Функції науки в суспільствіДата конвертації04.01.2017
Розмір445 b.
#17855Функції науки в суспільстві

 • Функції науки в суспільстві

 • соціальна пам'ять (збереження в пам'яті людства досвіду попередніх поколінь);

 • пізнавальна (забезпечує надання суспільству необхідних знань для правильного вирішення поставлених перед ним проблем);

 • виховна (визнання загальнолюдських цінностей у суспільстві, підвищення рівня його освіти)

 • наука - сфера дослідницької діяльності, спрямована на отримання нових знань про природу, суспільство і мислення

 • наука - система точно сформульованих і перевірених положень про закони природи і суспільстваПоняття об'єкта та предмета наукового дослідження

 • Поняття об'єкта та предмета наукового дослідження

 • Об'єкт дослідження — це головне поле докладання зусиль вчених. В одній науці (науковому напрямку) може бути кілька об'єктів досліджень, які складають логічно пов'язані сутності й мету досліджень у цій науці (науковому напрямку).

 • Об'єктом дослідження прийнято називати те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника. Об'єктом наукового дослідження є навколишній матеріальний світ, та форми його відображення у свідомості людей, які існують незалежно від нашої свідомості, відбираються відповідно до мети дослідження. Досліджувати можна не тільки емпіричний об'єкт (якість продукції, собівартість виробів), а й теоретичний (дія закону вартості).

 • Предмет дослідження — це досліджувані з певною метою властивості, ставлення до об'єкта. Наприклад, усі суспільні науки в принципі пізнають один об'єкт — суспільство, але мають різні предмети; політична економія — систему виробничих відносин, економічна статистика — кількісну сторону економічних явищ; бухгалтерський облік, аналіз і аудит — господарську діяльність підприємців та ін.

 • Предмет є вужчим поняттям, ніж об'єкт і виступає його складовою.Змістовна і формалізована методологія

 • Змістовна і формалізована методологія

 • Змістовний підхід - звернення до змісту досліджуваних явищ і процесів, виявлення сукупності їх елементів і взаємодій між ними (за допомогою абстракцій, аналізу, синтезу).

 • Формальний підхід - витяг з досліджуваних процесів, явищ лише стійких, відносно незмінних моментів (застосування математичного апарату, математичних моделей явищ, процесів, застосування будь-яких символьних або формульних мов)Елементи науки

 • Елементи науки

 • факти - це основа для формування наукової гіпотези,

 • гіпотеза - це основа для формування теорії.

 • теорія дає цілісне уявлення про закони, і закономірностях предметної області.

 • для виявлення законів і закономірностей використовуються наукові методи.

 • принципи побудови та використання методів утворюють методологію.Наукові факти - це факти, які отримали опис і пояснення на основі узагальнення класу явищ і відображають закони та закономірності предметної області

 • Наукові факти - це факти, які отримали опис і пояснення на основі узагальнення класу явищ і відображають закони та закономірності предметної області

 • Гіпотеза (грец hypothesis- підставу.) – це наукове припущення про закономірний зв'язок явищ, що містить елементи, новизни та оригінальності.

 • Теорія - це вища, найрозвиненіша форма організації наукового знання, що дає цілісне уявлення про закономірності і істотні зв'язки певної області дійсності.

 • Концепція - певний спосіб розуміння, трактування якого або предмета (явища), основна точка зору на предмет

 • Концепція позбавлена тієї цілісності, детальності і широти, які властиві теорії

 • Ключовими елементами теорій і концепцій є закони та закономірності

 • Закон - філософська категорія, яка відображає необхідне, істотне, стійке, повторюване, загальне для даної галузі відношення між явищами об'єктивної дійсності.

 • Закономірність – певна впорядкованість подій, відносна постійність, сталість головних детермінуючих факторів, регулярність зв'язку між речами.Розрізняють гіпотези в широкому сенсі слова та наукові гіпотези.

 • Розрізняють гіпотези в широкому сенсі слова та наукові гіпотези.

 • Наукова гіпотеза дозволяє об'єднати певну сукупність інформації, що є науковим знанням, в систему знань і утворює теорію у разі, якщо така гіпотеза здобуде підтвердження. Виходячи за межі кола вивчених фактів, наукова гіпотеза пояснює їх і передбачає нові факти.

 • У природничих науках гіпотеза висувається для пояснення будь-якого явища і потребує перевірки на досліді та теоретичного обґрунтування, для того щоб стати достовірною науковою теорією.

 • Гіпотеза в широкому сенсі слова є здогадом про що завгодно, як правило, узагальнюючим підсумком спостережень, коротким описом зв'язку між певними явищами.Принципова перевірюваність пропонованої гіпотези;

 • Принципова перевірюваність пропонованої гіпотези;

 • Максимальна загальність гіпотези, тобто, гіпотеза має пояснювати не тільки ті явища, для пояснення яких вона створюється, але й максимально широкий у межах можливого клас явищ, в тому числі й ті явища, які, на перший погляд, безпосередньо не пов'язані із первинними;

 • Прогностичний потенціал;

 • Принципова (логічна) простота;

 • Спадковий зв'язок гіпотези, що висувається, із попереднім знанням.КЛАСИФІКАЦІЇ ГІПОТЕЗ

 • КЛАСИФІКАЦІЇ ГІПОТЕЗ

 • За функціями в пізнавальному процесі

 • Описова гіпотеза - це припущення про притаманні предмету властивості або про форму зв'язку між що спостерігаються предметами і явищами. Відповідає на питання: «Що являє собою даний предмет?», «Які властивості має даний предмет?», «В якому зв'язку перебувають дані предмети?».

 • Пояснювальна гіпотеза - це припущення про причини виникнення досліджуваних явищ. Відповідає на запитання: «Чому виникло дане явище?».

 • За охопленням явищ

 • Загальна гіпотеза - це припущення про закономірності, які стосуються всієї множини явищ відповідної предметної сфери.

 • Приватна гіпотеза - це припущення про закономірності, які стосуються тільки деяких елементів множини явищ відповідної предметної сфери.

 • Одинична гіпотеза - це припущення, яке стосується характеристики одного єдиного явища.Етапи розробки гіпотези в ході наукового дослідження

 • Етапи розробки гіпотези в ході наукового дослідження

 • постановка проблеми

 • Формулювання робочої гіпотези (тимчасове припущення)

 • Накопичення фактів і попередній аналіз (робоча гіпотеза виправляється, уточнюється, доповнюється, а іноді й повністю замінюється)

 • Формулювання наукової гіпотези (найбільш загальне припущення, здатне повно і глибоко пояснити досліджувані явища)

 • обґрунтування гіпотези

 • Перевірка гіпотези: теоретична і практична

 • Розробка декількох гіпотез забирає більше часу, але підвищує достовірність результатів дослідження.Типологія методів наукового пізнання

 • Типологія методів наукового пізнання

 • Метод - це сукупність розумових і практичних операцій, спрямованих на вирішення конкретного типу завдань.

 • Методи за сферами використання

 • Спеціальні методи - це специфічні методи, характерні для окремих наук.

 • Загальнонаукові методи - це методи, використовувані в безлічі наукових дисциплін.

 • Методи поділяють на:

 • методи теоретичного дослідження (гіпотетичний, гипотетико-дедуктивний, аксіоматичний, логічний, історичний методи, а також формалізація, ідеалізація і метод сходження від абстрактного до конкретного);

 • методи емпіричного дослідження;

 • теоретико-емпіричні методиВимоги до наукового методу:

 • Вимоги до наукового методу:

 • Строгість

 • Однозначність

 • Стійкість

 • Ефективність

 • Економічність

 • Простота

 • плідність Методика - це конкретизація методу, доведення його до інструкції, алгоритму, чіткого опису способу здійснення (наприклад, методика розрахунку показника, методика оцінки вартості).

 • Методика дослідження - це сукупність методів і прийомів, необхідних для проведення дослідження, а також правила застосування методів і прийомів з цієї сукупності.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка