Інноваційна культура методичного кабінетуДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


Інноваційна культура методичного кабінету


Система післядипломної освіти, порівняно з базовою професійною, має свої переваги: вона менш інерційна, здатна швидко реагувати на перманентні зміни соціально-економічних і технологічних умов і, що

 • Система післядипломної освіти, порівняно з базовою професійною, має свої переваги: вона менш інерційна, здатна швидко реагувати на перманентні зміни соціально-економічних і технологічних умов і, що

 • дуже важливо, має постійний зв’язок з практикою (Л.Покроєва).Інноваційне навчання – це зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі навчальна та освітня діяльність, підґрунтям якої є розвиток різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості сучасного вчителя.

 • Інноваційне навчання – це зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі навчальна та освітня діяльність, підґрунтям якої є розвиток різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості сучасного вчителя.Методичні установи – це та ланка в системі освіти, яка, по суті, є пульсом педагогічного життя конкретного регіону і трансформатором педагогічних ідей у державі.

 • Методичні установи – це та ланка в системі освіти, яка, по суті, є пульсом педагогічного життя конкретного регіону і трансформатором педагогічних ідей у державі.Інновації в методичному кабінетіПрограмно-цільовий підхід

 • Загальними рисами програмно-цільового підходу є:

 • чітка орієнтація на встановлені цілі;

 • балансування цілей різного типу;

 • визначення відповідного інструментарію досягнення цілей;

 • розробка систем покрокової оцінки досягнення цілей;

 • орієнтація на мету як критерій досягнення результатів.Програма розвитку РМК

 • Програма розвитку – це робочий документ для організації перспективної та поточної діяльності , який містить відомості про вихідний стан організації в цілому та її окремих підсистем; гіпотетичну модель, бажану в майбутньому; описує зміст діяльності та послідовність дій, що призведуть до передбачуваного.

 • Мета програми - забезпечити на основі діагностико-прогностичного підходу ефективну систему навчання, науково-методичної роботи з педагогічними рацівниками та організувати забезпечення науково-методичного патронажу фахового зростання педпрацівників .Моніторинг

 • Моніторинг у підпрограмі «Учитель»:

 • Профкомпетентність учителя ( з метою підвищення рівня профмайстерності, до атестації тощо);

 • Готовність до інноваційної діяльності;

 • Ефективність упровадження освітніх інновацій;

 • Самоосвітня діяльність;

 • Визначення рівня психологічної компетентності педагогів.

 • Оцінка комфортності вчителя у школі;

 • Вивчення соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі;

 • Визначення моделі спілкування педагога;

 • Напрями учнівського моніторингу:

 • Рівень навчальних досягнень учнів;

 • Рівень вихованості;

 • Психологічний моніторинг;

 • Моніторинг здоров”я;

 • Соціальний моніторингАкмеологічний підхід

 • Акмеологія – інтегративна наука, що досліджує закономірності творчості, досягнення людиною вершин професіоналізму у діяльності.

 • Акмеологія – інтегративна наука, що досліджує закономірності творчості, досягнення людиною вершин професіоналізму у діяльності.Під акмеологічною компетентністю розуміють інтегральну готовність і здатність зрілої особистості будувати свій поступовий психічний та професійний розвиток під постійним ускладненням задач і зростанням рівня досягнень, котрі найбільш повно реалізують психологічні ресурси, які має людина.

 • Під акмеологічною компетентністю розуміють інтегральну готовність і здатність зрілої особистості будувати свій поступовий психічний та професійний розвиток під постійним ускладненням задач і зростанням рівня досягнень, котрі найбільш повно реалізують психологічні ресурси, які має людина.Для ефективного упровадження акмеологічного підходу доцільно розробити:

 • Для ефективного упровадження акмеологічного підходу доцільно розробити:

 • - модель компетентного методиста;

 • - модель компетентного вчителяМоделі включають:

 • компетентності знань (методичних, психологічних, загальних, спеціальних знань з предмета) - основа, базис професiоналiзму в цілому;

 • компетентності у педагогiчному спiлкуванні - готовнiсть i й умiння використовувати систему знань на практицi;

 • компетентності з питання самовдосконалення, що забезпечує динамiчнiсть, розвиток цiлiсної системи “професiоналiзм педагогiчної дiяльностi” шляхом справедливого самооцiнювання i оперативного усунення виявлених у процесi педагогiчного спiлкування особистiсних недоліків.ІКТ

 • Сайти;

 • Електронні скриньки;

 • Електронні бази;

 • Доступ до Internet;

 • Презентації кращого досвіду;

 • Навчання комп’ютерної грамотності;

 • Використання у навчально-виховному процесі ППЗ.Інтерактивне навчання

 • Інтерактивні технології базуються на постійній активності взаємодії всіх учасників навчального процесу. Це співнавчання, взаємо навчання, тісна взаємодія в міні-колективі (групи, ланці, команді).Інтерактивні форми

 • Мозковий штурм;

 • Мікрофон;

 • Рішення ситуаційних задач;

 • Діалог;

 • Дискусія;

 • Тренінги.У ЧОМУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

  • інтенсифікується процес розуміння, засвоєння та творчого застосування знань при вирішенні практичних задач;
  • підвищується мотивація та включеність учасників до процесу;
  • у такому навчанні кожний учасник успішний;
  • можливий перенос способів організації діяльності, з’являється можливість одержати новий досвід діяльності, спілкування, переживань.


ПРИНЦИПИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

 • діалогічна взаємодія;

 • работа в малих групах на основі кооперації та співробітництва;

 • активно-рольова (ігрова) і тренінгова організація навчання.Маркетинг

 • Візитки РМК;

 • Візитки навчальних закладів;

 • Презентації;

 • Видавничі матеріали.У ЧОМУ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

 • Дорослі – це досвідчені учні

 • Дорослі мають більше упереджень та стереотипів, проте їхні запити та потреби чіткіші,

 • а погляди помірковані та виважені

 • 3. Дорослі можуть працювати довше за умови практичної значимостіПРИЧИНИ УСПІХУ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

 • Мотивація: цікава, змістовна діяльність,

 • актуальність тематики,

 • використання нестандартних технік самопізнання та самооцінювання,

 • самовипробування, самопорівнюванняЧИННИКИ УСПІХУ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

 • Навчання залежить від рівня підготовленості дорослих учнів

 • Дорослі з бажанням включаються в навчання перед, після або під час події, яка змінює життя

 • Активне залучення учасників у процес

 • Атмосфера комфорту та взаємоповаги

 • Навчання дорослих має бути практичним та спрямованим на вирішення проблеми

 • Має відповідати індивідуальним особливостямПЕРЕШКОДИ НАВЧАННЮ ДОРОСЛИХ

 • Вплив освітніх традицій

 • Почуття дискомфорту, що його спричиняють будь-які зміни

 • Брак мотивації до змін

 • Брак моделей та інформації ефективного навчанняСинергентичний підхід

 • Синергетика — це теорія самоорганізації.

 • Освіта – це не процес передачі знань, не пропонування готових істин;

 • Освіта – це нелінійна ситуація відкритого діалогу, прямого та зворотного зв’язку;

 • Процес, що сприяє пробудженню власних сил того, хто навчається, співробітництву з собою та іншими учасниками освітнього процесуПроблема синергетичного підходу до проблем управління освітою охоплює два основних аспекти:

 • Проблема синергетичного підходу до проблем управління освітою охоплює два основних аспекти:

 • процес формування управлінської свідомості керівників закладів і системи освіти;

 • процес розробки і реалізації управлінських рішень у системі освіти.Особистість

 • Своє “Я”;

 • Зовнішнє середовище.Інноваційні процеси

 • Інноваційні процеси

 • Інноваційна культураІнноваційна культура - складова інноваційного потенціалу, що характеризує рівень освітньої, загальнокультурної і соціально-психологічної підготовки особистості та організації в цілому до сприйняття і творчого втілення в життя ідеї розвитку на інноваційних засадах.

 • Інноваційна культура - складова інноваційного потенціалу, що характеризує рівень освітньої, загальнокультурної і соціально-психологічної підготовки особистості та організації в цілому до сприйняття і творчого втілення в життя ідеї розвитку на інноваційних засадах.Інноваційна культура

 • Сутність інноваційної культури організації розкриваєтья в таких характеристиках, як:

 • - мотивованість працівників до знань і розробки інновацій;

 • - націленість на результат;

 • - робота в команді;

 • - прагнення досягти високого професіоналізму;

 • - можливість спілкування з колегами на семінарах, виставках, конференціях (поза роботою);

 • - свобода висловлювання думок, ідей;

 • - свобода творчості.Імідж керівника

 • Термін «імідж» (англ. image) означає образ, цілеспрямовано сформований і закріплений в уяві про певну особу (менеджера). У практичному застосуванні цей термін близький до грецького слова «харизма», що означає обдарованість, мудрість, авторитетність. Люди, яким була притаманна сукупність таких властивостей, у всі часи справляли на оточуючих великий вплив і були лідерами.Джерелами впливу харизматичних керівників є:

 • чітке бачення майбутнього, що поділяється співробітниками;

 • створення системи корпоративних цінностей, які підтримуються всіма працюючими;

 • взаємна довіра лідера і співробітників. Харизматичні керівники створюють атмосферу змін, нововведень, вони є носіями ідей, що збуджують, стимулюють людей працювати не по-кладаючи рук, прагнути досягати високих цілей.Спеціалісти з іміджування виділяють три складових іміджу керівника з інноваційної діяльності: • особисту привабливість (зовнішній вигляд, відкритість, до ступність, комунікабельність); вона завжди сприяє успіху в про фесійній діяльності менеджера; » моральні якості — емпатичність (розуміння психічних станів інших людей), рефлексивність (здатність до співпереживання, самовдосконалення), красномовність (здібність надихати, переконувати словом); • техніку самопрезента ції (уміння подати з найкращого боку свої знання, досвід, уміння встановлювати в колективі відносини взаємної поваги, довіри, створювати творчий клімат).

 • Спеціалісти з іміджування виділяють три складових іміджу керівника з інноваційної діяльності: • особисту привабливість (зовнішній вигляд, відкритість, до ступність, комунікабельність); вона завжди сприяє успіху в про фесійній діяльності менеджера; » моральні якості — емпатичність (розуміння психічних станів інших людей), рефлексивність (здатність до співпереживання, самовдосконалення), красномовність (здібність надихати, переконувати словом); • техніку самопрезента ції (уміння подати з найкращого боку свої знання, досвід, уміння встановлювати в колективі відносини взаємної поваги, довіри, створювати творчий клімат).За словами Т. Джефферсона, мистецтво управління є мистецтвом чесності.

 • За словами Т. Джефферсона, мистецтво управління є мистецтвом чесності.

 • Найбільш ґрунтовний аналіз обману даний у праці П.Екмана, у якій на виключно науковій основі розглядається поведінка особи в ситуаціях, коли вона намагається обманути іншу. За Екманом, обман - це дія, котрою особа вводить в оману іншу, роблячи це зумисно, без попереднього попередження про свої цілі та без чітко окресленого з боку жертви прохання не розкривати обман. П. Екман розрізняє дві основні форми обману:

 • замовчування (втаємничення істинної інформації);

 • викривлення (повідомлення неправдивої інформації).Каталог: uprav -> files
uprav -> Управління якістю продукції на виробництві Об‘єктивна необхідність управління якістю продукції
uprav -> Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №120 донцької міської ради донецької області
uprav -> Істинним орієнтиром шкільних предметів має бути не наука, не література, не історія і не географія, а соціальна діяльність самої дитини
uprav -> Управління якістю роботи медсестринської служби закладів охорони здоров’я
uprav -> Управління якістю роботи медичних сестер терапевтичних відділень
uprav -> Тема поняття дошкільної освіти, завдання, принципи її організації в україні
uprav -> Програма муніципального врядування та сталого розвитку
uprav -> Кафедра управління та бізнес-адміністрування


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка