Інформаційно-комунікаційні технології, шляхи їх використання у навчально-виховному процесі знз учителем початкових класівДата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.Інформаційно-комунікаційні технології, шляхи їх використання у навчально-виховному процесі ЗНЗ учителем початкових класів.

  • Інформаційно-комунікаційні технології, шляхи їх використання у навчально-виховному процесі ЗНЗ учителем початкових класів.
  • Використання ІКТ із метою розробки дидактичних і методичних матеріалів.
  • Мультимедійні засоби навчання. Особливості застосування МЗН на різних етапах уроку в початковій школі.
  • Використання вчителем початкових класів педагогічних програмних засобів навчального призначення.
  • Використання ІКТ із метою тестування й моніторингу знань учнів.
  • Використання ІКТ у проектно-дослідницькій діяльності учнів початкової школи.
  • Використання інформаційних ресурсів Інтернету в навчально-виховному процесі початкової школи.


концепція постіндустріального суспільства; нова історична фаза розвитку цивілізації, у якій головними продуктами витробництва є інформація і знання.

 • концепція постіндустріального суспільства; нова історична фаза розвитку цивілізації, у якій головними продуктами витробництва є інформація і знання.

 • Риси інформаційного товариства:

 • зростання ролі інформації й знань у житті суспільства;

 • збільшення частки інформаційних комунікацій, продуктів та послуг у валовому внутрішньому продукті;

 • створення глобального інформацйного простору, який забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових інформаційних ресурсів і задоволення їхніх потреб щодо інформаційних продуктів і послуг.Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – це сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для добору, опрацювання, зберігання, подання, передавання різноманітних даних і матеріалів, необхідних для підвищення ефективності різних видів діяльності.

 • Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – це сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для добору, опрацювання, зберігання, подання, передавання різноманітних даних і матеріалів, необхідних для підвищення ефективності різних видів діяльності.використання електронних лекторів, тренажерів, підручників, енциклопедій;

 • використання електронних лекторів, тренажерів, підручників, енциклопедій;

 • створення вчителем дидактичних і методичних матеріалів;

 • розробка і використання ситуаційно-рольових, дидактичних і інтелектуальних ігор навчального призначення з використанням штучного інтелекту;

 • моделювання технологічних, виробничих, фізичних, хімічних, біологічних процесів і явищ;

 • використання мережі Інтернет для пошуку інформації, спілкування й роботи над спільними продуктами;

 • використання програм для перевірки і моніторингу знань учнів;

 • використання предметних педагогічних програмних засобів із мультимедійною підтримкою;

 • забезпечення телекомунікаційної підтримки проектно-дослідницької діяльності учнів тощо.це комплексна характеристика системи знань, умінь і навичок набуття та трансформації інформації в професійно-педагогічній діяльності, особистісні якості педагога, що в сукупності дають змогу майбутнім фахівцям ефективно здійснювати професійну діяльність із усвідомленим передбаченням її наслідків та постійним професійним саморозвитком. А саме:

 • це комплексна характеристика системи знань, умінь і навичок набуття та трансформації інформації в професійно-педагогічній діяльності, особистісні якості педагога, що в сукупності дають змогу майбутнім фахівцям ефективно здійснювати професійну діяльність із усвідомленим передбаченням її наслідків та постійним професійним саморозвитком. А саме:

 • знання тенденцій інформатизації освіти (зокрема початкової);

 • володіння психолого-педагогічними умовами використання ІКТ у роботі з дітьми;

 • вміння користуватися сучасними інформаційними освітніми технологіями, застосовувати педагогічні можливості ІКТ у своїй професійній діяльності;

 • сприяння формуванню основ інформатичних компетентностей та інформаційної етики у вихованців;

 • формування в дітей адекватного уявлення про роль ІКТ у їх житті.у навчальній діяльності з метою самостійного набуття, закріплення, повторення навчального матеріалу, групової діяльності;

 • у навчальній діяльності з метою самостійного набуття, закріплення, повторення навчального матеріалу, групової діяльності;

 • у виховній діяльності: естетичне виховання за рахунок використання можливостей комп’ютерної графіки, технології мультимедіа, виховання комп’ютерної комунікативної етики;

 • у діагностичній діяльності з метою діагностики психологічного стану учня та діагностики його навчальних досягнень;

 • в організаційній діяльності вчителя: підготовка та організація навчальних, виховних занять за допомогою ІКТ, якісна підготовка звітної документації (списків, відомостей, статистичної інформації про учнів), у підготовці тпа проведенні батьківських зборів із наочним представленням звітних матеріалів;

 • інформаційно-комунікаційна підтримка навчального процесу розвиває наочно-образний, наочно-дієвий, інтуїтивний, творчий види мислення школяра; комунікативні здібності; формує вміння приймати оптимальне рішення або пропонувати варіанти рішень у складній ситуації; розвиває навички самоосвіти і самоконтролю; закладає основи інформаційної культури і початки розвитку вмінь здійснювати обробку інформації;

 • ІКТ дозволяють істотно змінити змінити способи керування навчальною діяльністю, залучити учнів до активної роботи класу.проведення уроків із комп’ютерною підтримкою (уроки-презентації, уроки-вікторини);

 • проведення уроків із комп’ютерною підтримкою (уроки-презентації, уроки-вікторини);

 • використання електронних навчальних посібників, підручників;

 • розв’язування інтерактивних кросвордів, ребусів, головоломок;

 • здійснення тестового комп’ютерного контролю знань і вмінь учнів;

 • використання комп’ютерних дидактичних ігор;

 • використання електронних педагогічних програмних засобів;

 • використання Інтернет-ресурсів тощо.роздаткові матеріали, інструкції щодо виконання деяких навчальних завдань, схеми, таблиці, плакати, рисунки, кросворди, форми для опитування, шаблони і форми для заповнення, аудіо і відеоматеріали, тести тощо.

 • роздаткові матеріали, інструкції щодо виконання деяких навчальних завдань, схеми, таблиці, плакати, рисунки, кросворди, форми для опитування, шаблони і форми для заповнення, аудіо і відеоматеріали, тести тощо.

 • Вчителі створюють їх із метою управління навчальним процесом: організації дослідження, вивчення нового матеріалу, повторення, узагальнення, формування практичних навичок, перевірки набутих знань тощо.інструкції для виконання завдань;

 • інструкції для виконання завдань;

 • інструкції для роботи з приладами, пристроями;

 • алгоритм проведення експерименту;

 • картки з вправами для розв'язання, з описом понять, явищ;

 • списки питань для контролю і самоперевірки, тести;

 • засоби самооцінювання;

 • довідкові матеріали, формули;

 • таблиці, графіки й діаграми даних;

 • статті та оповідання з певної теми;

 • малюнки, креслення, організаційні діаграми;

 • анімації перебігу процесів і явищ;

 • форми для анкетування, опитування, тестування, перевірки й самоперевірки;

 • доміно, кросворди, ребуси, чайнворди тощо;

 • шаблони для використання учнями: шаблон учнівської презентації, публікації, веб-сайту, звіту про роботу в науковій лабораторії, статті для журналу, опису або огляду книги;

 • приклади графіків, резюме, конспекту, твору тощо.розрахунки різного рівня складності, виконані з допомогою вбудованих функцій і формул;

 • розрахунки різного рівня складності, виконані з допомогою вбудованих функцій і формул;

 • кросворди, ребуси, чайнворди тощо;

 • шкали часу для представлення зміни інформації в певній галузі, упродовж певного часу тощо;

 • плакати і креслення великих розмірів;

 • таблиці, графіки й діаграми даних різних типів на основі складних табличних даних;

 • тести;

 • результати аналізу даних і побудови зведених таблиць і звітів;

 • результати класифікації, впорядкування й фільтрації даних;

 • бази даних.нормативні й організаційні документи, на які будуть спиратися вчителі під час здійнення навчальної або дослідницької діяльності: презентації, веб-сайти, інформаційні бюлетені, буклети, списки рекомендованих для опарцювання літературних та інтернет джерел, форми оцінювання учнівської діяльності, інструктивні матеріали для організації учнівської діяльності тощо.

 • нормативні й організаційні документи, на які будуть спиратися вчителі під час здійнення навчальної або дослідницької діяльності: презентації, веб-сайти, інформаційні бюлетені, буклети, списки рекомендованих для опарцювання літературних та інтернет джерел, форми оцінювання учнівської діяльності, інструктивні матеріали для організації учнівської діяльності тощо.це спеціальна інтерактивна технологія, що забезпечує за допомогою технічних і програмних засобів роботу з анімованою комп’ютерною графікою і текстом, мовою, високоякісним звуком, нерухомими зображеннями і рухомим відео.

 • це спеціальна інтерактивна технологія, що забезпечує за допомогою технічних і програмних засобів роботу з анімованою комп’ютерною графікою і текстом, мовою, високоякісним звуком, нерухомими зображеннями і рухомим відео.мультимедійний проектор;

 • мультимедійний проектор;

 • графопроектор;

 • документокамера;

 • цифрова камера;

 • веб-камера;

 • інтерактивна дошка;

 • графічний планшет тощо.це засіб, у якому відображено деяку предметну галузь, певною мірою реалізовано технологію її вивчення, забезпечено умови для здійснення різних видів навчальної діяльності.

 • це засіб, у якому відображено деяку предметну галузь, певною мірою реалізовано технологію її вивчення, забезпечено умови для здійснення різних видів навчальної діяльності.

 • Тобто, це прикладні програми, призначені для організації та підтримки навчального діалогу користувача з комп’ютером.

 • Мета використання ППЗ – забезпечення учня навчальною інформацією, спрямування його діяльності в потрібне русло, врахування його індивідуальних особливостей і нахилів.навчальні (електронні репетитори, тренажери, довідники, енциклопедії, бази даних навчального призначення, контролюючі програми);

 • навчальні (електронні репетитори, тренажери, довідники, енциклопедії, бази даних навчального призначення, контролюючі програми);

 • предметно-орієнтовані середовища (моделюючі програми, мікросвіти);

 • інструментальні навчальні програми;

 • інтегровані навчальні засоби (комп’ютерні підручники, посібники, лабораторні практикуми, електронні навчальні курси).“Українська абетка”, “Абетка-малятко”, “Абетка імен”,

 • “Українська абетка”, “Абетка-малятко”, “Абетка імен”,

 • “Букварик з Тигриком та Вінні”, “Букварик Котигорошка”,

 • “Грамотійка допомагає звірятам”, “Грамотійка будує місто”, “Грамотійка та її друзі”,

 • “Аліса вивчає українську мову”,

 • “Дитячий тренажер грамотності”,

 • “Увлекательние тетрадки”,

 • відеокнига на DVD “Мої улюблені вірші”,

 • “Пан Коцький. Англійська абетка. Версія 1.1”, “Пан Коцький розмовляє англійською”, “What is you name?”, “Иннострание язики для детей”, “Я и моя семья”, “Клиффорд учится читать по-английски”, “Мишка Мия учит язики”“Математика 1-4 класи” серії “Нова школа” (рекомендовані МОНМС),

 • “Математика 1-4 класи” серії “Нова школа” (рекомендовані МОНМС),

 • “Бджілка Жу-Жу. Зачаровані числа”,

 • “Петрик. Лісові пригоди”,

 • “Петрик. Канікули в бабусі”,

 • “Петрик. Загадкові острови”“Уроки гарної поведінки”,

 • “Уроки гарної поведінки”,

 • “Азбука дорожньої безпеки”;“Географія-малятко”,

 • “Географія-малятко”,

 • “Мої домашні вихованці з тітонькою Совою”,

 • “Пори року”,

 • “Уроки живої природи”,

 • “Природознавство, 3 клас” (рекомендовано МОНМС)“Музичне мистецтво, 1-4 класи”,

  • “Музичне мистецтво, 1-4 класи”,
  • “Музична грамота”,
  • “Видатні композитори світу”,
  • “Видатні художники світу”;
“Трудове навчання, 1-4 класи” (рекомендовано МОНМС)

 • “Трудове навчання, 1-4 класи” (рекомендовано МОНМС)Кирила і Мефодія;

 • Кирила і Мефодія;

 • Енциклопедія Всезнайкивідповідність основним принципам навчання – свідомості, активності, індивідуалізації та інтенсифікації, а також основному методичному принципу – комунікативності;

 • відповідність основним принципам навчання – свідомості, активності, індивідуалізації та інтенсифікації, а також основному методичному принципу – комунікативності;

 • органічна єдність курсу, програми та навчально-методичного комплексу щодо змісту;

 • використання техніко-дидактичних можливостей комп’ютера (кольору, графіки, звуку, анімації, відео, функціональних шумів тощо);

 • реагування комп’ютера на відповіді учнів (повідомлення про правильність/неправильність відповіді, підказка, консультація тощо);

 • створення внутрішньої мотивації мовленнєвих дій;

 • спрямованість на ліквідацію та запобігання типових помилок під час аудіювання, читання, вживання мовних одиниць;

 • використання явного та неявного оцінювання результатів роботи учня з програмою (бали, призи, заохочення, поради, рекомендації);

 • орієнтація на “оригінальність” вправ курсу та мовних ігор (вони не повинні дублювати види вправ, які можна виконувати без допомоги комп’ютера);

 • сценарне оформлення програм, доступність, цікавість, ефективність.Test-W, Test-W2;

 • Test-W, Test-W2;

 • MyTest;

 • TestYourSelf;

 • MіnіTestSL тощо.

Інтернет – засіб спілкування: форуми (Web-конференції); чати; меседжери (Skype, Viber, WhatsApp тощо); соціальні мережи; віртуальні середовища;

  • Інтернет – засіб спілкування: форуми (Web-конференції); чати; меседжери (Skype, Viber, WhatsApp тощо); соціальні мережи; віртуальні середовища;
  • Інтернет – засіб передачі, зберігання та розповсюдження інформації: електронна пошта; файлосховища; файлообмінні сервіси;
  • Інтернет – засіб пошуку інформації: пошукові системи і пошуковики спеціального призначення; списки розсилки (Mail List); електронні бібліотеки, енциклопедії, довідники;
  • Інтернет – засіб роботи з текстовою, презентаційною, табличною, графічною, відеоінформацією: офісні онлайнпакети; веб-орієнтовані графічні редактори;
  • Інтернет – засіб автоматичного перекладу тексту (наприклад, перекладач Google);
  • Інтернет – засіб створення інформаційних ресурсів: блог-платформи; онлайн конструктори сайтів; системи керування контентом; системи керування навчанням (навчальним контентом); програмні засоби для генерації електронних підручників, посібників; програмні засоби для створення тестів;
  • Інтернет – засіб спільної роботи: карти знань; онлайн дошки; засоби керування розкладом; засоби командної роботи;
  • Інтернет – засіб створення і роботи з базами даних: хмарні сервіси; соціальні сервіси – блоги, вікі, Делішес, Флікр, Ютьюб, підкасти тощо.


унаочнення та урізноманітнення навчального матеріалу;

 • унаочнення та урізноманітнення навчального матеріалу;

 • одержання доступу до сучасних оригінальних навчальних матеріалів;

 • значне посилення індивідуалізації та диференціації навчання;

 • забезпечення інформаційної діяльності вчителя та учнів;

 • підвищення у школярів мотивації та інтересу до навчання;

 • здійснення дослідницької й проектної діяльності учнів (групової чи індивідуальної).“Якби комп’ютер не було винаходжено як універсальний технічний пристрій, його потрібно було б створити для використання в освіті”

 • “Якби комп’ютер не було винаходжено як універсальний технічний пристрій, його потрібно було б створити для використання в освіті”

 • Ентоні Маллан

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка