Гіпотеза дослідження полягає в тому, що навчання на заняттях буде суттєво ефективнішим, якщо будуть реалізовуватися такі шляхи використання інформаційного освітнього середовища: ГіпотезаДата конвертації02.01.2017
Розмір445 b.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що навчання на заняттях буде суттєво ефективнішим, якщо будуть реалізовуватися такі шляхи використання інформаційного освітнього середовища:

 • Гіпотеза дослідження полягає в тому, що навчання на заняттях буде суттєво ефективнішим, якщо будуть реалізовуватися такі шляхи використання інформаційного освітнього середовища:

 • володіння педагогічними працівниками технологією створення і методикою використання інформаційного освітнього середовища на уроках;

 • використання відповідного програмного забезпечення навчального процесу для здійснення навчання учнів засобами інформаційних технологій;

 • систематичне використання електронних навчально-методичних комплексів та електронних посібників, як засобу повторення, актуалізації, узагальнення, систематизації знань та здійснення самостійної роботи на заняттях.З’ясувати й обґрунтувати можливості використання інформаційного освітнього середовища навчального закладу педагогічними працівниками та учнями професійно-технічних навчальних закладів.

 • З’ясувати й обґрунтувати можливості використання інформаційного освітнього середовища навчального закладу педагогічними працівниками та учнями професійно-технічних навчальних закладів.

 • Розробити електронний навчально-методичний комплекс з метою формування знань, умінь і навичок з інформатики.

 • Експериментально перевірити ефективність використання інформаційного освітнього середовища в фаховій підготовці майбутніх кваліфікованих робітників.теоретичні методи: теоретичний аналіз, порівняння й узагальнення наукової та методичної літератури, наявних програм, аналіз, синтез, моделювання, порівняння, систематизація навчальної діяльності, прогнозування можливих форм її реалізації;

 • теоретичні методи: теоретичний аналіз, порівняння й узагальнення наукової та методичної літератури, наявних програм, аналіз, синтез, моделювання, порівняння, систематизація навчальної діяльності, прогнозування можливих форм її реалізації;

 • емпіричні методи: узагальнення педагогічного досвіду, спостереження, анкетування, інтерв’ювання, опитування, обговорення; опрацювання одержаних результатів дослідження.1.1. Поняття інформаційного освітнього простору як педагогічна проблема

 • 1.1. Поняття інформаційного освітнього простору як педагогічна проблема

 • 1.2. Використання інформаційного освітнього середовища в навчальному процесі професійно-технічного навчального закладу

 • 1.3. Психолого-педагогічні проблеми навчального процесу в інформаційному освітньому середовищіПід інформаційним освітнім середовищем будемо розуміти дидактичне, психолого-педагогічне, комунікативне, матеріально-технічне забезпечення навчального процесу.

 • Під інформаційним освітнім середовищем будемо розуміти дидактичне, психолого-педагогічне, комунікативне, матеріально-технічне забезпечення навчального процесу.

 • Це забезпечення включає засоби навчання, які базуються на ІКТ; навчальну і наукову інформацію, яка сприяє формуванню професійно значущих і соціально важливих якостей особистості майбутнього фахівця, – інформацію двоїстого роду: як ту, що входить в офіційно наказову й зафіксовану у вигляді навчальних програм, так і додаткову інформацію навчального характеру.1) середовища, орієнтовані на надання знань;

 • 1) середовища, орієнтовані на надання знань;

 • 2) середовища, орієнтовані на самостійну діяльність з придбання знань;

 • 3) змішаний тип середовищ.високий рівень інформаційної культури викладачів та учнів;

 • високий рівень інформаційної культури викладачів та учнів;

 • впровадження інноваційних, у тому числі й інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій, заснованих на суб’єктних для суб’єкта взаєминах;

 • діяльність рефлексії суб’єктів навчального процесу, здатних до адекватної самооцінки своєї особистості.Визначено, що забезпеченням одних із головних завдань ПТНЗ, а саме, формування у майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних навичок роботи у відповідній спеціальності та майбутній професійній діяльності, є створення й використання інформаційного освітнього середовища у ПТНЗ.

 • Визначено, що забезпеченням одних із головних завдань ПТНЗ, а саме, формування у майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних навичок роботи у відповідній спеціальності та майбутній професійній діяльності, є створення й використання інформаційного освітнього середовища у ПТНЗ.2.1. Роль Інтернету в формуванні інформаційного освітнього середовища навчального закладу

 • 2.1. Роль Інтернету в формуванні інформаційного освітнього середовища навчального закладу

 • 2.2. Використання електронних навчально-методичних комплексів та електронних підручників з метою формування знань, умінь і навичок з інформатики

 • 2.3. Розробка, наповнення та використання інформаційного освітнього середовища

 • 2.4. Експериментальна перевірка ефективності використання інформаційного освітнього середовища у фаховій підготовці учнів ПТНЗзабезпечення доступності навчання шляхом використання ІКТ, глобальних (Інтернет) і локальних (Інтранет) мереж;

 • забезпечення доступності навчання шляхом використання ІКТ, глобальних (Інтернет) і локальних (Інтранет) мереж;

 • упровадження методів інноваційної освіти на основі ІКТ;

 • трансформація системи освіти у неперервну ступеневу освіту впродовж усього життя;

 • реалізація концепції випереджаючої освіти, орієнтованої на існування людини в інформаційному суспільстві.інформаційно-методичний,

 • інформаційно-методичний,

 • змістовий,

 • контрольно-комунікативний,

 • корекційно-узагальнювальний.презентаційну,

 • презентаційну,

 • навчальну,

 • статистичну,

 • оцінювальну.навчально-методичний комплекс;

 • навчально-методичний комплекс;

 • інформаційні банки дисципліни, які повинні постійно оновлюватись;

 • модульно-рейтингова педагогічна технологія;

 • впровадження творчих проектів, у тому числі колективних;

 • учнівські науково-практичні конференції, публічні захисти творчих проектів, представлення результатів своєї діяльності в мережі Інтернет;

 • автоматизована система контролю знань;

 • вибір інформаційних ресурсів.формулювання й дотримання тематичних рамок предмету, що визначають, які ресурси доцільно включати до рекомендаційного списку;

 • формулювання й дотримання тематичних рамок предмету, що визначають, які ресурси доцільно включати до рекомендаційного списку;

 • формулювання й дотримання під час відбору ресурсів і критеріїв якості щодо тематичних сайтів, баз даних або окремих документів;

 • певна форма опису або анотування кожного із включених ресурсів;

 • індексування й каталогізація колекції ресурсів, які портал рекомендує своїм користувачам;

 • анонсування та забезпечення системи відповідальності укладачів порталу за його створення, наповнення і постійне оновлення.заповнення сайту відповідно до анонсованих цілей;

 • заповнення сайту відповідно до анонсованих цілей;

 • надійність і репутація джерела інформації й її незалежність;

 • точність документів;

 • повнота, рівень деталізації джерела;

 • унікальність матеріалу;

 • якість складання й подання матеріалу;

 • легкість навігації;

 • підтримка користувача, наявність інструкцій, пояснень;

 • використання визнаних стандартів;

 • актуальність інформації в даний момент.Розроблено електронний навчально-методичний комплекс для вивчення курсу «Інформатика» у підготовці кваліфікованих робітників за професіями: «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, електрогазозварник, виробник художніх виробів з металу».

 • Розроблено електронний навчально-методичний комплекс для вивчення курсу «Інформатика» у підготовці кваліфікованих робітників за професіями: «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, електрогазозварник, виробник художніх виробів з металу».Експериментальною базою для проведення педагогічного експерименту було Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниця.

 • Експериментальною базою для проведення педагогічного експерименту було Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниця.

 • В експерименті брали участь 74 учня 1-3 курсів і 2-є педагогічних працівників.

 • Статистичні дані оброблялися за результатами трьох контрольних зрізів успішності з предмету «Інформатика» експериментальних і контрольних груп.

Експериментально підтверджено гіпотезу дослідження за статистичним t-критерієм Стьюдента: «навчання на заняттях буде суттєво ефективнішим, якщо будуть реалізовуватися такі шляхи використання інформаційного освітнього середовища:

 • Експериментально підтверджено гіпотезу дослідження за статистичним t-критерієм Стьюдента: «навчання на заняттях буде суттєво ефективнішим, якщо будуть реалізовуватися такі шляхи використання інформаційного освітнього середовища:

 • володіння педагогічними працівниками технологією створення і методикою використання інформаційного освітнього середовища на уроках;

 • використання відповідного програмованого забезпечення навчального процесу для здійснення навчання учнів засобами інформаційних технологій;

 • систематичне використання електронних навчально-методичних комплексів, як засобу повторення, актуалізації, узагальнення, систематизації знань та здійснення самостійної роботи на заняттях».3.1. Шум. Загальні поняття та визначення

 • 3.1. Шум. Загальні поняття та визначення

 • 3.2. Гігієнічне нормування шуму

 • 3.3. Вплив шуму на організм людини. Захист від шуму1. Професійно-технічна освіта нині набуває нового характеру, зумовленого вимогами підготовки такого фахівця, який був би здатний самостійно і творчо розв’язувати складні проблеми в професійній практиці. Професійно-технічна освіта традиційно поєднує в собі фундаментальність, орієнтацію на професійну діяльність, можливість творчої самореалізації особистості в різних сферах соціально-професійної діяльності.

 • 1. Професійно-технічна освіта нині набуває нового характеру, зумовленого вимогами підготовки такого фахівця, який був би здатний самостійно і творчо розв’язувати складні проблеми в професійній практиці. Професійно-технічна освіта традиційно поєднує в собі фундаментальність, орієнтацію на професійну діяльність, можливість творчої самореалізації особистості в різних сферах соціально-професійної діяльності.

 • Підготовка і становлення майбутніх кваліфікованих робітників у сучасних умовах передбачають, перш за все, його активну суб’єктну позицію, вибір і конструювання індивідуальних освітніх траєкторій, додаткових професійних компетенцій у широкому контексті соціально-економічних і культурних змін.2. Під інформаційним освітнім середовищем будемо розуміти дидактичне, психолого-педагогічне, комунікативне, матеріально-технічне забезпечення навчального процесу. Це забезпечення включає засоби навчання, які базуються на ІКТ; навчальну і наукову інформацію, яка сприяє формуванню професійно значущих і соціально важливих якостей особистості майбутнього фахівця, – інформацію двоїстого роду: як ту, що входить в офіційно наказову й зафіксовану у вигляді навчальних програм, так і додаткову інформацію навчального характеру.

 • 2. Під інформаційним освітнім середовищем будемо розуміти дидактичне, психолого-педагогічне, комунікативне, матеріально-технічне забезпечення навчального процесу. Це забезпечення включає засоби навчання, які базуються на ІКТ; навчальну і наукову інформацію, яка сприяє формуванню професійно значущих і соціально важливих якостей особистості майбутнього фахівця, – інформацію двоїстого роду: як ту, що входить в офіційно наказову й зафіксовану у вигляді навчальних програм, так і додаткову інформацію навчального характеру.3. Виділено типи інформаційно-освітніх середовищ:

 • 3. Виділено типи інформаційно-освітніх середовищ:

 • середовища, орієнтовані на надання знань;

 • середовища, орієнтовані на самостійну діяльність з придбання знань;

 • змішаний тип середовищ.4. З’ясовано, що структурними компонентами ІОС є:

 • 4. З’ясовано, що структурними компонентами ІОС є:

 • навчально-методичний комплекс;

 • інформаційні банки дисципліни, які повинні постійно оновлюватись;

 • модульно-рейтингова педагогічна технологія;

 • впровадження творчих проектів, у тому числі колективних;

 • учнівські науково-практичні конференції, публічні захисти творчих проектів, представлення результатів своєї діяльності в мережі Інтернет;

 • автоматизована система контролю знань;

 • вибір інформаційних ресурсів.5. Виокремлено педагогічні умови для функціонування інформаційного освітнього середовища:

 • 5. Виокремлено педагогічні умови для функціонування інформаційного освітнього середовища:

 • високий рівень інформаційної культури викладачів та учнів;

 • впровадження інноваційних, у тому числі й інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій, заснованих на суб’єктних для суб’єкта взаєминах;

 • діяльність рефлексії суб’єктів навчального процесу, здатних до адекватної самооцінки своєї особистості.6. Окреслено головні напрями формування сучасного освітнього середовища:

 • 6. Окреслено головні напрями формування сучасного освітнього середовища:

 • забезпечення доступності навчання шляхом використання ІКТ, глобальних (Інтернет) і локальних (Інтранет) мереж;

 • упровадження методів інноваційної освіти на основі ІКТ;

 • трансформація системи освіти у неперервну ступеневу освіту впродовж усього життя;

 • реалізація концепції випереджаючої освіти, орієнтованої на існування людини в інформаційному суспільстві.7. Визначено характерні ознаки порталу:

 • 7. Визначено характерні ознаки порталу:

 • формулювання й дотримання тематичних рамок предмету, що визначають, які ресурси доцільно включати до рекомендаційного списку;

 • формулювання й дотримання під час відбору ресурсів і критеріїв якості щодо тематичних сайтів, баз даних або окремих документів;

 • певна форма опису або анотування кожного із включених ресурсів;

 • індексування й каталогізація колекції ресурсів, які портал рекомендує своїм користувачам;

 • анонсування та забезпечення системи відповідальності укладачів порталу за його створення, наповнення і постійне оновлення.8. Розроблено електронний навчально-методичний комплекс для вивчення курсу «Інформатика» для підготовки кваліфікованих робітників за професіями: «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, електрогазозварник, виробник художніх виробів з металу».

 • 8. Розроблено електронний навчально-методичний комплекс для вивчення курсу «Інформатика» для підготовки кваліфікованих робітників за професіями: «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, електрогазозварник, виробник художніх виробів з металу».9. Експериментально підтверджено гіпотезу дослідження за статистичним t-критерієм Стьюдента: «навчання на заняттях буде суттєво ефективнішим, якщо будуть реалізовуватися такі шляхи використання інформаційного освітнього середовища: володіння педагогічними працівниками технологією створення і методикою використання інформаційного освітнього середовища на уроках; використання відповідного програмованого забезпечення навчального процесу для здійснення навчання учнів засобами інформаційних технологій; систематичне використання електронних навчально-методичних комплексів, як засобу повторення, актуалізації, узагальнення, систематизації знань та здійснення самостійної роботи на заняттях».

 • 9. Експериментально підтверджено гіпотезу дослідження за статистичним t-критерієм Стьюдента: «навчання на заняттях буде суттєво ефективнішим, якщо будуть реалізовуватися такі шляхи використання інформаційного освітнього середовища: володіння педагогічними працівниками технологією створення і методикою використання інформаційного освітнього середовища на уроках; використання відповідного програмованого забезпечення навчального процесу для здійснення навчання учнів засобами інформаційних технологій; систематичне використання електронних навчально-методичних комплексів, як засобу повторення, актуалізації, узагальнення, систематизації знань та здійснення самостійної роботи на заняттях».

Каталог: duplomni rob -> html -> blank version -> Dokumentu -> 2012 2013
2012 2013 -> Уроку: Мета уроку: засвоєння знань про основи художньо конструкторської діяльності; формування вмінь побудови композиції
Dokumentu -> Педагогічні умови використання засобів мультимедіа на уроках трудового навчання в старшій школі
Dokumentu -> Уроках «Технології»
Dokumentu -> Система управління базами даних субд access система керування базами даних (субд) ms access, основи роботи в системі
Dokumentu -> Студента 1 курсу групи г кваліфікаційного рівня “магістр”
Dokumentu -> Основні галузі застосування комп’ютерів
Dokumentu -> Вивчення сканера, та робота у Fine Reader Система оптичного розпізнавання тексту Fine Reader


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка