Головний науковий співробітник лабораторіїДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.


Головний науковий співробітник лабораторії

 • Головний науковий співробітник лабораторії

 • початкової освіти

 • Інституту педагогіки

 • Національної академії педагогічних наук

 • України,

 • доктор педагогічних наук, професор,

 • академік Національної академії педагогічних

 • наук України


Компетентнісний підхід як чинник модернізації

 • Компетентнісний підхід як чинник модернізації

 • змісту і методики

 • початкової освітиБазовими поняттями компетентнісної освіти є:

 • Базовими поняттями компетентнісної освіти є:

 • компетентнісний підхід;

 • компетентність і компетенція;

 • ключові та предметні компетентності.Компетентність – інтегрована здатність особистості, яка набута у процесі навчання. Вона охоплює:

 • Компетентність – інтегрована здатність особистості, яка набута у процесі навчання. Вона охоплює:

 • знання, уміння, навички, досвід, цінності та ставлення,

 • які можуть цілісно реалізуватися на практиці, тому компетентність не може бути зведена лише до фактичних знань.Компетенція розуміється

 • Компетенція розуміється

 • як коло питань, щодо яких особистість має бути обізнана

 • або певну сферу діяльності, в якій людина повинна володіти компетентністю.

 • Компетенція – об’єктивна категорія, суспільно визнаний рівень знань, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини.

 • Вона відчужена від людини, є наперед заданою соціальною нормою.Радою Європи запропоновано формувати в учнів середньої школи сім груп ключових компетентностей:

 • Радою Європи запропоновано формувати в учнів середньої школи сім груп ключових компетентностей:

 • грамотність (читання, письмо, арифметика)

 • загальні навички (комунікація, уміння навчатися, лідерство);Особистісні компетентності

 • Особистісні компетентності

 • (вмотивованість, цікавість, креативність, чесність, наполегливість тощо);

 • Інформаційно-комунікаційні компетентності;

 • володіння іноземними мовами;соціальні компетентності як інструмент підтримання стосунків для економічної і соціальної інтеграції в багатонаціональному та багатокультурному суспільстві;

 • соціальні компетентності як інструмент підтримання стосунків для економічної і соціальної інтеграції в багатонаціональному та багатокультурному суспільстві;

 • компетентності з науки і технологій, які передбачають володіння науковою грамотністю.Ключові компетентності в українській школі:

 • Ключові компетентності в українській школі:

 • уміння вчитися (навчальна);

 • громадянська;

 • загальнокультурна;

 • компетентність з інформаційних та комунікаційних технологій;соціальна;

 • соціальна;

 • підприємницька;

 • здоров’язбережу-вальна.Предметна компетентність – сукупність знань, умінь та характерних якостей,

 • Предметна компетентність – сукупність знань, умінь та характерних якостей,

 • що дають змогу учневі автономно виконувати певні дії у межах конкретного предмета

 • для розв’язання навчальної проблеми (завдання, ситуації).Загальнонавчальні уміння і навички.

 • Загальнонавчальні уміння і навички.

 • навчально-організаційні (опанування школярами раціональних способів організації свого навчання);

 • загальномовленнєві (формування умінь висловлюватися, спілкуватися працювати з текстовою інформацією);загальнопізнавальні (уміння спостерігати, розмірковувати, запам’ятовувати, відтворювати, застосовувати й перетворювати навчальний матеріал, прогнозувати);

 • загальнопізнавальні (уміння спостерігати, розмірковувати, запам’ятовувати, відтворювати, застосовувати й перетворювати навчальний матеріал, прогнозувати);

 • контрольно-оцінні (засвоєння учнями способів перевірки та самоперевірки, оцінювання здобутих результатів).

 • рефлексивні (висловлювати емоційні, інтелектуальні, оцінювальні, рефлексивні судження).Українська мова

 • Українська мова

 • Для реалізації діяльнісної лінії передбачено формування умінь:

 • Навчально-організаційних;

 • навчально-інформаційних;

 • навчально-інтелектуальних і творчих;

 • контрольно-оцінних.Російська мова

 • Російська мова

 • В учнів формуються уміння вчитися:

 • визначати мету діяльності;

 • планувати, складати алгоритм виконання дій;

 • прогнозувати результати;

 • диференціювати нові і відомі знання;

 • аналізувати причину успіхів і невдач у своїй діяльностісприймати та визначати мету навчальної діяльності;

 • сприймати та визначати мету навчальної діяльності;

 • зосереджуватися на предметі діяльності;

 • організовувати свою діяльність для досягнення суб’єктно чи суспільно значущого результату;добирати й застосовувати потрібні знання для розв’язування навчальної задачі;

 • добирати й застосовувати потрібні знання для розв’язування навчальної задачі;

 • використовувати здобутий досвід у конкретній навчальній або життєвій ситуації;

 • висловлювати ціннісні ставлення щодо результату і процесу власної діяльності;

 • усвідомлювати, аналізувати, оцінювати, коригувати результати своєї діяльності.«Сходинки до інформатики»

 • «Сходинки до інформатики»

 • Формуються такі вміння вчитися:

 • розуміти мету навчальної діяльності, визначати завдання для її досягнення;

 • добирати або знаходити потрібні знання, способи для розв’язування різних навчальних і життєвих задач ( як типових, так і нестандартних, творчих);генерувати різні способи розв’язування задачі, проблеми;

 • генерувати різні способи розв’язування задачі, проблеми;

 • актуалізувати й відтворювати потрібні відомості, моделювати, комбінувати, доповнювати, перетворювати їх;аналізувати навчальні об’єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки, групувати і класифікувати об’єкти;

 • аналізувати навчальні об’єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки, групувати і класифікувати об’єкти;

 • співпрацювати у різних групах для виконання комплексних завдань (наприклад, участь у проектах, творчих роботах тощо), які потребують застосування різних компетентностей, готовності до продуктивної праці.«Я у світі»

 • «Я у світі»

 • Формується досвід творчої діяльності учнів;

 • розвиваються загальнонавчальні уміння і навички;

 • учні оволодівають узагальненими способами дій;моделюванні культурних і статево-рольових стандартів поведінки в різних ситуаціях;

 • моделюванні культурних і статево-рольових стандартів поведінки в різних ситуаціях;

 • розвиткові активного пізнавального ставлення до природного та соціального середовища;

 • пізнанні своїх можливостей.В учнів формуються:

 • В учнів формуються:

 • дослідницькі уміння і здатності спостерігати за об’єктами та явищами живої і неживої природи;

 • досвід навчально-пізнавальної і практичної природоохоронної діяльності;способи навчально-пізнавальної діяльності; мисленнєві дії та операції шляхом аналізу, порівняння, узагальнення й класифікації природних об’єктів;

 • способи навчально-пізнавальної діяльності; мисленнєві дії та операції шляхом аналізу, порівняння, узагальнення й класифікації природних об’єктів;

 • уміння розкривати причиново-наслідкові зв’язки у природі;

 • навички самостійної роботи з інформацією.Взаємозв'язок ключових і предметних компетнтностей

 • Взаємозв'язок ключових і предметних компетнтностей

Всебічне вивчення особистісних і навчальних особливостей дитини;

 • Всебічне вивчення особистісних і навчальних особливостей дитини;

 • поєднання ситуативної і перспективної мотивації учіння;

 • залучення життєвого досвіду дітей;оновлення навчального середовища класу;

 • оновлення навчального середовища класу;

 • оптимізація у межах системи і окремого уроку кількості і тривалості вправ для індивідуальної роботи учнів;забезпечення суб'єктності учіння: залучення учнів до визначення мети роботи, діалогу, ігрових ситуацій, драматизації й імпровізації, парної та групової роботи,рефлексивних суджень тощо;

 • забезпечення суб'єктності учіння: залучення учнів до визначення мети роботи, діалогу, ігрових ситуацій, драматизації й імпровізації, парної та групової роботи,рефлексивних суджень тощо;

 • зменшення ролі вчителя у контролювальній діяльності, перевага позитивного змістового оцінювання;систематичне залучення дітей до самоконтролю та самооцінюванняКаталог: files -> %D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 -> %D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2012 -> 0422
0422 -> Сократу (469 – 399 рр до Н. Х.). Свій метод Сократ назвав майєвтикою
0422 -> 10 дітей з хронічними захворюваннями
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2012 -> Перша частина – 12 тестових завдань з однією правильною відповіддю з чотирьох запропонованих
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2012 -> Служба у справах сім’ї та молоді Дніпровського району; Служба у справах сім’ї та молоді Дніпровського району
0422 -> Мова вивчається через особисту діяльність дітей на заняттях
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2012 -> Формування у батьків сприйняття феномена виховання в родині й школі як соціального, психологічного й педагогічного явища
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2012 -> Учасники навчально-виховного процесу та сам педагогічний процес, побудований на засадах інтегративно діяльнісного підходу
0422 -> Н. Р. Петрощук, завідувач нмц профільного навчання


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка