Когнітивний або пізнавальний домен (сфера) – знання та вмінняДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b. • Когнітивний або пізнавальний домен (сфера) – знання та вміння

 • Психомоторний домен – навички

 • Особистісний домен (ставлення)

 • Доменний (інтегрований)Когнітивний домен або пізнавальна сфера містить цілі, що описують знання та інтелектуальні здібності тих, хто навчається.

 • Когнітивний домен або пізнавальна сфера містить цілі, що описують знання та інтелектуальні здібності тих, хто навчається.

 • Класифікація пізнавальної сфери включає шість класів цілей, що розміщуються ієрархічно за зростанням складності завдання:

 • знання,

 • розуміння,

 • застосування,

 • аналіз,

 • синтез,

 • оцінювання знань.Визначення мети оцінювання.

 • Визначення мети оцінювання.

 • Опис домену компетентності.

 • Вибір типу тестування, що забезпечує валідність вимірювання.

 • Побудова матриці змісту тесту (специфікації).

 • Вибір форматів тестових завдань.

 • Створення тестових завдань, формування банку ТЗ, пілотування ТЗ (психометричний аналіз, вибраковка ТЗ).

 • Формування тесту та його апробація.

 • Визначення логістики тестування.

 • Вибір аргументованого прохідного балу

 • Проведення тестування.

 • Обробка й аналіз результатів.

 • Встановлення валідності методу оцінювання.Об’єктивність – це така характеристика якості методу, яка проявляється у тому наскільки отримані результати відповідають дійсності, є достовірними.

 • Об’єктивність – це така характеристика якості методу, яка проявляється у тому наскільки отримані результати відповідають дійсності, є достовірними.

 • Валідність – (від англ. Valid) – обґрунтований, дійсний, придатний, той, що має силу. Термін “валідність” використовується для загальної характеристики тесту в аспекті відповідності меті та вимогам оцінювання.

 • Надійність - це точність діагностичних вимірювань, а також стабільність та стійкість їх результатів по відношенню до впливу різних зовнішніх факторів.

 • Точність визначає мінімальну або систематичну похибку, з якою можна провести вимірювання даним методом. Точність результатів тестування буде залежати від так званої довжини тесту. Тобто кількості ТЗ, які утворюють тест.

 • Довжина тесту – кількість тестових завдань, з яких складається тест.

 • Довжина тесту визначає точність вимірювання, яку може забезпечити даний тест.

 • 400 ТЗ забезпечує 5 % точності вимірювання

 • 100 ТЗ - 10 %

 • 25 ТЗ - 20 %Кожне ТЗ повинно оцінювати досягнення важливої освітньої цілі.

 • Кожне ТЗ повинно оцінювати досягнення важливої освітньої цілі.

 • Кожне ТЗ повинно перевіряти відповідний рівень засвоєння знань.

 • В умові завдання для екзаменованого має бути чітко сформульоване.

 • Варіанти відповідей мають бути гомогенними.

 • Всі дистрактори (неправильні відповіді) повинні бути вірогідними.

 • ТЗ не повинні залежати один від одного. Інформація, що міститься в одному ТЗ, не повинна давати відповідь на інше ТЗ або, навпаки, незнання відповіді на перше ТЗ не може заважати екзаменованому відповісти на наступне.

 • ТЗ не можуть містити протиріч або спірних фактів (тверджень, положень).Матриця тесту (або структура змісту тесту, специфікація тесту) – це форма структурування змісту освіти, що виноситься на оцінювання.

 • Матриця тесту (або структура змісту тесту, специфікація тесту) – це форма структурування змісту освіти, що виноситься на оцінювання.

 • Матриця – це багатовимірна таблиця, кожен вимір якої є одним зі способів структурування змісту освіти, що оцінюється. Матриця обов’язково відбиває абсолютну кількість тестових завдань за основними клітинками матриці або відносну “вагу” цих клітинок (елементів оцінювання) у тесті.

 • Найпростіша матриця складається з двох осей (вимірів), наприклад, одна вісь - структурні елементи змісту освіти, а друга – рівні засвоєння навчального матеріалу (або типи компетентності, або таксономія навчальних цілей)

Існує чотири основних форми тестових завдань:

 • Існує чотири основних форми тестових завдань:

 • з вибором правильної відповіді (однієї або декількох);

 • на встановлення відповідності;

 • на встановлення правильної послідовності;

 • з відкритою або вільно конструйованою відповіддю.

 • Формати ТЗ з високим ступенем диференціації:

 • Формат А (ТЗ з однією найкращою відповіддю).

 • Формат Х (ТЗ множинного вибору “правильно – неправильно”).

 • Формат N (ТЗ з декількома найкращими відповідями) .

 • Формат R (ТЗ розширеного вибору).

 • Ситуаційний кластер

 • Малоефективні формати ТЗ: В, D, К, С, Е, Н, І.Найкраще діагностує 1,2,3 когнітивні рівні

 • Найкраще діагностує 1,2,3 когнітивні рівні

 • Структура тестового завдання (ТЗ):

 • Умова завдання (ситуаційна задача)

 • Ввідне запитання

 • 4-5 варіантів відповіді, один з яких найбільш правильний

 • Ідея застосування: Серед неправильних варіанті відповідей немає абсолютно неправильних. Екзаменований має оцінити кожен з варіантів і вибрати найкращий з них.Укажіть, яким головним чинником слід керуватись під час вибору типу тестових завдань, що ви використовуватиме?

 • Укажіть, яким головним чинником слід керуватись під час вибору типу тестових завдань, що ви використовуватиме?

 • А. До якої вікової групи належать учні?

 • В. Скільки тестових завдань може учень виконати протягом певного часу?

 • С. Як можна найкраще виміряти досягнення навчальних цілей?

 • D. Яким є рівень учнів – середній, вище або нижче середнього?Найкраще діагностує 1 когнітивний рівень – знання

 • Найкраще діагностує 1 когнітивний рівень – знання

 • Структура ТЗ ідентична структурі ТЗ формату А

 • Може бути кілька правильних відповідей

 • Кожен варіант відповіді є або абсолютно правильним, або абсолютно неправильним

 • Призначені для перевірки декларованих, а не процедурних знань

 • Ідея застосування: Відповідаючи на завдання формату Х, випробувані мусять вирішувати, наскільки правильним є кожен запропонований варіант для того, щоб бути обраним як правильна відповідь.Укажіть, які вищі навчальні заклади надають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра :

 • Укажіть, які вищі навчальні заклади надають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра :

 • А. І рівня акредитації

 • В. ІІ рівня акредитації

 • С. І та ІІ рівнів акредитації

 • D. ІІІ-ІV рівнів акредитаціїНайкраще діагностує 1-3 когнітивні рівні

 • Найкраще діагностує 1-3 когнітивні рівні

 • Структура ТЗ:

 • 3-4 умови завдань

 • Спільне ввідне запитання

 • 4-20 варіантів відповідей (кожен варіант відповіді може використовуватися один раз, більше одного разу або зовсім не використовуватися)Блок тестових завдань

 • Блок тестових завдань

 • Відповіді до блоку тестових завдань - Методи оцінювання

 • A. Твір, ессе

 • B. Практично-орієнтоване оцінювання (презентація, проект тощо)

 • C. Тестування

 • D. Співбесіда До кожної з нижче зазначених цілей навчання підберіть найкращий метод із зазначених вище для оцінювання даної цілі навчання. Букву відповідного методу слід позначити біля навчальної цілі.

 • ТЗ № 1. Учні будуть вміти застосовувати знання з АБВ для розрахунку ГДЄ ._____.

 • ТЗ № 2. Учні будуть вміти співвіднести АБВ з ГДЄ._____.

 • ТЗ № 3. Учні будуть здатні відстояти свою точку зору щодо АБВ._____.

 • ТЗ № 4. Учні будуть здатні оцінити переваги та недоліки різних типів АБВ._____.

 • ТЗ № 5. Учні будуть здатні побудувати АБВ._____.

 • ТЗ № 6. Учні будуть здатні пояснити батькам, як працює АБВ._____.

 • ТЗ № 6. Учні будуть знати шість правил для визначення АБВ._____.Структура ТЗ:

 • Структура ТЗ:

 • Загальна умова (ввідний сценарій, опис ситуації)

 • Наступні завдання, що безпосередньо стосуються цієї умови

 • Завдання не пов’язані між собою (неправильна відповідь на одне запитання не обумовлює помилкового вибору на наступних етапах)

 • До кожного сценарію ставиться два і більше запитань.

 • Ідея застосування:

 • Характер цих запитань визначають змістом та елементами компетентності, зазначеними у навчальному матеріалі, засвоєння якого виноситься на контроль.

 • Запитання мають були пов’язані зі сценарієм, але не можуть бути “зчеплені” між собою.

 • Відповіді повинні бути незалежними одна від одної.Умова до блоку тестових завдань

 • Умова до блоку тестових завдань

 • Для тестування під час вступу до ВНЗ викладач створив серію тестових завдань формату T/F (True/False, альтернативних відповідей). Перед студентами стояло завдання оцінити правильність наведених тверджень.

 • В якості тверджень в умовах ТЗ викладач використав речення з підручника.

 • ТЗ № 1. Чи доцільно використовувати фрази з підручника при побудові тестових завдань для зазначеного іспиту?

  • A. Доцільно
  • B. Недоцільно
 • ТЗ № 2. Який когнітивний рівень перевіряється за допомогою тесту побудованого з таких тестових завдань?

  • A. Знання
  • B. Розуміння
  • C. Застосування
  • D. Аналізування
  • E. Синтезування
  • F. Оцінювання
 • ТЗ № 3. При якому найвищому критерії "склав" (вкажіть найвищий критерій із зазначених) даний іспит мають шанси скласти практично всі студенти незалежно від їх рівня знань?

  • A. 30%
  • B. 40%
  • C. 50%
  • D. 60%
  • E. 70%
 • ТЗ № 4. Визначте оптимальний спосіб розташування тестових завдань у блоці формату T/F з точки зору правильної відповіді "так" або "ні"?

  • A. систематично чергувати завдання з відповідями "так" та "ні"
  • B. спочатку розмістити блок з відповідями "так", потім блок "ні"
  • C. розмістити завдання у випадковому порядку незалежно від відповідей
  • D. розмістити завдання у логічному порядку незалежно від відповідей


Структура ТЗ:

 • Структура ТЗ:

 • 3-5 слів чи фраз, які містять завдання

 • 3-5 визначень або цифрових значень, які є варіантами відповіді

 • Особливості таких ТЗ:

 • Відсутнє єдине вступне завдання.

 • До кожного пронумерованого завдання потрібно підібрати один варіант відповіді, означений літерою.

 • ТЗ неможливо вирішити методом виключення, оскільки не всі варіанти можуть бути використані, або ж, навпаки, використовуватися кілька разів.

 • В останній час витіснений ТЗ формату R.Завдання до блоку ТЗ на співставлення:

 • Завдання до блоку ТЗ на співставлення:

 • Ідентифікуйте критерії якості методу вимірювання з їх сутністю.

 • ТЗ № 1. Мінімізація впливу суб’єктивних факторів;

 • ТЗ № 2. Ступінь стійкості результатів;

 • ТЗ № 3. Відповідність того, що вимірюється даним методом, вимірювати;

 • ТЗ № 4. Мінімізація помилки.

  • А. Валідність
  • В. Об’єктивність
  • С. Надійність
  • D. Точність


Психометричні характеристики ТЗ

 • Психометричні характеристики ТЗ

 • Складність ТЗ (індекс складності P diff ) - величина, що встановлює, наскільки конкретне ТЗ є складним для екзаменованих. Дорівнює % екзаменованих, які правильно відповіли на ТЗ.

 • Змінюється в межах від 0 до + 1,0.

 • Наприклад, для ТЗ формату А з 5 варіантами відповідей:

 • P diff ≤ 0,20 - відгадування

 • 0,20 < P diff ≤ 0,36 - надто складне

 • 0,36 < P diff ≤ 0,84 - середньої складності

 • 0,84 < P diff - надто легке • Психометричні характеристики ТЗ

 • Розподільна здатність ТЗ (індекс дискримінації ID)

 • Бісеріальний індекс дискримінації – коефіцієнт кореляції між балом за весь тест і балом за дане ТЗ, що оцінюється 1 або 0. Вказує, наскільки добре дане ТЗ розрізняє екзаменованих з високим балом і екзаменованих з низьким балом. Може змінюватися від - 1 до + 1. Якщо ця величина дорівнює 0, то це означає, що усі екзаменовані відповіли однаково добре або однаково погано.

 • Найпростіший метод розрахунку – встановити різницю між складністю ТЗ для групи сильних (Hi) і групи слабких ( Lo) слухачів.

 • ID = P diff (Hi) - P diff ( Lo)

 • ID ≤ 0 - сильні студенти відповідають гірше за слабких. Це означає неможливість використання даного ТЗ та виключення його з тесту.

 • ID ≤ 0,3 – недостатньо (або зовсім погано) розподіляє слухачів

 • ID ≥ 0,3 – добра розподільна здатністьСитуація: Індекс складності показує, що запропоноване ТЗ є складним, а індекс дискримінації – що він погано розрізняє випробуваних.

 • Ситуація: Індекс складності показує, що запропоноване ТЗ є складним, а індекс дискримінації – що він погано розрізняє випробуваних.

 • Причини: Можливо відбулося порушення при формулюванні навчальних цілей (надто завищені) та розподілі відібраного навчального матеріалу відповідно до рівнів його засвоєння.

 • Висновки:

 • 1. Такі результати свідчать про те, що сформульоване ТЗ (і тест у цілому) не призначений для вимірювання рівня навчальних досягнень слабко підготовлених слухачві.

 • 2. Використання таких ТЗ і тесту у неоднорідній за рівнями навчальних досягнень групі неефективне.

 • 3. Будь-який тест повинен добре розрізняти випробуваних, інакше втрачається основний сенс його застосування.граматичні підказки – один чи більше дистракторів не відповідає умові ТЗ (алогічні дистрактори);

 • граматичні підказки – один чи більше дистракторів не відповідає умові ТЗ (алогічні дистрактори);

 • логічні підказки – частина варіантів відповіді вичерпує всі можливі варіанти, а інші або повторюють ці варіанти іншими словами, або містять часткові варіанти розглядуваних ситуацій, або взагалі не стосуються даного питання;

 • абсолютні терміни – використання у варіантах відповідей слів “завжди” “ніколи” або ”усі”;

 • найдовша правильна відповідь – правильна відповідь більш конкретна, більш точна чи більш повна, ніж інші варіанти відповіді та відрізняється від них насамперед довжиною;

 • повторення слів – слово чи фраза із умови ТЗ повторюється у формулюванні правильної відповіді. • Варіанти відповіді є довгими, складними або подвійними

 • Цифрові показники подані безсистемно (не в єдиному форматі)

 • Стилістична неоднорідність варіантів відповідей, нелогічний порядок варіантів цих відповідей

 • Використання фрази “нічого із зазначеного вище” або “усі із зазначеного вище” як одного з варіантів відповіді

 • Умова ТЗ складна і заплутанаТЗ №1. Назвіть систему фінансування потреб органів місцевого самоврядування:

 • ТЗ №1. Назвіть систему фінансування потреб органів місцевого самоврядування:

  • A. Централізована
  • B. Децентралізована
  • C. Змішана
  • D. Всі відповіді вірні.
 • ТЗ № 2. Фінансова база місцевого самоврядування складається з:

   • A. ПДВ
   • B. Дотацій, субсидій, субвенцій
   • C. Прибутку фірми
   • D. Прибутку від місцевих податків і зборів
   • E. Дотацій, субсидій, субвенцій, прибутку від місцевих податків і зборів.


ТЗ № 3. Основними рисами, за якими характеризують стан організації педагогічних вимірювань в Україні є:

 • ТЗ № 3. Основними рисами, за якими характеризують стан організації педагогічних вимірювань в Україні є:

 • A. Відсутність стандартизованих методик вимірювання певних якостей особистості

 • B. Значна кількість професійної підготовки педагогів з цих питань

 • C. Наявність політичного рішення щодо впровадженні педагогічних вимірювань

 • D. Достатній рівень фінансування освітньої сфери

 • E. Централізованість управління освітою

 • F. Невизнання тестування об’єктивним методом вимірюванняТЗ № 4. До труднощів організації педагогічних вимірювань у більшості країн світу можна віднести:

 • ТЗ № 4. До труднощів організації педагогічних вимірювань у більшості країн світу можна віднести:

 • A. збереження старих стереотипів щодо методів педагогічних вимірювань

 • B. відсутність стандартизованих методик вимірювання певних якостей особистості

 • C. недостатність професійної підготовки педагогів з цих питань

 • D. відсутність політичного рішення щодо впровадженні педагогічних вимірювань

 • E. недостатність фінансування освітньої сфери

 • F. централізованість управління освітою

 • J. невизнанні тестування об’єктивним методом вимірюванняТЗ № 5: Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра надають:

 • ТЗ № 5: Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра надають:

 • A. вищі навчальні заклади І рівня акредитації

 • B. вищі навчальні заклади ІІ рівня акредитації

 • C. вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації

 • D. вищі навчальні заклади І та ІІ рівнів акредитаціїТЗ № 6. Найвищий рівень вимірювання властивостей досліджуваного об’єкта соціологічного дослідження забезпечують:

 • ТЗ № 6. Найвищий рівень вимірювання властивостей досліджуваного об’єкта соціологічного дослідження забезпечують:

 • A. метричні шкали

 • B. номінальна шкала

 • C. порядкова шкала

 • D. інтервальна шкала

 • E. шкала відношень

 • ТЗ № 7. Який різновид тестів можна визначити як тести, що орієнтовані на виявлення сильних і слабких якостей людини:

 • A. діагностичні

 • B. дидактичні

 • C. педагогічні

 • D. критеріально-орієнтовані

 • E. нормо-орієнтованіТЗ № 8. Методами моніторингу якості освіти є:

 • ТЗ № 8. Методами моніторингу якості освіти є:

 • A. Опитування

 • B. Тест

 • C. Спостереження

 • D. ЕкспериментРезультати виконання тестового завдання (формат А)

 • Результати виконання тестового завдання (формат А)

 • На інституційному рівніРезультати виконання ТЗ (формат А)

 • Результати виконання ТЗ (формат А)

 • На інституційному рівніБулах І.Є., Мруга М.Р. Створюємо якісний тест: Навч. посіб. – К.: Майстер-клас. – 2006. – 160с.

 • Булах І.Є., Мруга М.Р. Створюємо якісний тест: Навч. посіб. – К.: Майстер-клас. – 2006. – 160с.

 • Критериально-ориентированное тестирование. Модуль №1. Качество тестовых заданий: Мастер-класс. – http://www.rea.ru/portal/Departaments.nsf/

 • Лукіна Т.О. Педагогічна діагностика: завдання, методи, інструменти: Навч.-метод. матеріали. - К.: Експрес-об’ява, 2007. – 60 с.

 • Лукіна Т.О. Технології діагностики та оцінювання навчальних досягнень: Навч.-метод. матеріали. - К.: Експрес-об’ява, 2007. – 62 с.

 • Технология составления педагогического теста. - http://www.old.kspu.ru/magazine/no1/pub/15.htm.

 • Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: Учеб. пособ. – М.: Логос, 2002. – 432 с.Каталог: images -> content -> institutes -> cipo -> kaf UPOP -> metod material
metod material -> Закон України „Про освіту"// Освіта. 1995. 5-12 березня. Закон України „Про освіту"
metod material -> На межі ХХІ століття розвиток світової цивілізації став визначатися трьома основними факторами
metod material -> Інклюзивна освіта відповідно до Саламанської Декларації та
cipo -> Поява нових інформаційно-комунікаційних технологій; поява нових інформаційно-комунікаційних технологій
metod material -> Професійна компетентністюь здатність керівника навчального закладу ефективно здійснювати свою професійну діяльність
cipo -> Керівники освітніх організацій мусять бути готовими до впровадження інновацій в освітній процес відповідно до вимог сьогодення, володіти механізмами регулювання в трансформаційні періоди, які б сприяли як розвитку освітньої організації


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка