Група експертів, аналізуючи завдання тесту, визначає (оцінює) вірогідність правильної відповіді на певне завдання мінімально підготовленого абітурієнтаДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Група експертів, аналізуючи завдання тесту, визначає (оцінює) вірогідність правильної відповіді на певне завдання мінімально підготовленого абітурієнта.

 • Група експертів, аналізуючи завдання тесту, визначає (оцінює) вірогідність правильної відповіді на певне завдання мінімально підготовленого абітурієнта.

 • Експертні оцінки усереднюються, а ці середні значення використовуються для визначення критеріального порогу «склав/не склав» або так званого «порогового бала».Експертні комісії з визначення оцінки за шкалою 100 – 200 балів при Українському центрі оцінювання якості освіти

 • Експертні комісії з визначення оцінки за шкалою 100 – 200 балів при Українському центрі оцінювання якості освіти

 • Експертні групи при регіональних центрах оцінювання якості освіти

 • Робоча група Українського центру оцінювання якості освітиПерсональний склад регіональних експертних груп з кожного предмета (як правило, вісім осіб) затверджується наказом регіонального центру оцінювання якості освіти.

 • Персональний склад регіональних експертних груп з кожного предмета (як правило, вісім осіб) затверджується наказом регіонального центру оцінювання якості освіти.

 • До складу груп входять:

 • науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів;

 • педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів міської та сільської місцевостей.фаховість як наявність вищої освіти з певного предмета й досвіду його викладання;

 • фаховість як наявність вищої освіти з певного предмета й досвіду його викладання;

 • принциповість як необхідність займати й обґрунтовувати свою позицію;

 • відповідальність як розуміння важливості довіреної справи, вимога відійти від особистісних та корпоративних інтересів;

 • уміння працювати в команді як здатність не тільки донести свою думку, а й вислухати колег, витримати баланс між необхідністю наполягти на своєму та потребою піти на поступки;

 • відкритість до нового досвіду діяльності як уміння вчитися й долати стереотипи. • той, хто володіє найменшим обсягом знань і умінь, необхідних для виконання завдання;

 • той, хто своїми знаннями й уміннями ледь відповідає освітньому предметному стандарту;

 • той, чиї знання й уміння є фрагментарними, граничними, але прийнятними.Ботаніка

 • Ботаніка

 • ріст, живлення, фотосинтез, дихання, напрямки транспорту речовин у рослин;

 • вегетативні органи рослини (корінь, пагін: брунька, стебло, листок) та їх функції;

 • класи Однодольні і Дводольні, їх відмінності;

 • деякі родини покритонасінних рослин (Злаки, Складноцвіті, Пасльонові, Розові);

 • значення рослин у забезпеченні життя на Землі;

 • сухі і соковиті типи плодів і способи їх поширення; використання рослин людиною.Зоологія

 • Зоологія

 • подразливість, рух, живлення, дихання, виділення, розмноження, ріст і розвиток тварин;

 • загальні ознаки деяких типів тварин (Тип Членистоногі, Тип Хордові);

 • значення тварин у природі та житті людини.

 • Анатомія

 • загальну будову організму людини (відділи скелета; типи клітин крові, склад і функції крові; будову і роботу серця; будову і роботу легень;

 • органи травної системи; функції шкіри;

 • будовe та функції сечовидільної системи;

 • складові центральної нервової системи; основні сенсорні системи (зору, слуху).Загальна біологія

 • Загальна біологія

 • молекулярний, клітинний, організмовий рівні організації живої природи; деякі методи біологічних досліджень (мікроскопія, спостереження); царства живої природи;

 • органічні та неорганічні речовини, що входять до складу організмів; клітинну теорію;

 • два типи організації клітин (прокаріоти, еукаріоти);

 • будову і функції деяких органел (ядро, мітохондрії, хлоропласти);

 • мітоз і фази мітозу; вірусі, як неклітинні форми життя;

 • бактерії;

 • моногібридне схрещування; форми мінливості (спадкова, не спадкова); екологічні фактори;

 • середовища існування організмів;

 • добові, сезонні, річні біологічні ритми організмів;

 • ланцюги живлення; рушійні сили еволюції (природний добір);

 • деякі науки, що вивчають життя: ботаніка, зоологія, анатомія, біохімія, цитологія, генетика, екологія.

Аналіз змісту сертифікаційної роботи з біології ЗНО-2015

 • Аналіз змісту сертифікаційної роботи з біології ЗНО-2015здійснювати довгостроковий моніторинг і підвищувати якість біологічної освіти

 • здійснювати довгостроковий моніторинг і підвищувати якість біологічної освіти

 • забезпечувати коригування методів та засобів навчання біології

 • удосконалювати структуру і зміст шкільного курсу біології

 • виявляти ті теми шкільного курсу біології яки потребують більшої уваги при їх вивченніЗовнішнє незалежне оцінювання з біології проводилося 17 червня 2015 р.

 • Зовнішнє незалежне оцінювання з біології проводилося 17 червня 2015 р.

 • У ньому взяли участь 79 367осіб (80,5% від загальної кількості зареєстрованих).

 • У минулому році - 78 013 особи (87,6% від загальної кількості зареєстрованих).Приділено значну увагу поповненню банка тестових завдань з біології достатньою кількістю завдань різних форм, а також збільшенню кількості завдань, що потребують від учасників тестування не лише простого відтворення знань, але й уміння застосовувати знання, здійснювати аналіз і синтез .

 • Приділено значну увагу поповненню банка тестових завдань з біології достатньою кількістю завдань різних форм, а також збільшенню кількості завдань, що потребують від учасників тестування не лише простого відтворення знань, але й уміння застосовувати знання, здійснювати аналіз і синтез .

Сертифікаційна робота містила 50 завдань різних форм.

 • Сертифікаційна робота містила 50 завдань різних форм.

 • Завдання 1–40 – це завдання з вибором однієї відповіді.

 • Кожне завдання з вибором однієї правильної відповіді складалося із запитання та чотирьох варіантів відповіді, серед яких лише один – правильний.

 • За виконання завдання цієї форми абітурієнт отримував 1 бал. Якщо вказано неправильну відповідь, – 0 балів.Завдання 41-46 – є завданнями на встановлення відповідності (утворення “логічних пар”).

 • Завдання 41-46 – є завданнями на встановлення відповідності (утворення “логічних пар”).

 • До кожного завдання цієї форми у двох колонках подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і літерами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і літерами (утворити “логічні пари”).

 • Завдання оцінюється в 0, 1, 2, 3, 4 бали. 1 бал за кожну правильно визначену “логічну пару”; 0 балів, якщо не вказано жлдної правильної “логічної пари”.Завдання 47-50 – це завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей.

 • Завдання 47-50 – це завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей.

 • До кожного завдання наведено три групи відповідей. З кожної групи потрібно вибрати лише одну правильну відповідь. Завдання вважається виконаним, якщо вибрано і послідовно записано три цифри в бланку відповідей А.

 • За виконання завдання можна отримати 0, 1, 2 або 3 бали.

 • Максимальна кількість балів, яку можна отримати, виконавши правильно всі завдання сертифікаційної роботи з біології, – 76.відповідність завдань Програмі з біології

 • відповідність завдань Програмі з біології

 • забезпечення змістової валідності тестів

 • збільшення кількості завдань, що оцінюють навички вищого когнітивного рівня тобто потребують уміння застосовувати знання, аналізувати, оцінювати певні події та процеси, робити висновки

 • збільшення кількості завдань оптимальної складності

Валідність – показує, що оцінює тестове завдання і наскільки добре воно це робить.

 • Валідність – показує, що оцінює тестове завдання і наскільки добре воно це робить.

 • Об’єктивність – незалежність оцінювання від того, хто визначає результат

 • Надійність – кожне тестове завдання має сприяти виявленню різниці між слабкими та сильними учнями.Складність (P-value) – успішність учасників тестування у виконанні цього завдання. Визначається як відношення кількості балів, що набрали всі учасники тестування за виконання даного завдання до максимальної кількості балів, яку вони могли б отримати за його виконання, виражену у процентах.

 • Складність (P-value) – успішність учасників тестування у виконанні цього завдання. Визначається як відношення кількості балів, що набрали всі учасники тестування за виконання даного завдання до максимальної кількості балів, яку вони могли б отримати за його виконання, виражену у процентах.

Дискримінативність – характеризує здатність тестового завдання відділяти учасників тестування з різним рівнем навчальних досягнень.

 • Дискримінативність – характеризує здатність тестового завдання відділяти учасників тестування з різним рівнем навчальних досягнень.

 • Дискримінативність завдання визначають як різницю складності завдання для сильної і слабкої групНавчання біології в школі має бути спрямоване на практичне використання отриманих знань.

 • Навчання біології в школі має бути спрямоване на практичне використання отриманих знань.

 • Опора на практичне використання знань не виключає якісної теоретичної підготовки, навпаки, без достатньої теоретичної підготовки проблема використання знань так і залишиться нерозв’язаною.

 • Контроль навчальних досягнень з біології слід здійснювати не тільки за темами, але і великими блоками. Багато біологічних завдань взагалі неможливо розв'язувати тільки у вузьких рамках якоїсь однієї теми.Підготовка до ЗНО-2016 з біології

 • Підготовка до ЗНО-2016 з біології • Зміст сертифікаційної роботи визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з біології для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 01.10.2014 р. № 1121).Загальна кількість завдань тесту – 50.

 • Загальна кількість завдань тесту – 50.

 • На виконання тесту відведено 120 хвилин.

 • Сертифікаційна робота складається із завдань трьох форм:

 • 40 завдань з вибором однієї правильної відповіді

 • 6 завдань на встановлення відповідності

 • 4 завдання з вибором трьох правильних відповідей

 • Максимальна кількість балів, яку можна отримати, виконавши правильно всі завдання сертифікаційної роботи з біології, – 76.принципи структури та функціонування біологічних систем, їх індивідуальний та історичний розвиток, взаємозв'язок між організмами та середовищем;

 • принципи структури та функціонування біологічних систем, їх індивідуальний та історичний розвиток, взаємозв'язок між організмами та середовищем;

 • особливості будови та процесів життєдіяльності вірусів, прокаріот, грибів, рослин, тварин і людини;

 • порівняння біологічних об'єктів, явищ і процесів;

 • виявлення і обґрунтовування причинно-наслідкових зв'язків у біологічних системах;

 • пояснення біологічних явищ і процесів, загальних властивостей живих систем та перспектив розвитку біосфери.Для успішного проходження тестування необхідне формування таких умінь:

 • Для успішного проходження тестування необхідне формування таких умінь:

 • працювати з тестами різних форм і різного рівня складності;

 • складати тести за конкретними текстами шкільних підручників;

 • давати розгорнуті письмові відповіді на різноманітні запитання;

 • давати розгорнуті усні відповіді на різноманітні запитання

Реєстрація: з 05 до 30 січня 2016р.

 • Реєстрація: з 05 до 30 січня 2016р.

 • Терміни проведення:

 • * Для проходження пробного ЗНО 09 квітня обирається лише один предметКаталог: ZNO
ZNO -> Персональний склад регіональних експертних груп з кожного предмета (як правило, вісім осіб) затверджується наказом регіонального центру оцінювання якості освіти
ZNO -> Відсів відверто слабких
ZNO -> Програму зовнішнього незалежного оцінювання (зно) з історії України
ZNO -> Зовнішнє незалежне оцінювання
ZNO -> Числа й вирази
ZNO -> Наказ №940 "Про наказ міністерства освіти І науки україни від 16. 09. 2015 №940 "Про
ZNO -> Організаційні заходи щодо підготовки до зно 2012 року
ZNO -> Про затвердження Календарного плану підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання…"; від 16. 12. 2014 №1475 " Про затвердження Календарного плану


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка