Компетентність як педагогічне явище. Поняття та сутність компетентностіДата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.


Компетентність як педагогічне явище. Поняття та сутність компетентності.


 • Компетенція – це сукупність взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), які є заданими до відповідного кола предметів і процесів та необхідними для якісної продуктивної дії по відношенню до них.

 • Компетентність – це володіння людиною відповідною компетенцією, що містить її особисте ставлення до предмета діяльності.Освітня компетентність – це здатність учня здійснювати складні культуропровідні види діяльності.

 • Освітня компетентність – це здатність учня здійснювати складні культуропровідні види діяльності.

 • У порівняні з іншими результатами освіти компетенція це

 • а) інтегрований результат освіти;

 • б) проявляється ситуативно;

 • в) існує як потенціал, який наповнюється конкретним змістом та проявляється в конкретній ситуації.Виокремлюється низка функцій компетентності в системі освіти

 • Виокремлюється низка функцій компетентності в системі освіти

 • у відношенні до особистості учня вони:

 • відображають та розвивають особистісні смисли учня в напрямі об’єктів, що вивчаються ними;

 • характеризують діяльнісний компонент освіти учня, ступінь його практичної підготовки;

 • задають мінімальний досвід предметної діяльності;

 • розвивають можливості розв'язувати у повсякденному житті реальні проблеми — від побутових до виробничих та соціальних;

 • є багатовимірними, тобто охоплюють та розвивають усі основні групи особистісних якостей учня;

 • є інтегральними характеристиками якості підготовки учнів;

 • у сукупності визначають та відображають функціональну грамотність учня.

Підкреслимо головну особливість компетентності як педагогічного явища, а саме:

 • Підкреслимо головну особливість компетентності як педагогічного явища, а саме:

 • компетентність — це не специфічні предметні вміння та навички, навіть не абстрактні загальнопредметні мисленеві дії чи логічні операції (хоча, звісно, ґрунтується на останніх), а конкретні життєві, необхідні людині будь-якої професії, віку, сімейного стану — взагалі будь-якій людині.

 • Предметне навчання — це тільки основа для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності учнів. Але наші навчальні програми були і є предметними; вони регламентують зміст предметного матеріалу, перелік вимог до засвоєння предмета.

Діяльність учителя та учнів при компетентнісному підходіПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ ОСНОВНИХ ГРУП КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

 • ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ ОСНОВНИХ ГРУП КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

 • Результат навчання обов'язково підлягає оцінюванню. Виходячи з того що компетентність — це кінцевий результат навчання, актуалізується проблема визначення критеріїв оцінювання сформованості цієї загальної здатності.

 • Оцінювання це має бути рівневим і напевне, співвідноситися з критеріями оцінювання навчальних досягнень. Можна провести паралель між рівнями досягнень та характером домінуючої діяльності учнів, чи покласти в основу співвідношення інформаційний підхід - вміння оперувати інформацією з утворенням продукту навчально – пізнавальної розумової діяльності. Найбільш правильне співвідношення можна представити у вигляді таблиці.Компетентнісно-орієнтований підхід в освіті не дозволяє ототожнювати оцінку освітніх результатів із звичною системою показників успішності.

 • Компетентнісно-орієнтований підхід в освіті не дозволяє ототожнювати оцінку освітніх результатів із звичною системою показників успішності.

 • Переорієнтування школи на формування ключових компетеностей повинно супроводжуватися зміною не тільки стратегії а й техногологій освіти, але і способів оцінювання освітніх результатів учнів. В оцінюванні сформованості ключових компетентностей учнів є наступні технології:

 • 1. Розв'язання ситуативних завдань.

 • 2. Використання методу проектів.

 • 3. Постановка та розв'язання проблемних завдань.

 • 4. Виконання дослідницької роботи.Очікувані результати:

 • Очікувані результати:

 • впроваджена регіональна система компетентнісно орієнтованого навчання;

 • в учнів сформовані ключові життєві компетентності;

 • підвищена адаптивна спроможність учнів;

 • суб'єкти навчання володіють технологіями життєтворчості;

 • впроваджена компетентна модель випускника загальноосвітнього закладу, здатного самостійно приймати рішення і нести за них відповідальність;

 • орієнтованого на успіх;

 • здатного до свідомого професійного самовизначення;

 • здатного використовувати знання як інструмент розв'язання життєвих проблем;

 • здатного до самореалізації та саморозвитку.

 • Розвинена професійна компетентність педагогів.

 • Вдосконалене управління процесом формування ключових компетентностей на всіх рівнях.

 • Створена цілісна система відслідкування рівня сформованості ключових компетентностей учнів.

 • Підвищена якість освіти в регіоні.Значущість

 • Значущість

 • адекватність

 • об'єктивність

 • інтегрованість

 • відкритість

 • зрозумілістьОцінювання має стимулювати навчальну діяльність та соціальну активність учнів, даючи можливість не тільки контролювати, але й навчати.

 • Оцінювання має стимулювати навчальну діяльність та соціальну активність учнів, даючи можливість не тільки контролювати, але й навчати.

 • Компетентнісно-орієнтований підхід в освіті не дозволяє ототожнювати оцінку освітніх результатів з традиційною системою показників успішності .Соціальна компетентність

 • Залучення дітей до роботи в групах. Обов'язкова умова – врахування індивідуальних можливостей школярів. Завдання мають бути якщо не індивідуальними, то хоча б рівневими.

 • Надання учням можливості виявлення ініціативи.

 • Практикування доручень учням, наприклад, «відповідальний за наочність», «консультант» тощо.

 • Проведення виховних годин у формі дискусій.

 • Планування виховних заходів та заходів предметних тижнів, у яких передбачається самостійна активна діяльність учнів.

 • Залучення дітей до самоврядування.Використання інформації з історії математики, математичних відкриттів.

 • Використання інформації з історії математики, математичних відкриттів.

 • Використання художньої літератури в процесі викладання математики.

 • Розв'язання задач, які підтверджують відкриття вчених - математиків.

 • Розв'язання задач історико-культурного змісту.

 • Розв'язання задач екологічного змісту.

 • Характеристика внеску в науку вчених різних національностей.

 • Наголошення на внеску в розвиток науки українських математиків.

 • Проведення інтегрованих уроків.

 • Виховання учнів на прикладі життєвого та творчого шляху видатних математиків.

 • Характеристика значення конкретних відкриттів у повсякденному житті.Стимулювання вміння учнів висловлювати власну точку зору.

 • Стимулювання вміння учнів висловлювати власну точку зору.

 • Сприяння удосконаленню вмінь вести навчальний діалог.

 • Використання усних та письмових рецензій на відповідь, доповідь, доповнення зауваження до неї.

 • Вдосконалення вмінь дітей формулювати цілі власної діяльності та робити висновки за її результатами.

 • Застосування взаємоопитування та взаємоперевірки з можливим коментуванням.

 • Організація групової роботи.

 • Проведення нестандартних уроків, уроків-змагань, КВК.Комунікативна компетентність

 • Використання комунікативних прийомів — навчальна реклама, навчальний диспут.

 • Проведення захистів творчих робіт.

 • Підготовка учнями нестандартних запитань однокласникам та вчителю.

 • Стимулювання спілкування учнів з ровесниками та дорослими з метою підвищення рівня навчальних досягнень та ерудиції учнів.

 • Організація шкільного лекторію, випуску радіогазет, усних журналів з метою популяризації математичних знань.

 • Забезпечення толерантного спілкування учнів у процесі роботи на уроках та позакласних заходах. • Залучення вчителем додаткової інформації в процесі викладання математики.

 • Стимулювання учнів до використання додаткової інформації.

 • Плідна співпраця з кабінетом інформатики щодо використання можливостей Інтернету та опрацювання навчальних програм.

 • Співпраця із шкільною бібліотекою (спільні заходи, виставки досліджень, літературні тематичні виставки тощо).

 • Використання малюнків, таблиць, схем як джерел інформації.

 • Навчання дітей співвідношенню інформації про математичні закони з конкретними життєвими ситуаціями.

 • Навчання дітей інформаційному прогнозуванню.Написання учнями повідомлень, рефератів, самостійних творчих робіт.

 • Написання учнями повідомлень, рефератів, самостійних творчих робіт.

 • Використання експериментальних завдань з поясненням та обґрунтуванням учнівських результатів, виступи на конференціях.

 • Використання випереджальних завдань, що передбачають активну самостійну та самоосвітню діяльність учнів.

 • Залучення учнів до творчих виставок.

 • Залучення учнів до роботи в МАН.

 • Консультування учнів з питань самоосвіти.Компетентність самоосвіти і саморозвитку

 • Організація інтелектуальних конкурсів, ігор, предметних тижнів, які передбачають самостійне опанування учнями певних питань та їх самоосвітню діяльність.

 • Використання інтенсивних завдань з предмета, які передбачають пояснення учнями певних питань.

 • Використання навчальних програм з метою самоосвіти учнів.

 • Залучення учнів до роботи консультантами, що підтримує їх самосвітній тонус.

 • Проведення зустрічей із науковими працівниками з метою стимулювання самоосвітньої діяльності учнів.

 • Поради щодо пізнавальних видань, телевізійних передач, навчальних програм, літератури тощо як засобів для самоосвіти.Забезпечення високого наукового рівня викладання математики.

 • Забезпечення високого наукового рівня викладання математики.

 • Використання творчих завдань.

 • Створення проблемних ситуацій на основі сучасного життя.

 • Розв'язання розрахункових задач різними способами, використання задач підвищеної складності.

 • Складання та розв'язання учнями тестів, задач, кросвордів тощо.

 • Складання учнями математичних казок, віршів, науково-фантастичних оповідань, з помилками та без них.

 • Залучення учнів до конструювання демонстраційних моделей.

 • Залучення учнів до участі в конкурсах «Кенгуру», в олімпіадах, МАН, у роботі заочних фізико-математичних шкіл.

 • Залучення учнів до розробки та участі в заходах предметних тижнів творчого характеру.Робота за інтерактивним методом « Акваріум»

 • Те, що я чую, я забуваю.

 • Те, що я бачу та чую , я трохи пам'ятаю.

 • Те, що я чую, бачу, та обговорюю,

 • я починаю розуміти.

 • Коли я чую, бачу, обговорюю та роблю, я набуваю знань і навичок.

 • Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.Каталог: attachments
attachments -> Робота з епіграфом
attachments -> Водичка, водяний, підводний водичка, водяний, підводний
attachments -> Поглибити і узагальнити знання учнів про додаток; формувати вміння ставити запитання до другорядних членів речення, визначати способи вираження додатку
attachments -> Поглибити знання учнів про другорядні члени речення; формувати навички розпізнавання їх у реченні, дати поняття про поширені і непоширені речення
attachments -> Рід невідмінюваних іменників визначається так
attachments -> 1. Дано одне речення. Скласти програму, яка визначає з якої букви починається друге слово в реченні
attachments -> 1. Роль козацтва в захисті південних кордонів українських земель
attachments -> Урок до нас прийшов за розкладом сьогодні


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка