«інноваційні технології навчання та методика їх використання у процесі проектування та виготовлення виробів учнями 10-11 класів за профілем «деревообробка»Дата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.


Курсова робота на тему:

 • «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ УЧНЯМИ 10-11 КЛАСІВ ЗА ПРОФІЛЕМ «ДЕРЕВООБРОБКА»


Мета дослідження: розробка методики використання інноваційних технологій у процесі проектування та виготовлення виробів учнями 10-11 класів під час вивчення профілю “Деревообробка” Об’єкт дослідження: процес формування знань і умінь учнів старшої школи на уроках технології. Предмет дослідження: шляхи, форми методи, прийоми та засоби застосування інноваційних технологій на уроках технології у професійній підготовці учнів старших класів.Гіпотеза дослідження: базується на припущенні, що рівень професійної підготовки учнів можна підвищити за умов: використання інноваційних технологій та засобів ІКТ на уроках технологій у процесі проектування та виготовлення виробів учнями 10-11 класів.

 • Гіпотеза дослідження: базується на припущенні, що рівень професійної підготовки учнів можна підвищити за умов: використання інноваційних технологій та засобів ІКТ на уроках технологій у процесі проектування та виготовлення виробів учнями 10-11 класів.Виходячи з мети й гіпотези дослідження, в курсовій роботі були сформульовані такі завдання:

 • Виходячи з мети й гіпотези дослідження, в курсовій роботі були сформульовані такі завдання:

 • Проаналізувати навчальну, науково-теоретичну та методичну літературу з теми дослідження.

 • Визначити види інноваційних технологій, які доцільно використовувати на уроках технологій у старшій школі.

 • Розглянути можливості засобів ІКТ на уроках технологій.

 • Розробити методику проведення занять технологій учнів старших класів з використанням програмного забезпечення та засобів ІКТ у процесі проектування та виготовлення виробів за профілем «Деревообробка».Для розв’язання поставлених завдань і досягнення мети дослідження були застосовані такі дослідні методи:

 • Для розв’язання поставлених завдань і досягнення мети дослідження були застосовані такі дослідні методи:

 • теоретичні методи: теоретичний аналіз, порівняння й узагальнення наукової та методичної літератури, наявних програм, підручників, посібників з трудового навчання СЗШ; аналіз, синтез, моделювання порівняння, систематизація навчальної діяльності, прогнозування можливих форм її реалізації;

 • емпіричні методи: узагальнення педагогічного досвіду, спостереження, інтерв’ювання, опитування, обговорення; педагогічний експеримент; статистичне опрацювання одержаних результатів дослідження.Розділ 1 ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЇВиди інноваційних педагогічних технологій

 • Групова робота:

 • Дискусії

 • Міжгруповий діалог

 • «Кейс»- метод

 • Метод портфоліо

 • Метод проектівПроектна технологія – це система навчально-пізнавальних прийомів, які дозволяють розв’язати певну проблему шляхом самостійних, колективних, інтерактивних дій учнів і обов’язкових презентацій результатів роботи.

 • Проектна технологія – це система навчально-пізнавальних прийомів, які дозволяють розв’язати певну проблему шляхом самостійних, колективних, інтерактивних дій учнів і обов’язкових презентацій результатів роботи.Проектна діяльність має низку суттєвих ознак:

 • самостійна робота;

 • елементи дослідно-пошукової діяльності;

 • інтерактивна взаємодія учасників проекту;

 • наявність запланованого кінцевого результату у вигляді об’єкта проектування.Уміння, напрацьовані учнем у процесі проектування:

 • виконувати узагальнений алгоритм проектування;

 • вносити корективи в раніше ухвалені рішення;

 • конструктивно обговорювати результати й проблеми кожного етапу проектування;

 • формулювати конструктивні питання й запити про допомогу (поради, додаткова інформація, оснащення та ін.);

 • виражати задуми, конструктивні рішення за допомогою технічних малюнків, схем, ескізів креслень, макетів;пошуку та знаходження необхідної інформації самостійно;

 • пошуку та знаходження необхідної інформації самостійно;

 • складати схеми необхідних розрахунків (конструктивних, технологічних, економічних), представляти їх у вербальній формі;

 • оцінювати результати за досягненням планованого, за обсягом і якістю виконаного, за трудозатратами, за новизною;

 • розуміти критерії оцінювання проектів;

 • захищати свій проект під час процедури публічного захисту проектів;

 • конструювати уявлення про професійну проектну діяльність, про індивідуальність проектувальника, що проявляється у результаті, готовому виробі;

 • розшифровувати задум, ідеї, рішення проектувальника за «посланням» («знаком», «змістом»), яким є готовий виріб, що з’явився на ринкуРозділ 2 МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙПроектування вирішує такі завдання:

 • ознайомлення з функціональним призначенням даної конструкції;

 • вироблення навичок з читання креслень;

 • розрахунок собівартості майбутнього виробу;

 • складання ескізів;

 • планування технологічного процесу;

 • організація творчої діяльності;

 • формування в учнів технологічної культури.Інтернет доцільно використовувати за такими напрямами:

 • самоосвіта, тобто вивчення досвіду колег в інших містах України й інших країн.

 • підготовка конспектів і дидактичних матеріалів. Підготовка атестаційних матеріалів.

 • позакласна робота учнів під час підготовки рефератів, доповідей, повідомлень, індивідуальних творчих завдань.

 • користування безпосередньо на уроках під час самостійної роботи з документами, що вивчаються, довідковими матеріалами, навчальними інтерактивними моделями тощо.

 • тестування знань учнів з певних розділів курсу.Мультимедійні програмні засоби дозволяють учителю поєднувати текстову, графічну, анімаційну, відео- і звукову інформацію.

 • Мультимедійні програмні засоби дозволяють учителю поєднувати текстову, графічну, анімаційну, відео- і звукову інформацію.

 • На уроках технології належне місце займають офісні програмні продукти: текстові та графічні редактори, програми підготовки презентацій, електронні таблиці тощо

 • Електронні підручники та посібники, системи дистанційного навчання є корисними для організації дистанційної форми навчання та електронної методичної підтримки навчання у класі.ІКТ на уроках технології забезпечують:

 • здійснення контролю зі зворотним зв’язком, з діагностикою помилок і оцінкою результатів навчальної діяльності;

 • здійснення самоконтролю і самокорекції;

 • тренування в процесі засвоєння навчального матеріалу і самопідготовки учнів;

 • проведення практичних робіт в умовах імітації в комп’ютерній програмі;

 • підготовки учасників освітнього процесу до життєдіяльності в умовах інформаційного суспільстваНа уроках технології під час вивчення теми «Виготовлення підсвічника» з варіативного модулю «Деревообробка» нами було розроблено ескізи підсвічника, які можна редагувати, змінювати параметри та оздоблювати.

 • На уроках технології під час вивчення теми «Виготовлення підсвічника» з варіативного модулю «Деревообробка» нами було розроблено ескізи підсвічника, які можна редагувати, змінювати параметри та оздоблювати.

 • Рис.1 Ескіз підсвічника виконаного в програмі «KOMPAS 3D»

 • Рис.2 Ескіз табуретки виконаної в програмі «KOMPAS 3D»ВИСНОВКИ

 • Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що на сучасному етапі розвитку старшої школи діяльність учителів має набути нових ознак, стати різноманітнішою, більш варіативною, такою, що враховує потреби, можливості та психологічні особливості учнів, гнучкою, адаптивною, здатною реагувати на зміни в освітньому просторі, неповторною, більш творчою за характером, спрямованою на самореалізацію та саморозвиток особливостей як вчителя, так і учня.Школі необхідні методи навчання, які дозволяють повніше й ефективніше засвоювати знання, імітують і моделюють елементи майбутньої практичної діяльності, дозволяють формувати основи практичних умінь і проводити їх своєчасне коригування, створюють сприятливі умови для самопізнання та адекватної самооцінки, розширюють діапазон виявлення здібностей, збільшують можливості сформувати і проявити свою трудову позицію.

 • Школі необхідні методи навчання, які дозволяють повніше й ефективніше засвоювати знання, імітують і моделюють елементи майбутньої практичної діяльності, дозволяють формувати основи практичних умінь і проводити їх своєчасне коригування, створюють сприятливі умови для самопізнання та адекватної самооцінки, розширюють діапазон виявлення здібностей, збільшують можливості сформувати і проявити свою трудову позицію.Оскільки дисципліна «Технології» тісно пов’язана з життям, з вивченням основ наук у школі і виробництвом, з потребами вдосконалення різних виробів та техніки в різних галузях, що полегшує працю людини, підвищує її продуктивність, то саме використання методу творчих проектів створює найкращі умови для розвитку творчої активності школярів. Учні особисто мають вибрати для себе об’єкт проектування, тему проекту, тобто виріб, який вони хотіли б дійсно удосконалити, внести в предметний світ, яким хотіли б задовольнити потреби людей.

 • Оскільки дисципліна «Технології» тісно пов’язана з життям, з вивченням основ наук у школі і виробництвом, з потребами вдосконалення різних виробів та техніки в різних галузях, що полегшує працю людини, підвищує її продуктивність, то саме використання методу творчих проектів створює найкращі умови для розвитку творчої активності школярів. Учні особисто мають вибрати для себе об’єкт проектування, тему проекту, тобто виріб, який вони хотіли б дійсно удосконалити, внести в предметний світ, яким хотіли б задовольнити потреби людей.Використання графічних програм на уроках технологій під час проектування та виготовлення виробів привчає учнів до самостійної, практичної, планової і систематичної роботи, виховує прагнення до створення нового або наявного, але вдосконаленого виробу, дозволяє вибирати найбільш технологічний, економічний спосіб виготовлення об’єкта проекування, який відповідав би вимогам дизайну.

 • Використання графічних програм на уроках технологій під час проектування та виготовлення виробів привчає учнів до самостійної, практичної, планової і систематичної роботи, виховує прагнення до створення нового або наявного, але вдосконаленого виробу, дозволяє вибирати найбільш технологічний, економічний спосіб виготовлення об’єкта проекування, який відповідав би вимогам дизайну.Дякую за увагу!

 • Дякую за увагу!Каталог: duplomni rob -> tematuka 2011-2012 -> Kyrsovi 2011-2012 II
Kyrsovi 2011-2012 II -> «методика застосування інформаційних технологій під час презентації проектної діяльності»
Kyrsovi 2011-2012 II -> «формування техніко-конструкторських знань старшокласників на уроках технології за профілем «технічне проектування»
Kyrsovi 2011-2012 II -> «методика організації проектно-технологічної діяльності учнів старших класів на уроках технологій у процесі профільного навчання»
tematuka 2011-2012 -> Комп'ютерні телекомунікації, кінцевими пристроями яких є комп'ютери
tematuka 2011-2012 -> Методи дослідження: Методи дослідження
Kyrsovi 2011-2012 II -> Діагностика навчальних досягнень учнів 10-11 класів технологічного профілю за спеціалізацією «деревообробка»
tematuka 2011-2012 -> «Формування інформаційної культури учнів на уроках трудового навчання засобами мультимедіа»
Kyrsovi 2011-2012 II -> «педагогічні основи використання комп’ютерної техніки учнями 10-11 класів у гуртковій роботі»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка