх учасників господарського процесу;

 • не порушення вимог справедливості конкуренції;

 • залежність економічного успіху винятково від таланту, прозорості, знань, а не від обману, насильства та хитрості • Бізнесмени, як відомо, у першу чергу — керівники. Та результати підприємницької діяльності в умовах ринку залежать насамперед від якості роботи бізнесмена з працівниками. Найбільш ефективне таке керування, що спрямоване на підвищення ролі трудового колективу. Воно вважається моральним, оскільки базується на моральних основах, на сукупності інтересів, орієнтовано на розвиток людських відносин, у фундаменті яких закладена культура, воля й ініціатива. • У сформованих ринкових умовах бізнесмен, повинен дотримуватися етичних вимог, ґрунтуючись на наступних 10 факторах:

 • 1) здатність керувати собою;

 • 2) чіткі особисті цілі;

 • 3) постійний особистий ріст;

 • 4) уміння вирішувати проблеми;

 • 5) винахідливість і здатність до інновацій;

 • 6) висока здатність впливу на навколишніх;

 • 7) знання сучасних управлінських підходів;

 • 8)здатність керувати персоналом;

 • 9) уміння навчати і розвивати підлеглих;

 • 10) формувати і розвивати ефективні робочі групи • Управлінська етика - це сукупність правил і форм ділового спілкування з людьми, що дозволяє виразити їм повагу, сприяє встановленню між керівником і підлеглими атмосфери взаєморозуміння, доброго відношення один до одного. Керівник не повинний займатися дріб'язковою опікою, а повинний більше довіряти підлеглим, заохочувати їхню ініціативу. Одним із принципів управлінської етики є справедлива винагорода найбільш успішних співробітників, створення нормальних умов праці, професійного росту співробітників. Мистецтво працювати з людьми — важлива умова й обов'язок керівника. • Успішне керівництво нерозривне зв'язано з ефективною комунікацією. Якщо ви не умієте витягти максимум можливого із спілкування з людьми, то вам не вдасться і змусити їх викладатися на роботі в повну силу

 • Ефективність усної комунікації залежить від ряду факторів, у число яких входять, зокрема:

 • підбор слів;

 • стиль спілкування;

 • «сигнали підтримки». • Менеджер – це людина, яка направляє роботу інших і несе особисту відповідальність за її результати. Основні професійні вимоги до менеджерів:

 • Концептуальність – це здатність менеджера уявляти діяльність організації в цілому та адаптувати її до умов, які змінюються навичками стратегічного планування та вміння масштабно мислити.

 • Оперативність – це уміння менеджера швидко вибирати найоптимальніший варіант із кількох альтернатив . • Аналітичність – це вміння ефективно застосовувати наукові методи аналізу, діагностувати проблему та визначати альтернативне рішення. Комунікабельність – це здатність працювати з людьми, будувати свої стосунки у спілкуванні як всередині організації, так і за її межами. Комунікативність – це вміння передавати свої ідеї та розробки як усно, так і письмово. Освіченість – це певний рівень економічних, психологічних, технологічних, технічних та інших знань • Причини неетичної поведінки:

 • - недостатність законодавчої та нормативно-правової бази;

 • - значний обсяг “тіньової” економіки;

 • - конкурентна боротьба, що відсуває на дальній план етичні міркування;

 • - відсутність належного стимулювання етичної поведінки керівників;

 • - загальне зниження ролі етики в суспільстві; • Інструменти поліпшення етичності поведінки в організаціях:

 • - етичні стандарти (кодекси), які описують загальну систему цінностей, етичні правила, яких мають дотримуватися працівники компанії;

 • - комітети з етики, які роблять повсякденну оцінку практики з позиції етичних вимог.

 • - соціальні ревізії, які проводяться для аналізу й оцінки звітів і програм соціальної відповідальності компанії;

 • - навчання етичній поведінці керівників і рядових працівників

Каталог: data -> kafedra -> theacher -> upr ekon -> fd honcharuk -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 -> %D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%95%D0%A2 -> 5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
%D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%95%D0%A2 -> Основи етики. Етика просування лікарських препаратів на ринок
upr ekon -> Інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Цей облік формує інформацію у вартісному, натуральному та трудовому вигляді. Фінансовий, він же бухгалтерський облік
upr ekon -> Процес управління маркетингом
upr ekon -> Самоокупність це здатність підприємства покривати свої видатки (витрати) результатами виробництва, забезпечуючи тим самим повторюваність виробництва в незмінних масштабах
5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Банкрутство, ліквідація або реорганізація діяльності суб’єктів фармацевтичного підприємства


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка