Фінансова стійкість аптекДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Фінансова стійкість аптек - це фінансовий стан, при якому аптека переважно за рахунок власних джерел покриває кошти, вкладені в активи, не допускається невиправданої дебіторської чи кредиторської заборгованості та розплачується вчасно за своїми зобов'язаннями.

 • Фінансова стійкість аптек - це фінансовий стан, при якому аптека переважно за рахунок власних джерел покриває кошти, вкладені в активи, не допускається невиправданої дебіторської чи кредиторської заборгованості та розплачується вчасно за своїми зобов'язаннями.

 • Функціонування аптеки є динамічним процесом і характеризується трьома фазами циклу кругообігу капіталу: залучення, розміщення та використання. Тому динамічна фінансова стійкість - комплексне поняття, яке відображає такий стан фінансових ресурсів, їх розміщення та використання, що забезпечує постійний розвиток аптеки на основі зростання прибутку та капіталу при збереженні платоспроможності й кредитоспроможності в умовах допустимого рівня ризику.Два закони фінансової стійкості аптек:

 • Два закони фінансової стійкості аптек:

 • для забезпечення фінансової стійкості функціонування аптеки необхідно при збільшенні позикових засобів пропорційно нарощувати дохідність функціонуючого капіталу.

 • для забезпечення фінансової стійкості функціонування підприємства необхідно, щоб цикл кругообігу капіталу відбувався з оптимально необхідною швидкістю і певна частина капіталу постійно знаходилась у формі швидкої реалізації (ліквідна форма).

 •  Чотири принципи фінансової стійкості кругообігу капіталу в аптеці:

 • Чотири принципи фінансової стійкості кругообігу капіталу в аптеці:

 • Принципу раціональної політики залучення позикового капіталу;

 • Принципу достатньої доходності функціонуючого капіталу;

 • Принципу підтримання ліквідності на оптимально необхідному рівні;

 • Принципу необхідного динамізму функціонуючого капіталу.Принцип раціональної політики залучення позикового капіталу ґрунтується на ефекті фінансового важеля, який характеризується такими ознаками:

 • Принцип раціональної політики залучення позикового капіталу ґрунтується на ефекті фінансового важеля, який характеризується такими ознаками:

 • аптека, яка використовує лише власний капітал. Обмежує рентабельність приблизно двома третинами економічної рентабельності:

 • РВК = 2/3 ЕР,

 • де РВК - рентабельність власного капіталу, ЕР - економічна рентабельність активів.2. аптека, яка використовує позиковий капітал, збільшує або зменшує рентабельність власного капіталу залежно від співвідношення власного і позикового капіталів у пасиві та від розміру відсоткової ставки за позиковим капіталом.

 • 2. аптека, яка використовує позиковий капітал, збільшує або зменшує рентабельність власного капіталу залежно від співвідношення власного і позикового капіталів у пасиві та від розміру відсоткової ставки за позиковим капіталом.

 • РВК = 2/3 ЕР + ЕФВ = 2/3 (ЕР +( ЕР - СП )* ПК/ВК),

 • де ЕФВ - рівень ефекту фінансового важеля;

 • СП - середня розрахункова ставка відсотку за позиковий капітал;

 • ПК - позиковий капітал;

 • ВК - власний капітал;

 • (ЕР - СП) - диференціал;

 • ПК/ВК - плече фінансового важеля.

 • 3. аптека, в якої ефект фінансового важеля діє на шкоду внаслідок значення диференціалу меншого нуля, має припинити позики:

 • (ЕР – СП)< О ПК/ВК = const.Принцип достатньої доходності функціонуючого капіталу передбачає, що рівень економічної рентабельності повинен забезпечувати нарощування власного капіталу підприємства у розмірі, потрібному для його функціонування, що включає в себе:

 • Принцип достатньої доходності функціонуючого капіталу передбачає, що рівень економічної рентабельності повинен забезпечувати нарощування власного капіталу підприємства у розмірі, потрібному для його функціонування, що включає в себе:

 • оновлення основних фондів та довгострокові фінансові інвестиції;

 • поповнення власних оборотних засобів, достатніх для підтримки поточної ліквідності та забезпечення незалежності підприємства;

 • виплати дивідендів на рівні, що задовольняє інтереси акціонерів (власників);

 • матеріальне стимулювання найманих працівників підприємства.

 • Зазначене положення можна записати таким математичним виразом:

 • ЧП = ∆ОФ +∆ СОЗ +Д + ФОТ,

 • де ЧП – чистий прибуток підприємства після оподаткування;

 • ∆ОФ - сума засобів, необхідних підприємству для оновлення основних фондів на нормативному рівні;

 • ∆ СОЗ – сума засобів, необхідних підприємству для поповнення власних оборотних засобів, для підтримки поточної ліквідності та забезпечення незалежності;

 • Д – сума засобів, необхідних підприємству для виплати дивідендів акціонерам, на рівні, що задовольняє їх інтереси;

 • ФОТ – сума засобів, необхідних для матеріального стимулювання найманих працівників підприємства.При визначенні фінансового стану функціонування аптеки необхідно охопити всі три фази циклу кругообігу капіталу.

 • При визначенні фінансового стану функціонування аптеки необхідно охопити всі три фази циклу кругообігу капіталу.

 • Фазу кругообігу капіталу “залучення” пропонується досліджувати з двох сторін, а саме: аналізувати структуру пасивів балансу та фінансову стійкість з допомогою відповідних коефіцієнтів.

 • Фазу циклу кругообігу капіталу “розміщення” варто вивчати з трьох сторін:

 • структури активів балансу,

 • ліквідності балансу

 • платоспроможності аптеки.

 • Фазу“використання” пропонується характеризувати з двох сторін:

 • доходності (прибутковості)

 • динамічності (оборотності).Стабільність роботи аптеки пов'язана з її загальною фінансовою структурою, ступенем її залежності від зовнішніх кредиторів та інвесторів.

 • Стабільність роботи аптеки пов'язана з її загальною фінансовою структурою, ступенем її залежності від зовнішніх кредиторів та інвесторів.

 • Однак, якщо структура “власний капітал-позиковий капітал” має значний нахил в бік боргів, аптека може збанкрутувати, коли декілька кредиторів одночасно зажадають повернення своїх грошей.

 • Сутність фінансової стійкості аптеки визначається співвідношенням вартості запасів та розміру власних і позикових джерел їх формування, тобто, іншими словами, рівнем забезпеченості запасів джерелами фінансування.Характеристика типів фінансової стійкості аптек

 • Характеристика типів фінансової стійкості аптекДля кризового фінансового стану характерна присутність регулярних неплатежів, за якими розрізняють:

 • Для кризового фінансового стану характерна присутність регулярних неплатежів, за якими розрізняють:

 • перший ступінь кризового фінансового стану – наявність прострочених позичок банкам;

 • другий ступінь – наявність, крім того, простроченої заборгованості постачальникам за товари;

 • третій ступінь – наявність, крім того, заборгованості за платежами до бюджету та позабюджетних фондів. Практично межує з банкрутством.При формуванні структури капіталу виникає протиріччя між фінансовою стабільністю й фінансовою рентабельністю аптеки. При використанні лише власних коштів аптека має найвищу фінансову стабільність, але обмежує можливості свого розвитку. Якщо ж використовується позиковий капітал, то аптека має більший потенціал свого розвитку, однак у міру зростання частки позикового капіталу її фінансова стабільність знижується.

 • При формуванні структури капіталу виникає протиріччя між фінансовою стабільністю й фінансовою рентабельністю аптеки. При використанні лише власних коштів аптека має найвищу фінансову стабільність, але обмежує можливості свого розвитку. Якщо ж використовується позиковий капітал, то аптека має більший потенціал свого розвитку, однак у міру зростання частки позикового капіталу її фінансова стабільність знижується.

 • До факторів, що впливають на політику формування фінансової структури капіталу, належать: стан національної економіки, стабільність позицій аптеки на ринку, структура її активів, рівень рентабельності активів, відношення позикодавців до аптеки й кон’юктура фінансового ринку.

 • В умовах економічної нестабільності аптеки надають перевагу фінансуванню переважно за рахунок власних коштів. З іншого боку, в умовах стабільної економіки провідні підприємства воліють здійснювати більш агресивну фінансову політику, тобто інтенсивніше залучають позиковий капітал.Провідними характеристиками фінансового стану аптек є ліквідність, платоспроможність і фінансова стабільність. Термін “ліквідний” передбачає безперешкодне перетворення майна в кошти платежу.

 • Провідними характеристиками фінансового стану аптек є ліквідність, платоспроможність і фінансова стабільність. Термін “ліквідний” передбачає безперешкодне перетворення майна в кошти платежу.

 • Ліквідність аптеки – це її здатність перетворити свої активи в кошти платежу для погашення короткострокових зобов'язань.

 • Платоспроможність відображає можливість аптеки відповідати (платити) за своїми зобов'язаннями в конкретний період часу.

 • Платоспроможність – наявність і достатність коштів та їх еквівалентів для своєчасного погашення зобов'язань у міру настання терміну їх оплати. Оцінка платоспроможності проводиться на конкретну дату.Від ступеня ліквідності балансу залежить платоспроможність аптеки. У той же час ліквідність характеризує не тільки поточний стан активів, але й перспективний. Під ліквідністю балансу розуміють ступінь забезпеченості зобов'язань аптеки його активами, строк перетворення яких у кошти платежу відповідає строку погашення зобов'язань.

 • Від ступеня ліквідності балансу залежить платоспроможність аптеки. У той же час ліквідність характеризує не тільки поточний стан активів, але й перспективний. Під ліквідністю балансу розуміють ступінь забезпеченості зобов'язань аптеки його активами, строк перетворення яких у кошти платежу відповідає строку погашення зобов'язань.

 • Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активах, згрупованих за ступенем їх ліквідності й розташованих в порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасивах, згрупованими по строках їх погашення й розташованими в порядку зростання строків.Залежно від ступеня ліквідності, тобто строків перетворення в кошти, активи аптеки в ході аналізу ліквідності балансу поділяються на чотири групи, які розраховують за формою № 1 – баланс:

 • Залежно від ступеня ліквідності, тобто строків перетворення в кошти, активи аптеки в ході аналізу ліквідності балансу поділяються на чотири групи, які розраховують за формою № 1 – баланс:

 • А1 найбільш ліквідні активи (швидколіквідні) – кошти та їх еквіваленти, а також короткострокові фінансові інвестиції (р.220 +р.230 + р.240);

 • А2швидкореалізовувані активи (активи високої та середньої ліквідності) – дебіторська заборгованість та інші поточні активи (від р.130 до р.210);

 • А3повільнореалізовувані активи (малоліквідні) – товаро-матеріальні запаси, а також довгострокові фінансові вкладення (р.100-р.120 +р.250 + р.270);

 • А4 тяжкореалізовувані активи (неліквідні) – статті І розділу активу балансу (р.080).Пасиви балансу групуються за ступенем терміновості їх оплати. При проведенні зовнішнього аналізу, у ході якого використовуються тільки дані балансу аптеки, зобов'язання групуються відповідно до передбачуваних строків погашення. При проведенні внутрішнього аналізу таке групування можна зробити точнішим. Зобов'язання аптеки, які розраховуються за формою № 1-баланс, можуть бути згруповані в такий спосіб:

 • Пасиви балансу групуються за ступенем терміновості їх оплати. При проведенні зовнішнього аналізу, у ході якого використовуються тільки дані балансу аптеки, зобов'язання групуються відповідно до передбачуваних строків погашення. При проведенні внутрішнього аналізу таке групування можна зробити точнішим. Зобов'язання аптеки, які розраховуються за формою № 1-баланс, можуть бути згруповані в такий спосіб:

 • П1найбільш термінові зобов'язання – кредиторська заборгованість, а також кредити й позики, не погашенні в строк (р.530);

 • П2 короткострокові зобов'язання – короткострокові кредити й позикові кошти. Також до цієї групи належить частина пасивів, представлених у розділі “Забезпечення майбутніх витрат і платежів” (суми, плановані до виплати протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу, або протягом одного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців), а також прибутки майбутніх періодів, що належить до поточних зобов'язань.3. П3 – довгострокові пасиви – довгострокові кредити й позикові кошти, а також забезпечення майбутніх витрат і платежів і доходи майбутніх періодів, що не належать до поточних зобов'язань.

 • 3. П3 – довгострокові пасиви – довгострокові кредити й позикові кошти, а також забезпечення майбутніх витрат і платежів і доходи майбутніх періодів, що не належать до поточних зобов'язань.

 • П4постійні пасиви – статті І розділу пасиву балансу. Для збереження балансу активу й пасиву підсумок даної групи варто зменшити на суму витрат майбутніх періодів.

 • Для визначення ліквідності балансу порівнюються підсумки наведених груп за активами й пасивами. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо дотримано співвідношення:

 • А1 >П1; А2>П2; А3>П3; А4<П4Відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності аптеки є показники рентабельності – доходності чи прибутковості капіталу, ресурсів.

 • Відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності аптеки є показники рентабельності – доходності чи прибутковості капіталу, ресурсів.

 • Їх величина показує співвідношення мміж наявними та використаними ресурсами, то вони повніше, ніж прибуток, характеризують кінцеві результати господарювання.До основних показників рентабельності, які використовуються у ході аналізу фінансового стану аптеки, відносяться такі коефіцієнти:

 • До основних показників рентабельності, які використовуються у ході аналізу фінансового стану аптеки, відносяться такі коефіцієнти:

 • рентабельності сукупних активів (рентабельність сукупного капіталу або економічна рентабельність), який характеризує рівень прибутку, генерований всіма активами аптеки, що перебувають у її використанні згідно з балансом. Зменшення коефіцієнта рентабельності активів може свідчити про перенагромадження активів;

 • рентабельності власного капіталу (фінансова рентабельність), який характеризує рівень прибутковості власного капіталу, вкладеного в дану аптеку, тому найбільший інтерес представляє для наявних і потенційних власників і привабливості підприємства, тому що його рівень показує верхню межу дивідендних витрат;

 • рентабельності продажу (комерційна рентабельність), який показує, наскільки ефективно і прибутково веде свою операційну діяльність аптека.Залежно від використовуваного в розрахунках показника прибутку виділяють коефіцієнти валової, операційної й чистої рентабельності продажу.

 • Залежно від використовуваного в розрахунках показника прибутку виділяють коефіцієнти валової, операційної й чистої рентабельності продажу.

 • Валова рентабельність продажу показує ефективність виробничої діяльності й цінової політики аптеки.

 • Показник операційної рентабельності характеризує здатність підприємства генерувати прибуток від діяльності до відрахування витрат, що не відносяться до операційної ефективності.

 • Чиста рентабельність продажу характеризує ефективність всіх видів діяльності аптеки: операційної, інвестиційної й фінансової. Цей показник відображає повний вплив структури капіталу й фінансування аптеки на її рентабельність.Каталог: downloads -> pharmacy
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"
pharmacy -> Економічний аналіз ґрунтується на таких принципах: Економічний аналіз ґрунтується на таких принципах
pharmacy -> Організація роботи аптеки з товарними запасами. Порядок зберігання товарів аптечного асортименту в аптеках і фармацевтичних фірмах
pharmacy -> Організація внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів. Запобіжні заходи, які сприяють підвищенню і збереженню якості ліків
pharmacy -> Теоретичні основи екстрагування. Теоретичні основи екстрагування


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка