Концептуальні засади управління суспільним розвитком в умовах трансформаційДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

 • КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

 • Науковий керівник – Михненко А.М.,

 • доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України


Сучасний етап розвитку України характеризується трансформацією суспільства та держави, що пов'язано з кардинальними змінами у всіх сферах суспільного життя. В таких умовах гострою є потреба розбудови дієвого та ефективного управління суспільним розвитком, що базується на співпраці державних і недержавних інститутів, враховує процеси глобалізації, розбудови постіндустріального суспільства, виникнення глобальних проблем тощо.

 • Сучасний етап розвитку України характеризується трансформацією суспільства та держави, що пов'язано з кардинальними змінами у всіх сферах суспільного життя. В таких умовах гострою є потреба розбудови дієвого та ефективного управління суспільним розвитком, що базується на співпраці державних і недержавних інститутів, враховує процеси глобалізації, розбудови постіндустріального суспільства, виникнення глобальних проблем тощо.

 • Особлива роль у такому управлінні належить управлінській еліті. У цьому зв’язку виняткове значення має якість підготовки вищих керівних кадрів, які мають володіти високим рівнем знань сучасних тенденцій, принципів та підходів управління суспільним розвитком в умовах трансформацій, а також методології практичного використання таких знань.

 • Зазначене зумовлює актуальність розроблення концептуальних засад такого управління як наукової основи діяльності сучасної вітчизняної управлінської еліти.Визначено базові категорії управління суспільним розвитком, серед яких: людина, суспільство, цивілізація, громадянське суспільство, глобалізація, інтеграція, постіндустріальне суспільство, інформаційне суспільство, суспільні відносини, суспільний розвиток, цілі розвитку тисячоліття, стратегія, політика, синергетика, еволюція, революція, суспільні реформи, трансформації, модернізація, інновації, прогрес, комунікації, культура, інституалізація, ефективність, результативність, економічність, справедливість, держава, державна влада, державне управління, регіональне управління, місцеве самоврядування, суспільствознавство тощо.

 • Визначено базові категорії управління суспільним розвитком, серед яких: людина, суспільство, цивілізація, громадянське суспільство, глобалізація, інтеграція, постіндустріальне суспільство, інформаційне суспільство, суспільні відносини, суспільний розвиток, цілі розвитку тисячоліття, стратегія, політика, синергетика, еволюція, революція, суспільні реформи, трансформації, модернізація, інновації, прогрес, комунікації, культура, інституалізація, ефективність, результативність, економічність, справедливість, держава, державна влада, державне управління, регіональне управління, місцеве самоврядування, суспільствознавство тощо.

 • Поглиблено розроблено понятійну систему за такими напрямами: державно-громадська взаємодія та соціальне партнерство; запобігання та протидія корупції; інновації в управлінні суспільним розвитком; суспільні, зокрема державно-управлінські реформи; управлінська еліта та її вплив на суспільний розвиток.Визначено комплекс принципів сучасного суспільного управління, до основних з яких належать: самоорганізація, зворотний зв’язок, ресурсозбереження, оптимальність, цілеспрямованість, науковість, прогнозованість, глобальність, інтегрованість, розвиток, інноваційність, партнерство, прозорість, сервісність, гнучкість, результативність, ефективність, субсидіарність, поліархічність тощо.

 • Визначено комплекс принципів сучасного суспільного управління, до основних з яких належать: самоорганізація, зворотний зв’язок, ресурсозбереження, оптимальність, цілеспрямованість, науковість, прогнозованість, глобальність, інтегрованість, розвиток, інноваційність, партнерство, прозорість, сервісність, гнучкість, результативність, ефективність, субсидіарність, поліархічність тощо.

 • Узагальнено комплекс світових тенденцій суспільного розвитку, серед яких: міждержавна інтеграція; глобалізація економіки; розповсюдження інформаційно-комунікаційних технологій; уніфікація культури в світовому масштабі; зростання ролі на світовій арені наднаціональних і транснаціональних суб’єктів; демократизація суспільного життя; індивідуалізація суспільства; інформатизація суспільства; зростання швидкості суспільних змін тощо.Виділено новітні підходи сучасного управління суспільним розвитком, а саме: синергетичний; глобалізаційний, що охоплює ціннісний, екологічний, консенсусний та інтеграційний; інформаційно-інноваційний; корпоративний; соціальний; новий державний менеджмент.

 • Виділено новітні підходи сучасного управління суспільним розвитком, а саме: синергетичний; глобалізаційний, що охоплює ціннісний, екологічний, консенсусний та інтеграційний; інформаційно-інноваційний; корпоративний; соціальний; новий державний менеджмент.

 • Узагальнено методологічні підходи та механізми залучення громадськості до процесу формування та реалізації державної політики, зокрема: інформування громадськості про діяльність органів державної влади (використання спеціалізованих веб-сайтів, ЗМІ, спеціальні заходи, співпраця з громадськими органі-заціями тощо); державно-громадських консультацій (інституційні механізми, публічні громадські обговорення, громадські комітети, веб-форуми тощо); активної участі громадськості у формуванні державної політики (громадські журі, конференції з дослідження майбутнього, процеси діалогів тощо); громадського контролю (громадський моніторинг, експертиза, аудит тощо).Дано інтегроване розуміння поняття корупції як, насамперед, соціального явища, що має економічне підгрунтя, негативно впливає на зовнішню і внутрішню політику держави, її державно-правові механізми, зачіпає інтереси суспільства в цілому та окремі соціальні групи і кожну конкретну особу, формує негативні морально-етичні установки в суспільстві та з одного боку − провокує, а з іншого − обумовлена правовим нігілізмом в країні.

 • Дано інтегроване розуміння поняття корупції як, насамперед, соціального явища, що має економічне підгрунтя, негативно впливає на зовнішню і внутрішню політику держави, її державно-правові механізми, зачіпає інтереси суспільства в цілому та окремі соціальні групи і кожну конкретну особу, формує негативні морально-етичні установки в суспільстві та з одного боку − провокує, а з іншого − обумовлена правовим нігілізмом в країні.

 • Класифіковано корупціогенні чинники, серед яких виділено групи політичних, економічних, правових, соціальних, організаційно-управлінських, культурно-етичних та зовнішніх чинників.

 • Сформовано комплекс принципів запобігання та протидії корупції, що включає п’ять основних груп: загальні принципи; правові принципи; управлінські принципи; економічні принципи; принципи взаємодії держави та суспільства.Типізовано шляхи запобігання та протидії корупції за такими загальними напрямами: розвиток законодавства; удосконалення судової системи; співпраця держави та громадянського суспільства; прозорість діяльності державних органів; реформування державного управління, перш за все державної служби; удосконалення економічної політики та менеджменту державних фінансів.

 • Типізовано шляхи запобігання та протидії корупції за такими загальними напрямами: розвиток законодавства; удосконалення судової системи; співпраця держави та громадянського суспільства; прозорість діяльності державних органів; реформування державного управління, перш за все державної служби; удосконалення економічної політики та менеджменту державних фінансів.

 • Розкрито низку механізмів антикорупційної співпраці державних органів з громадськістю, що включають: забезпечення функціо-нування вільних, чесних та незалежних ЗМІ; інформаційно-просвітницьку діяльність, зокрема антикорупційну освіту державних службовців; формування громадських організаційних структур антикорупційної спрямованості; запровадження хартій громадян; створення у державних органах ефективних систем обробки скарг; запровадження дієвого громадського контролю за діяльністю державних органів.Науково-практична конференція за міжнародною участю “Галузь науки "Державне управління" : історія, теорія, впровадження” (Київ, Національна академія державного управління при Президентові України, 28 трав. 2010 р.) – 12 тез доповідей;

 • Науково-практична конференція за міжнародною участю “Галузь науки "Державне управління" : історія, теорія, впровадження” (Київ, Національна академія державного управління при Президентові України, 28 трав. 2010 р.) – 12 тез доповідей;

 • Науково-практична конференція за міжнародною участю "Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку" (Київ, Академія муніципального управління, 9 квіт. 2010 р.) – 8 тез доповідей.

 • Х ювілейна науково-практична конференція "Україна у стані перманентного вибору: духовно-культурні, соціально-економічні та політико-правові стратегії" (Київ, Національна академія управління, 20 трав. 2010 р.) – 3 тези доповідей.Международная научно-практическая конференция “Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования" (Мінськ, Академія управління при Президентові Республіки Білорусь, 22-23 квіт. 2010 р.) – 1 тези доповіді.

 • Международная научно-практическая конференция “Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования" (Мінськ, Академія управління при Президентові Республіки Білорусь, 22-23 квіт. 2010 р.) – 1 тези доповіді.

 • Міжнародна науково-теоретична конференція “Влада та суспільство під впливом закону “циркуляції еліт" (Харків, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 11-12 черв. 2010 р.) – 5 тез доповідей.Використання результатів НДР при розробці та удосконаленні навчально-методичних комплексів дисциплін, що викладаються у Національній академії: - Запобігання та протидія корупції; - Теоретичні та організаційні засади державного управління; - Інституалізація суспільного розвитку; - Лідерство та управлінська еліта; - Комунікативна парадигма суспільного розвитку; - Управління якістю суспільних реформ; - Кризовий менеджмент в суспільному розвитку; - Інновації в управлінні суспільним розвитком.

 • Використання результатів НДР при розробці та удосконаленні навчально-методичних комплексів дисциплін, що викладаються у Національній академії: - Запобігання та протидія корупції; - Теоретичні та організаційні засади державного управління; - Інституалізація суспільного розвитку; - Лідерство та управлінська еліта; - Комунікативна парадигма суспільного розвитку; - Управління якістю суспільних реформ; - Кризовий менеджмент в суспільному розвитку; - Інновації в управлінні суспільним розвитком.Використання результатів НДР при доопрацюванні проекту Концепції та Стратегії сучасної державної кадрової політики (березень – квітень 2010 р.), а також проекту Концепції реформування публічної адміністрації в Україні (січень – травень 2010 р.).

 • Використання результатів НДР при доопрацюванні проекту Концепції та Стратегії сучасної державної кадрової політики (березень – квітень 2010 р.), а також проекту Концепції реформування публічної адміністрації в Україні (січень – травень 2010 р.).

 • Використання результатів НДР у роботі Комісії з вивчення стану виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України у сфері державної кадрової політики (21 вересня – 7 жовтня 2010 р.).

 • Консультативна допомога Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії при підготовці Енциклопедичного словника з державного управління.Енциклопедичний словник з управління суспільним розвитком / за ред. А.М. Михненка, В.Д. Бакуменка; уклад.: А.М. Михненко, В.Д. Бакуменко, В.Ф. Мартиненко та ін., 30 д.а. (передано до видавництва НАДУ).

 • Енциклопедичний словник з управління суспільним розвитком / за ред. А.М. Михненка, В.Д. Бакуменка; уклад.: А.М. Михненко, В.Д. Бакуменко, В.Ф. Мартиненко та ін., 30 д.а. (передано до видавництва НАДУ).

 • Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю.П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с.

 • Запобігання та протидія корупції: навч. посіб. / за ред. А.М. Михненка, 19 д.а. (передано до видавництва НАДУ).

 • Управлінська еліта як чинник суспільного розвитку: монографія / за ред. А.М. Михненка, 21 д.а. (передано до видавництва НАДУ).Кількість запланованих наукових продуктів на 2010 рік – 15 публікацій, зокрема енциклопедичний словник з орієнтовною назвою “Управління суспільним розвитком”.

 • Кількість запланованих наукових продуктів на 2010 рік – 15 публікацій, зокрема енциклопедичний словник з орієнтовною назвою “Управління суспільним розвитком”.

 • Кількість виданих або поданих до друку наукових продуктів у 2010 році – 35 публікацій, зокрема: Енциклопедичний словник з управління суспільним розвитком; Енциклопедичний словник з державного управління; навчальний посібник “Запобігання та протидія корупції”; монографія “Управлінська еліта як чинник суспільного розвитку”.КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

 • КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙКаталог: upr fundament doslidzhen -> DocLib1 -> %D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%9D%D0%94%D0%A0 -> 2010
2010 -> "Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку : "Формування інвестиційного потенціалу суспільного розвитку
2010 -> Розроблення філософських
2010 -> Звіт за період 11. 01. 2010 – 30. 09. 2010 рр. Науковий керівник – Т. П. Крушельницька, к н. держ упр
%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%9D%D0%94%D0%A0 -> Іжа М. М. – науковий керівник


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка