Фінанси і кредит (форми навчання денна,заочна/дистанційна,екстернат)Дата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.Дніпропетровська державна фінансова академія пропонує освітні програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за освітньо-професійними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр за напрямами підготовки:

 • Дніпропетровська державна фінансова академія пропонує освітні програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за освітньо-професійними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр за напрямами підготовки:

  • Фінанси і кредит (форми навчання - денна,заочна/дистанційна,екстернат).
  • Економіка підприємства (форми навчання - денна, заочна/дистанційна, екстернат).
  • Управління персоналом та економіка праці (форми навчання - денна, заочна/дистанційна, екстернат).
  • Оподаткування (форма навчання - денна).
  • Державна служба (форма навчання - денна).
  • Банківська справа (форма навчання - денна).
 • ДДФА пропонує: - освітні послуги з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади, у т. ч. незалежного тестування.

 • - освітні послуги у сфері бізнес-освіти з питань фінансів, економіки підприємств, управління персоналом, стратегічного управління, маркетингу, бізнес-планування, лідерства та ін. • ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 • КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 • КАФЕДРА ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМТСВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

 • КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 •  

 • ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 • КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМТСВ

 • КАФЕДРА ПОДАТКІВ

 • КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ

 • КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

 •  

 • ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

 • КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

 • КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 • КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

 • КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

Академія реалізує цілеспрямовану програму підготовки фахівців вищої кваліфікації - кандидатів наук у галузі економіки через аспірантуру : з 2007 р. – за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», з 2012 р. - за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

 • Академія реалізує цілеспрямовану програму підготовки фахівців вищої кваліфікації - кандидатів наук у галузі економіки через аспірантуру : з 2007 р. – за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», з 2012 р. - за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

 • В аспірантурі академії станом на 01 січня 2014 року навчаються 29 аспірантів:

 • з відривом від виробництва – 16 осіб.

 • без відриву від виробництва – 13 осіб.

 • Здобувачів наукового ступеня кандидата наук - 16 викладачів.

 • У 2013 р. захищено 3 кандидатські дисертації, із них 1 кандидатська дисертація захищена аспірантом академії та 2 докторських дисертацій.«Бюджетна політика соціально-економічного розвитку суспільства» д.е.н., проф. Лисяк Л.В.

 • «Бюджетна політика соціально-економічного розвитку суспільства» д.е.н., проф. Лисяк Л.В.

 • «Механізми управління фінансовими ресурсами»

 • д.е.н., проф. Власюк В.Є.

 • «Інформаційно-аналітичне забезпечення управління економічними процесами»

 • д.е.н., проф. Бабенко А.Г.

 • «Дослідження соціально-економічних проблем промислового регіону» д.е.н., проф. Падерін І.Д.

 • «Формування сучасного механізму управління персоналом та його соціального захисту»

 • д.е.н., проф. Бабенко А.Г.

 • «Економіко-математичне моделювання економічних процесів»

 • д.т.н., проф. Рядно О.А.

 • «Культура в сучасному трансформаційному процесі суспільства» д.ф.н., проф. Капітон В.П.Прикладне дослідження

 • Прикладне дослідження

 • «Застосування сучасного інформаційно-аналітичного забезпечення для удосконалення методики бухгалтерського обліку та контролю»

 • (науковий керівник д.е.н., професор Бабенко А.Г.) виконується кафедрою обліку та економічного аналізу з січня 2013 р. за кошти державного бюджету

 • (загальна сума 100,0 тис.грн., у 2013р. – 29, 0 тис.грн.).

 • Вперше розроблено концептуальні основи впровадження моніторингу, діагностики і контролю для сучасного інформаційно-аналітичного забезпечення управління підприємствами

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Використання результатів прикладного дослідження

 • Публікації:

 • Монографії – 1

 • Статті – 11

 • Тези доповідей – 14

 • Навчально-методичні посібники – 11

 • Підготовлені до захисту дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук – 1

 • Підготовлено дипломні роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст – 4НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Використання результатів прикладного дослідження

 • Реалізація в навчальному процесі

 • вдосконалені лекційні курси та оновлені цикли практичних робіт; видано навчально-методичні посібники з дисциплін «Бухгалтерський облік», «Економічний аналіз», «Аудит», «Фінансова санація та банкрутство підприємств», «Фінансовий облік», «Комп’ютерна система: 1С», «Міжнародні стандарти обліку і звітності»,

 • «Контроль і ревізія» та ін.У 2013 р. на кафедрах у межах робочого часу викладачів виконувалося 10 ініціативних НДР з номером державної реєстрації, із них 5 завершені:

 • У 2013 р. на кафедрах у межах робочого часу викладачів виконувалося 10 ініціативних НДР з номером державної реєстрації, із них 5 завершені:

 • фундаментальна НДР «Стратегія розвитку промислових регіонів в умовах глобалізації», науковий керівник к.е.н., доцент Ватченко О.Б.

 • прикладна НДР «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні», науковий керівник д.е.н., професор Лисяк Л.В.

 • прикладна НДР «Управління маркетинговою діяльністю на підприємствах машинобудування», науковий керівник к.е.н., доцент Редіна Н.І.

 • прикладна НДР «Підвищення ефективності використання кадрового потенціалу в системі державної служби», науковий керівник д.е.н., професор Бабенко А.Г.

 • прикладна НДР «Стратегія розвитку малого бізнесу

 • промислового регіону», науковий керівник

 • д.е.н., професор Падерін І.Д.За результатами досліджень, що виконувалася викладачами, у 2013 р. опубліковано 386 наукових публікацій, в тому числі 7 монографій, 1 навчальний посібник з грифом МОН України, 130 наукових статей у фахових виданнях, з них 31 у зарубіжних виданнях, 248 тез доповідей на конференціях, у тому числі 33 опубліковані в зарубіжних виданнях.

 • За результатами досліджень, що виконувалася викладачами, у 2013 р. опубліковано 386 наукових публікацій, в тому числі 7 монографій, 1 навчальний посібник з грифом МОН України, 130 наукових статей у фахових виданнях, з них 31 у зарубіжних виданнях, 248 тез доповідей на конференціях, у тому числі 33 опубліковані в зарубіжних виданнях.фаховий журнал «Вісник ДДФА: Економічні науки» (головний редактор д.е.н., професор Лисяк Любов Валентинівна), в якому можуть публікуватися результати наукових досліджень в галузі економічних наук (періодичність 2 рази на рік);

 • фаховий журнал «Вісник ДДФА: Економічні науки» (головний редактор д.е.н., професор Лисяк Любов Валентинівна), в якому можуть публікуватися результати наукових досліджень в галузі економічних наук (періодичність 2 рази на рік);

 • фаховий міжвузівський науковий збірник «Філософія. Культура. Життя» (головний редактор д.філос.н., професор Капітон Володимир Павлович), в якому можуть публікуватися результати наукових досліджень з філософії (періодичність до 3 разів на рік);НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

 • Загальний фонд – 94670 примірників

 • (79,4% державною мовою);

 • Фонд навчальної та навчально-методичної літератури – 52 728

 • в т.ч. економічні підручники – 3069;

 • Фонд електронної бібліотеки – 3013 видань;

 • Фонд наукових видань – 9177;

 • Відкрито користування он-лайн бібліотекою навчально-методичної літератури;

 • Відкрито безпровідний Інтернет –

 • зону Wi-FiУ 2013 році в академії були проведені:

 • У 2013 році в академії були проведені:

 • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція „«Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів» (27-29 березня 2013 р),

 • Міжнародна науково-практична інтерент-конференція аспірантів та молодих вчених «Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні та фінансові проблеми» (29 листопада 2013 р.),

 • XVI Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Домінанти соціально-економічного розвитку регіонів України: науковий погляд молоді» (19 квітня 2013 р.)

 • За результатами конференцій були зроблені висновки та пропозиції, опубліковано збірники тез конференцій, статті учасників конференції надруковані у фаховому науково-теоретичному журналі „Вісник ДДФА: Економічні науки”.У 2013 році у студентській науково-дослідній роботі академії прийняли участь близько 1100 студентів, на кафедрах академії успішно функціонувало 16 студентських науково-дослідних груп.

 • У 2013 році у студентській науково-дослідній роботі академії прийняли участь близько 1100 студентів, на кафедрах академії успішно функціонувало 16 студентських науково-дослідних груп.

 • Студенти академії постійно беруть участь у конкурсах, олімпіадах та конференціях.

 • У 2013 р. досягнуто наступних результатів:

 • ІІ та ІІІ місце в обласному етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика;

 • І місце в номінації “Бізнес ідея” у Всеукраїнському молодіжному конкурсі “Новітній інтелект України”;

 • ІІ премія конкурсу “Україна ХХІ століття: цивілізаційний вибір”;

 • ІІІ місце у Міжнародній студентській бізнес грі “Корпорація ідей”.Всеукраїнська

 • Всеукраїнська

 • студентська олімпіада

 • Всеукраїнський конкурс

 • студентських наукових

 • робіт з природничих, технічних і

 • гуманітарних наук

 • Всеукраїнський конкурс

 • дипломних, магістерських

 • дипломних робіт

 • Міський конкурс

 • “Інтелект-Творчість-Успіх”

На сьогодні Академія має 17 міжнародних угод з ВНЗ та різними організаціями світу. Серед партнерів академії - ВНЗ Румунії, Росії, Словаччини, Білорусі, Польщі: Лодзинський університет (Польща), Академія бізнесу в Домброві Гурнічій (Польща), Тамбовський державний університет ім. Г.Р. Державіна (Російська Федерація), Білоруський державний економічний університет (Республіка Білорусь) та інші.

 • На сьогодні Академія має 17 міжнародних угод з ВНЗ та різними організаціями світу. Серед партнерів академії - ВНЗ Румунії, Росії, Словаччини, Білорусі, Польщі: Лодзинський університет (Польща), Академія бізнесу в Домброві Гурнічій (Польща), Тамбовський державний університет ім. Г.Р. Державіна (Російська Федерація), Білоруський державний економічний університет (Республіка Білорусь) та інші.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка