Інформація про наукову та науково-технічну діяльність сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка за 2013 рікДата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.
ТипІнформаціяІНФОРМАЦІЯ

 • ІНФОРМАЦІЯ

 • ПРО НАУКОВУ ТА

 • НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 • СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 • імені А. С. МАКАРЕНКА

 • ЗА 2013 РІК

Пріоритетні напрями

 • Пріоритетні напрями

 • наукової діяльності СумДПУ у 2013 році

 • Розробка, удосконалення і впровадження інноваційних освітніх і соціальних теорій та технологій, а саме:

 • теорій та технологій інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному та регіональному контекстах;

 • концепції інтеркультурного виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва;

 • моделі формування та розвитку інтелектуальних умінь мислення учнів та студентів у процесі вивчення математики, фізики, інформатики;

 • тенденцій розвитку українського фольклору та фольклору національних меншин в умовах глобалізаційних процесів;

 • технологій профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;

 • методичного забезпечення спорту високих досягнень та підготовки спортсменів світового рівня.

 • Дослідження нових матеріалів.

Основні наукові результати виконання теми:

 • Основні наукові результати виконання теми:

 • Обґрунтовано авторську концепцію інтеркультурного виховання школярів та студентської молоді засобами музичного мистецтва;

 • Розроблено, апробовано й упроваджено Програму навчального курсу за вибором для учнів 8-го класу ЗНЗ «Музика поміж культурами», яка спрямована на формування у школярів цілісної системи знань про музичні культури країн, що географічно близькі до України й мають з нею сталі історико-культурні зв’язки (програма отримала гриф МОН України);

 • Розроблено, апробовано й упроваджено педагогічну технологію формування інтеркультурної компетентності та готовності до міжкультурного діалогу засобами музичного мистецтва у школярів ЗНЗ та університетської молоді.Основні наукові результати виконання теми:

 • Основні наукові результати виконання теми:

 • Розроблено та впроваджено модель формування та розвитку творчого мислення учнів в умовах диференційованого навчання математики та модель розвитку дослідницьких здібностей студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації;

 • Розроблено та впроваджено навчально-методичні комплекси з математики, фізики та інформатики для педагогічних ВНЗ;

 • Вдосконалено дидактичне забезпечення модульного навчання на основі результатів аналізу ефективності навчання математики, фізики та інформатики в умовах кредитно-модульної системи;

 • Проаналізовано особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу у педагогічних ВНЗ.Розроблено концепцію видозмін сучасного українського фольклору під впливом глобалізаційних і крос-культурних процесів, простежено її регіональний аспект;

 • Розроблено концепцію видозмін сучасного українського фольклору під впливом глобалізаційних і крос-культурних процесів, простежено її регіональний аспект;

 • Узагальнено попередні дані щодо стану фольклору національних меншин Сумщини: росіян, горюнів, ромів (ступінь його збереження, сучасні форми існування та типологічні видозміни);

 • Виявлено специфіку відбиття історичної пам’яті, народного світогляду, естетичних і етичних норм у зразках фольклору даного регіону;

 • Зʼясовано мовно-риторичні аспекти регіонального фольклорного дискурсу;

 • Простежено вплив українського фольклору на творчість українських і російських письменників, пов’язаних із Сумщиною.

У 2013 році за межами СумДПУ впроваджено результати 48 розробок.

 • У 2013 році за межами СумДПУ впроваджено результати 48 розробок.

 • Найбільш ефективні розробки:

 • Методична система інтегрованого навчання термодинаміки і статистичної фізики в педагогічних університетах

 • Автор: д.пед.н., доц. Мороз Іван Олексійович

 • Зміст: теоретично обґрунтовано і розроблено методичну систему навчання термодинаміки і статистичної фізики, забезпечено науково-педагогічні умови для її реалізації у навчальному процесі для досягнення єдності фундаментальної і професійної підготовки студентів.

 • 2. Гігієнічні рекомендації щодо проектування, обладнання та утримання позашкільних навчальних закладів спортивного профілю

 •  Автор: д.мед.н., проф. Калиниченко Ірина Олександрівна (у співавторстві).

 • Зміст: розроблено принципи організації навчально-тренувального процесу дітей, які відвідують позашкільні навчальні заклади спортивного профілю, гігієнічні критерії оцінки умов внутрішньошкільного середовища дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ). Визначено санітарно-гігієнічні вимоги щодо ДЮСШ та вимоги щодо проектування та утримання відкритих споруд для екстремальних видів спорту.

 • 3. Інтегрована програма корекції фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення у дітей старшого дошкільного віку засобами артпедагогіки

 •  Автор: к.пед.н. Литвиненко Віталіна Анатоліївна.

 • Зміст: розроблено авторську інтегровану програму корекції фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення у дітей старшого дошкільного віку засобами артпедагогіки, що базується на поєднанні традиційних логопедичних та інноваційних артпедагогічних засобів. Розроблено критерії кількісної оцінки рівня розвитку окремих показників складових мовлення у дітей, що може бути використано при дослідженні загального стану мовленнєвої компетенції. Розробка включає авторський корекційно-розвивальний лого-комплекс для дітей старшого дошкільного віку з ФФНМ.

Протягом року в університеті працювало 74 наукових студентських гуртки і 112 проблемних груп.

 • Протягом року в університеті працювало 74 наукових студентських гуртки і 112 проблемних груп.

Ресурсний центр трансферу педагогічних технологій

 • Ресурсний центр трансферу педагогічних технологій

 • Керівник - д.пед.н., доц. Чашечникова О.С.

 • Основні завдання Центру:

 • створення моделі розвитку творчого мислення учня у процесі диференційованого навчання математики (фізики, інформатики);

 • вдосконалення системи підготовки майбутнього вчителя математики (фізики, інформатики), формування в нього готовності та спроможності до розвитку інтелектуальних вмінь та творчого мислення.

 • Результати роботи Центру за 2013 рік:

 • впроваджено результати дослідження «Розвиток інтелектуальних умінь та творчого мислення учнів і студентів при вивченні математики» у ВНЗ України (м. Кривий Ріг, м. Івано-Франківськ, м. Луганськ) та Машинобудівному коледжі СумДУ (м. Суми);

 • впроваджено програму варіативної дисципліни «Обчислювальний практикум» та відповідний навчально-методичний посібник у навчальний процес КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»;

 • впроваджено результати дослідження «Модель методики розвитку інтелектуальних здібностей учнів основної школи під час навчання фізики із застосуванням ІКТ» в комунальній установі Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9, м. Суми.Ресурсний центр трансферу естетичних технологій

 • Ресурсний центр трансферу естетичних технологій

 • у дошкільній та початковій освіті

 • Керівники – к.пед.н., доц. Кондратюк С.М.

 • к.пед.н., доц. Пушкар Л.В.

 • Основні завдання Центру:

 • впровадження у педагогічну практику дошкільних навчальних закладів та початкових шкіл результатів наукових досліджень з проблем естетичного виховання дітей та молодших школярів.

 • Результати роботи Центру за 2013 рік:

 • Розроблено та здійснено трансфер в навчально-виховний процес ЗНЗ м. Сум та Сумської області:

 • навчально-методичний комплекс з екологічного виховання учнів початкових класів «Екосвіт»;

 • методику педагогічної взаємодії батьків зі школою;

 • методичні розробки організації навчально-пошукової діяльності учнів;

 • робочу навчальну програму дисципліни «Основи інформаційної культури»;

 • методику інтегрованого навчання музичного мистецтва молодших школярів;

 • методичні рекомендації щодо підготовки майбутніх учителів музики до інтегрованого викладання навчальної дисципліни «Музика»;

 • діагностичні методики ефективності навчання молодших школярів та інноваційних методик, спрямованих на розвиток регуляції активності та пізнавальних процесів молодших школярів.

Керівник – академік НАН України, директор Інституту прикладної фізики НАН України Сторіжко В.Ю.

 • Керівник – академік НАН України, директор Інституту прикладної фізики НАН України Сторіжко В.Ю.

 • Основні завдання Центру:

 • розробка та розвиток сучасних напрямів науки та їх впровадження в практичну діяльність;

 • підготовка кваліфікованих спеціалістів в галузі фізики для наукових установ, підприємств та галузевих лабораторій Сумського регіону.

 • Головний напрям роботи - участь у виконанні державної програми «Комплексна програма забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів технічними засобами навчання з природничо-математичних та технічних дисциплін».

 • Результати роботи Центру за 2013 рік:

 • На сучасному науковому обладнанні Центру виконано 5 дипломних робіт молодими науковцями СумДПУ зі спеціальності «Фізика», 2 з них стали призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з фізики.На базі СумДПУ імені А.С. Макаренка діє 21 проблемна науково-дослідна лабораторія, з них 3 міжвідомчі:

 • На базі СумДПУ імені А.С. Макаренка діє 21 проблемна науково-дослідна лабораторія, з них 3 міжвідомчі:

 • Лабораторія фізико-хімічних досліджень йонних розплавів

 • Науковий керівник – к.х.н., доц. Бугаєнко В.В.

 • Співорганізатор - Інститут загальної та неорганічної хімії НАН України.

 • Лабораторія соціально-психологічних досліджень проблем розвитку особистості

 • Науковий керівник – д.психол.н., проф. Кузікова С.Б.

 • Співорганізатор – Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

 • Лабораторія дослідження історії Євро-Азійського регіону

 • Науковий керівник – к.і.н., доц. Гончаренко А.В.

 • Співорганізатор – Центр пам'яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культуриНауково-інформаційна діяльність бібліотеки

 • Науково-інформаційна діяльність бібліотеки

 • Поповнено повнотекстову електронну Базу «Електронна Бібліотека» СумДПУ (додано 138 електронних версій; всього – 614);

 • Розширено Електронний каталог (додано 13 115 записів; всього – 156 тис.);

 • Створено власну науково-бібліографічну продукцію (укладено 3 науково-допоміжні бібліографічні покажчики, 11 Бюлетнів нових надходжень, 12 тематичних інформаційних списків за основними напрямками діяльності університету);

 • Здійснено довідково-інформаційне забезпечення суб’єктів освітнього середовища.

 • Діяльність Центру інформаційно-телекомунікаційних технологій

 • Встановлено більше 10 Wi-Fi роутерів в приміщеннях університету;

 • Розширено університетський зовнішній канал доступу до глобальної мережі Інтернет з 50 до 75 Мбіт/с;

 • Запущено в роботу новий сервер та програмне забезпечення;

 • Створено сайт в мережі Інтернет «Дистанційний центр хімічної освіти»;

 • Оснащено мультимедійним обладнанням аудиторії в Інституті філології, на історичному та природничо-географічному факультетах;

 • Проведено заходи по вдосконаленню роботи сайту університету.

 • Патентно-ліцензійна діяльність

 • Отримано патенти на корисні моделі (доц. Звіряка О.М. у співавторстві):

 • Патент № 86389 від 25.12.2013 р. «Спосіб динамометричних досліджень сили різних груп м’язів»;

 • Патент № 86390 від 25.12.2013 р. «Універсальний електротензодинамометричний вимірювальний комплекс».Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка