Ім'я: наукове товариство “Еврика”Дата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.Ім'я: наукове товариство “Еврика”

 • Ім'я: наукове товариство “Еврика”

 • Рік заснування: 2008

 • Голова товариства: Панасюк Людмила, учениця 10-го класуГоловне завданнязабезпечення інтелектуального і духовного розвитку учнів, розширення їх світогляду, пізнавальної діяльності та творчих здібностей, залучення до науково-дослідницької, навчально-дослідницької, пошукової діяльності під керівництвом вчителів та інших спеціалістів та сприяння самовизначенню в майбутній професії.

 • Головне завданнязабезпечення інтелектуального і духовного розвитку учнів, розширення їх світогляду, пізнавальної діяльності та творчих здібностей, залучення до науково-дослідницької, навчально-дослідницької, пошукової діяльності під керівництвом вчителів та інших спеціалістів та сприяння самовизначенню в майбутній професії.

І. Загальні положення

 • І. Загальні положення

 • 1.1. Навчально-дослідницькими є роботи учнів з уже розроблених питань в науці, коли учні відкривають для себе уже відомі факти.

 • 1.2. Науково-дослідницькими є роботи учнів теоретичного, експериментального, прикладного і пошукового характеру з невирішених проблем.

 • 1.3. Головною метою виконання навчально-дослідницьких та науково-дослідницьких робіт є:

 • - розвиток творчих здібностей учнів;

 • - оволодіння елементами наукового методу пізнання і методикою наукових досліджень;

 • - оволодіння навичками творчості;

 • - поглиблене та випереджаюче вивчення навчального матеріалу;

 • - вивчення матеріалу, що не входить в навчальні програми;

 • - підготовка до практичної творчої діяльності.

 • 1.4. Науково-методичне керівництво роботами учнів здійснюють наукові керівники із числа вчителів НВК, викладачів Волинського національного університету імені Лесі Українки.

 • 1.5. Науково-дослідницькі та навчально-дослідницькі роботи включаються у навчальні плани.

 • 1.6. Виконання НД робіт є обов’язковим для кожного учня, починаючи з 8 класу.

 • 1.7. Методичне та організаційне забезпечення по виконанню НД робіт учнів покладається на заступника директора з наукової роботи.ІІ. Форми навчально-дослідницьких та наукових робіт гімназистів.

 • ІІ. Форми навчально-дослідницьких та наукових робіт гімназистів.

 • 2.1. Участь у конкурсах на кращу творчу роботу.

 • 2.2. Участь у тематичних семінарах та конференціях, предметних тижнях.

 • 2.3. Участь у літній навчально-дослідницькій, фольклорній практиці.

 • 2.4. Участь в туристичних походах, краєзнавчих, фольклорних експедиціях.ІІІ. Порядок виконання науково- дослідницьких робіт.

 • ІІІ. Порядок виконання науково- дослідницьких робіт.

 • 3.1. У березні-квітні навчального року предметні кафедри подають на затвердження заступнику директора з наукової роботи перелік тем науково-дослідницьких та навчально-дослідницьких робіт.

 • 3.2. Затверджені теми пропонуються учням на предметних уроках, спеціальних семінарах тощо протягом квітня-травня.

 • 3.3. Учні вибирають тему для роботи із запропонованих чи самостійно вибирають тему та наукового керівника роботи.

 • 3.4. Наприкінці вересня керівники секцій складають список тем, обраних учнями, куди включають: прізвище, ім’я та по батькові учня, назву теми, предмет, прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника.

 • 3.5. Керівники робіт складають аналогічні списки тем тих робіт, якими вони керують.

 • 3.6. Списки тем і керівники тем затверджуються заступником директора з навчально-виховної роботи і закріплюються наказом по НВК. • 3.7. Хід виконання роботи контролюється науковим керівником. Обговорення результатів роботи відбувається також на семінарах і конференціях учнів із близьких тем.

 • 3.8. До кінця 1 семестру учні повинні прозвітуватися про виконану ними роботу (назва, мета роботи, використана література, перші результати в достатньому обсязі, план подальшої роботи).

 • 3.9. У першому чорновому варіанті робота повинна бути представлена керівнику не пізніше кінця жовтня.

 • 3.10. Попередній захист робіт відбувається вкінці листопада – на початку грудня. Перед захистом робота рецензується. Результати захисту оформляються у вигляді відповідних відомостей.

 • 3.11. Прорецензовані наукові роботи учнів пропонуються на конкурси-захисти наукових робіт товариства «Еврика», Рожищенського відділення ВОМАН та ін.

 • 3.12. Підсумки виконання наукових робіт відображаються в наказі по НВК.І. Загальне положення.

 • І. Загальне положення.

 • 1.Наукове товариство-це добровільна творча організація учнів, яка забезпечує їх інтелектуальний і духовний розвиток, сприяє розширенню їх наукового світогляду пізнавальної діяльності та творчих здібностей , залученню їх до науково-дослідницької, навчально-дослідницької, пошукової, експериментальної діяльності під керівництвом педагогів й інших спеціалістів та сприяє самовизначенню в майбутній професії.

 • 2.Наукове товариство здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством про освіту, нормативними документами про освіту, Cтатутом та типовим Положенням про МАН та наукове товариство.

 • 3. Наукове товариство має свою назву, емблему і створене при Рожищенському НВК №4 .

 • 4.Адреса наукового товариства м. Рожище, вул. Кондратюка 15. • ІІ. Мета та завдання наукового товариства.

 • 1.Наукове товариство створюється з метою відбору , розвитку і виховання здібних і обдарованих дітей , сприяння їм у виборі майбутньої професії.

 • 2.Головними завданнями наукового товариства є:

 • - виявлення , розвиток та підтримка юних талантів та обдаровань;

 • - створення умов для творчого самовдосконалення учнівської молоді ;

 • - забезпечення науково-дослідницької, навчально-дослідницької пошукової експериментальної роботи учнів науковим керівництвом ;

 • -допомога учням у виборі конкретної наукової мети, залучення їх до наукової творчості, активного процесу навчання, який включає виконання самостійної науково-дослідницької роботи ;

 • - раннє розкриття інтересів і нахилів учнів до науково-пошукової роботи ;

 • - професійна орієнтація учнів;

 • - пропаганда досягнень науки, техніки, літератури мистецтва.ІІІ. Права і обов’язки членів наукового товариства.

 • ІІІ. Права і обов’язки членів наукового товариства.

 • .

 • 1.Брати участь у роботі товариства можуть учні і вчителі НВК, працівники інших закладів, науковці.

 • 2.Членами наукового товариства можуть бути учні 14-17 років, які проявляють інтерес до науки, мають бажання отримувати додаткові знання з окремих галузей знань і мають нахил до наукових, пошукових, експериментальних досліджень, є призерами олімпіад, тощо.

 • 3.Зарахування учнів до наукового товариства здійснюється на основі письмової заяви.

 • 4.Члени наукового товариства зобов’язані:

 • - оволодівати навиками дослідницької та пошукової роботи;

 • - постійно вдосконалювати свої знання;

 • - відвідувати секції МАН, які працюють при школі, гуртки, факультативи за вибором;

 • - брати участь у різноманітних конкурсах, які організовує ВОМАН; у конкурсах на кращу творчу роботу, у тематичних семінарах та конференціях, у туристичних походах, краєзнавчих, фольклорних експедиціях, археологічних розкопках ;

 • - дотримуватись вимог даного Статуту.

 • - допомагати у проведенні конкурсів, олімпіад, виставок тощо;

 • 5. Члени наукового товариства мають право:

 • - працювати у вибраній секції, гуртку, факультативі тощо;

 • - утримувати консультації та рецензії на свої праці;

 • - брати участь у роботі конференцій, у роботі загальних зборів товариства;

 • - обирати і бути обраним у керівні органи товариства.IV. Організаційна структура та органи управління.

 • IV. Організаційна структура та органи управління.

 • 1. Основною ланкою наукового товариства є наукові гуртки та секції.

 • 2.У науковому товаристві працюють відділення: філологічне, яке має секції української та англійської мови, української літератури та природничо-хімічне , яке включає секцію хімії.

 • 3.Середня наповнюваність гуртків, груп та творчих об’єднань, які належать до наукового товариства, становить 10-12 учнів.

 • 4.У залежності від побажань учнів, можливостей НВК кількість відділень та секцій може збільшуватись.

 • 4. Організація діяльності членів наукового товариства здійснюється за напрямами:

 • - робота гуртків, секцій, факультативів, творчих об’єднань;

 • - індивідуальна робота учнів під керівництвом спеціалістів Волинського національного університету імені Лесі Українки , музеїв, інших установ;

 • - колективна робота творчих груп під керівництвом спеціалістів;

 • - участь в олімпіадах, конкурсах з різних галузей науки;

 • - проведення предметних тижнів і Днів науки;

 • - проведення тематичних семінарів, наукових конференцій, інтелектуальних ігор, змагань.

 • 5.Вищим керівним органом наукового товариства є збори членів товариства, проводяться один раз у семестр. • 6. Збори :

 • - вносять зміни, доповнення у Статут;

 • - приймають рішення з прийому нових членів;

 • - визначають головні напрямки наукового товариства.

 • 7. Керівним органом наукового товариства є рада наукового товариства, яка обирається відкритим голосуванням на зборах у складі:

 • - голови ради;

 • - секретаря;

 • - керівників наукових секцій.

 • 8. Рада товариства збирається один раз у чверть.

 • 9. Рада:

 • - керує повсякденною роботою наукового товариства;

 • - забезпечує виконання рішень зборів;

 • - вирішує всі робочі питання. • V. Умови припинення діяльності наукового товариства та реорганізація.

 • Діяльність наукового товариства припиняється шляхом реорганізації (змінення, розподілу або ліквідації ).

 • Реорганізація і ліквідація здійснюється за рішенням загальних зборів.

 • Діяльність наукового товариства може бути припинена за рішенням дирекції НВК у випадку порушення даного Статуту.

 • VI. Фінансування і матеріальна база.

 • 1. Головним джерелом фінансування наукового товариства є кошти державного та міського бюджету, що виділяється на утримання НВК.

 • 2. Додатковим джерелом фінансування можуть бути добровільні внески підприємств, установ, організацій, кооперативів, спонсорські пожертви, а також кошти, одержані за рахунок своєї господарської діяльності.

Голова товариства – Панасюк Людмила, учениця 10 класу

 • Голова товариства – Панасюк Людмила, учениця 10 класу

 • Секретар ради – Колочинська Вікторія, учениця 10 класу

 • Члени ради товариства:

 • Сирота Олександр – учень 10 класу Лоборчук Юлія– учениця 9 класу

 • Андрійчук Ірина – учениця 10 класу Пташник Юлія– учениця 10 класу

 • Дзятко Юлія – учениця 10 класу Гармата Валерія – учениця 9 класу

 • Яблонська Тетяна – учениця 9 класу Пахолюк Ганна – учениця 9 класу

 • КЕРІВНИКИ РАДИ:

 • Зелінська Людмила Миколаївна – заступник директора з навчально-виховної роботи, відповідальна за роботу з обдарованими учнями.

 • Куденьчук Людмила Ананіївна – керівник секції української мови.

 • Павлюк Тетяна Вікторівна – керівник секції англійської мови.

 • Маланій Олена Олександрівна – доцент кафедри української літератури ВНУ

 • ім. Лесі Українки, кандидат педагогічних наук, керівник секцій української літератури.I засідання

 • I засідання

 • 1.Про результати роботи товариства у 2008– 2009н.р. Затвердження плану роботи на 2009– 2010 н.р.

 • 2.Про розподіл доручень між членами Ради.

 • 3.Про участь у шкільних предметних олімпіадах, турнірах, конкурсах.

 • 4.Розробка і затвердження плану роботи наукового товариства на рік.

 • Вересень

 • Зелінська Л.М.

 • II засідання

 • 1.Про підсумки проведення шкільних олімпіад.

 • 2.Випуск «Інформаційного бюлетня НТ».

 • 3.Затвердження тематики учнівських наукових досліджень та дати проведення шкільного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

 • Листопад

 • Панасюк Людмила, голова Ради НТ, Рада товариства

 • III засідання

 • 1.Підбиття підсумків шкільного конкурсу-захисту та підготовка до участі у районному.

 • 2.Аналіз результативності участі у конкурсах-захистах навчально-дослідницьких, науково-дослідницьких робіт та напрацювання напрямків щодо підвищення рівня науково-дослідницької роботи учнів.

 • Січень, Зелінська Л.М.

 • IV засідання

 • 1.Про участь в обласних предметних олімпіадах, конкурсах-захистах наукових робіт.

 • 2.Про проведення шкільного свята «Обдарованість року» та визначення його номінантів.

 • Квітень

 • Панасюк Людмила, Рада товаристваІ етап – мотиваційний

 • І етап – мотиваційний

 • прес-центр-консультування;(методичний кабінет);

 • - виставки - добірки науково-популярної літератури – ознайомлення з досвідом наукової роботи;

 • - зустрічі з викладачами, науковцями Волинського національного університету імені Лесі Українки, обласного краєзнавчого музею, обласного архіву;

 • - участь у роботі предметних секцій наукового товариства “Еврика”;

 • - самостійна робота учнів з науковою, науково-популярною літературою.ІІ етап – дослідницька робота

 • ІІ етап – дослідницька робота

 • - визначення теми, об'єкта і предмета дослідження;

 • - підготовка наукового реферату і доповіді для шкільного етапу захисту;

 • - дослідницька частина роботи;Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка