Курс природознавства в початковій школі відіграє особливо важливу роль в становленні особистості, розвитку пізнавального відношення та виховання дитиниДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипПрограмаКурс природознавства в початковій школі відіграє особливо важливу роль в становленні особистості, розвитку пізнавального відношення та виховання дитини.

 • Курс природознавства в початковій школі відіграє особливо важливу роль в становленні особистості, розвитку пізнавального відношення та виховання дитини.

 • Природознавство вивчає природу як єдине матеріальне ціле, розглядає його в розвитку, у часі й просторі.розкриття об'єктивно існуючих зв'язків між неживою й живою природою,

 • розкриття об'єктивно існуючих зв'язків між неживою й живою природою,

 • пояснення впливу всіх компонентів природи на трудову діяльність людини,

 • основа для вивчення природних дисциплін у середній школі (географії, біології).Програма навчального предмета «Природознавство» розроблена на основі Державного стандарту початкової загальної освіти, її зміст структурований за спірально-концентричним принципом, який передбачає неперервне розширення і поглиблення знань та повторне вивчення певних тем відповідно до вікових особливостей дітей.

 • Програма навчального предмета «Природознавство» розроблена на основі Державного стандарту початкової загальної освіти, її зміст структурований за спірально-концентричним принципом, який передбачає неперервне розширення і поглиблення знань та повторне вивчення певних тем відповідно до вікових особливостей дітей. • Головною метою «Природознавства» визначено формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих завдань про природу і людину, основ екологічних знань, опанування способів навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи. Вона досягається шляхом постановки й реалізації освітніх, розвивальних і виховних цілей.Завдання предмету “Природознавство”:

 • формування дослідницьких умінь і здатності учнів спостерігати за об'єктами та явищами живої і неживої природи;

 • формування досвіду навчально-пізнавальної і практичної природоохоронної діяльності учнів;

 • формування способів навчально-пізнавальної діяльності учнів;

 • формування мисленнєвих дій та операцій шляхом аналізу, порівняння, узагальнення й класифікації природних об'єктів;

 • вироблення уміння розкривати причиново-наслідкові зв'язки у природі;

 • формування навичок самостійної роботи учнів з інформацією.Освітні, виховні й розвивальні завдання навчання природознавства в початкових класах відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти:

 • виховання соціально активної особистості, яка усвідомлює свою належність до різних елементів природного середовища, здатна мислити, бережливо ставиться до природи, людей і самого себе;

 • формування на доступному рівні цілісної природничо-наукової картини світу, що охоплює систему знань, яка відображає закони і закономірності природи та місце в ній людини;

 • розвиток розумових здібностей учнів, їх емоційно-вольової сфери, пізнавальної активності та самостійності, здатності до творчості, самовираження і спілкування;

 • забезпечення єдності інтелектуального та емоційного сприйняття природи з практичною природоохоронною діяльністю

 • засвоєння традицій українського народу у відносинах людини з природою;

 • оволодіння доступними способами пізнання предметів і явищ природи та суспільства.Змістові лінії освітньої галузі "Природознавство" :

 • "Об’єкти природи";

 • "Взаємозв’язки у природі";

 • "Земля - планета Сонячної системи";

 • "Україна на планеті Земля";

 • "Рідний край";

 • "Охорона і збереження природи";

 • "Методи пізнання природи".Основна вимога до вчителя, який викладає природознавство:

 • вміння володіти словом;

 • необхідно свої думки виражати коротко, точно, логічно,

 • словесний опис природничого поняття повинен збігатися з тим, що діти спостерігають у реальному часі та просторі.Значення уроків природознавства в початковій школі:

 • цілісний і гармонійний розвиток та особисте зростання учнів;

 • формування відповідальності за збереження навколишнього середовища;

 • виховання поваги до праці, людей праці,

 • формування в учнів певних трудових умінь і навичок.Умови побудови уроків природознавства

 • Процес навчання будується на основі проблемно-пошукової діяльності молодших школярів.

 • Серцевиною уроку є взаємодія вчителя і учнів.

 • Розвиток діалогічних взаємостосунків між вчителем та учнями під час вирішення проблеми.

 • Вміння вчителя створювати проблемну ситуацію.

 • Здатність організувати обговорення і розв’язання проблемної ситуації учнями.Шляхи розв’язання проблемної ситуації

 • через проблемне викладання знань учителем;

 • через організацію частково-пошукової діяльності;

 • через організацію дослідницької діяльності шляхом спостереження учнів у природі чи за результатами самостійного досліду;

 • через самостійну пошукову діяльність.Забезпечення вивчення навчального матеріалу

 • Використання наочного та додаткового матеріалу.

 • Додаткові дані про предмети та явища неживої і живої природи.

 • Загадки, ребуси, кросворди, чайнворди.Шляхи формування природознавчої компетентності молодшого школяра

 • Проведення дослідницького практикуму.

 • Співпраці з батьками.

 • Проведення екскурсій.

 • Використання місцевого природознавчого та краєзнавчого матеріалу.

 • Використанням сучасних освітніх технологій (розвиток критичного мислення та креативності, проблемний підхід, проектні технології).Форми проведення навчальних занять з природознавства:

 • спостереження за природою;

 • дидактичні ігри;

 • уроки-подорожі;

 • усні журнали;

 • репортажі з місця подій;

 • святкування дня Землі (космонавтики, прильоту птахів ...);

 • власні дослідження;

 • творчі завдання, екологічні акції тощо.

 • Інтерактивні методики навчання на уроках природознавства:

 • робота в групах, парах;

 • застосування інноваційних методів;

 • використання інформаційно-комунікаційних засобів;

 • проведення досліджень учнями;

 • упровадження проектної технології.Демонстраційні та дидактичні матеріали:

 • обладнання для проведення дослідницької роботи (пробірки, скло, спиртівки, лупа (5-8 одиниць),

 • термометри для вимірювання температури повітря, води;

 • ємкості для води, піску, каміння, грунту тощо).

 • гербарії рослин;

 • колекції гірських порід рідного краю;

 • набори для догляду за кімнатними рослинами (лійки, прилади для оприскування рослин; палички, лопатки для підпушування грунту; миски, ганчірки тощо);

 • 5-8 різновидів кімнатних рослин з чітко виділеними наземними органами (листок, стебло, квітка),

 • таблички з назвами рослин;

 • набори таблиць.Вимоги до підготовки вчителя до уроків природознавства

 • визначає їх дидактичну мету, розвивальні та виховні завдання;

 • зміст та обсяг нового навчального матеріалу, який має бути засвоєний на уроці;

 • встановлює основні лінії зв’язку з матеріалом, котрий попередньо вивчили учні;

 • добирає питання для повторення;

 • а також окреслює структуру уроку та основні методи навчальної роботи на кожному етапі уроку з урахуванням рівня підготовки учнів;

 • розподіляє навчальний час на окремі види роботи;

 • добирає і готує необхідні наочні посібники до уроку, додаткову літературу, матеріал для самостійної роботи учнів .Шляхи забезпечення результативності уроку

 • продумування режиму діяльності учнів;

 • правильний розподіл часу на уроці ;

 • визначення оптимального використання елементів, його структури;

 • чергування видів діяльності;

 • продумана тривалість етапів уроку та окремих завдань;

 • творча діяльність та врахування інтересів учнів.Критерії ефективності уроку

 • високе наукове обґрунтування стратегій і тактики керування пізнавальною діяльністю учнів на основі закономірностей та принципів навчання;

 • напружена, досконало організована й результативно пізнавальна праця всіх учнів із врахуванням психологічних можливостей молодшого школяра;

 • ретельна діагностика причин, що впливають на якість занять, прогнозування ходу й наслідків навчально-виховного процесу, вибір на цій основі досконалої технології досягнення запроектованих результатів;

 • творчий, нестандартний підхід до розв’язання конкретних завдань відповідно до наявних умов та можливостей;

 • обґрунтований вибір, доцільне застосування необхідного і достатнього для досягнення мети комплексу дидактичних засобів;

 • диференційований підхід до окремих груп учнів, дійова індивідуалізація педагогічного впливу на основі діагностики реальних можливостей, проектування конкретних зрушень, контроль запланованих результатів;

 • ефективне використання кожної хвилини навчального заняття;

 • атмосфера демократизму, змагання, діловитості, стимулювання, дружнього спілкування, висока відповідальність усіх учасників навчально-виховного процесу за результати спільної праці.Види додаткового матеріалу

 • диференційовані завдання,

 • творчі вправи,

 • інформація, пов’язана з подіями сьогодення,

 • залучення спостережень учнів тощо.Особливості предметного уроку

 • різнобічне вивчення конкретного тіла або явища природи (виявлення ознак, властивостей структури, встановлення зв’язків і залежностей з іншими об’єктами, умов існування або протікання, походження, способів добування або вирощування, важливості людини);

 • робота з натуральними, живими природними об’єктами (використання гербарних та колекційних зразків).Вимоги до дослідів

 • досліди повинні бути безпечними і нешкідливими;

 • у вивчені рослин і тварин перевагу слід давати живим об’єктам;

 • проводити порівняння предметів, що вивчаються, одного з одним та з раніше вивченими;

 • досліди повинні бути апробовані самим учителем до їх проведення в класі.Проведення уроків - екскурсій

 • на початку вивчення теми,

 • наприкінці вивчення теми, коли матеріал вже вивчено в класі,

 • найдоцільніше проводити дослідницьку екскурсію на початку вивчення теми.Якщо ви хочете

 • Якщо ви хочете

 • вивчати та цінувати природу, спершу необхідно

 • зрозуміти мову,

 • на якій вона говорить.

 • Річард ФейнманКаталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка