Кафедра управління національним господарствомДата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.


 • Кафедра управління національним господарством

 • Кафедра була створена рішенням Вченої ради Академії 29 квітня 1999 р., протокол № 40/4 (до грудня 2011 р. – кафедра економічної теорії та історії економіки)


Бодров Володимир Григорович, доктор

 • Бодров Володимир Григорович, доктор

 • економічних наук,

 • професор, заслужений

 • діяч науки і техніки

 • України, дійсний член

 • Академії економічних наук

 • (з 2005 р.), дійсний член

 • Української академії наук державного управління (з 2006 р.)Ніколаєв Всеволод Петрович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри

  • Ніколаєв Всеволод Петрович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри
  • Сфера наукових інтересів: управління проектами, державна інвестиційна політика, фінансовий аналіз, економіка міського господарства, державне регулювання будівництва та житлово-комунального господарства


Сафронова Ольга Миколаївна, кандидат наук з державного упра-вління, доцент, доцент кафедри

  • Сафронова Ольга Миколаївна, кандидат наук з державного упра-вління, доцент, доцент кафедри


Формування та розвиток у фахівців галузі публічного управління нової культури економічного мислення, що відповідає реаліям ринкових і постринкових трансформацій українського суспільства

 • Формування та розвиток у фахівців галузі публічного управління нової культури економічного мислення, що відповідає реаліям ринкових і постринкових трансформацій українського суспільстваЗабезпечення сучасного рівня загальноекономічної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

 • Забезпечення сучасного рівня загальноекономічної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

 • Поглиблена спеціалізована підготовка у сфері державного регулювання економіки та підприємництва

 • Підготовка кадрів вищої кваліфікації з проблем державного управління національним господарством та регулювання різних сфер економічного розвитку

 • Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з теорії, історії та механізмів державного управління господарськими процесами

 • Здійснення експертно-аналітичного супроводу діяльності органів державної влади та місцевого самоврядуванняСпеціальність «Державне управління»

  • Спеціальність «Державне управління»
  • Нормативна дисципліна:
  • 1. Державне управління в економічній сфері (ч.1 «Сучасна економічна теорія та її застосування в практиці державного управління») (денна, вечірня, заочна, заочно-дистанційна форми навчання)
  • Дисципліни спеціалізації «Державне регулювання економіки та підприємництва» (денна, вечірня, заочна, заочно-дистанційна форми навчання):
  • 1. Державне управління в історії економічних вчень
  • 2. Державне регулювання макроекономічних процесів та інституційна економіка
  • 3. Монетарна політика та державне регулювання банківської і біржової діяльності
  • 4. Управління структурними зрушеннями та інноваційно-інвестиційними процесами в економіці України
  • Дисципліни спеціалізації «Управління підприємством, установою, організацією» (заочно-дистанційна форма навчання):
  • 1. Корпоративна політика і лідерство в організації
  • Факультативні дисципліни:
  • 1. Державне регулювання корпоративних відносин в Україні
  • 2. Формування приватного сектору та регуляторна політика в Україні


Спеціальність «Управління суспільним розвитком»

  • Спеціальність «Управління суспільним розвитком»
  • Нормативна дисципліна:
  • 1. Макроекономічна політика (ч.2 «Державне регулювання макроекономічних процесів та інституційна економіка», ч.3 «Управління структурними зрушеннями та інвестиційно-інноваційним процесом») (заочна форма навчання)
  • Дисципліни спеціалізації «Управління підприємством, установою, організацією» (заочна та заочно-дистанційна форми навчання):
  • 1. Менеджмент організації
  • 2. Економіка і управління підприємствами суспільного сектора
  • 3. Управління підприємствами і організаціями корпоративного сектора економіки
  • 4. Організація управління проектами і програмами


Спеціальність “Публічне адміністрування” (денна форма навчання)

  • Спеціальність “Публічне адміністрування” (денна форма навчання)
  • Нормативна дисципліна:
  • 1. Державне регулювання економіки та економічна політика
  • Дисципліни спеціалізації «Демократичне врядування» (денна форма навчання):
  • 1. Аналіз на прикладах
  • 2. Ділова гра
  • Спеціальності “Державне управління в сфері національної безпеки”, “Державне управління у сфері охорони здоров’я”, “Державне управління освітою”, “Місцеве самоврядування”, “Регіональне управління”, “Публічна політика та управління”, “Електронне урядування”, “Парламентаризм та парламентська діяльність” (денна, вечірня, заочна форми навчання)
  • Нормативна дисципліна:
  • 1. Економіка і фінанси


За період з 1999 по 2013 рр. на кафедрі підготовлено та успішно захищено близько 310 магістерських робіт зі спеціальностей “Державне управління” та “Управління суспільним розвитком” за різними формами навчання

 • За період з 1999 по 2013 рр. на кафедрі підготовлено та успішно захищено близько 310 магістерських робіт зі спеціальностей “Державне управління” та “Управління суспільним розвитком” за різними формами навчання

 • Випускники кафедри плідно працюють у різних сферах державного управління та місцевого самоврядуванняПроблеми підвищення ефективності державного управління суспільно-економічними трансформа-ціями

  • Проблеми підвищення ефективності державного управління суспільно-економічними трансформа-ціями
  • Теорія і практика державного регулювання економіки та підприємництва, галузей і секторів національного господарства, управління госпо-дарськими процесами на мікро- та макрорівнях
  • Теоретичні та прикладні аспекти вироблення, реалізації та оцінювання державної політики в сферах: інтеграції України у світовий економічний простір, бюджетної, фінансової, структурної, інвестиційно-інноваційної політики; регулювання корпоративних відносин


2000-2002 рр. – “Механізми регулювання ринкової економіки”

 • 2000-2002 рр. – “Механізми регулювання ринкової економіки”

 • 2003-2006 рр. - “Методологічні та інституційні засади державного регулювання економіки”

 • 2004-2005 рр. – “Реформування міжбюджетних відносин та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування” (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2003 р. № 729-р)

 • 2007 р. – “Інвестиційна складова соціально-економічного розвитку регіону”

 • 2008 р. – “Формування інвестиційно-інноваційної моделі сталого розвитку національної економіки”

 • 2009 р. – “Державне регулювання інноваційної модернізації промислового комплексу України”

 • 2010-2012 рр. - “Удосконалення механізмів державного регулювання розвитку внутрішнього ринку України”

 • 2013-2015 рр. – “Механізми забезпечення ефективності системи державного управління в умовах модернізації національної економіки”Протягом 1999-2013 рр. на кафедрі виконано і захищено 20 докторських і 29 кандидатських дисертацій в галузі державного управління та економічних наук

  • Протягом 1999-2013 рр. на кафедрі виконано і захищено 20 докторських і 29 кандидатських дисертацій в галузі державного управління та економічних наук
  • Динаміка захисту кандидатських і докторських дисертацій, виконаних на кафедрі


1. Земля і воля? Інституціоналізація земельних відносин в Україні: Земля, Капітал, Рента (14 квітня 2009 р.)

 • 1. Земля і воля? Інституціоналізація земельних відносин в Україні: Земля, Капітал, Рента (14 квітня 2009 р.)

 • 2. Житлове питання в Україні (2 грудня 2009 р.)

 • 3. Модернізаційний проект України в контексті європейської економічної стратегії інтелектуального, стійкого і всеохоплюючого зростання «Європа-2020» (27 квітня 2010 р.)

 • 4. Становлення великого національного капіталу та особливості формування управлінських та політичних еліт на пострадянському просторі: блиск і злиденність олігархії (28 травня 2010 р.)

 • 5. Посткризовий розвиток внутрішнього ринку України: блиск і злиденність споживача (17 листопада 2010 р.)

 • 6. Інтелектуальний капітал у процесі модернізації економіки і суспільства України: знання - сила чи лихо від розуму? (30 березня 2011 р.)

 • 7. Інтеграційні вектори економічного розвитку України: сила в розмаїтті чи кволість у невизначеності? (27 травня 2011 р.)

 • 8. Енергоринок України на перетині приватних, державних і гло-бальних інтересів: дійові особи та регулятори (9 листопада 2011 р.)

 • 9. Держави і ринки в умовах глобальних трансформацій (19-20 січня 2012 р.)

 • 10. Феномен тіньової економіки і як з ним боротися в Україні (1 червня 2012 р.)

 • 11. Глобальна криза та формування нової архітектури фінансових ринків (14 грудня 2012 р.)Протягом 1999-2012 рр. кафедрою підготовлено 28 наукових моногра-фій, 6 підручників, 42 навчальні посібники, близько 550 статей у наукових журналах, тези понад 290 доповідей на науково-практичних конференціях та інших комунікатив-них заходах

 • Протягом 1999-2012 рр. кафедрою підготовлено 28 наукових моногра-фій, 6 підручників, 42 навчальні посібники, близько 550 статей у наукових журналах, тези понад 290 доповідей на науково-практичних конференціях та інших комунікатив-них заходахЕкономіка. Суспільство. Влада. Актуальні проблеми державного управління в умовах економічних і суспільних трансформацій : матеріали методологічних семінарів, проведених у 2010 р. / За заг. наук. ред. В. Г. Бодрова. – К. : НАДУ, 2010. – 124 с.

 • Економіка. Суспільство. Влада. Актуальні проблеми державного управління в умовах економічних і суспільних трансформацій : матеріали методологічних семінарів, проведених у 2010 р. / За заг. наук. ред. В. Г. Бодрова. – К. : НАДУ, 2010. – 124 с.

 • Економіка. Суспільство. Влада. Актуальні проблеми державного управління в умовах економічних і суспільних трансформацій : матеріали методологічних семінарів, проведених у 2009 р. / За заг. наук. ред. В. Г. Бодрова. – К. : НАДУ, 2011. – 90 с.

 • Бодров В.Г. та ін. Регулювання міжбюджетних відносин: Україна і європейський досвід: Наукова монографія / За ред. В.Г.Бодрова. – Запоріжжя: Вид-во ГУ”ЗІДМУ”, 2006. – 382 с.

 • Олійник Н. І. Розвиток ринку житла в Україні: теорія та практика державного регулювання: моногр. / Н. І. Олійник. – К. : Вид-во НАДУ, 2011. – 288 с.

 • Халецька А.А. Соціальний захист населення в Україні: теорія та практика державного управління. - Донецьк : Юго-Восток, 2010. - 429 с.

 • Пісьмаченко Л.М. Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в Україні: регулювання та контроль. - Донецьк : Юго-Восток, 2008. - 365 с.

 • Бодров В.Г., Знахур С.И., Манойленко О.В. Промышленные предприятия Украины в постприватизационный период: механизмы государственного ре-гулирования и финансовой поддержки. – Харків: „Константа”, 2006. – 450 с.

 • Державне регулювання спеціальних монополій в Україні / В.Г.Бодров (заг. ред., кер. автор. колективу), Т.П.Крушельницька, О.В.Манойленко, В.Ф.Мартиненко. – Харків: „Константа”, 2005. – 320 с.

 • Бодров В.Г. та ін. Бюджетна політика у контексті соціально-економічного розвитку України: У 6 т. / Редкол: М.Я.Азаров (голова) та ін. Т.5: Реформування міжбюджетних відносин і зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування / М.Я.Азаров, Ф.О.Ярошенко, В.Г.Бодров (керівник авторського колективу) та ін. – К.: НДФІ, 2004. – 400 с.

 • та ін.Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. посіб. / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич. – К. : Академ-видав, 2010. – 520 с.

 • Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. посіб. / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич. – К. : Академ-видав, 2010. – 520 с.

 • Державне регулювання економіки та економічна політика : методичні рекомендації до семінарських і практичних занять, виконання індивідуаль-них навчально-практичних завдань з дисципліни / уклад. : В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич. – К. : НАДУ, 2009. – 80 с.

 • Пісьмаченко Л.М. Контролінг в органах державної влади і органах місцевого самоврядування : навч. посіб. – К. : НАДУ, 2008. – 72 с.

 • Балдич Н.І., Сафронова О.М. Управління в системі державних фінансів : навч.-метод. матеріали. - К.: НАДУ, 2008. – 56 с.

 • Сучасна економічна теорія та її застосування в практиці державного управління: Методичні рекомендації до практичних занять та виконання індивідуальних навчально-практичних завдань з модуля / Уклад.: В.Г.Бодров, О.М.Сафронова, Н.І.Балдич. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 52 с.

 • Воротін В.Є., Ляпін Д.В. Регіональні програми розвитку підприємництва: шлях до ефективності: Посібник. – К.: Інститут конкурентного суспільства; Український незалежний центр політичних досліджень, 2005. – 100 с.

 • Політична економія. Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / За ред. В.Г.Бодрова, В.О.Рибалкіна. – К.: Академвидав, 2004. – 672 с.

 • Івашов М.Ф. Актуальні питання економічної теорії та практики її застосування в державному управлінні - К.: Вид-во НАДУ. - 2004. - 64 с.

 • Бодров В.Г., Мартиненко В.Ф. Формування приватного сектора економіки і державна політика в Україні. Методичні рекомендації до дисципліни. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 52 с.

 • та ін.Співробітники кафедри залучаються до прове-дення експертизи проектів нормативно-правових актів, розробки державних програм, підготовки аналітичних матеріалів за зверненнями і запитами Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Міністер-ства фінансів, Міністерства освіти і науки, Міні-стерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Національ-ного агентства України з питань державної служби, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та ін.

 • Співробітники кафедри залучаються до прове-дення експертизи проектів нормативно-правових актів, розробки державних програм, підготовки аналітичних матеріалів за зверненнями і запитами Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Міністер-ства фінансів, Міністерства освіти і науки, Міні-стерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Національ-ного агентства України з питань державної служби, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та ін.Наукові зв'язки з:

 • Наукові зв'язки з:

 • Школою державного управління Нью-Йоркського університету (США)

 • Університетом Бундесверу в Гамбурзі (Німеччина)

 • Вищою школи Німецького Телекому в Лейпцигу (Німеччина)

 • Об’єднаним Віденським інститутом (Австрія)

 • Російською академією народного господарства і державної служби при Президентові Російської Федерації

 • Центром суспільних наук при Московському державному університеті ім.М.В.Ломоносова

 • Вищою школою економіки (Росія, Москва)

 • Академією управління при Президентові Республіки Білорусь

 • Національною школою управління (Франція, Париж)

 • Вищою школою економіки та права (Німеччина, Берлін) та іншими закладами

 • Надання консультативних та експертних послуг при реалізації програм міжнародного співробітництва INTAS, TACIS, Світового банку, Міжнародного Валютного Фонду, Німецької служби академічних обмінів (DAAD) в Україні, Програми розвитку ООН в Україні, Канадського бюро міжнародного розвитку, Фундація Українсько-Польської співпраці (PAUCI)Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка