Формує необхідні знання з організації власного бізнесуДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.
#3177

високоосвічений фахівець, який добре орієнтується в галузі гуманітарних, соціально-економічних та фундаментальних дисциплін; володіє теорією і практикою організації економічного процесу, інформаційними методами надходження даних для прийняття управлінських рішень;

 • високоосвічений фахівець, який добре орієнтується в галузі гуманітарних, соціально-економічних та фундаментальних дисциплін; володіє теорією і практикою організації економічного процесу, інформаційними методами надходження даних для прийняття управлінських рішень;

 • має високий рівень професійної підготовки, глибоку ерудицію, загальну і професійну культуру, поєднання фундаментальної економічної підготовки з науковою і практичною;

 • володіє уміннями поєднувати сучасну економічну наукову інформацію з роботами вітчизняних та зарубіжних класиків економічної науки; вміє на практиці організовувати пошук засобів вирішення науково-виробничих питань;

 • володіє методикою викладання економічних дисциплін, вміє розмірковувати та вести дискусію про найскладніші питання економічних наук.Формує необхідні знання з організації власного бізнесу

 • Формує необхідні знання з організації власного бізнесу

 • Дозволяє підготувати спеціалістів з управління існуючим бізнесом

 • Надає знання з пошуку створення сприятливих умов для розвитку бізнесу та державного управлінняФормує проектне мислення, необхідне для майбутніх керівників проектів

 • Формує проектне мислення, необхідне для майбутніх керівників проектів

 • Дає поглиблене розуміння методик розрахунків грошових потоків від реалізації проектів

 • Надає знання з пошуку бізнес-ідей для розвитку бізнесу та державного управлінняотримати знання проведення моніторингу господарської діяльності підприємства, розробки альтернативних варіантів стратегій його розвитку на основі оцінювання виробничо-технічних, трудових і фінансових можливостей;

 • отримати знання проведення моніторингу господарської діяльності підприємства, розробки альтернативних варіантів стратегій його розвитку на основі оцінювання виробничо-технічних, трудових і фінансових можливостей;

 • оволодіти навичками розробки перспективних, поточних та оперативних планів господарської діяльності, обґрунтування виробничих програм, визначення форм та систем матеріально-технічного забезпечення діяльності підприємства, визначення потреб у сировині та матеріалах;

 • здобути вміння започаткування власної справи, а також організації ефективної господарської діяльності підприємства, конкурентоспроможного на сучасному ринку; прогнозування фінансово-економічних результатів виробництва; запобігання банкрутству підприємства.

оволодіти методологією підготовки і реалізації підприємницьких та інвестиційних проектів, методів мобілізації ресурсів для реалізації інвестиційних проектів, розрахунків варіантів проектів і їх ефективності, механізмом управління проектами;

 • оволодіти методологією підготовки і реалізації підприємницьких та інвестиційних проектів, методів мобілізації ресурсів для реалізації інвестиційних проектів, розрахунків варіантів проектів і їх ефективності, механізмом управління проектами;

 • отримати знання та навички прогнозування кон'юнктури ринків та прийняття рішень щодо адаптації існуючих бізнес-проектів до конкретної ринкової ситуації.

оволодіти методами наукових досліджень, уміння підготовки наукових статей, оволодіння навичками організації наукової праці;

 • оволодіти методами наукових досліджень, уміння підготовки наукових статей, оволодіння навичками організації наукової праці;

 • здобути вміння проводити якісний аналіз виробничої і комерційної діяльності підприємств і організацій, передбачити кон’юнктуру ринку і розробляти тактику маркетингу, прогнозувати виробничо-господарську і фінансову діяльність господарюючих суб’єктів, вести облік і складати статистичну звітність;

 • оволодіти навичками здійснювати економічний аналіз запланованих заходів, прогнозувати результати управлінських рішень;

 • набути вмінь використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для дослідження економічних явищ і процесів, в управлінні бізнесом, плануванні підприємницької діяльності, а також для вирішення науково-практичних завдань в галузі економіки.

оволодіти методами наукових досліджень, уміння підготовки наукових статей, володіння навичками організації наукової праці;

 • оволодіти методами наукових досліджень, уміння підготовки наукових статей, володіння навичками організації наукової праці;

 • оволодіти методологією підготовки і реалізації інвестиційних проектів на макро- та мікрорівні, методів мобілізації ресурсів для реалізації інвестиційних проектів, розрахунків варіантів проектів і їх ефективності, механізмом управління проектами.

 • набути кваліфікаційних переваг на ринку праці, шляхом поєднання теоретичних знань у економіці підприємства з практичними навичками у керуванні бізнес-проектами, а також соціальними та державними проектами.

керівники підприємств, об'єднань і організацій усіх галузей та сфер національної економіки,

 • керівники підприємств, об'єднань і організацій усіх галузей та сфер національної економіки,

 • провідні фахівці, економісти та начальники економіко-аналітичних, обліково-економічних та кон'юнктурно-дослідних відділів,

 • працівники економічних відділів, служб і секторів усіх без винятку підприємницьких та державних організацій і підприємств;

 • економічні радники, консультанти, помічники-референти,

 • менеджери підприємницьких проектів і програм,

 • наукові співробітники, викладачі економічних дисциплін вищих та середніх спеціальних закладів, факультетів і курсів підвищення кваліфікації економічних кадрів,

 • лаборанти кафедр економічних факультетів вищих навчальних закладів,

 • працівники сфер господарювання, характер діяльності яких пов’язаний з підприємництвом, бізнесом, підприємницькими проектами і програмами.Сучасний стан ринкової ситуації жадає від фахівців у галузі економіки підприємства проектного мислення, що у свою чергу можливо тільки при оволодінні практичних навичок у розробці та керуванні проектами. Сьогодні підприємницький проект, незалежно від його конкретного напрямку, формує майбутній підприємницький успіх. Але діяльність з впровадження проекту пов’язана із невизначеністю та ризиком, тому необхідним є формування обґрунтованого плану дій, який супроводжується необхідними економічними розрахунками. Такі знання можуть сформуватися в рамках певного набору теоретичних знань і спецкурсів формуючих методологію обґрунтування реалізації інвестиційних проектів.

 • Сучасний стан ринкової ситуації жадає від фахівців у галузі економіки підприємства проектного мислення, що у свою чергу можливо тільки при оволодінні практичних навичок у розробці та керуванні проектами. Сьогодні підприємницький проект, незалежно від його конкретного напрямку, формує майбутній підприємницький успіх. Але діяльність з впровадження проекту пов’язана із невизначеністю та ризиком, тому необхідним є формування обґрунтованого плану дій, який супроводжується необхідними економічними розрахунками. Такі знання можуть сформуватися в рамках певного набору теоретичних знань і спецкурсів формуючих методологію обґрунтування реалізації інвестиційних проектів.Сьогодні підприємницький проект, незалежно від його конкретного напрямку, формує майбутній підприємницький успіх. Але діяльність з впровадження проекту пов’язана із невизначеністю та ризиком, тому необхідним є формування обґрунтованого плану дій, який супроводжується необхідними економічними розрахунками. Такі знання можуть сформуватися в рамках певного набору теоретичних знань і спецкурсів формуючих методологію обґрунтування реалізації інвестиційних соціальних, державних та наукових проектів. Все це дозволить сформувати у студентів не тільки практичні навички магістра, але й виробити в них науковий підхід до реалізації проектних науково-обґрунтованих рішень.

 • Сьогодні підприємницький проект, незалежно від його конкретного напрямку, формує майбутній підприємницький успіх. Але діяльність з впровадження проекту пов’язана із невизначеністю та ризиком, тому необхідним є формування обґрунтованого плану дій, який супроводжується необхідними економічними розрахунками. Такі знання можуть сформуватися в рамках певного набору теоретичних знань і спецкурсів формуючих методологію обґрунтування реалізації інвестиційних соціальних, державних та наукових проектів. Все це дозволить сформувати у студентів не тільки практичні навички магістра, але й виробити в них науковий підхід до реалізації проектних науково-обґрунтованих рішень.Підприємці

 • Підприємці

 • Підприємства

 • Інвестиційні компанії

 • Інвестиційні департаменти банків;

 • Страхові компанії.Проблемні лекції

 • Проблемні лекції

 • Проблемні семінари

 • Ситуаційні завдання

 • Тематичні дискусії

 • Мозкова атака

 • Круглі столи

 • СтажуванняДоктор економічних наук, професор, академік АЕН, керівник магістерських програм “Економіка проектів у підприємницькій діяльності”, “Управління проектами”.

 • Доктор економічних наук, професор, академік АЕН, керівник магістерських програм “Економіка проектів у підприємницькій діяльності”, “Управління проектами”.

 • Автор більше 150 наукових праць, серед яких: підручники, навчальні посібники, наукові статті.

 • Сфера наукових інтересів: проблеми регіональної економіки, економіки промисловості і економіки праці, фінансова та банківська справаДоктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи ОНЕУ, керівник магістерських програм: “Економіка планування та управління бізнесом”, “Теорія та практика планування та управління бізнесом”

 • Доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи ОНЕУ, керівник магістерських програм: “Економіка планування та управління бізнесом”, “Теорія та практика планування та управління бізнесом”

 • Автор більше 200 наукових праць, серед яких: підручники, навчальні посібники, наукові статті.

 • Сфера наукових інтересів: бізнес-планування, стратегічне управління і

 • діагностика об'єктів промисловостіДоктор економічних наук, завідувач кафедри ЕУНГ

 • Доктор економічних наук, завідувач кафедри ЕУНГ

 • Автор більше 100 наукових праць: підручників, навчальних посібників, наукових статей.

 • Сфера наукових інтересів:

 • економіка природокористування,

 • національна економіка,

 • регіональна економіка,

 • екологічні проблеми,

 • управління економічними ризикамиКандидат економічних наук, професор

 • Кандидат економічних наук, професор

 • Автор більше 150 наукових праць, серед яких: підручники, навчальні посібники,наукові статті.

 • Сфера наукових інтересів:

 • проектний аналіз,

 • аналіз інвестиційних проектів,

 • фінансові й комерційні обчислення в бізнесі,

 • кон'юнктура ринкуКандидат економічних наук, доцент

 • Кандидат економічних наук, доцент

 • Автор підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури, наукових статей

 • Сфера наукових інтересів:

 • проблеми організації та управління економікою регіону,

 • державне регулювання економічних процесів,

 • управління бізнесом,

 • економіка будівництва та інвестуванняКандидат економічних наук , доцент

 • Кандидат економічних наук , доцент

 • Автор більше 50 наукових і методичних публікацій

 • Сфера наукових інтересів:

 • розвиток регіональних економічних відносин,

 • стимулювання інноваційних процесів в регіоні,

 • формування нових інноваційних систем,

 • кластерних структур економікиКандидат економічних наук, доцент

 • Кандидат економічних наук, доцент

 • Автор наукових статей, підручників, навчальних посібників, науково-методичної літератури

 • Сфера наукових інтересів:

 • проектний аналіз,

 • управління проектами,

 • бізнес-плануванняКандидат економічних наук, доцент

 • Кандидат економічних наук, доцент

 • Автор наукових статей та навчально-методичної літератури

 • Сфера наукових інтересів:

 • бізнес-планування,

 • формування інноваційних кластерних структур,

 • антикризове управління підприємствамиКандидат економічних наук, доцент

 • Кандидат економічних наук, доцент

 • Автор підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури, наукових статей

 • Сфера наукових інтересів:

 • економіка та організація міського господарства,

 • оцінка бізнесу та нерухомості,

 • питання державного регулювання економіки,

 • стратегічне плануванняКандидат економічних наук

 • Кандидат економічних наук

 • Сфера наукових інтересів:

 • розвиток регіональних економічних відносин,

 • управління житлово-комунальним господарством,

 • управління проектамиКандидат економічних наук

 • Кандидат економічних наук

 • Сфера наукових інтересів:

 • проектний аналіз,

 • фінансові й комерційні обчислення в бізнесі,

 • кон'юнктура ринкуКандидат економічних наук

 • Кандидат економічних наук

 • Сфера наукових інтересів:

 • проектний аналіз,

 • управління проектами,

 • кон'юнктура ринку,

 • бізнес-планування

м. Одеса

 • м. Одеса

 • вул. Преображенська, 8

 • Одеський національний економічний університет

 • Кафедра ЕУНГ, к. 305

 • Тел. 723 – 32 – 56

 • Е-mаil : k.eung@oneu.edu.ua

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка