Жданівська загальноосвітня школа 1 ступеня №4Дата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.


 • Жданівська загальноосвітня школа 1 ступеня № 4

 •  


І. Введення

 • І. Введення

 • Актуальність

 • Мета та задачі проекту

 • Очікувані результати

 • ІІ. Основна частина

 • Основні етапи впровадження проекту

 • Засоби реалізації проекту

 • Шляхи реалізації даного проекту

 • Зміст і форми організації освітньої діяльності за проектом

 • Розробка моделі “Компетентний випускник початкової школи”

 • Розробка виховної програми до компоненту “Людина вихована”

 • Моніторинг – випуск 2007р.

 • Презентація проекту.

 • ІІІ. Висновки

 • Література

 •  Дитина виховується різними

 • Дитина виховується різними

 • випадковостями, її оточуючими.

 • Педагогіка повинна дати напрямок

 • цим випадковостям.

 • В.Ф.Одоєвський

 • АКТУАЛЬНІСТЬ

 • Вже багато років у глибинах традиційного підходу до навчання зріла, пророщувалася нова філософія освіти, де на перший план висувається питання цінності людської особистості. Ідеї, окресленні в працях педагогів-новаторів, гуманістів С.Русової, В.Сухомлинського, Я.Корчака, Ш.Амонашвілі, А.Макаренка, були підтримані вимогами сучасності. Альтернативою традиційного навчання та виховання стала філософія особистісно орієнтованого підходу як основи освітньо-виховного процесу.

 • У цьому аспекті розвитку освіти стратегія роботи загальноосвітньої школи 1 ступеня № 4 спрямована на моделювання комфортного і творчого освітнього середовища, в якому з урахуванням закономірностей розвитку дитини будуть створені особливі умови для актуалізації рушійних сил її особистісного росту. В такому середовищі, завдяки підтримці та захисту відбуватимуться: формування позитивного «Я-образу», який, у свою чергу, відповідає за можливість самореалізації; ефективна самореалізація дитини, завдяки якій школа ІІ ступеня отримає зрілу на своєму рівні, компетентну особистість. До цього переліку треба додати ще й пошук шляхів співпраці, співдружності між учителем, учнями та батьками, та між самими учнями.Процес навчання та виховання будується за трьома векторами:

 • Процес навчання та виховання будується за трьома векторами:

 • 1)  1) соціально-груповий: прийняття учасниками навчально-виховного процесу загальнолюдських та національних цінностей, культурних і прогресивних родинно-побутових і релігійних традицій, норм;

 • 2) 2) індивідуальний (особистісний): відокремлення себе із середовища – самопізнання, саморозвиток, самовиховання, самонавчання, самоствердження, самооцінювання, самореалізація тощо;

 • 3)  3) комунікативний: взаємодія із середовищем – однолітками, батьками, вчителями, іншими дорослими.

 • З метою сприйняття особистісної зрілості та життєвій компетентності особистості учня початкової школи в Жданівській загальноосвітній школі 1 ступеня № 4 створюється така навчально- виховна система, яка спрямована на розвиток учнів відповідально до їхніх інтересів і нахилів, виховання духовної культури, формування громадян, здатних відповідати за свої вчинки, бути патріотами, постійно працювати над самовдосконаленням, вести здоровий спосіб життя.Гармонізація психолого-педагогічних умов роботи школи для навчання й виховання всебічно розвиненої особистості молодшого школяра.

 • Гармонізація психолого-педагогічних умов роботи школи для навчання й виховання всебічно розвиненої особистості молодшого школяра.розробка критеріїв, показників та методик готовності учнів до навчання у школі ІІ ступеня;

 • розробка критеріїв, показників та методик готовності учнів до навчання у школі ІІ ступеня;

 • розробка критеріїв, показників та методик діагностики адаптації учня у 1 класі та 5-ому, та засобів психолого-педагогічної допомоги йому;

 • створення комплекту діагностик різних видів (дидактичної, валеологічної, психологічної та соціально-валеологічної);

 • пошук шляхів для реабілітації (корекції) учнів, розробка та впровадження психорозвиваючих та психокорекційних технологій навчання та виховання учнів 1 ступеня;

 • проведення систематичної діагностики результативності навчання та виховання учнів 1 ступеня.Випускник початкової школи повинен бути здатен на:

 • Випускник початкової школи повинен бути здатен на:

 • швидку адаптацію в мінливих життєвих ситуаціях;

 • критично мислити;

 • використовувати набуті знання і вміння в навколишній дійсності;

 • бути здатним генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення, творчо мислити;

 • бути комунікабельним, контактним в різних соціальних групах;

 • вміти запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій;

 • уміти добувати, переробляти інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати її

 • для індивідуального розвитку і самовдосконалення;

 • бережно ставитися до свого здоров'я і здоров'я інших як найвищої цінності

 • визначити своє життєве кредо і свій стиль життя.

 • впевненість у собі, постійне розширення власних можливостей, реалізація намічених цілей;здатність адекватно діяти у динамічному світі, непередбачених ситуаціях;

 • здатність адекватно діяти у динамічному світі, непередбачених ситуаціях;

 •      здатність до навчання протягом усього життя;

 •     адекватність оцінки власних сил, здатність знаходити можливості для їх реалізації;

 • здатність брати на себе відповідальність за свої вчинки, бути терпимим до інших людей. • Термін реалізації проекту – 4 роки (2007-2010 рр)

 • Основні етапи впровадження проекту:

 • Аналітико-статистичний.

 • На основі аналізу діагностичних даних (анкетування учнів, батьків, педагогів) та експертної оцінки діяльності школи виявити реальні можливості школи щодо забезпечення умов для навчання та виховання особистості учня.

 • Вивчення літератури з даної проблеми.

 • Ознайомлення з досвідом впровадження нових технологій навчання та виховання шкіл області з даної проблеми.

 • Розробити проект “Модель компетентного випускника початкової школи”.

 • Ознайомити педагогів із завданнями проекту.

 • Організаційно-операційний.

 • Здійснення апробації змісту, форм і методів організаційно-педагогічних умов для навчання та виховання учнів 1 ступеня.

 • На основі виявлених критеріїв та показників провести моніторингові дослідження щодо дієвості та ефективності проекту.

 • Організація підготовки педагогів до апробації проекту.Підсумково-презентаційний.

 • Підсумково-презентаційний.

 • Проведення аналізу даних моніторингового дослідження, підготовка методичних рекомендацій для вчителів щодо організації навчання та виховання школярів.

 • Упровадження.

 • Поширення досвіду по впровадженню проекту “Модель компетентного випускника початкової школи”.Засоби реалізації проекту:

 • Засоби реалізації проекту:

 • 1. Розробка змісту та форм організації:

 • розробка авторських навчальних програм для роботи факультативів, гуртків, секцій;

 • добір доцільних до кожної вікової групи форм і методів діяльності.

 • розробка та організація режиму навчальної та виховної діяльності: перелік запропонованих послуг;

 • контроль і оцінювання поточних результатів роботи;

 • 3. Науково-методичне забезпечення реалізації проекту:

 • наявність достатньої додаткової літератури (художньої, навчальної, методичної);

 • авторські розробки вчителів-методистів;

 • аналіз результатів виконання роботи.

 • 4. Фахове забезпечення проекту:

 • створення сприятливих умов роботи вчителів, психологів;

 • залучення фахівців з інших закладів до роботи гуртків, секцій, клубів.

 • 5. Науково-методичні завдання:

 • Співвідношення видів і форм навчальної діяльностівивчення існуючого досвіду роботи школи;

 • вивчення існуючого досвіду роботи школи;

 • проведення експертизи мотиваційного середовища школи;

 • розробка програм для збору та аналізу даних дослідження;

 • організація служби психологічної підтримки;

 • обмін даними на відео та інформаційних носіях.

 • 6. Організаційно-практичні завдання програми:

 • координація діяльності всіх зацікавлених: організацій, устав міста, виконавців проекту;

 • організація сприятливого енергоінформаційного, предметного, соціокультурного освітнього простору для розвитку потенційних можливостей дитини, її внутрішнього світу;

 • збалансування трьох основних напрямів діяльності (таблиця ).Шляхи реалізації проекту:

 • Шляхи реалізації проекту:

 • Планування системи уроків, позакласних виховних заходів

 • Планування конкретних уроків, позакласних виховних заходів

 • Підготовка до кожного конкретного уроку, позакласного виховного заходу

 •  Моніторинг отриманих знань та вмінь

 • Підведення підсумків роботиЗміст і форми організації освітньої діяльності за проектом:

 • Зміст і форми організації освітньої діяльності за проектом:

 • Оскільки передбачається, що проект буде впроваджуватись у межах класної та позакласної роботи,

 • пропонується розробка збалансованої діяльності таких блоків: інтелектуального, художньо-

 • естетичного, фізично-оздоровчого.

 • Інтелектуальний блок має синтезувати такі види діяльності учнів: навчально-розвивальну,

 • соціально-комунікативну, інформаційно-прикладну. Форми впровадження цих видів діяльності

 • можуть бути різноманітними, серед них пропонуються наступні: факультативи, спеціалізовані

 • курси, семінари, дебатні клуби, дискусії та предметні олімпіади, соціально-психологічні тренінги

 • тощо.

 • Художньо-естетичний блок має на меті створення умов для самореалізації особистості учня у

 • різних видах творчої діяльності, організацію сприятливого енергоінформаційного,

 • соціокультурного, освітнього простору для розвитку потенційних можливостей дитини, її

 • внутрішнього світу. Слід включити до даного блоку наступні види діяльності: громадсько

 • корисну, декоративно-прикладну, еколого-натуралістичну, туристсько-краєзнавчу. Пропонуємо

 • організувати роботу цього блоку через різноманітні гуртки, школи (художню, музичну,

 • хореографічну), екскурсії, творчі зустрічі, ярмарки, конкурси, виставки, тематичні клуби, вечори

 • тощо.

 • Фізично-оздоровчий блок передбачає створення умов для фізичного, інтелектуального таемоційного відпочинку учнів, разом з тим забезпечуючи внутрішню психологічну та емоційну рівновагу в колективі в цілому та у кожній дитині, зокрема.

 • емоційного відпочинку учнів, разом з тим забезпечуючи внутрішню психологічну та емоційну рівновагу в колективі в цілому та у кожній дитині, зокрема.

 • Різноманітні спортивні секції, змагання, оздоровчі процедури, ігри, розваги, прогулянки

 • сприятимуть ставленню дітей до свого здоров'я і здоров'я інших як до найвищої цінності,

 • пропаганді здорового способу життя, вихованню бережливого ставлення до навколишнього

 • середовища.

 • Вважаємо за необхідне підкреслити, що ці три змістові блоки мають бути рівноцінно забезпечені, оскільки надмірне навантаження дітей формами інтелектуальної діяльності негативно впливають на формування фізично та психологічно врівноваженої особистості.

 • Організація режиму роботи школи

 • Основним завданням школи є виховання всебічно розвиненої, культурної, здорової особистості. Для досягнення максимальних результатів упровадження проекту рекомендується наповнювати змістом кожну хвилину перебування дитини у школі. При цьому, якщо навчання в першій половині дня (державний компонент освіти) реалізується у межах класно-урочної системи, то в другій половині дня важливо використовувати диференційований підхід до формування груп, вибору форм та методів роботи залежно від видів діяльності, інтересів учнів, матеріально-технічних умов. Так, групи можуть включати дітей різного віку та різної кількості (15-30 чол.). Важливо передбачити роботу учнів в міні-групах (2-5 чол.), а також індивідуальні заняття(наприклад, для проведення пошукових досліджень). Рекомендовано також відійти від класичного

 • (наприклад, для проведення пошукових досліджень). Рекомендовано також відійти від класичного

 • часу тривалості занять: він також може регулюватися видом діяльності, але не варто проводити заняття довше 30 хв.

 • Найважливішою умовою досягнення максимальних результатів вважаємо необхідність послідовного чергування годин інтелектуального блоку звань з фізичним та художньо-естетичним блоками. Крім того, обов'язково слід забезпечити достатню тривалість перебування дітей на свіжому повітрі, поєднуючи прогулянки з вивченням довкілля, спостереженнями за живою природою, обговоренням проблем екології, рухливими видами відпочинку.

 • Проектом передбачається активна підтримка основних заходів психологічною службою, насамперед, залучаючи психологів до індивідуальної роботи з проблемними дітьми, соціально незахищеними школярами, а також з учнями, які потребують додаткової роботи з окремих предметів.Для покращення стану забезпечення охорони життя та безпеки життєдіяльності учнів необхідно залучити кваліфікованих медичних працівників до роботи у школі 1 ступеня, організовувати бесіди з пропаганди здорового способу життя, запобігання наркоманії, алкоголізму, СНІДу, статевого виховання.

 • Для покращення стану забезпечення охорони життя та безпеки життєдіяльності учнів необхідно залучити кваліфікованих медичних працівників до роботи у школі 1 ступеня, організовувати бесіди з пропаганди здорового способу життя, запобігання наркоманії, алкоголізму, СНІДу, статевого виховання.

 • Фахове забезпечення проекту

 • Ефективність реалізації проекту залежить від кваліфікованого фахового забезпечення. Тому необхідно залучати до роботи спеціалістів такого фаху й кількості, які здатні охопити всіх учнів і задовольнити їхні потреби розвитку. На наш погляд, обов'язковими є наявність таких фахівців: педагоги-куратори, керівники секцій, клубів, гуртків, психолог, медичні працівники.

 • Матеріально-технічне забезпечення

 • Проектом передбачається повноцінне використання наявних у школі технічних засобів і приміщень. Особливу увагу слід приділити роботі бібліотеки, хореографічного залу, ігрової кімнати, спортивного залу, актового залу. За можливості бажано розширити використання відеоресурсів, аудіоматеріалів, цифрових носіїв.Контроль і оцінювання результатів інноваційного пошуку:

 • Контроль і оцінювання результатів інноваційного пошуку:

 • 1. Дані вхідного діагностування.

 • 2. Виявлення організаційно-педагогічних передумов навчання учнів.

 • 3. Аналіз поточних результатів апробації проекту.

 • 4. Методичні рекомендації для працівників школи щодо організації навчання школярів.Модель компетентного випускника Жданівської загальноосвітньої школи 1 ступеня № 4

 • випускник початкової

 • школи - Особистість1. Компонент моделі «Людина знаюча »2.Компонент моделі «Людина соціальна »3.Компонент моделі «Людина культурна »4.Компонент моделі «Людина – творча індивідуальність»5. Компонент моделі «Людина здорова»

6. Компонент моделі «Людина вихована»Ні один з цих напрямків не випадковий, кожен наповнений глибоким змістом.

 • Ні один з цих напрямків не випадковий, кожен наповнений глибоким змістом.

 • Всі напрямки моделей випускника початкової школи розписані за бажаними результатами, за

 • часом навчання. Відповідно з цим у школі вибудовується довгостроковий моніторинг. Його задачі:

 • Своєчасно оцінювати усі педагогічні дії, направлені на формування особистостей школярів.

 • Забезпечувати зворотний зв’язок, який дає можливість судити про співвідношення нашої практичної діяльності оголошеним результатом.

 • Адекватно і своєчасно оцінювати ступень і причини відхилення від моделі.

 • Моніторинг проводиться з опорою на данні педагогічної і психологічної діагностики. Методи та методики цієї діагностики підбираємо відповідно усім напрямкам, враховуючи особливості віку учнів, особливо періоду вікових кризисів. Так, для першокласників, які засвоюють нову позицію школяра, особливо важлива оцінка психологічної готовності навчатися.

 • Модель, яку ми розробили, стане для нас, педагогів, орієнтиром і основою усієї навчально-виховної роботи в нашій школі.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ

 • ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ

 • В концепції модернізації української освіти підкреслена пріоритетність задач

 • виховання підростаючого покоління.

 • Останніми роками в педагогіку повернулися ідеї самоцінності дитинства, співпраці,

 • самовизначення і самоактуалізації особи, динамічності і толерантності.

 • Практична реалізація цих ідей відбувається через створення в місті виховного

 • простору, до складу якого входять освітні установи і їх виховні системи.

 • У початковій школі для нормального розвитку дитини необхідне збереження

 • ігрової форми навчання і виховання молодших школярів і окрім учбових занять

 • співіснування обширної позаучбової сфери життя.

 • Мета виховної системи початкової загальноосвітньої школи № 4 м. Жданівки

 • поетапне створення умов для розвитку особи дитини на кожному віковому етапі

 • навчання. Виховна система побудована з опорою на наступні види діяльності:

 • пізнавальну, ігрову, спортивну, творчу, комунікативну, суспільно-організаторську, допрофесійну.

 • У школі реалізується цільова виховна програма «По ступенях освіти».

 • У 1-4-х класах - програма «Сходи-чарівниця».

 • Цільова виховна програма для молодших школярів «Сходи-чарівниця» - це система логічновитікаючих однієї і іншої дій (що взнаємо, чому навчимося, якими станемо), підлеглих цілям

 • витікаючих однієї і іншої дій (що взнаємо, чому навчимося, якими станемо), підлеглих цілям

 • розвитку творчої особи; залученню дітей життєво необхідним знанням; створенню необхідних

 • умов для їх самореалізації і самоствердження.

 • Форма організації роботи за програмою «Сходи-чарівниця» - гра.

 • Класний колектив ділиться на зірочки, кожна з них має свою назву. На чолі зірочки стоїть

 • командир. Він входить в Раду малюків класу і є членом шкільної Ради друзів, яким керує вчитель. Рада друзів направляє, координує і підводять підсумки участі дитячих колективів в грі

 • «Сходи-чарівниця».

 • На кожній сходинці сходів діти потрапляють в «лабіринт», з якого можна вибратися по стежинах, виконавши завдання, а потім піднятися на наступну сходинку.

 • Для гри-подорожі оформляється карта і щоденник подорожі.

 • На кожній сходинці заплановані стежини:На останній сходинці діти потрапляють на стежину, яка приведе до «Великого шкільного будинку». На цій стежині діти знайомляться з історією школи, історією дитячого руху, скоюють екскурсію по «дорослій» школі, взнають, які нові учбові предмети вивчатимуть, в які кухлі можуть записатися. Подорож по стежинах закінчується на виході в основну школу. Завдання відповідають плану виховної роботи класу школи. Розроблена програма виховання молодших школярів дозволяє виявляти і розвивати схильності дітей в ходу практично діяльності, виховувати внутрішні якості.Визначаючи основні компоненти змісту освіти, педколектив застосовував комплексний підхід, згідно з яким структура змісту освіти повинна відповідати структурі процесу соціалізації, структурі діяльності та структурі особистості.

 • Визначаючи основні компоненти змісту освіти, педколектив застосовував комплексний підхід, згідно з яким структура змісту освіти повинна відповідати структурі процесу соціалізації, структурі діяльності та структурі особистості.

 • Необхідність формування всебічно, гармонійно розвиненої особистості, підготовки її до життя в сучасному суспільстві обумовлює інтегральний зміст загальної середньої освіти, який системно охоплює соціально й особистісно значущі складові життєвого досвіду учня.

 • Дитина повинна:

 • 1) увійти у світ знань, загальнолюдських і національних цінностей, оволодіти різними способами діяльності (сфер діяльності);

 • 2) навчитися стосункам з іншими людьми (сфера спілкування);

 • 3) відкрити світ власного «Я», навчитися керувати ним (сфера само­свідомості).

 • Місія нашої школи — виділення особистості учня в режимі самовдосконалення, в результаті чого формується життєва компетентність, готовність до самореалізації в різних сферах суспільного життя, а в кінцевому результаті формування особистості, здатної до соціалізації в будь-якій сфері суспільного життя.

 • Згідно з цим школа І ступеня навчання ставить за мету формування загальноосвітніх умінь і навичок із предметів державного компонента:початкове одержання навчальних компетентностей з іноземної мови, початкові психологічні знання, естетичний і фізичний розвиток через збереження інтенсивного пізнавального й інтелектуального розвитку дітей;

 • початкове одержання навчальних компетентностей з іноземної мови, початкові психологічні знання, естетичний і фізичний розвиток через збереження інтенсивного пізнавального й інтелектуального розвитку дітей;

 • створення умов для поглибленого інтелектуального, естетичного та фізичного розвитку, психологічної культури, адаптацію до традицій, соціальних норм, які притаманні школі;

 • здійснення соціально-психологічної підготовки до навчання в основній школі.

 • Інноваційний зміст навчання в школі І ступеня:

 • введення курсу “Християнська етика в українській культурі”

 • курс «Образотворче мистецтво» — спеціальний культурознавчий і розвивальний курс;

 • курс «Логіка» — початкові економічні знання, адаптація дітей до умов економічної дійсності, формування логічного мислення;

 • курс «Ритміка» — спеціальний розвивальний курс з ритміки хореографії.

 • Пріоритетні педагогічні ідеї та технології:

 • методика особистісно орієнтованого навчання і виховання (автор І. Якиманська, І. Бех);

 • методика диференційованого навчання (автор Ю. Гільбух);методика І. 3. Постоловського «Розвиток навичок читання від по­чаткового до динамічного», «Розвиток навичок швидкого усного рахунку»;

 • методика І. 3. Постоловського «Розвиток навичок читання від по­чаткового до динамічного», «Розвиток навичок швидкого усного рахунку»;

 • психолого-педагогічний супровід;

 • соціальний захист.

 • Описана вище організація педагогічного процесу дозволила отримати позитивні результати навчання і розвитку учнів:

 • формування стійкого інтересу до навчання;

 • формування механізму навчальної діяльності у молодших школярів здійснюється планомірно й цілеспрямовано;

 • на більш високому рівні сформовані дії моделювання, інтелектуальної рефлексії;

 • згуртованість класів, в них більше проявляється орієнтація міжособистісних відносин на спільну навчальну діяльність, учні від­різняються більшою емоційною стабільністю, для них меншою мірою властиві прояви агресивності в міжособистісних стосунках, вони більш вільно вступають у спілкування;

 • в основному достатній і високий рівень знань, умінь і навичок відповідно до державних освітніх стандартів.

 • Найвагоміший результат — високий ступінь реалізації учнями по­тенційних можливостей.

 • У результаті такої роботи створено передумови для формування життєвих компетентностей:

 • соціальної (уміння людини повноцінно жити в суспільстві);полікультурної (розуміння та повага до людей інших національ­ностей, культур, релігій);

 • полікультурної (розуміння та повага до людей інших національ­ностей, культур, релігій);

 • комунікативної (вміння спілкуватися усно і писемно);

 • інформаційної (уміння добувати, осмислювати та використовувати інформацію з різних джерел);

 • саморозвитку і самоосвіти (мати потребу і готовність постійно навчатись впродовж життя).

 • У школі створюються відповідні умови для навчання та виховання обдарованих дітей. Задля цього в рамках шкільної програми «Обдарованість» визначені пріоритетні напрямки роботи:

 • пошук, виявлення та підтримка здібних та обдарованих учнів;

 • систематичне поповнення й оновлення інформаційного банку даних про кожну обдаровану дитину;

 • робота найрізноманітніших предметних гуртків і груп за інтересами;

 • щорічне планове проведення предметних декад, конкурсів, турнірів, олімпіад, науково-практичної конференції тощо;У школі створена система підготовки до олімпіад. Ця робота розпочинається з січня місяця кожного року: учні отримують консультації вчителів, працюють над завданням підвищеної складності, готуються до другого етапу олімпіад.

 • У школі створена система підготовки до олімпіад. Ця робота розпочинається з січня місяця кожного року: учні отримують консультації вчителів, працюють над завданням підвищеної складності, готуються до другого етапу олімпіад.

 • В 2007 році 16 учнів приймали участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «Колосок». Призерами стали 3 учня, отримали “Золотий колосок” за особисту першість,лауреатами стали 13 учнів та отримали 22 “Срібних колоска” за особисту першість. Учні школи стали призерами у командній першості та отримали “Золотий колосок”.Література:

 • Література:

 • В.І. Звєрєва “Як зробити керівництво школою успішним, Х: Веста Вид. “Ранок”, 2007.

 • “Директор школи України”, 2008

 • Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи/ Директор школи, №1, 2002

 • Національна доктрина розвитку освіти/ Освіта України, №33, 2002.

 • Життєва компетентність особистості: від теорії до практики: Науково-методичний посібник/ За ред. І.Г.Єрмакова -Запоріжжя: Центріон,2005

 • Аналітико-прогностичний супровід формування самоосвітньої компетентності учнів/Укладачі Л.Г.Чернікова Л.Г., Н.В. Бухлова. - Донецьк,2002

 • Феномен компетентнісно спрямованої освіти. І. Єрмаков, І. Погоріла

 • Так говорит АСМАТУР. А.С.Никифоров-Матурский. Челябинск, 2006

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка