Конкуренція – це об’єктивне явище еволюції кредитно-фінансової системи конкуренція – це об’єктивне явище еволюції кредитно-фінансової системиДата конвертації22.12.2016
Розмір445 b.
#10979

КОНКУРЕНЦІЯ – ЦЕ ОБ’ЄКТИВНЕ ЯВИЩЕ ЕВОЛЮЦІЇ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ.

 • КОНКУРЕНЦІЯ – ЦЕ ОБ’ЄКТИВНЕ ЯВИЩЕ ЕВОЛЮЦІЇ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ.

 • Вона зумовлена зростанням потреб суспільства, і впливає на спектр та якість продуктів та послуг, виступаючи стимулом до їх покращенняКОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА – це перевага, якої набуває банк перед конкурентами, за допомогою пропозиції клієнтам більшої цінності або за рахунок пропозиції послуг з нижчим в порівнянні з конкурентами.

 • КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА – це перевага, якої набуває банк перед конкурентами, за допомогою пропозиції клієнтам більшої цінності або за рахунок пропозиції послуг з нижчим в порівнянні з конкурентами.

 • КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА – це унікальна відмінність банку та/або його продуктів від аналогічних об'єктів конкуренції.Перший полягає в опануванні банком певного сегмента ринку і розвитку послуг, орієнтованих на своїх клієнтів.

 • Перший полягає в опануванні банком певного сегмента ринку і розвитку послуг, орієнтованих на своїх клієнтів.

 • Другий полягає в підвищенні якості послуг та створенні у клієнта відчуття унікальності даної послуги (за рахунок підтримання репутації на високому рівні). Такий підхід призводить до підвищення лояльності клієнтів, залучення нових.

 • В основі третього підходу лежить цінова політика банку. Не дивлячись на те, що в останні роки переважають нецінові методи конкурентної боротьби, тарифи, ціни та відсоткові ставки в багатьох випадках є ефективним методом зацікавлення клієнтуриімідж банку;

 • імідж банку;

 • якість послуг;

 • величина власного капіталу та активів;

 • «розмір» валютної чи генеральної ліцензії;

 • стійкість клієнтури;

 • кореспондентська мережа;

 • мережа філій;

 • система розрахунків;

 • реклама;

 • рівень менеджменту.Визначення конкурентоспроможності банку є основою для оцінки його конкурентної позиції - агрегованої характеристики становища, яке він займає на ринку.

 • Визначення конкурентоспроможності банку є основою для оцінки його конкурентної позиції - агрегованої характеристики становища, яке він займає на ринку.

 • Конкурентоспроможність банку - це його здатність витримувати конкуренцію з іншими банківськими установами та суб'єктами господарювання, які задовольняють потреби, що є на споживчому цільовому ринку.прибутковість банку (прибутковість активів, капіталу та маржа прибутку в доходах);

 • прибутковість банку (прибутковість активів, капіталу та маржа прибутку в доходах);

 • частка банку в активах і пасивах банківської системи (у регіоні та в країні);

 • динаміка основних показників діяльності банку (абсолютних і відносних);

 • адекватність і структура капіталу;

 • структура і якість активів;

 • процентна маржа;

 • здатність підтримувати ліквідність;

 • частка непроцентних доходів у загальному прибутку банку;

 • конкурентоспроможність клієнтів;

 • диверсифікація клієнтської бази;

 • масштаб філіальної мережі;

 • акціонери банку (прозорість та стратегія);

 • менеджери банку;

 • персонал банку;

 • лобіювання інтересів банку на рівні регіону або країни в цілому.КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГце система характеристик, яка дає змогу відповісти на запитання: чи потрібні дані банківські послуги споживачеві, чому клієнт не купує та не користується даною послугою, та від яких факторів залежить рівень вигод, які може отримати банк від реалізації даної послуги.

 • КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГце система характеристик, яка дає змогу відповісти на запитання: чи потрібні дані банківські послуги споживачеві, чому клієнт не купує та не користується даною послугою, та від яких факторів залежить рівень вигод, які може отримати банк від реалізації даної послуги.

відповідність характеристик продукту вимогам цільових клієнтів;

 • відповідність характеристик продукту вимогам цільових клієнтів;

 • ефект споживача від придбання такого продукту;

 • вдала комбінація ціни і якості продукту;

 • унікальність продукту, можливість його повторення конкурентами;

 • якість продажу (пропозиції, реалізації) та супроводження продуктів і послуг;

 • злагодженість у роботі підрозділів продажу (фронт-офісу);

 • взаємодія між комерційними службами та службами підтримки;

 • своєчасність виходу з новим продуктом на ринок за місцем і часом.УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮце сукупність заходів із систематичного вдосконалення послуги, постійного пошуку нових каналів його збуту, нових споживчих сегментів, поліпшення сервісу, активізація реклами.

 • УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮце сукупність заходів із систематичного вдосконалення послуги, постійного пошуку нових каналів його збуту, нових споживчих сегментів, поліпшення сервісу, активізація реклами.Економічна вигідність. Кожна послуга має ціну, рівень якої водночас із якісними характеристиками визначає ступінь її вигідності для клієнта. За умов високої еластичності попиту на банківські послуги цей критерій відіграє вирішальну роль у виборі клієнтом обслуговуючого банку.

 • Економічна вигідність. Кожна послуга має ціну, рівень якої водночас із якісними характеристиками визначає ступінь її вигідності для клієнта. За умов високої еластичності попиту на банківські послуги цей критерій відіграє вирішальну роль у виборі клієнтом обслуговуючого банку.

 • Гарантованість здійснення та повнота виконання. Зазначений критерій базується на фінансовій стабільності і стійкості банку, надійності його технологій.

 • Під рівнем стабільності слід розуміти максимальний (граничний) рівень непередбачених витрат, за якого банк зберігає нормальне функціонування.

 • Ступінь стійкості - це швидкість подолання банком негативних наслідків непередбачених факторів, які можуть призвести до фінансових втрат.Багатоваріантність форм. Умови надання банківських послуг мають бути максимально адаптованими до потреб кожного клієнта. Це спонукає до розробки альтернативних форм їх на­дання, умов оформлення та оплати.

 • Багатоваріантність форм. Умови надання банківських послуг мають бути максимально адаптованими до потреб кожного клієнта. Це спонукає до розробки альтернативних форм їх на­дання, умов оформлення та оплати.

 • Доступність. Цей критерій передбачає територіальну близькість головного банку та мережі його філій до клієнтів. Хоча доступність і визначається ступенем розвитку зазначеної мережі, вона не має лінійного зв'язку з кількістю філій банку. Критерій доступності можна відобразити певними залежностями, розробленими на основі методу експертних оцінок.

 • Комплексність. Переважна більшість клієнтів (передусім – юридичних осіб) зацікавлена в отриманні всіх необхідних послуг в одному банку. Відсутність ліцензій на виконання певних операцій суттєво погіршує його конкурентну позицію на ринку.

 • Дотримання банківської таємниці. Всі клієнти банку зацікавлені у збере­женні банківської таємниці. Найбільшою - малі та середні підприємства, а особливо - фізичні особи, рівень захищеності яких від кримінальних проявів нині найнижчий.Раціональність витрат часу на обслуговування. Вони мають бути мінімізовані з урахуванням вимог самого клієнта. Це зумовлено неоднозначністю оцінки витрат часу: тривала змістовна консультація банківського спеціаліста оцінюється клієнтом позитивно, втрата часу на очікування в черзі - негативно.

 • Раціональність витрат часу на обслуговування. Вони мають бути мінімізовані з урахуванням вимог самого клієнта. Це зумовлено неоднозначністю оцінки витрат часу: тривала змістовна консультація банківського спеціаліста оцінюється клієнтом позитивно, втрата часу на очікування в черзі - негативно.

 • Зручність для клієнта режиму роботи банку. Цей критерій також пов'язаний із часовим фактором. Обмеженість режиму надання послуг спричиняє нераціональні витрати часу клієнтом. А іноді (наприклад, у випадку перерахування коштів кредиторам) – може навіть призвести до прямих фінансових втрат.

 • Культура обслуговування. Значною мірою вона визначається майстерністю обслуговуючого персоналу, його вмінням враховувати індивідуальні запити і вимоги клієнтів.

 • Комфортність умов обслуговування. Це не лише зручності для клієнта, а й одна із суттєвих характеристик, які формують імідж банку.1 Економічна вигідність для клієнта (КЕв):

 • 1 Економічна вигідність для клієнта (КЕв):

 •  КЕв = Цmin / Цi ,

 • де Цi - ціна послуги і-го банку;

 • Цmin - мінімальна ціна аналогічної послуги банків-конкурентів.

 •  

 • 2 Ризик невиконання послуги (Кр):

 • Кр = Рmin / Рi ,

 • де Рi - ризик невиконання послуги і-м банком;

 • Рmin - мінімальний ризик невиконання послуги банками-конкурентами.3 Варіативність послуги (Кв):

 • 3 Варіативність послуги (Кв):

 • Кв = Вmax / Вi ,

 • де Вi - кількість варіантів надання послуги, пропонованих і-м банком;

 • Вmax - максимальна кількість варіантів послуги, пропонованих банками-конкурентами.

 • 4 Асортиментна різноманітність супутніх послуг (КА):

 • КА = Аmax / Аi,

 • де Аi - кількість супутніх послуг і-го банку, які посилюють значимість основної послуги

 • Аmax - максимальна кількість супутніх послуг, пропонованих банками-конкурентами.5 Оперативність надання послуги (Ко):

 • 5 Оперативність надання послуги (Ко):

 • Ко = Тmin / Тi ,

 • де Тi - витрати часу на надання послуги клієнту і-м банком;

 • Тmin - мінімальні витрати часу на надання послуги банками-конкурентами.

 • 6 Комплексність обслуговування (Кк):

 • Кк = ni / nmax,

 • де ni - кількість послуг фізичним (юридичним) особам, що пропонує і-й банк;

 • nmax - максимальна кількість послуг, що пропонується банками-конкурентами.Для зручності обчислень щодо показників якості послуг та обслуговування застосовують єдиний критерій максимізації.

 • Для зручності обчислень щодо показників якості послуг та обслуговування застосовують єдиний критерій максимізації.

 • Це дає змогу забезпечувати їх кількісне порівняння у межах спільного інтервалу:

 • О < Кі < 1, де Kі – і-й коефіцієнт якості.

- прямі банки-конкуренти – банківські установи, які успішно реалізують намічені стратегії та мають високі показники росту;

 • - прямі банки-конкуренти – банківські установи, які успішно реалізують намічені стратегії та мають високі показники росту;

 • - нові банки-конкуренти – банківські установи, які розширюють свої географічні масштаби та іноземні банки;

 • - небанківські фінансові установи – потенційні ”новачки” на окремих сегментах банківського ринку.Виявлення конкурентів банку.

 • Виявлення конкурентів банку.

 • Визначення цілей конкурентів.

 • Встановлення і аналіз стратегій конкурентів.

 • Оцінка сильних і слабких сторін конкурентів.

 • Оцінка спектру можливих реакцій конкурентів.

 • Вибір конкурентів, яких слід атакувати і яких слід уникати.ПОРІВНЯЛЬНИЙ КОНКУРЕНТНИЙ АНАЛІЗ (англ. - benchmarking) полягає у систематичному, всебічному порівнянні роботи банку з діями конкурентів, де орієнтиром у розвитку є не власні досягнення, а найкраща практика конкурентів, яка може впроваджуватися з урахуванням специфіки даного банку.

 • ПОРІВНЯЛЬНИЙ КОНКУРЕНТНИЙ АНАЛІЗ (англ. - benchmarking) полягає у систематичному, всебічному порівнянні роботи банку з діями конкурентів, де орієнтиром у розвитку є не власні досягнення, а найкраща практика конкурентів, яка може впроваджуватися з урахуванням специфіки даного банку.

 • Рівні бенчмаркінгу:

 • орієнтація на продукт (банк намагається надавати такий самий продукт, як і лідери),

 • на клієнта (обслуговувати на такому самому або вищому рівні);

 • стратегічне партнерство й фундаментальні зміни (реорганізація банку в цілому, а не окремих компонентів, співпраця з іншими банками, наприклад, у розвитку мережі банкоматів).Стратегічний аналіз передує вибору стратегії та її реалізації. Стратегічний аналіз ґрунтується на оцінці положення банку, а саме:

 • Стратегічний аналіз передує вибору стратегії та її реалізації. Стратегічний аналіз ґрунтується на оцінці положення банку, а саме:

 • аналізі змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі банку, їх впливу на результати та перспективи банку;

 • визначенні ринкових переваг, ресурсів, можливостей банку залежно від таких змін.Компонентами аналізу зовнішнього середовища банку є огляд економіки країни, державного контролю та інфраструктури, законодавчого, політичного та фінансового оточення, культурних аспектів, споживчого попиту, демографії, конкуренції, виділення зростаючих та нерозвинутих галузей і компаній, прошарків населення (домогосподарств), рівень безпеки по регіонах.

 • Компонентами аналізу зовнішнього середовища банку є огляд економіки країни, державного контролю та інфраструктури, законодавчого, політичного та фінансового оточення, культурних аспектів, споживчого попиту, демографії, конкуренції, виділення зростаючих та нерозвинутих галузей і компаній, прошарків населення (домогосподарств), рівень безпеки по регіонах.

 • Джерелами зовнішнього аналізу є опитування на ринках, демографічні довідники, довідники промислових підприємств країни, а також зустрічі з регіональними керівниками, цільовими клієнтами, публікації в засобах масової інформації, Інтернеті.Найбільш популярним інструментом аналізу внутрішнього середовища в банку є так званий SWOT-аналіз (від англ. Strengthens - сильні сторони, Weakneses - вади, Opportunities - можливості, Threats - загрози).

 • Найбільш популярним інструментом аналізу внутрішнього середовища в банку є так званий SWOT-аналіз (від англ. Strengthens - сильні сторони, Weakneses - вади, Opportunities - можливості, Threats - загрози).

 • Зовнішнє середовище визначає можливості та загрози для банку.Організація – структура банку, підзвітність підрозділів, розподіл повноважень, прийняття рішень.

 • Організація – структура банку, підзвітність підрозділів, розподіл повноважень, прийняття рішень.

 • Операції - продуктовий ряд, можливість нарощування обсягів обслуговування, економія на масштабі, гнучкість, мобільність, рівень забезпечення технікою, автоматизація процесів, ін­формаційні технології тощо.

 • Кадри - підготовка, досвід, вік, система мотивації, плинність, здатність до навчання, якість виконання робіт.

 • Маркетинг - знання ринку, клієнтури, позиції на ринку, репутація банку, якість сервісу, ефективність доставки продуктів, новації.

 • Фінанси - доступ до ресурсів, диверсифікація ресурсної бази та вкладень, операційні витрати, ціна ресурсів, спред по операціях, прибутковість банку.PEST-аналіз;

 • PEST-аналіз;

 • матричний аналіз;

 • збалансована система показників тощо.(Р) політичних (регулювання, оподаткування, валютний режим),

 • (Р) політичних (регулювання, оподаткування, валютний режим),

 • (Е) економічних (інфляція, валютні курси, процентні ставки, безробіття, грошова маса, стан галузей),

 • (S) соціальних (міграція, смертність, народжування, рівень доходів, зайнятість тощо)

 • (Т) технологічних (новації у сфері продуктів та технологій) аспектів середовища для бізнесу банку.

Каталог: images -> department -> banking -> discip -> marketing
marketing -> Цінова політика
marketing -> Маркетингове середовище – це середовище прямого впливу на суб'єкта підприємницької діяльності та її результати, але це й середовище постійних змін
marketing -> Жираф – это лошадь, выполненная
marketing -> Ринок – сукупність усіх потенційних споживачів, які потребують певних товарів тієї чи іншої галузі виробництва І мають можливість задовольнити свою потребу
marketing -> Термін «маркетинг» походить від злиття двох слів («market getting) оволодіння ринком
marketing -> Сутність та склад клієнтської бази банку
marketing -> Зміст та мета методу
marketing -> Як зв'язок між суб’єктами ринку. Даний підхід конкретизує мк в розрізі тісних зв’язків між контактними аудиторіями за допомогою реклами, pr, стимулювання збуту, пропаганди, особистих продажів, тощо
marketing -> Поняття, зміст та місце продуктової політики в комплексі банківського маркетингу
marketing -> 1 Суть і значення збутової політики банків


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка