Концепція (основи державної політики) національної безпеки україни схвалена Постановою вр україни N3/97-врДата конвертації27.05.2016
Розмір445 b.
ТипКонцепціяКОНЦЕПЦІЯ (ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ) НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ схвалена Постановою ВР України N3/97-ВР від 16 січня 1997 р.КОНЦЕПЦІЯ

 • КОНЦЕПЦІЯ

 • (ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ) НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 • схвалена Постановою ВР України N3/97-ВР від 16 січня 1997 р.

 • Концепція національної безпеки України має забезпечити: єдність принципів формування і проведення державної політики національної безпеки; поєднання підходів до формування відповідної законодавчої бази, підготовки доктрин, стратегій, концепцій, державних і відомчих програм у різних сферах національної безпеки.Національна безпека України як стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз є необхідною умовою збереження та примноження духовних і матеріальних цінностей.

 • Національна безпека України як стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз є необхідною умовою збереження та примноження духовних і матеріальних цінностей.

 • Головними об'єктами національної безпеки є:

 • громадянин - його права і свободи;

 • суспільство - його духовні та матеріальні цінності;

 • держава - її конституційний лад, суверенітет, територіальна;

 • цілісність і недоторканність кордонів.пріоритет прав людини;

 • пріоритет прав людини;

 • верховенство права;

 • пріоритет договірних (мирних) засобів у вирішенні конфліктів;

 • адекватність заходів захисту національних інтересів реальним та потенційним загрозам;

 • демократичний цивільний контроль за воєнною сферою, а також іншими структурами в системі забезпечення національної безпеки;

 • додержання балансу інтересів особи, суспільства та держави, їх взаємна відповідальність;

 • чітке розмежування повноважень органів державної влади.Національні інтереси України відображають фундаментальні цінності та прагнення Українського народу, його потреби в гідних умовах життєдіяльності, а також цивілізовані шляхи їх створення і способи задоволення.

 • Національні інтереси України відображають фундаментальні цінності та прагнення Українського народу, його потреби в гідних умовах життєдіяльності, а також цивілізовані шляхи їх створення і способи задоволення.

 • Національні інтереси України та їх пріоритетність обумовлюються конкретною ситуацією, що складається в країні та за її межами.створення громадянського суспільства, підвищення ефективності органів державної влади та місцевого самоврядування, розвиток

 • створення громадянського суспільства, підвищення ефективності органів державної влади та місцевого самоврядування, розвиток

 • демократичних інститутів для забезпечення прав і свобод людини;

 • досягнення національної злагоди, політичної і соціальної стабільності, гарантування прав української нації та національних меншин України; забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів;

 • створення самодостатньої соціально орієнтованої ринкової економіки; забезпечення екологічно та технологічно безпечних умов життєдіяльності суспільства;збереження та підвищення науково-технологічного потенціалу;

 • збереження та підвищення науково-технологічного потенціалу;

 • зміцнення генофонду Українського народу, його фізичного і морального здоров'я та інтелектуального потенціалу;

 • розвиток української нації, історичної свідомості та національної гідності українців; розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності громадян усіх національностей, що складають Український народ;

 • налагодження рівноправних та взаємовигідних відносин з усіма державами, інтегрування в європейську та світову спільноту.Основні можливі загрози національній безпеці України в найбільш важливих сферах життєдіяльності:

 • Основні можливі загрози національній безпеці України в найбільш важливих сферах життєдіяльності:

 • у політичній сфері:

 • посягання на конституційний лад і державний суверенітет України;

 • втручання у внутрішні справи України з боку інших держав;

 • наявність сепаратистських тенденцій в окремих регіонах та у певних політичних сил в Україні;

 • масові порушення прав громадян в Україні та за її межами;загострення міжетнічних і міжконфесійних відносин;

 • загострення міжетнічних і міжконфесійних відносин;

 • порушення принципу розподілу влади;

 • невиконання чи неналежне виконання законних рішень органів державної влади та місцевого самоврядування;

 • відсутність ефективних механізмів забезпечення законності, правопорядку, боротьби із злочинністю, особливо її організованими формами, та тероризмом;в економічній сфері:

 • в економічній сфері:

 • неефективність системи державного регулювання економічних відносин; наявність структурних диспропорцій, монополізму виробників, перешкод встановленню ринкових відносин;

 • невирішеність проблеми ресурсної, фінансової та технологічної залежності національної економіки від інших країн;

 • економічна ізоляція України від світової економічної системи;

 • неконтрольований відплив за межі України інтелектуальних, матеріальних і фінансових ресурсів;

 • криміналізація суспільства, діяльність тіньових структур;у соціальній сфері:

 • у соціальній сфері:

 • низький рівень життя та соціальної захищеності значних верств населення, наявність великої кількості громадян працездатного віку, не зайнятих у суспільно корисній діяльності;

 • суспільно-політичне протистояння окремих соціальних верств населення та регіонів України;

 • падіння рівня здоров'я населення, незадовільний стан системи його охорони;

 • тенденції моральної та духовної деградації в суспільстві;

 • неконтрольовані міграційні процеси в країні;у воєнній сфері:

 • у воєнній сфері:

 • посягання на державний суверенітет України та її територіальну цілісність;

 • нарощування поблизу кордонів України угруповань військ та озброєнь, які порушують співвідношення сил, що склалося;

 • воєнно-політична нестабільність та конфлікти в сусідніх країнах;можливість застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення проти України;

 • можливість застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення проти України;

 • зниження рівня боєздатності Воєнної організації держави;

 • політизація силових структур держави;

 • створення та функціонування незаконних збройних формувань;в екологічній сфері:

 • в екологічній сфері:

 • значне антропогенне порушення та техногенна перевантаженість території України, негативні екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи;

 • неефективне використання природних ресурсів, широкомасштабне застосування екологічно шкідливих та недосконалих технологій;

 • неконтрольоване ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин і матеріалів;

 • негативні екологічні наслідки оборонної та військової діяльності;в науково-технологічній сфері:

 • в науково-технологічній сфері:

 • невизначеність державної науково-технологічної політики; відплив інтелектуального та наукового потенціалу за межі України;

 • науково-технологічне відставання України від розвинених країн; зниження рівня підготовки висококваліфікованих наукових та інженерно-технічних кадрів;в інформаційній сфері:

 • в інформаційній сфері:

 • невиваженість державної політики та відсутність необхідної інфраструктури в інформаційній сфері;

 • повільність входження України у світовий інформаційний простір, брак у міжнародного співтовариства об'єктивного уявлення про Україну;

 • інформаційна експансія з боку інших держав;

 • витік інформації, яка становить державну та іншу, передбачену законом, таємницю, а також конфіденційної інформації, що є власністю держави;

 • запровадження цензури.Державна політика національної безпеки визначається виходячи з пріоритетності національних інтересів та загроз національній безпеці України і здійснюється шляхом реалізації відповідних доктрин, стратегій, концепцій і програм у різних сферах національної безпеки відповідно до чинного законодавства.

 • Державна політика національної безпеки визначається виходячи з пріоритетності національних інтересів та загроз національній безпеці України і здійснюється шляхом реалізації відповідних доктрин, стратегій, концепцій і програм у різних сферах національної безпеки відповідно до чинного законодавства.Основними напрямами державної політики національної безпеки України є:

 • Основними напрямами державної політики національної безпеки України є:

 • у політичній сфері:

 • створення дійових механізмів захисту прав громадян України в країні та в світі;

 • запобігання та усунення спроб втручання у внутрішні справи України;

 • входження в існуючі та створювані системи універсальної та регіональної безпеки;уникнення політичного екстремізму, підтримка громадянської злагоди та соціальної стабільності;

 • уникнення політичного екстремізму, підтримка громадянської злагоди та соціальної стабільності;

 • побудова надійної системи захисту конституційних засад, запобігання та боротьба з порушеннями законності і правопорядку, створення необхідних умов для ефективної боротьби з корупцією та злочинністю, особливо її організованими формами;

 • забезпечення належного виконання законних рішень органів державної влади та місцевого самоврядування;в економічній сфері:

 • в економічній сфері:

 • недопущення незаконного використання бюджетних коштів і державних ресурсів, їх перетікання в тіньову економіку;

 • контроль за експортно-імпортною діяльністю, спрямованою на підтримку важливих для України пріоритетів та захист вітчизняного виробника;

 • боротьба з протиправною економічною діяльністю, протидія неконтрольованому відпливу національних матеріальних, фінансових, інтелектуальних, інформаційних та інших ресурсів;у соціальній сфері:

 • у соціальній сфері:

 • виявлення та усунення причин, що призводять до різкого розшарування суспільства під час переходу до ринкової економіки;

 • вжиття своєчасних заходів щодо протидії кризовим демографічним процесам;

 • створення ефективної системи соціального захисту людини, охорони та відновлення її фізичного і духовного здоров'я;

 • стимулювання розвитку та забезпечення всебічного захисту освітнього та культурного потенціалу країни;

 • захист прав споживачів;у воєнній сфері:

 • у воєнній сфері:

 • створення ефективних механізмів і проведення комплексних заходів щодо запобігання можливій агресії або воєнному конфлікту, локалізації та ліквідації їх наслідків;

 • запобігання спробам та усунення порушень державного кордону і територіальної цілісності України;

 • забезпечення демократичного цивільного контролю за Воєнною організацією держави;в екологічній сфері:

 • в екологічній сфері:

 • впровадження та контроль за дотриманням науково обґрунтованих нормативів природокористування та охорони довкілля;

 • контроль за станом навколишнього природного середовища, виявлення та усунення загроз для здоров'я населення, своєчасне попередження громадян України в разі небезпеки;

 • зниження антропогенних навантажень, ліквідація наслідків шкідливого впливу людської діяльності на природне середовище;впровадження у виробництво екологічно безпечних технологій;

 • впровадження у виробництво екологічно безпечних технологій;

 • реалізація заходів щодо зменшення впливу наслідків Чорнобильськоїкатастрофи;

 • недопущення неконтрольованого ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин і матеріалів;в науково-технологічній сфері:

 • в науково-технологічній сфері:

 • вжиття комплексних заходів щодо захисту та розвитку науково-технологічного потенціалу;

 • виявлення та усунення причин науково-технологічного відставання України;

 • створення ефективних механізмів боротьби з відпливом інтелектуального та наукового потенціалу за межі України;в інформаційній сфері:

 • в інформаційній сфері:

 • вжиття комплексних заходів щодо захисту свого інформаційного простору та входження України в світовий інформаційний простір;

 • виявлення та усунення причин інформаційної дискримінації України;

 • усунення негативних чинників порушення інформаційного простору, інформаційної експансії з боку інших держав;

 • розробка і впровадження необхідних засобів та режимів отримання, зберігання, поширення і використання суспільно значущої інформації, створення розвиненої інфраструктури в інформаційній сфері.Система забезпечення національної безпеки - це організована державою сукупність суб'єктів: державних органів, громадських організацій, посадових осіб та окремих громадян, об'єднаних цілями та завданнями щодо захисту національних інтересів, що здійснюють узгоджену діяльність у межах законодавства України.

 • Система забезпечення національної безпеки - це організована державою сукупність суб'єктів: державних органів, громадських організацій, посадових осіб та окремих громадян, об'єднаних цілями та завданнями щодо захисту національних інтересів, що здійснюють узгоджену діяльність у межах законодавства України.

 • Правову основу забезпечення національної безпеки України становлять Конституція України, Закон України "Про національну безпеку України", інші закони і нормативно-правові акти, а також визнані Україною міжнародні договори та угоди.Основними функціями системи забезпечення національної безпеки в усіх сферах її діяльності є:

 • Основними функціями системи забезпечення національної безпеки в усіх сферах її діяльності є:

 • Створення і підтримка в готовності сил та засобів забезпечення національної безпеки.

 • Управління діяльністю системи забезпечення національної безпеки.

 • Здійснення планової та оперативної діяльності щодо забезпечення національної безпеки.

 • Участь у міжнародних системах безпеки.КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИКонцепція є основою для:

 • Концепція є основою для:

 • формування політики в галузі забезпечення інформаційної безпеки України;

 • підготовки пропозицій щодо удосконалення правового, методичного, науково-технічного та організаційного забезпечення інформаційної безпеки України;

 • розробки цільових програм забезпечення інформаційної безпеки України.

 • Вона розвиває Концепцію національної безпеки України стосовно інформаційної сфери.Під інформаційною безпекою держави слід розуміти стан захищеності її національних інтересів в інформаційній сфері, що визначаються сукупністю збалансованих інтересів особистості, суспільства і держави.

 • Під інформаційною безпекою держави слід розуміти стан захищеності її національних інтересів в інформаційній сфері, що визначаються сукупністю збалансованих інтересів особистості, суспільства і держави.

 • Інтереси особистості в інформаційній сфері полягають у реалізації конституційних прав особи і громадянина на доступ до інформації, на використання інформації в інтересах здійснення діяльності, що не заборонена законом, фізичного, духовного й інтелектуального розвитку, а також у захисті інформації, що забезпечує особисту безпеку.Інтереси суспільства в інформаційній сфері полягають у забезпеченні інтересів особистості в цій сфері, зміцненні демократії, створенні правової соціальної держави, досягненні і підтримці суспільної злагоди, у духовному відновленні України.

 • Інтереси суспільства в інформаційній сфері полягають у забезпеченні інтересів особистості в цій сфері, зміцненні демократії, створенні правової соціальної держави, досягненні і підтримці суспільної злагоди, у духовному відновленні України.

 • Інтереси держави в інформаційній сфері полягають у створенні умов для гармонійного розвитку інформаційної інфраструктури України, реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина в галузі одержання інформації і користування нею з метою забезпечення непорушності конституційного ладу, суверенітету і територіальної цілісності України, політичної, економічної і соціальної стабільності, у безумовному забезпеченні законності і правопорядку, розвитку рівноправного і взаємовигідного міжнародного співробітництва.загрози конституційним правам і свободам людини і громадянина в духовній сфері життя й інформаційної діяльності, індивідуальній, груповій і суспільній свідомості, духовному відродженню України;

 • загрози конституційним правам і свободам людини і громадянина в духовній сфері життя й інформаційної діяльності, індивідуальній, груповій і суспільній свідомості, духовному відродженню України;

 • загрози інформаційному забезпеченню державної політики України;

 • загрози розвитку вітчизняної індустрії інформації, включаючи індустрію засобів інформатизації, телекомунікації і зв'язку, забезпеченню потреб внутрішнього ринку в її продукції і виходу цієї продукції на світовий ринок, а також забезпеченню накопичення, зберігання й ефективного використання вітчизняних інформаційних ресурсів;

 • загрози безпеці інформації обмеженого доступу, зокрема державної таємниці;

 • загрози безпеці інформаційних і телекомунікаційних засобів і систем.До зовнішніх джерел відносяться:

 • До зовнішніх джерел відносяться:

 • діяльність іноземних політичних, економічних і військових розвідувальних та інформаційних структур, спрямована проти інтересів України в інформаційній сфері;

 • прагнення деяких країн домінувати й обмежити інтереси України у світовому інформаційному просторі, витиснення її із зовнішнього і внутрішнього інформаційних ринків;

 • загострення міжнародної конкуренції за володіння інформаційними технологіями і ресурсами;збільшення технологічного відриву провідних держав світу і нарощування їхніх можливостей з протидії створенню конкурентноспроможних інформаційних технологій;

 • збільшення технологічного відриву провідних держав світу і нарощування їхніх можливостей з протидії створенню конкурентноспроможних інформаційних технологій;

 • діяльність космічних, повітряних, морських і наземних технічних та інших засобів (видів) розвідки іноземних держав;

 • розробка деякими державами концепцій інформаційних воєн, що передбачають створення засобів небезпечного впливу на інформаційні сфери інших країн, порушення нормального функціонування інформаційних і телекомунікаційних систем зберігання інформаційних ресурсів, одержання несанкціонованого доступу до них.До внутрішніх джерел відносяться:

 • До внутрішніх джерел відносяться:

 • критичний стан вітчизняних галузей промисловості;

 • несприятлива криміногенна обстановка, що супроводжується зрощуванням державних і кримінальних структур в інформаційній сфері, одержання кримінальними структурами права доступу до інформації, що не підлягає поширенню, посилення впливу організованої злочинності на життя суспільства, зниження ступеня захищеності законних інтересів громадян, суспільства і держави в інформаційній сфері;

 • недостатня координація діяльності органів державної влади з формування і реалізації єдиної державної політики в галузі забезпечення інформаційної безпеки України;недосконалість нормативної правової бази, що регулює відносини в інформаційній сфері, а також недостатня практика застосування норм права;

 • недосконалість нормативної правової бази, що регулює відносини в інформаційній сфері, а також недостатня практика застосування норм права;

 • нерозвиненість інститутів громадянського суспільства і недостатній державний контроль за розвитком інформаційного ринку України;

 • недостатнє фінансування заходів із забезпечення інформаційної безпеки України;

 • недостатня економічна міць України;зниження ефективності системи освіти і виховання, недостатня кількість кваліфікованих кадрів в галузі забезпечення інформаційної безпеки;

 • зниження ефективності системи освіти і виховання, недостатня кількість кваліфікованих кадрів в галузі забезпечення інформаційної безпеки;

 • недостатня активність органів державної влади щодо інформування суспільства про свою діяльність, роз'яснення прийнятих рішень, формування відкритих державних ресурсів і розвитку системи доступу до них громадян;

 • відставання України від провідних країн світу за рівнем інформатизації органів державної влади і місцевого самоврядування, кредитно-фінансової сфери, промисловості, сільського господарства, освіти, охорони здоров'я, сфери послуг і побуту громадян. • Загальні методи забезпечення інформаційної безпеки України поділяються на правові, організаційно-технічні й економічні.До правових методів забезпечення інформаційної безпеки України належать розробка нормативних правових актів, що регламентують відносини у інформаційній сфері, і нормативних методичних документів з питань забезпечення інформаційної безпеки України. Найважливішими напрямами цієї діяльності є:

 • До правових методів забезпечення інформаційної безпеки України належать розробка нормативних правових актів, що регламентують відносини у інформаційній сфері, і нормативних методичних документів з питань забезпечення інформаційної безпеки України. Найважливішими напрямами цієї діяльності є:

 • внесення змін і доповнень до законодавства України, що регулює відносини в галузі забезпечення інформаційної безпеки, з метою створення й удосконалення системи забезпечення інформаційної безпеки України, усунення внутрішніх протиріч у державному законодавстві, протиріч, зв'язаних з міжнародними угодами, до яких приєдналася Україна, а також з метою конкретизації правових норм, що установлюють відповідальність за правопорушення в галузі забезпечення інформаційної безпеки України;законодавче розмежування повноважень в галузі забезпечення інформаційної безпеки України між органами державної влади, визначення цілей, завдань і механізмів участі в цій діяльності громадських об'єднань, організацій і громадян;

 • законодавче розмежування повноважень в галузі забезпечення інформаційної безпеки України між органами державної влади, визначення цілей, завдань і механізмів участі в цій діяльності громадських об'єднань, організацій і громадян;

 • розробка і прийняття нормативних правових актів України, що установлюють відповідальність юридичних і фізичних осіб за несанкціонований доступ до інформації, її протиправне копіювання, перекручування і протизаконне використання, навмисне поширення недостовірної інформації, протиправне розголошення інформації з обмеженим доступом, використання в злочинних і корисливих цілях службової інформації чи інформації, що містить комерційну таємницю;

 • уточнення статусу іноземних інформаційних агентств, засобів масової інформації і журналістів, а також інвесторів при залученні іноземних інвестицій для розвитку інформаційної інфраструктури України;уточнення статусу іноземних інформаційних агентств, засобів масової інформації і журналістів, а також інвесторів при залученні іноземних інвестицій для розвитку інформаційної інфраструктури України;

 • уточнення статусу іноземних інформаційних агентств, засобів масової інформації і журналістів, а також інвесторів при залученні іноземних інвестицій для розвитку інформаційної інфраструктури України;

 • законодавче закріплення пріоритету розвитку національних мереж зв'язку і вітчизняного виробництва космічних супутників зв'язку;

 • визначення статусу організацій, що надають послуги глобальних інформаційно-телекомунікаційних мереж на території України, і правове регулювання діяльності цих організацій;

 • створення правової бази для формування в Україні системи забезпечення інформаційної безпеки, у тому числі її центральних органів та регіональних структур.Організаційно-технічними методами забезпечення інформаційної безпеки України є:

 • Організаційно-технічними методами забезпечення інформаційної безпеки України є:

 • створення й удосконалення системи забезпечення інформаційної безпеки України;

 • посилення діяльності державних органів виконавчої влади із застосування правових норм, включаючи попередження і припинення правопорушень в інформаційній сфері, а також виявлення, викриття і притягнення до відповідальності осіб, що скоїли злочини та інші правопорушення в цій сфері;

 • розробка, використання й удосконалення засобів захисту інформації і методів контролю ефективності цих засобів, розвиток захищених телекомунікаційних систем, підвищення надійності спеціального програмного забезпечення;створення систем і засобів запобігання несанкціонованому доступу до інформації, що обробляється, і спеціальним впливам, що призводять до руйнування, знищення, спотворення інформації, а також зміна штатних режимів функціонування систем і засобів інформатизації і зв'язку;

 • створення систем і засобів запобігання несанкціонованому доступу до інформації, що обробляється, і спеціальним впливам, що призводять до руйнування, знищення, спотворення інформації, а також зміна штатних режимів функціонування систем і засобів інформатизації і зв'язку;

 • виявлення технічних пристроїв і програм, що загрожують нормальному функціонуванню інформаційно-телекомунікаційних систем, запобігання перехопленню інформації у технічних каналах її витоку, застосування криптографічних засобів захисту інформації під час її обробки і передачі каналами зв'язку, контроль за виконанням спеціальних вимог із захисту інформації;

 • сертифікація засобів захисту інформації, ліцензування діяльності в галузі захисту інформації, стандартизація способів і засобів її захисту;удосконалення системи сертифікації телекомунікаційного обладнання і програмного забезпечення автоматизованих систем обробки інформації на відповідність вимогам із захисту інформації;

 • удосконалення системи сертифікації телекомунікаційного обладнання і програмного забезпечення автоматизованих систем обробки інформації на відповідність вимогам із захисту інформації;

 • контроль за діями персоналу в захищених інформаційних системах, підготовка кадрів в галузі забезпечення інформаційної безпеки України;

 • формування системи моніторингу показників і характеристик інформаційної безпеки України у найважливіших сферах життя і діяльності суспільства і держави.Економічні методи забезпечення інформаційної безпеки України містять:

 • Економічні методи забезпечення інформаційної безпеки України містять:

 • розробку програм забезпечення інформаційної безпеки України і визначення порядку їх фінансування;

 • удосконалення системи фінансування робіт з реалізації правових і організаційно-технічних методів захисту інформації, створення системи страхування інформаційних ризиків фізичних і юридичних осіб.Політика забезпечення інформаційної безпеки України ґрунтується на таких основних принципах:

 • Політика забезпечення інформаційної безпеки України ґрунтується на таких основних принципах:

 • дотримання Конституції України, законодавства України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права при здійсненні діяльності із забезпечення інформаційної безпеки України;відкритість у реалізації функцій органів державної влади і громадських об'єднань, що передбачає інформування суспільства про їх діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України;

 • відкритість у реалізації функцій органів державної влади і громадських об'єднань, що передбачає інформування суспільства про їх діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України;

 • правова рівність усіх учасників процесу інформаційної взаємодії незалежно від їх політичного, соціального й економічного статусу, що ґрунтується на конституційному праві громадян на вільний пошук, одержання, передачу, виробництво і поширення інформації будь-яким законним способом;

 • пріоритетний розвиток вітчизняних сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, виробництво технічних і програмних засобів, здатних забезпечити удосконалення національних телекомунікаційних мереж, їх підключення до глобальних інформаційних мереж з метою дотримання життєво важливих інтересів України.Правове забезпечення інформаційної безпеки України повинно базуватися, насамперед, на дотриманні принципів законності, балансу інтересів громадян, суспільства і держави в інформаційній сфері.

 • Правове забезпечення інформаційної безпеки України повинно базуватися, насамперед, на дотриманні принципів законності, балансу інтересів громадян, суспільства і держави в інформаційній сфері.

 • Дотримання принципу законності вимагає від органів державної влади при вирішенні конфліктів в інформаційній сфері неухильно керуватися законодавчими та іншими нормативними правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері.Дотримання принципу балансу інтересів громадян, суспільства і держави в інформаційній сфері припускає законодавче закріплення пріоритету цих інтересів у різних галузях життєдіяльності суспільства, а також використання форм громадського контролю за діяльністю органів державної влади України.

 • Дотримання принципу балансу інтересів громадян, суспільства і держави в інформаційній сфері припускає законодавче закріплення пріоритету цих інтересів у різних галузях життєдіяльності суспільства, а також використання форм громадського контролю за діяльністю органів державної влади України.

 • Реалізація гарантій конституційних прав і свобод людини і громадянина, що стосується діяльності в інформаційній сфері, є найважливішим завданням України в галузі інформаційної безпеки.розробка і впровадження механізмів реалізації правових норм, що регулюють відносини в інформаційній сфері, а також підготовка концепції правового забезпечення інформаційної безпеки України;

 • розробка і впровадження механізмів реалізації правових норм, що регулюють відносини в інформаційній сфері, а також підготовка концепції правового забезпечення інформаційної безпеки України;

 • розробка і реалізація механізмів підвищення ефективності державного керівництва діяльністю державних засобів масової інформації, здійснення державної інформаційної політики;прийняття і реалізація державних програм, що передбачають формування загальнодоступних архівів інформаційних ресурсів органів державної влади, підвищення правової культури і комп'ютерної грамотності громадян, розвиток інфраструктури єдиного інформаційного простору України;

 • прийняття і реалізація державних програм, що передбачають формування загальнодоступних архівів інформаційних ресурсів органів державної влади, підвищення правової культури і комп'ютерної грамотності громадян, розвиток інфраструктури єдиного інформаційного простору України;

 • розвиток системи підготовки кадрів, що забезпечують інформаційну безпеку України;

 • приведення до однієї системи вітчизняних стандартів у галузі інформатизації і забезпечення інформаційної безпеки автоматизованих систем керування, інформаційних і телекомунікаційних систем загального і спеціального призначення.Концепція технічного захисту інформації в Україні (схвалена Постановою КМУ N 1126 від 8 жовтня 1997 р.")Ця Концепція визначає основи державної політики у сфері захисту інформації інженерно-технічними заходами. Технічний захист інформації (далі - ТЗІ) є складовою частиною забезпечення національної безпеки України. 

 • Ця Концепція визначає основи державної політики у сфері захисту інформації інженерно-технічними заходами. Технічний захист інформації (далі - ТЗІ) є складовою частиною забезпечення національної безпеки України. ТЗІ - це діяльність, спрямована на забезпечення інженерно-технічними заходами порядку доступу, цілісності та доступності (унеможливлення блокування) інформації, яка становить державну та іншу передбачену законом таємницю, конфіденційної інформації, а також цілісності та доступності відкритої інформації, важливої для особи, суспільства і держави. 

 • ТЗІ - це діяльність, спрямована на забезпечення інженерно-технічними заходами порядку доступу, цілісності та доступності (унеможливлення блокування) інформації, яка становить державну та іншу передбачену законом таємницю, конфіденційної інформації, а також цілісності та доступності відкритої інформації, важливої для особи, суспільства і держави. додержання балансу інтересів особи, суспільства та держави, їх взаємна відповідальність; 

 • додержання балансу інтересів особи, суспільства та держави, їх взаємна відповідальність; 

 • єдність підходів до забезпечення ТЗІ, які визначаються загрозами безпеці інформації та режимом доступу до неї; 

 • комплексність, повнота та безперервність заходів ТЗІ; відкритість нормативно-правових актів та нормативних документів з питань ТЗІ, які не містять відомостей, що становлять державну таємницю; 

 • відкритість нормативно-правових актів та нормативних документів з питань ТЗІ, які не містять відомостей, що становлять державну таємницю; 

 • узгодженість нормативно-правових актів та нормативних документів з питань ТЗІ з відповідними міжнародними договорами України; 

 • обов'язковість захисту інженерно-технічними заходами інформації, яка становить державну та іншу передбачену законом таємницю.виконання на власний розсуд суб'єктами інформаційних відносин вимог щодо технічного захисту конфіденційної інформації;

 • виконання на власний розсуд суб'єктами інформаційних відносин вимог щодо технічного захисту конфіденційної інформації;

 • покладення відповідальності за формування та реалізацію державної політики у сфері ТЗІ на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади; 

 • ієрархічність побудови організаційних структур системи ТЗІ та керівництво їх діяльністю у межах повноважень, визначених нормативно-правовими актами; методичне керівництво спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері ТЗІ діяльністю організаційних структур системи ТЗІ; 

 • методичне керівництво спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері ТЗІ діяльністю організаційних структур системи ТЗІ; 

 • скоординованість дій та розмежування сфер діяльності організаційних структур системи ТЗІ з іншими системами захисту інформації та системами забезпечення інформаційної та національної безпеки.оцінка стану ТЗІ в державі, визначення пріоритетних напрямів його розвитку; 

 • оцінка стану ТЗІ в державі, визначення пріоритетних напрямів його розвитку; 

 • розвиток правових засад удосконалення системи ТЗІ; 

 • виявлення та прогнозування загроз безпеці інформації; 

 • забезпечення інженерно-технічними заходами захисту інформації, що підлягає технічному захисту; створення умов для ТЗІ, що здійснюється суб'єктами інформаційних відносин на власний розсуд; 

 • створення умов для ТЗІ, що здійснюється суб'єктами інформаційних відносин на власний розсуд; 

 • формування та забезпечення реалізації державної політики щодо створення та впровадження вітчизняних засобів забезпечення ТЗІ; 

 • створення національної системи стандартизації та нормування у сфері ТЗІ; 

 • організація фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт та розробок у сфері ТЗІ; забезпечення взаємодії організаційних структур системи ТЗІ з іншими системами захисту інформації та системами забезпечення інформаційної та національної безпеки; 

 • забезпечення взаємодії організаційних структур системи ТЗІ з іншими системами захисту інформації та системами забезпечення інформаційної та національної безпеки; 

 • організація створення та виконання програм розвитку ТЗІ; 

 • забезпечення ліцензування підприємницької діяльності в сфері ТЗІ; 

 • організація контролю за якістю засобів забезпечення ТЗІ шляхом їх сертифікації; організація контролю за відповідністю вимогам ТЗІ об'єктів, діяльність яких пов'язана з інформацією, що підлягає технічному захисту, шляхом їх атестації;

 • організація контролю за відповідністю вимогам ТЗІ об'єктів, діяльність яких пов'язана з інформацією, що підлягає технічному захисту, шляхом їх атестації;

 • організація контролю за ефективністю ТЗІ на об'єктах, діяльність яких пов'язана з інформацією, що підлягає технічному захисту;

 • забезпечення підготовки фахівців для роботи у сфері ТЗІ;сприяння залученню інвестицій і вітчизняного товаровиробника у сферу ТЗІ;

 • сприяння залученню інвестицій і вітчизняного товаровиробника у сферу ТЗІ;

 • організація міжнародного співробітництва в сфері ТЗІ, представлення інтересів України у відповідних міжнародних організаціях;

 • забезпечення (кадрове, фінансове, нормативне, матеріально-технічне, інформаційне тощо) життєдіяльності складових організаційних структур системи ТЗІ.1. нормативно-правове забезпечення:

 • 1. нормативно-правове забезпечення:

 • удосконалення чинних та створення нових нормативно-правових актів щодо захисту інформації, яка становить державну та іншу передбачену законом таємницю, конфіденційної інформації, що належить державі;

 • розроблення нормативно-правових актів щодо захисту відкритої інформації, важливої для особи, суспільства та держави;удосконалення нормативно-правових актів щодо умов і правил провадження діяльності у сфері ТЗІ;

 • удосконалення нормативно-правових актів щодо умов і правил провадження діяльності у сфері ТЗІ;

 • розроблення нормативно-правових актів щодо визначення статусу головної у сфері ТЗІ, головних (базових) за напрямами ТЗІ організацій;

 • розроблення нормативних документів з питань формування та розвитку моделі загроз для інформації;розроблення нормативних документів з питань сертифікації засобів забезпечення ТЗІ та атестації на відповідність вимогам ТЗІ об'єктів, робота яких пов'язана з інформацією, що підлягає технічному захисту;

 • розроблення нормативних документів з питань сертифікації засобів забезпечення ТЗІ та атестації на відповідність вимогам ТЗІ об'єктів, робота яких пов'язана з інформацією, що підлягає технічному захисту;

 • удосконалення чинних та розроблення нових нормативних документів з питань ТЗІ.2. організаційне забезпечення:

 • 2. організаційне забезпечення:

 • створення головної у сфері ТЗІ, головних (базових) за напрямами ТЗІ організацій, а також лабораторій системи сертифікації засобів забезпечення ТЗІ;

 • підготовка кадрів для роботи у сфері ТЗІ;

 • залучення до розв'язання проблем ТЗІ вітчизняних вчених та висококваліфікованих спеціалістів;розвиток міжнародного співробітництва в сфері ТЗІ;

 • розвиток міжнародного співробітництва в сфері ТЗІ;

 • науково-технічна та виробнича діяльність:

 • моніторинг і оцінка стану ТЗІ, підготовка аналітичних матеріалів і пропозицій щодо стратегії його розвитку;

 • створення інформаційно-аналітичних моделей загроз для інформації та методології їх прогнозування;обгрунтування критеріїв та показників рівнів ТЗІ;

 • обгрунтування критеріїв та показників рівнів ТЗІ;

 • створення методології синтезу систем багаторівневого захисту інформації, адекватних масштабам загроз безпеці інформації та режиму доступу до неї;

 • системне і поетапне розроблення сучасних засобів забезпечення ТЗІ;пріоритетне створення вітчизняних конкурентоспроможних інформаційних технологій та розвиток виробництва засобів забезпечення ТЗІ;

 • пріоритетне створення вітчизняних конкурентоспроможних інформаційних технологій та розвиток виробництва засобів забезпечення ТЗІ;

 • створення умов для забезпечення головної у сфері ТЗІ, головних (базових) за напрямами ТЗІ організацій, а також лабораторій системи сертифікації засобів забезпечення ТЗІ науковим, контрольно-вимірювальним, випробувальним та виробничим обладнанням.Каталог: files -> icit -> kszi -> npzib -> lectures
lectures -> Iso/iec з урахуванням їх впровадження у галузь «Інформаційної безпеки» : На даний час, сформовано цілий ряд стандартів iso/iec
lectures -> Закон визначає: Закон визначає
lectures -> Про технічний захист інформації в Україні
lectures -> Положення визначає порядок здійснення криптографічного захисту інформації з обмеженим доступом, розголошення якої завдає (може завдати) шкоди державі, суспільству або особі
lectures -> Об'єктом технічного захисту
lectures -> Положення з захисту інформації в комп’ютерних системах від нсд загальні положення з захисту інформації в комп’ютерних системах від нсд нд тзі 1 002 99
lectures -> Технічне завдання на створення ксзі в ас (тз на ксзі) є засадничим організаційно- технічним документом для виконання робіт щодо забезпечення захисту інформації в системі
lectures -> Обґрунтування необхідності створення системи або розробки засобу автоматизованої обробки та передачі даних
lectures -> Апаратний, програмний, апаратно-програмний або інший засіб, призначений для криптографічного захисту інформації


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка