I. Уніфікація бібліографічних описів (для чого потрібні дсту?) II. Процес складання бібліографічного описуДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b. • I. Уніфікація бібліографічних описів (для чого потрібні ДСТУ?)

 • II. Процес складання бібліографічного опису

 • Складання бібліографічного опису на документи, що мають 1, 2, 3, 4 і більше авторів, не мають автора, збірники)

 • Складання бібліографічних описів відомчих видань

 • Складання бібліографічних описів багатотомних видань

 • Бібліографічний опис нормативно-технічних документів зі стандартизації

 • Складання бібліографічних описів електронних ресурсів

 • Складання аналітичного бібліографічного описуДля чого потрібні ДСТУ? у сфері інформаційної діяльності

 • Уніфікація бібліографічного запису у відповідності до Міжнародних рекомендацій та національних стандартів.

 • Забезпечення сумісністі бібліографічних даних як на вітчизняному, так і на міжнародному рівні.

 • Полегшення процесів розуміння та обміну інформацією.

 • Необхідна умова інтеграції до світового інформаційного простору. • Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій і установ ІФЛА (заснована у 1927 році) основними цілями є:

 • заохочення високих стандартів бібліотечних послуг та інформації;

 • поширення передового розуміння цінності бібліотеки та інформаційних служб;

 • представляє інтереси членів ІФЛА по всьому світу.

 • Перехід до комп’ютерних технологій зумовив створення особливого апарату для забезпечення введення до автоматизованих ІПС (інформаційно-пошукових систем) бібліографічних описів — формати MARC, UNISMARC

 • З 2007. 07.01 р. набув чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.виявлення бібліографічних відомостей;

 • виявлення бібліографічних відомостей;

 • визначення необхідного набору елементів опису;

 • вибір першого елемента бібліографічного запису;

 • фіксація виявлених відомостей за встановленими правилами з використанням універсальних розділових знаків;

 • редагування.Заголовок бібліографічного запису (для впорядкування і пошуку бібліографічних записів)

 • Заголовок бібліографічного запису (для впорядкування і пошуку бібліографічних записів)

 • Ім’я особи

 • Найменування організації

 • Уніфікована назва і т. д.

 • Зона назви і відомості про відповідальність:

 • основна назва

 • паралельна назва

 • підназва

 • відомості про відповідальність

 • Зона видання;

 • Зона специфічних відомостей; • Зона вихідних даних:

 • місце видання

 • назва видавництва

 • дата видання

 • Зона фізичного опису:

 • кількість матеріальних одиниць

 • кількість сторінок

 • кількість ілюстрацій

 • розміри

 • супровідний матеріал

 • Зона серії

 • Зона приміток

 • Зона Міжнародного стандартного номера книги

 • ціна

 • наклад

У зоні фізичного опису вміщують кількісну характеристику документа — кількість матеріальних одиниць, кількість сторінок, ілюстрацій, розміри та супровідний матеріал. Наприклад:

 • У зоні фізичного опису вміщують кількісну характеристику документа — кількість матеріальних одиниць, кількість сторінок, ілюстрацій, розміри та супровідний матеріал. Наприклад:

 • 276 с. : ілюстр.

 • 64 с., 5 арк. портр. + 1грп.

 • У зоні серії наводять основну назву серії; її паралельну назву; підназву серії; відомості про відповідальність, що стосуються серії; міжнародний стандартний номер серіального видання; номер випуску серії, а також аналогічні відомості про підсерію, якщо серія поділяється на декілька підсерій. Наприклад:

 • (Б-ка журн. “Пам’ятки України”. Сер. 3 : Нар. культура: укр. обряди і звичаї ; № 4)

 • Зона приміток уміщує додаткову інформацію про документ, яка не увійшла до інших зон.

 • Зона Міжнародного стандартного номера книги (ISBN), ціни і накладу містить Міжнародний стандартний номер книги у формі, наведеній у документі, відомості про наявність оправи, обкладинки тощо, відомості про ціну і наклад. Наприклад:

 • ISBN 966-518-161-0Елементи бібліографічного опису відокремлюються розділовими знаками за загальними правилами синтаксису, а також умовними розділовими знаками, які допомагають орієнтуватися в описах, складених навіть незнайомими мовами.

 • Елементи бібліографічного опису відокремлюються розділовими знаками за загальними правилами синтаксису, а також умовними розділовими знаками, які допомагають орієнтуватися в описах, складених навіть незнайомими мовами.

 • Умовні розділові знаки — це знаки пунктуації та математичні символи. Зони бібліографічного опису відокремлюються знаком крапка і тире (. — ), цей знак відокремлює й окремі групи приміток. Кома ( , ) вживають перед датою видання, накладом, ISSN у зоні серії; двокрапка ( : ) — перед кожною групою підназв, перед назвою видавництва, перед відомостями про ілюстрації та ін. Крапку з комою ( ; ) ставлять перед зазначенням розміру документа, номером випуску серії та в межах одного бібліографічного елемента для відокремлення однорідних понять, наприклад, у місці видання: Херсон ; Миколаїв. Знак коса риска ( / ) — перед відомостями про відповідальність, а знак рівності ( = ) — попереду паралельної назви; знак плюс ( + ) — перед відомостями про супровідний матеріал. Зону серії беруть у круглі дужки (). Відомості, одержані для опису не безпосередньо з документа, а запозичені з інших джерел або самостійно сформульовані укладачем опису, беруть у квадратні дужки [].Бібліографічні елементи поділяються на:

 • Бібліографічні елементи поділяються на:

 • обов’язкові — дають змогу ідентифікувати документ

 • факультативні — одержати додаткову інформацію про зміст, призначення, форму документа

 • Залежно від повноти наведених відомостей про документ бібліографічний опис може бути:

 • короткий — включає лише обов’язкові бібліографічні елементи

 • розширений — обов’язкові та деякі факультативні

 • повний — усі обов’язкові та факультативні елементи в повному обсязі

Твори, видані від імені державних, політичних, громадських установ і організацій, вважаються відомчими.

 • Твори, видані від імені державних, політичних, громадських установ і організацій, вважаються відомчими.

 • Завжди під назвою, незалежно від призначення, складають бібліографічні описи на:

 • інструктивні матеріали (інструкції, правила, пам’ятки);

 • типові статути;

 • тематичні збірники законодавчих актів, військових статутів і настанов;

 • нормативно-технічні документи;

 • матеріали з обміну досвідом і науково-технічної інформації;

 • програмно-методичні матеріали;

 • видання наукових, господарських та інших установ, до назви яких не входить назва колективного автора, якщо ця назва має тематичний характер.

Бібліографічний опис багатотомного видання

 • Бібліографічний опис багатотомного видання загалом

 • Багаторівневий опис

 • Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004-2005. –

 • Т. 1: Загальна частина. – 2004. – 583 с. ; т. 2 : Особлива частина. – 2005. – 624 с.

 • Однорівневий опис

 • Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004-2005. – 2 т.

 • Бібліографічний опис окремого тому багатотомного видання

 • Багаторівневий опис

 • Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004-2005. –

 • Т. 1: Загальна частина. – 2004. – 583 с.

 • Однорівневий опис

 • Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т. Т. 1 : Загальна частина / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004. – 583 с.

Зона специфічних відомостей використовується при описі об’єктів, які є особливим типом публікацій або розміщені на специфічних носіях (картографічні, нотні документи, серійні та інші продовжувані видання, окремі види нормативних та технічних документів, електронні ресурси, а також мікроформи, якщо на них розташовані всі названі види документів, за виключенням електронних ресурсів.

 • Зона специфічних відомостей використовується при описі об’єктів, які є особливим типом публікацій або розміщені на специфічних носіях (картографічні, нотні документи, серійні та інші продовжувані видання, окремі види нормативних та технічних документів, електронні ресурси, а також мікроформи, якщо на них розташовані всі названі види документів, за виключенням електронних ресурсів.

 • При описі картографічних документів в цій зоні вказують наступні відомості, що вміщені в запропонованому джерелі: масштаб, картографічну проекцію, координати, відомості про рівнодення чи епоху в зоряних картах.

 • При описі нотних документів – наводять відомості про форму викладу нотного тексту: партитурі, партіях (голосах), дирекціонах.

 • При описі нормативних документів по стандартизації – вказують позначення документа, що діяв раніше, дати введення, строки дії об’єкта бібліографічного опису.

 • При описі патентних документів – вказують реєстраційний номер заявки на патентний документ, дату її подання (надходження), дату публікації і (або) відомості про офіційне видання, в якому опубліковані відомості про патентний документ; відомості про конвенційний пріоритет: дату подання заявки, номер і назва країни конвенційного пріоритету. Назву країни приводять у круглих дужках.При описі серійних та інших продовжуваних ресурсів зона специфічних відомостей є зоною нумерації. В цій зоні наводять відомості про перший і останній номери, що були видані, та (або) датах початку і припинення існування серійного документа. Відображають також відомості про перерви у виданні, змінах та відновленні нумерації.

 • При описі серійних та інших продовжуваних ресурсів зона специфічних відомостей є зоною нумерації. В цій зоні наводять відомості про перший і останній номери, що були видані, та (або) датах початку і припинення існування серійного документа. Відображають також відомості про перерви у виданні, змінах та відновленні нумерації.

 • При описі електронних ресурсів зоною специфічних відомостей є зона виду та об’єму ресурса.Опис електронних ресурсів

 • Бібліографічний опис ресурсу локального доступу

 • (інформація зафіксована на окремому фізичному носії, який користувач повинен помістити у ПК) .

 • Приклад :

 • Інтегрована лексикографічна система “Словники України” [Електронний ресурс ] : словозміна, транскрипція, фразеологія / В. А. Широкова та ін. ; НАН України. – Версія 3.0. – Дані і прогр. – Київ : Довіра, 2006. – 1 опт. диск (CD-ROM). – (Абв…). – Систем. вимоги : Pentium-II/300, 64Mb RAM, Windows XP, NET Framework 2.0. – Назва з етикетки диска.Аналітичний бібліографічний опис може бути складено на окремий твір (статтю, оповідання з журналу чи збірника) або частину твору (главу, розділ).

 • Аналітичний бібліографічний опис може бути складено на окремий твір (статтю, оповідання з журналу чи збірника) або частину твору (главу, розділ).

 • Аналітичний опис складається з двох частин:

 • перша містить відомості про складову документа

 • друга – відомості про документ, у якому вміщено складову

 • Вони розділяються знаком дві косих риски ( // ).В аналітичному бібліографічному описі допускається крапку і тире між зонами бібліографічного опису заміняти крапкою.

 • В аналітичному бібліографічному описі допускається крапку і тире між зонами бібліографічного опису заміняти крапкою.

Список використаної літератури

 • Список використаної літератури

 • Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила : (ISO 4:1984, NEQ ; ISO 832:1994, NEQ). ДСТУ 3582:2013. – [Чин. від 2014-01-01]. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – 14 с. – (Національний стандарт України).

 • Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [Чин. від 2007-07-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. – (Національний стандарт України).

 • Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила : ГОСТ 7.12-93. – Переизд. – [Взамен ГОСТ 7.12-77 ; введ. в д. 01.07.1995 г.]. – Москва : Госстандарт России, 2008. – 15 с.

 • Дякую за увагу.

 • Якщо у Вас виникли питання, звертайтесь :

 • patrushevaov@ukma.kiev.ua, або patrushevato@ukma.kiev.ua

 • Інформаційно-бібліографічний відділ Наукової бібліотеки НаУКМА

 • 1 корп. 135 к.Каталог: fileadmin -> documents -> Presentations
Presentations -> План Що таке бібліографія і для чого вона використовується? Різні типи бібліографічних видань (посібників)
Presentations -> План Що таке бібліографія і для чого вона використовується? Різні типи бібліографічних видань (посібників)
fileadmin -> Постанова кму №761 від 23. 05. 2007 року Відсутні: Правила використання корисних властивостей лісів
fileadmin -> Збірка поезій "Зів’яле листя" (підзаголовок "Лірична драма") Мотиви туги і страждань
fileadmin -> Відміню-вання іменників першої відміни
Presentations -> Oare- світовий приватно-публічний консорціум, побудований на співпраці між науковими видавництвами, підрозділами ООН та науковими інституціями
Presentations -> Бази даних на ebsco ebsco medline
Presentations -> Список використаних джерел


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка