Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства. Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємстваДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства.

 • Кількісна та якісна оцінка діяльності підприємства.

 • Оціночні показники діяльності підприємства: показники, що характеризують рівень виробництва продукції; використання виробничої потужності, основних і оборотних виробничих фондів, трудових і фінансових ресурсів. їх сутність і порядок визначення.

 • Визначення та значення точки беззбитковості, прибутку, затрат на впробництво, ефективності та рентабельності.

Рівня виконання виробництва і реалізації і продукції, асортиментного плану і ритмічності виробництва;

 • Рівня виконання виробництва і реалізації і продукції, асортиментного плану і ритмічності виробництва;

 • Використання виробничої потужності, і основних і оборотних виробничих фондів;

 • Використання трудових ресурсів і фонду оплати праці;

 • Затрат на виробництво продукції, ефективності виробничої діяльності;

 • Фінансового стану підприємства

Рівень виконання планового завдання (Кв):

 • Рівень виконання планового завдання (Кв):

 • Темп росту виробництва продукції (Кр):

 • Темп приросту (відносне відхилення)

 • Абсолютне відхилення:За рахунок зміни цін

 • За рахунок зміни цін

 • За рахунок зміни кількості виробів

  • обсяг виробництва за планом, тис. грн. нат. од
  • фактичний обсяг виробництва, тис.грн. нат. од.
  • обсяг виробництва базового період, тис.грн. наг. од.
  • темп приросту, в %
  • абсолютне відхилення, тис.грн. нат.од.


  • абсолютне відхилення обсягу виробництва за рахунок зміни цін, тис.грн. наг.од.
  • абсолютне відхилення обсягу виробництва за рахунок зміни кількості виробів, тис.грн. нат. од
  • відповідно обсяг виробництва в натуральному виробництві за планом і фактично, од. вир.
  • відповідна ціна одиниці продукції за планом і фактично, грн.


Для аналізу використовуються: дані місячних, квартальних, річних звітів підприємства по виробництву продукції, оперативної звітності, змінні рапорти, угоди на поставку продукції і інші.

 • Для аналізу використовуються: дані місячних, квартальних, річних звітів підприємства по виробництву продукції, оперативної звітності, змінні рапорти, угоди на поставку продукції і інші.

 • 1) за середнім процентом асортиметності

 • 2) за найменшим процентом виконання

 • 3) за кількістю виробів з повним виконанням плану

 • 4) поєднання другого й третього способів оцінки

Ритмічність випуску продукції - це рівномірне виробництво продукції підприємством в часі

 • Ритмічність випуску продукції - це рівномірне виробництво продукції підприємством в часі

 • Являється важливим показником ефективності виробництва і залежить від злагодженості роботи всіх цехів і служб, як основного вироб­ництва, так і від технічного, матеріального і загального обслуговування

 • Впливає на обсяги виробленої і реалізованої продукції, її якість, собівартість та на виконання плану поставок у відповідності з укладеними

 • Свідчить про раціональну організацію підприємницької діяльності.Характеризується наступними показниками:

 • Характеризується наступними показниками:

  • Показник, що характеризує рівномірність випуску продукції по де­кадах в середині місяця.
  • Показник ритмічності виконання планових завдань по декадах.
  • Показники, що враховують не тільки виконання, а й перевиконання планових завдань, які свідчать про аритмічність виробництва.
Показник ритмічності (Критм.) протягом місяця розраховують як суму процентів виконання місячного плану, але тільки в межах плану:

 • Показник ритмічності (Критм.) протягом місяця розраховують як суму процентів виконання місячного плану, але тільки в межах плану:

 • Критм. = 12 + 38,1+33,3 = 83.4%

 • Узагальнюючий показник нерівномірності (Кнр) випуску продукції обчислюється як середнє лінійне відхилення питомої ваги фактичного випуску в кожній декаді за місячним планом:

Неробнича потужність підприємства - максимально можливий випуск продукції заданого асортименту і якості або обсяг переробки сировини за зміну, добу рік у натуральних показниках або у грошовому виразі при повному використанні виробничого устаткування, площ, а також прогресивної технології, організації виробництва і праці.

 • Неробнича потужність підприємства - максимально можливий випуск продукції заданого асортименту і якості або обсяг переробки сировини за зміну, добу рік у натуральних показниках або у грошовому виразі при повному використанні виробничого устаткування, площ, а також прогресивної технології, організації виробництва і праці.Коефіцієнт використання

 • Коефіцієнт використання

 • потужності:

 • Коефіцієнт змінності роботи устаткування:

 • Коефіцієнт напруженості

 • роботи устаткування:

 • Коефіцієнт інтенсивного навантаження уст-ня:

 • Коефіцієнт екстенсивного навантаження устаткування:ТП(Q) – товарна продукція (обсяг виробництва) у натуральному або грошовому виразі; Пр – прибуток; W – загальна кількість відпрацьованих машинозмін за одну добу на п-стві;

 • ТП(Q) – товарна продукція (обсяг виробництва) у натуральному або грошовому виразі; Пр – прибуток; W – загальна кількість відпрацьованих машинозмін за одну добу на п-стві;

 • Пуст – загальна кількість устаткування;

  • середньорічні ОВФ:
    • середньорічна потужність:


Тр - час роботи устаткування (плановий, фактичний);

 • Тр - час роботи устаткування (плановий, фактичний);

 • Тн - час роботи номінальний;

 • Q1 - кількість виготовлених на устаткуванні виробів за одиницю часу;

 • П - паспортна (технологічна) продуктивність даного ус-ня (тобто нормати:

 • на його потужність)

Основні виробничі фонди - це частина основних фондів, яка бере участь у процесі виробництва продукції тривалий час, зберігаючи при цьому свою на­туральну форму і вартість якої переноситься на новостворений продукт час­тинами в міру зносу, інша частина постійно зменшується, фіксується у засо­бах виробництва до завершення терміну експлуатації.

 • Основні виробничі фонди - це частина основних фондів, яка бере участь у процесі виробництва продукції тривалий час, зберігаючи при цьому свою на­туральну форму і вартість якої переноситься на новостворений продукт час­тинами в міру зносу, інша частина постійно зменшується, фіксується у засо­бах виробництва до завершення терміну експлуатації.Основні виробничі фонди на початок року Фпр

 • Основні виробничі фонди на початок року Фпр

 • Коефіцієнт оновлення

 • Коефіцієнт вибуття

 • Коефіцієнт зношення • Коефіцієнт придатності

 • Фондоозброєність

 • Фонди на кінець року • Фондовіддача

 • ФондорентабельністьФн - нововведені основні виробничі фонди за звітний період, тис.грн. Фв- виведені з експлуатації основні фонди за звітний період, тис. грн. Фпр -основні виробничі фонди на початок року, тис.грн.

 • Фн - нововведені основні виробничі фонди за звітний період, тис.грн. Фв- виведені з експлуатації основні фонди за звітний період, тис. грн. Фпр -основні виробничі фонди на початок року, тис.грн.

 • Qкр - основні виробничі фонди на кінець року, тис.грн.

 • Фср - середньорічні основні виробничі фонди, тис.грн.

 • Чср - середня чисельність працюючих осіб

 • Пр - прибутокТривалість одного обороту в днях (Од):, де

 • Тривалість одного обороту в днях (Од):, де

 • Р - сума реалізованої продукції за досліджуваний період;

 • Д - кількість днів у періоді (рік - 360 днів, квартал - 90, місяць - 30);

 • Коб - коефіцієнт оборотності;

 • С0 - середній залишок оборотних коштів.Коефіцієнт оборотності (кількість оборотів, яку здійснюють оборотні кошти):

 • Коефіцієнт оборотності (кількість оборотів, яку здійснюють оборотні кошти):

 • Коефіцієнт закріплення або завантаження оборотних коштів:

Витрати сировини і матеріалів на одиницю продукції (виріб)

 • Витрати сировини і матеріалів на одиницю продукції (виріб)

 • Матеріаловіддача (Мв):

  • ТП – обсяг виробництва (товарна продукція); тис.грн.
  • М3 - матеріальні затрати, тис.грн., нат.од.
  • обсяг виробництва (кількість продукції) в нат.од


 • Матеріаломісткість (Мм):Собівартість продукції - це грошове вираження витрат на ви­робництво та реалізацію продукції

 • Собівартість продукції - це грошове вираження витрат на ви­робництво та реалізацію продукції

 • Собівартість продукції слугує базою ціни товару і є її ниж­ньою межею для виробника

 • Собівартість є планова (базова) і фактична, у тому числі: це­хова, виробнича, повна або комерційна (валової, товарної і реалізованої продукції)

За планом затрат на 1 грн, перерахованих на фактичний обсяг і асортимент продукції:

 • За планом затрат на 1 грн, перерахованих на фактичний обсяг і асортимент продукції:

 • , де Sпл – соб-сть од-ці прод-ї; Zпл – ціна од-ці прод-ції , g – кількість продукціїФактично в цінах, прийнятих у плані, з урахуванням зміни цін на матеріали і тарифи:

 • Фактично в цінах, прийнятих у плані, з урахуванням зміни цін на матеріали і тарифи:Фактично в оптових цінах па продукцію прийняту у плані:

 • Фактично в оптових цінах па продукцію прийняту у плані:

 • , S1 – фактична собівартість одиниці продукції.

Прибутковість (рентабельність) роботи підприємства являється ком­плексним узагальнюючим показником результативності підприємни­цької діяльності.

 • Прибутковість (рентабельність) роботи підприємства являється ком­плексним узагальнюючим показником результативності підприємни­цької діяльності.

 • Одержання прибутку являється метою підприємницької діяльності і є одним із основних показників результативності роботи підприємства.

 • Прибуток, як фінансовий результат діяльності підприємства склада­ється із прибутку від реалізації продукції, прибутку від іншої реаліза­ції і позареалізаційних результатів (прибутку, збитку), тобто від опе­раційної, звичайної і надзвичайної діяльності.Прибутковість (рентабельність) роботи підприємства являється ком­плексним узагальнюючим показником результативності підприємни­цької діяльності.

 • Прибутковість (рентабельність) роботи підприємства являється ком­плексним узагальнюючим показником результативності підприємни­цької діяльності.

 • Одержання прибутку являється метою підприємницької діяльності і є одним із основних показників результативності роботи підприємства.

 • Прибуток, як фінансовий результат діяльності підприємства склада­ється із прибутку від реалізації продукції, прибутку від іншої реаліза­ції і позареалізаційних результатів (прибутку, збитку), тобто від опе­раційної, звичайної і надзвичайної діяльності.Прибуток від реалізації (Пр) визначається за формулою:

 • Прибуток від реалізації (Пр) визначається за формулою:

 • Пр = Рреал-С/в, тобто

 • є різницею між реалізацією (Рреал) і затратами на виробництво та збут реалізованої продукції (с/в).Рентабельність виробництва продукції

 • Рентабельність виробництва продукціїРентабельність виробництва продукції

 • Рентабельність виробництва продукції

 • , де

 • Прч – чистий прибутокПитома вага прибутку (ПВпр) в реалізованій продукції:

 • Питома вага прибутку (ПВпр) в реалізованій продукції:Показники фінансового стану підприємства - це такі показники, які відображають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів і проявляються у платоспроможності підприємства.

 • Показники фінансового стану підприємства - це такі показники, які відображають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів і проявляються у платоспроможності підприємства.Коефіцієнт фінансової стійкості (Кст)

 • Коефіцієнт фінансової стійкості (Кст)

 • Коефіцієнт платоспроможності (Кплс)Коефіцієнт покриття поточних пасивів (Кпп)

 • Коефіцієнт покриття поточних пасивів (Кпп)

 • Коефіцієн негайного покриття поточних пасивів (Кнп)

 • Коефіцієнт фінансової напруги (Кфн)Де: Зк - позикові фінансові ресурси (кошти);

 • Де: Зк - позикові фінансові ресурси (кошти);

 • Вк - власні фінансові ресурси підприємства (кошти);

 • - сума коштів на розрахунковому рахунку;

 • - сума коштів у касі;

 • О - загальна сума коштів, вкладених у оборотні активи;

 • Онл - сума оборотних коштів, вкладених у оборотні активи, лікві­дність яких сумнівна або неліквідна;

 • Ол - "чисті" ліквідні активи;

 • Пп - поточні зобов'язання (пасиви);

 • - сума кредиторської заборгованості, тис, гри.

 • - сума дебіторської заборгованості, тис. грн.

Точка беззбитковості - важливий показник діяльності підприємства, так як вона розділяє продукцію на дві частини: збиткову і беззбиткову:

 • Точка беззбитковості - важливий показник діяльності підприємства, так як вона розділяє продукцію на дві частини: збиткову і беззбиткову:

  • До точки беззбитковості вигото­влена продукція збиткова
  • Обсяг продукції, що перевищує точку беззбитковості - прибуткова


Обсяг виробництва у точці беззбитковості називається критичним обсягом виробництва Qкр, визначається за формулою:

 • Обсяг виробництва у точці беззбитковості називається критичним обсягом виробництва Qкр, визначається за формулою:

 • FC – постійні витрати, тис.грн;

 • р – ціна одиниці продукції;

 • avc - змінна частина собівартості одиниці продукції;

 • Mq - маржинальний дохід.Коефіцієнт маржинального доходу:

 • Коефіцієнт маржинального доходу:

 • коефіцієнт безпеки виробництва (Кбв) або запасу міцності (Км):

 • Qв - обсяг виробництва;

 • QКР - критичний обсяг виробництва;

 • Сзм - змінні витрати (собівартість). • Маржинальний дохід - це різниця між ціною одиниці продукції (р) і змінною частиною собівартості одиниці продукції (аvс).

 • Запас міцності означає граничну величину можливого значення обсягу продажу без ризику зазнати збитків.1. Які показники характеризують рівень виконання виробництва і реалізації продукції?

 • 1. Які показники характеризують рівень виконання виробництва і реалізації продукції?

 • 2. Які показники характеризують використання виробничої потужності?

 • 3. Які показники характеризують рух, стан і використання основних виробничих фондів?

 • 4. Які показники характеризують використання оборотних виробничих фондів, у тому числі матеріально-сировинних ресурсів?5. Якими показниками оцінюються результати використання трудових ресурсів і заробітної плати?

 • 5. Якими показниками оцінюються результати використання трудових ресурсів і заробітної плати?

 • 6. Які показники характеризують використання затрат на виробництво продукції (собівартість)?

 • 7. Способи визначення прибутку, прибутковості і рентабельності виробництва продукції.

 • 8. Показники фінансового стану підприємства.

 • 9. Сутність точки беззбитковості, критичного і прогнозованого обсягу виробництва.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка