Кооперативна сутність кредитних спілокДата конвертації27.06.2016
Розмір445 b.
#10024


Кооперативна сутність кредитних спілок

 • Кредитні спілки усіх країн світу працюють на кооперативних засадах поєднуючи у собі крім економічної, ще й громадську природу.

 • Кредитна спілка для своїх членів є одночасно фінансовою установою та громадською організацією, намаганням якої є задовольнити фінансові потреби своїх членів, а не отримати прибуток, що зумовлює надання послуг за собівартістю (без закладання прибутку у ціну послуг), а самі кредитні спілки визначає як організації “not-for-profit”, “не для прибутку”.
ЗД = %В + %ЗК + ОВ + РЗПВ + РК + НП, де

 • ЗД = %В + %ЗК + ОВ + РЗПВ + РК + НП, де

 • ЗД – загальна сума доходу, отриманого від здійснення кредитування та іншої діяльності;

 • – нараховані проценти на внески (вклади) членів на депозитні рахунки;

 • %ЗК – нараховані проценти по зовнішніх кредитах;

 • ОВ – операційні витрати;

 • РЗПВ – витрати на формування резерву покриття втрат від неповернених кредитів;

 • РК – витрати на формування резервного капіталу;

 • НП – повернення членам надлишково отриманих процентів за кредитами шляхом нарахування доходів на пайові внески. Якщо надлишок відсутній, то відсутній і розподіл.Основні види діяльності КС в Україні:

 • Основні види діяльності КС в Україні:

 • приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

 • надає кредити своїм членам;

 • залучає внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки

 • виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

 • розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, об'єднаній кредитній спілці, придбаває державні цінні папери;

 • залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки тощо;

 • надає кредити іншим кредитним спілкам,

 • виступає членом платіжних систем;

 • оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;

 • провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.Оподаткування КС В Україні:Основні види діяльності КС Польщі:

 • Основні види діяльності КС Польщі:

 • приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

 • надає кредити своїм членам;

 • залучає внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки;

 • дебітові карти, поточні рахунки та інтернет-банкінг;

 • розміщує тимчасово вільні кошти у різні види інвестицій;

 • залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки; тощо

 • Оподаткування КС Польщі:

 • податок на прибуток підприємств 19%Основні види діяльності КС Ірландії:

 • Основні види діяльності КС Ірландії:

 • приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

 • надає кредити своїм членам;

 • залучає внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки;

 • дебітові карти, поточні рахунки та інтернет-банкінг;

 • розміщує тимчасово вільні кошти у різні види інвестицій

 • виступає страховим агентом;

 • залучає на договірних умовах кредити банків; тощо

 • Оподаткування КС Ірландії:

 • відсутнєОсновні види діяльності КС США:

 • Основні види діяльності КС США:

 • залучає заощадження та паї;

 • надає кредити своїм членам;

 • платіжні карти, поточні рахунки та інтернет-банкінг;

 • розміщує тимчасово вільні кошти у різні види інвестицій;

 • залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки; тощо

 • Оподаткування КС США:

 • відсутнєЗагалом у 69% країн кредитні спілки не є платниками податку на прибуток підприємств. Зокрема,

 • Загалом у 69% країн кредитні спілки не є платниками податку на прибуток підприємств. Зокрема,

 • з 22 країн Африки оподаткування відсутнє у 14-ти

 • з 19 країн Азії оподаткування відсутнє у 11-ти

 • з 20 країн Карибів оподаткування відсутнє у 18-ти

 • з 15 країн Європи оподаткування відсутнє у 6-ти

 • з 15 країн Латинської Америки оподаткування відсутнє у 12-ти

 • з 2 країн Північної Америки оподаткування відсутнє у 1-ї

 • з 9 країн Океанії оподаткування відсутнє у 8-ми

 • При цьому, як правило, оподаткування КС було відсутнє на етапі становлення кредитної кооперації у країнах, де КС сьогодні є платниками податків.

 • У жодній, КРІМ УКРАЇНИ, країні світу немає вимоги про застосування РРО (fiscal state registers) у КС.Проект Закону України щодо реформування та розвитку національної системи кредитної кооперації

 • Проект Закону України щодо реформування та розвитку національної системи кредитної кооперації

 • Стаття 25. Види діяльності кредитної спілки.

 • 1) залучення на договірних умовах внесків (вкладів) своїх членів на депозитні рахунки;

 • 2) надання кредитів своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості за рахунок залучених на договірних умовах коштів внесків (вкладів) своїх членів на депозитні рахунки;

 • 3) надання кредитів за рахунок капіталу кредитної спілки, за рахунок коштів отриманих на договірних умовах кредитів банків, кредитів об'єднаної кредитної спілки, коштів інших установ та організацій

 • 4) надання поручительств виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

 • 5) членство/участь в платіжних системах, переказ коштів відповідно до законодавства про платіжні системи.Проект Закону України щодо реформування та розвитку національної системи кредитної кооперації

 • Проект Закону України щодо реформування та розвитку національної системи кредитної кооперації

 • Стаття 25. Види діяльності кредитної спілки.

 • КС провадить діяльність з надання фінансових послуг, зазначених у пунктах 1 та 2, на підставі ліцензії, яка надає право на здійснення кредитною спілкою діяльності із залучення на договірних умовах внесків (вкладів) своїх членів на депозитні рахунки та надання кредитів своїм членам за рахунок залучених на договірних умовах коштів внесків (вкладів) своїх членів на депозитні рахунки.

 • У Законі України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”

 • 1) Частину першу статті 1 доповнити терміном такого змісту:

 • «33) кредит – грошові кошти, які фінансова установа (кредитодавець) надає фізичній або юридичній особі (позичальникові) у розмірі та на умовах встановлених договором, зокрема, платності, строковості, забезпеченості та цільового використання. Позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом.Проект Закону України щодо реформування та розвитку національної системи кредитної кооперації

 • Проект Закону України щодо реформування та розвитку національної системи кредитної кооперації

 • У Законі України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”

 • 2) Частину першу статті 4 доповнити новим пунктом такого змісту:

 • «61) надання кредитів.».

 • 3) Частину першу статті 34 доповнити новим пунктом:

 • 1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції видає ліцензії для здійснення фінансовими установами:

 • 1) страхової діяльності;

 • 2) діяльності з надання послуг накопичувального пенсійного забезпечення;

 • 3) надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;

 • 4) діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.

 • 5) надання кредитів за рахунок залучених коштів.Проект Закону України щодо реформування та розвитку національної системи кредитної кооперації

 • Проект Закону України щодо реформування та розвитку національної системи кредитної кооперації

 • Стаття 25. Види діяльності кредитної спілки.

 • 6. Кредитна спілка, крім фінансових послуг:

 • 5) надає агентські послуги іншим фінансовим установам, якщо такі послуги надаються членам кредитної спілки;

 • 6) здійснює благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів;

 • 7) здійснює рефінансування власної діяльності з надання іпотечних кредитів, крім емісії іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів;

 • 8) надає консультаційні послуги, пов’язані з наданням фінансових послуг;

 • 9) надає в оренду власне майно,

 • 10) відступає право вимоги за кредитним договором:

 • 11) здійснює ведення рахунків та платежів, обслуговування платіжних карток.Проект Закону України 3481

 • Проект Закону України 3481

 • З А К О Н У К Р А Ї Н И

 • Про внесення зміни до статті 133 Податкового кодексу України щодо статусу неприбутковості кредитних спілок

 • Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 • I. Внести до Податкового кодексу України, такі зміни:

 • 1. Абзац восьмий підпункту 133.4.1 пункту 133.1 статті 133 після слів “та інших пов’язаних з ними осіб” доповнити словами “(ця вимога не застосовується до кредитних спілок);”Проект Закону України 3480

 • Проект Закону України 3480

 • З А К О Н У К Р А Ї Н И

 • Про внесення зміни до Закону України

 • “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій при наданні фінансових послуг)”

 • Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 • I. Внести до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315; 2015 р., № 7 – 8, ст. 55; 2015 р., № 9, ст. 55), таку зміну:

 • 1. Пункт 2 статті 9 після слів “при виконанні усіх” доповнити словами “фінансових послуг, у тому числі”.Проект Закону України 2032а

 • Проект Закону України 2032а

 • I. Внести зміни до Податкового кодексу України:

 • 1. Статтю 141 доповнити частиною 141.8 такого змісту:

 • ,,141.8. Особливості оподаткування кредитних спілок

 • 141.8.1. Звільняються від оподаткування доходи кредитних спілок, створених в порядку, визначеному законом, отримані у вигляді внесків, які надходять до кредитних спілок на потреби; кошти, які надходять до кредитних спілок у вигляді доходів від здійснення операцій з активами (у тому числі пасивних доходів), дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються кредитним спілкам або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.ˮПроект Закону України 2032а

 • Проект Закону України 2032а

 • Внести зміни до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послугˮ:

 • “2) при виконанні усіх банківських операцій (крім операцій з купівлі-продажу іноземної валюти) та при проведенні розрахунків у касах кредитних спілок з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядкуКаталог: main
main -> Інвестиційний проект з будівництва свинокомплексу продуктивністю 50 000 голів товарних свиней в рік з елеватором та комбікормовим заводом Мета проекту – запровадження у вирощуванні свинини сучасних європейських технологій
main -> Програма "Фінансовий контролінг" Програма реалізується як спільний проект кафедри фінансів підприємств з: Науково-навчальним центром "
main -> Еталонна модель взаємодії відкритих систем osi переміщення інформації між комп'ютерами різних схем є надзвичайно складним завданням. На початку 1980 рр
main -> Програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу Керівник магістерської програми, завідувач кафедри фінансів підприємств
main -> Запрошує студентів до вступу на магістерську програму
main -> Структура і типи територіальних мереж
main -> Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" Пропозиції щодо змін Проблема 1 \ місцевий референдум проведення референдумів місцевими радами з питань, що не належать до їх компетенції


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка