Формування й розвиток інформаційно-комунікаційної компететності вчителя української мови та літературиДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.


ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ


«У діяльності навчальних закладів усіх типів і рівнів акредитації проблемам інформатизації повинна приділятись першочергова увага». В. Биков

 • «У діяльності навчальних закладів усіх типів і рівнів акредитації проблемам інформатизації повинна приділятись першочергова увага». В. БиковЗа результатами опитування вчителів, що проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації

 • 30 % учителів вважає, що володіє ІКТ на достатньому рівні,

 • 30 % учителів не використовують ІКТ у професійній діяльності, оскільки не володіють методикою використання ІКТ на своїх уроках,

 • решта тому, що відсутні умови для використання комп’ютерів та ІКТ у навчальному процесі.

ІК-компетентність педагога – це

 • здатність педагога розв’язувати професійні завдання з використанням сучасних засобів і методів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ);

 • його уже стала, особистісна якість, характеристика, що відбиває реально досягнутий рівень підготовки в галузі використання засобів ІКТ у професійній діяльності;

 • особливий тип організації предметно-спеціальних знань, що дозволяють правильно оцінювати ситуацію і приймати ефективні рішення в професійно-педагогічній діяльності, використовуючи ІКТ.

 • Панина Т.С., Дочкин С.А., Клецов Ю.В., «Уровни информационно-коммуникационной компетентности педагогических работников», ГОУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.krirpo.ru/etc.htm?id=744Складові ІК-компетентностіЗагальна компетентність

 • – це здатність учителя використовувати інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) у викладанні навчального предмету і для забезпечення навчально-виховного процесу створювати:Діагностична компетентність

 • допомагає вчителям аналізувати досягнення учнів під час навчання, особливо враховуючи те, що за останні роки змінився вектор навчального процесу – він став насиченим тестовими завданнями.

 • Учителі повинні мати здатність здійснювати:

 • моніторинг результатів навчальної діяльності;

 • проміжне діагностування;

 • електронне тестування;

 • прогнозування тощо.Основний змістовний аспект ІК-компетентності педагога полягає у:

 • наявності знань щодо особливостей інформаційних потоків у своїй предметній галузі;

 • володінні основами аналітико-синтетичної переробки інформації;

 • засвоєнні технологій підготовки педагогічної інформаційної продукції;

 • володінні конкретними навичками з використання технічних засобів в освітньому процесі та в самостійній роботі з підвищення професійної кваліфікації.Компоненти ІК-компетентності педагога:

 • знання системи послуг для здобуття поточної та ретроспективної інформації й регулярного звернення до неї, у тому числі через глобальної мережу Інтернет;

 • здатність оцінити для задоволення різних інформаційних потреб цінність, ефективність і надійність інформації, отриманої з різних джерел;

 • володіння основними навичками здобуття інформації в автоматизованих системах і зберігання власної інформації,

Функції ІК-компетентності педагога:

 • пізнавальна, спрямована на систематизацію знань, на пізнання і самопізнання людиною самої себе;

 • комунікативна, носіями якої є семантична компонента, носії інформації;

 • адаптивна, що дозволяє адаптуватися до умов життя та діяльності в інформаційному суспільстві;

 • нормативна, що проявляється системою моральних та юридичних норм та вимог в інформаційному суспільстві;

 • оціночна, котра передбачає уміння орієнтуватися в потоках різноманітної інформації, виявляти й відбирати відому і нову, оцінювати значиму і другорядну;

 • інтерактивна, спрямована на активну самостійну і творчу роботу людини, що призводить до саморозвитку та самореалізації.Етапи оволодіння ІК-компетенціямиРівні володіння ІК-компетенціями:

 • педагогічний (психолого-педагогічний, методичний, творчий);

 • предметно-орієнтований;

 • базовий.Базові ІК-компетенції включають:

 • наявність загальних уявлень у сфері ІКТ;

 • наявність уявлень про електронний освітній ресурс;

 • володіння інтерфейсом операційної системи;

 • наявність загальних уявлень у сфері мультимедіа;

 • володіння технікою підготовки графічних ілюстрацій на основі растрової графіки;

 • володіння навичками користувача офісних технологій у контексті підготовки дидактичних засобів з предметної галузі та робочих документів;

 • володіння базовими Інтернет-сервісами і технологіями;

 • володіння основами технології побудови web-сайтів.Мінімальні інваріантні навички інформатичної діяльності вчителя містять:

 • уміння застосовувати комп’ютер і периферійне устаткування;

 • уміння застосовувати прикладне програмне забезпечення та графічний інтерфейс на рівні користувача,

 • уміння застосовувати комунікаційні засоби (електронна пошта, Інтернет) на рівні користувача;

 • уявлення про правові та етичні норми роботи з інформацією;

 • уміння застосовувати санітарні норми та правила при роботі з комп’ютером;Мінімальні інваріантні навички інформатичної діяльності вчителя містять:

 • уміння застосовувати санітарні норми та правила при роботі з комп’ютером;

 • уявлення про інформаційні та освітні ресурси (електронні педагогічні ЗМІ, освітні портали та колекції цифрових освітніх ресурсів) і вміння ними скористатися;

 • уміння використовувати презентаційне обладнання та засоби;

 • уміння працювати з різними видами інформації на рівні користувача.На предметно-орієнтованому рівні педагог має:

 • вибірково використовувати ІКТ-ресурси в професійній діяльності (текстові, графічні, обчислювальні, мультимедійні середовища, пошукові системи);

 • мати повну уяву про існуючі медіаресурси та освітні ресурси в Інтернет для використання в освітньому процесі з предмета, уміти ними користуватись;

 • уміти оцінювати основні педагогічні властивості електронних освітніх продуктів, визначати педагогічну доцільність їх використання в навчальному процесі;На предметно-орієнтованому рівні педагог має:

 • уміти вибірково застосовувати в професійній діяльності різні моделі використання ІКТ у навчальному процесі залежно від реального оснащення закладу освіти;

 • уміти використовувати в процесі викладання предмета інформаційно-комунікаційні технології та цифрове обладнання;

 • застосовувати на практиці мережні технології для участі в мережних педагогічних спільнотах;

 • уміти технологічно представити свій педагогічний досвід засобами ІКТ.Неможливо уявити діяльність учителів без:

 • електронних енциклопедій;

 • демонстраційних програм;

 • готових навчальних програмних педагогічних засобів;

 • електронних підручників;

 • самостійно створених мультимедійних дидактичних матеріалів.Використовуючи ІКТ, учитель має враховувати, який здійснюють ці технології вплив на особистість учня та його навчально-пізнавальну діяльність

 • Використовуючи ІКТ, учитель має враховувати, який здійснюють ці технології вплив на особистість учня та його навчально-пізнавальну діяльністьВплив ІКТ на формування особистісних якостей учнів:

 • До прямого впливу відносять становлення та фіксацію позитивних якостей особистості учня в процесі роботи з сучасними комп’ютерними та телекомунікаційними системами: акуратність та точність дій, зібраність та дисциплінованість, уміння планувати роботу та аналізувати її хід, комунікативні навички, бажання знаходити оптимальні рішення, впевненість в своїх силах та ін.

 • Непрямим впливом слід вважати вивільнення часу викладача для ведення виховної роботи традиційними методами, а також можливість побудови її на основі об’єктивних даних психофізиологічної діагностики.Упровадження ІКТ у повсякденну діяльність учителя з метою підвищення рівня його ІК-компетентності передбачає таку поетапну послідовність:

 • переведення в електронну форму документації, яка готується щорічно (освітня програма, поурочне планування, конспекти навчальних занять);

 • створення загальної бази завдань учням (усе, що раніше видавали їм на паперовому носії, може бути занесено в комп’ютер і систематизовано за темами);

 • використання для ілюстрації на навчальних заняттях електронних ресурсів (пам’яток і т.ін.);Упровадження ІКТ у повсякденну діяльність учителя з метою підвищення рівня його ІК-компетентності передбачає таку поетапну послідовність:

 • підготовка до навчальних занять в електронній формі (маємо на увазі поурочне планування і власні презентації, «приготовлені» з електронних «інгредієнтів»);

 • організація проектної роботи з предмету засобами інформаційно-комунікаційних технологій (створення тематичних сайтів, електронних посібників та їх каталогізація);

 • використання мультимедійних дисків та ресурсів Інтернет для самостійної роботи учнів;

 • організація автоматизованого контролю знань (тести, контролюючі програми, вікторини та ін.)

Формується ІК-компетентність учителів за умови:

 • готовності вчителя до використання ІКТ у своїй роботі;

 • створення тренінгової системи навчання;

 • забезпеченні неперервної освіти впродовж усього життя;

 • системного використання набутих навичок у педагогічній практиці;

 • постійного підвищенні рівня сформованості інформаційно-комунікаційної культури шляхом переходу від базового рівня володіння ІКТ-компетенціями до професійного рівня.Формування ІК-компетентності сприяє

 • всебічному розвитку вчителів-предметників;

 • самовдосконаленню;

 • бажанню вчитися впродовж усього життя; розумінню інформаційно-комунікаційних процесів;

 • здатності застосовувати опановане у професійній діяльності;

 • удосконалювати професійну майстерність;

 • застосовувати набуті знання у педагогічній практиці.Інформаційно-комунікаційна компетентність вчителів філологічної спеціальності –

 • це здатність автономно і відповідально застосовувати набуті ними теоретичні і фактологічні знання, уміння та навички в галузі ІКТ для розв’язання суспільно значущих завдань, зокрема професійних, з опанування учнями мовами i вивчення літератури, і задоволення власних потреб.

 • (Н.Сороко)Складові ІК-компетентності вчителів філологічної спеціальності

 • 1. Когнітивний блок:

 • знання вимог, системи та основ інформаційного суспільства;

 • знання в галузі інформатики;

 • знання можливостей ІКТ для розв’язання філологічних завдань;

 • знання варіантів пошуку, використання, передавання, зберігання інформації;

 • знання інформаційної безпеки й авторського права в мережі Інтернет.Складові ІК-компетентності вчителів філологічної спеціальності

 • 2. Діяльнісно-рефлексивний блок: здатність, уміння і навички

 • застосовувати ІКТ для розв’язування філологічних завдань й у педагогічній діяльності;

 • аналізувати і доцільно використовувати інформацію у професійній діяльності і для самоосвіти;

 • організовувати процес навчання в галузі філологічних дисциплін за допомогою ІКТ;

 • організовувати комунікацію з метою розв’язання філологічних і педагогічних завдань за допомогою ІКТ;Складові ІК-компетентності вчителів філологічної спеціальності

 • 2. Діяльнісно-рефлексивний блок: здатність, уміння і навички

 • створювати нові засоби навчання для розв’язання філологічних і педагогічних завдань за допомогою ІКТ;

 • створювати, передавати та зберігати за допомогою ІКТ нові інформаційні ресурси відповідно до педагогічних та філологічних потреб навчання учнів та самоосвіти;

 • незалежно від мови, знаходити необхідну навчальну інформацію за допомогою свого мовного досвіду і перекладачів, що пропонуються як у мережі Інтернет, так і на електронних носіях.Складові ІК-компетентності вчителів філологічної спеціальності

 • 3. Ціннісно-мотиваційний блок:

 • емоційна вихованість вчителя, що пов’язана з етичними нормами поведінки, стосунків, взаємодії в мовно-літературному середовищі і формування такої поведінки в учнів;

 • відповідальність учителя за навчання і розвиток учня відповідно до вимог інформаційного суспільства;

 • володіння вчителем методами особистісно орієнтованого, диференційного навчання;Складові ІК-компетентності вчителів філологічної спеціальності

 • 3. Ціннісно-мотиваційний блок:

 • уміння діяти цілеспрямовано в інформаційному середовищі;

 • уміння діяти цілеспрямовано на розвиток мовленнєвої культури учня з використанням доцільних ІКТ;

 • ініціативність, рішучість та принциповість вчителя-філолога в розробці і здійсненні навчальних проектів на основі ІКТ відповідно до потреб і вимог учнів й освіти впродовж життя.Складові ІК-компетентності вчителів філологічної спеціальності

 • 4. Блок творчих здібностей: здатність і вміння

 • доцільно використовувати ІКТ на уроках з метою розвитку творчості в учнів;

 • розробляти навчальні проекти з мови і літератури у співпраці з іншими вчителями-предметниками з використанням ІКТ;

 • створювати нову філологічну інформацію і дидактичні матеріали за допомогою ІКТ;

 • розміщувати філологічні відомості за допомогою соціальних сервісів у мережах Інтернет так, щоб зацікавлювати відвідувачів.Складові ІК-компетентності вчителів філологічної спеціальності

 • 5. Адаптивний блок: здатність

 • пристосовуватися до нових ІКТ;

 • розуміти дидактичні функції нових ІКТ у професійній діяльності;

 • використовувати нові ІКТ для самоосвіти.Критерії володіння вчителем-філологом ІК-компетентністю

 • Когнітивний:

 • має системні знання щодо вимог, системи та основ інформаційного суспільства;

 • має загальні інформативні знання, які включають знання в галузі інформатики;

 • обізнаний щодо можливостей ІКТ для розв’язання філологічних завдань;

 • уміє здійснювати варіанти пошуку, використання, передавання, зберігання інформації;

 • володіє знаннями і застосовує засоби інформаційної безпеки й авторського права у мережі Інтернет.Критерії володіння вчителем-філологом ІК-компетентністю

 • Діяльнісно-рефлексивний:

 • застосовує ІКТ для розв’язання філологічних завдань у педагогічної діяльності;

 • аналізує та доцільно використовує інформацію у професійній діяльності і для самоосвіти;

 • організовує процес навчання у галузі філологічних дисциплін за допомогою ІКТ;

 • організовує комунікацію з метою розв’язання філологічних і педагогічних завдань за допомогою ІКТ;Критерії володіння вчителем-філологом ІК-компетентністю

 • Діяльнісно-рефлексивний:

 • створює нові засоби навчання для розв’язання філологічних і педагогічних завдань за допомогою ІКТ;

 • створює, передає та зберігає за допомогою ІКТ нові інформаційні ресурси відповідно до педагогічних і навчальних філологічних потреб учнів і для самоосвіти;

 • незалежно від мови, знаходить необхідну навчальну інформацію за допомогою власного мовного досвіду і перекладачів, що пропонуються як у мережі Інтернет, так і на електронних носіях.Критерії володіння вчителем-філологом ІК-компетентністю

 • Ціннісно-мотиваційний:

 • виявляє емоційну вихованість, що пов’язана з етичними нормами поведінки, стосунків, взаємодії в мовно-літературному середовищі і формує таку поведінку в учнів;

 • відповідально ставиться до навчання й розвитку учня відповідно до вимог інформаційного суспільства;

 • володіє методами особистісно орієнтованого, диференційного навчання;Критерії володіння вчителем-філологом ІК-компетентністю

 • Ціннісно-мотиваційний:

 • діє цілеспрямовано в інформаційному середовищі;

 • діє цілеспрямовано на розвиток у учнів мовленнєвої культури;

 • проявляє ініціативність, рішучість та принциповість у розробці й здійсненні навчальних проектів на основі ІКТ відповідно до потреб і вимог учнів та освіти впродовж життя.Критерії володіння вчителем-філологом ІК-компетентністю

 • Творчий:

 • доцільно використовує ІКТ на уроках з метою розвитку творчості в учнів;

 • розробляє навчальні проекти з мови і літератури з використанням ІКТ у співпраці з іншими вчителями;

 • виробляє стратегії і тактики педагогічної діяльності з метою оптимального виконання завдань всебічного розвитку особистості з використанням ІКТ;Критерії володіння вчителем-філологом ІК-компетентністю

 • Творчий:

 • створює нові філологічні відомості (вербальні засоби комунікації) і дидактичні матеріали за допомогою ІКТ;

 • розміщує філологічні відомості за допомогою соціальних сервісів у мережах Інтернет так, щоб зацікавлювати нею відвідувачів.Критерії володіння вчителем-філологом ІК-компетентністю

 • Адаптивний:

 • швидко реагує на появу нових ІКТ і розуміє їх функціональні можливості для своєї професійної діяльності;

 • доцільно використовує нові ІКТ у професійній діяльності і самоосвіті.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка