Лекція №1. Філософія як світогляд. Філософія Стародавнього СходуДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.
ТипЛекція


Лекція №1.

 • Лекція №1.

 • Філософія як світогляд. Філософія Стародавнього Сходу.


філософ Кант (XVIII ст.) вважав філософію

 • “природною схильністю душі”. Людина, прагне подивитися на зірки, піднятися над повсякденністю, поглянути на світ і на себе наче збоку, замислитися про сенс, про кінцеві цілі того, що відбувається.З чого і як “народжується” філософія?

 • Людське ставлення до світу (і до самого себе) є переживанням, а найсильнішим у ньому є переживання часу, тобто кінцевості власного буття, переживання неминучості смерті. Тільки людина (навіть коли вона молода й здорова) знає про неминучість власної смерті, і це знання примушує її думати про сенс життя - а це і є філософствування.Друге джерело (емоційно-ціннісне переживанням людиною себе та світу) споріднює філософію з релігією та мистецтвом.

 • Друге джерело (емоційно-ціннісне переживанням людиною себе та світу) споріднює філософію з релігією та мистецтвом.Світогляд

 • – це образ світу, сприйняття його з позицій власного життя, професійної діяльності, своїх переживань, вірувань, прагнень, очікувань.

 • предметом світогляду є відношення людина – світ.Структура світогляду.

 • Найважливішими елементами структури світогляду є: знання, цінності та оцінки, переконання, віра, ідеали, надія, мрія, любов. Взаємодіючи, вони створюють цілісну картину світу.Віра

 • це універсальний спосіб включення до духовного світу людини, тих подій і явищ, які входять до її життєвого досвіду в бажаннях, думках, мріях.

 • У медицині є спеціальний термін – “ефект плацебо” - випадки зцілення від якоїсь недуги за допомогою малоефективного, або навіть нейтрального засобу, в ефективність якого надзвичайно вірить сам пацієнт.Ідеал –

 • це образ бажаного, того явища, процесу об'єктивного чи суб'єктивного, що хоче бачити людина.Мрія

 • – це перенесення себе за допомогою уяви у світ можливого, це спосіб уявного освоєння світу можливостей, сприйняття їх у світлі бажаного.Надія –

 • це мрія, у здійснення якої людина повірила. Якщо з’являється можливість досягнення мрії тоді мрія перетворюється у надію. У християнській культурі надія розглядається як одна з трьох християнських чеснот. Втрата надії розглядається як смертний гріх.Віру й надію розглядають як форми наближення до такої універсальної складової світогляду, якою є

    • любов.


Предметом світогляду є:

 • вивчення співвідношення між людиною-природою, людиною-суспільством, людиною-історією, людиною-суспільством-історією.світогляд –

 • – це сукупність поглядів, оцінок, принципів, які визначають загальне бачення світу, розуміння свого місця в ньому; це життєва позиція, пізнавальна, ціннісна і життєва орієнтація.Історичні типи світогляду.

 • Історія національної культури виражається у розвитку таких взаємопов’язаних форм як міфологія, релігія і філософія.Міфологія.

 • Предметом міфологічної свідомості є осмислення відношень “людина-світ”. Поняття “світ” розумілось як світ порядку, що протиставлявся хаосу, безпорядку.Релігія.

 • тип світогляду, для якого характерно відокремлення образу і реальності – внаслідок чого пізнається два різних світи: природний і надприродний, фізичний і духовний. Найважливішою ознакою релігії є визнання існування найвищої істоти – Бога. Тому суттю релігійного світогляду є віра у Бога.Філософія

 • – тип світогляду для якого характерний розгляд людини і світу в їх єдності, коли здійснюється усвідомлення світу, визначення свого місця у світі, і вироблення програми життєдіяльності.Предметом філософії

 • є відношення людини до світу: в системі “людина – світ” предметом філософії є не сама система, не її складові елементи, а відношення між цими елементами.Філософія знає два методи дослідження:

 • - діалектичний– як вияв людського знання на осягнення світу у його постійному русі і перетвореннях; такий метод наділяє людину свободою;

 • - метафізичний – як вияв людського знання на осягнення світу у його нерухомості і завершеності; такий метод підпорядковує людину необхідності.Головною проблемою філософських уявлень народів Стародавнього Сходу –

 • є морально-релігійне самовдосконалення людини.Стрибок у розвитку виробничих відносин внаслідок переходу від епохи бронзи до заліза

 • Стрибок у розвитку виробничих відносин внаслідок переходу від епохи бронзи до заліза

 • Поява товарно-грошових відносин

 • Виникнення держави

 • Зростання опозиції традиційній релігії, критика нормативно-моральних установок і уявлень

 • Розвиток науки, нагромадження емпіричного матеріалу, необхідність його логічного і абстрактного осмислення

Індійська філософська школа Веданта

 • “Веди” (“знання”) – священні книги індусів, що були створені у II тисячолітті до н.е.ЧАСТИНИ ВЕД

 • РІГВЕДА (хвалебні гімни)

 • САМАВЕДА (пісні)

 • ЯДЖУРВЕДА ( заклинання для жертвоприношення)

 • АТХАРВЕДА ( магічні заклинання)УПАНІШАДИ – філософське вчення про єдність брахмана і атмана, про карму і перевтілення душі

 • УПАНІШАДИ – філософське вчення про єдність брахмана і атмана, про карму і перевтілення душі

 • БРАХМАН – першопричина всього існуючого, все проникаюча сутність світу, вища сила над світом

 • АТМАН – душа індивідуальної істоти, наділеної окремішньою сутністюВЧЕННЯ ПРО КАРМУ І ПЕРЕВТІЛЕННЯ

 • КАРМА - перевтілення людини у нову форму на підставі своїх вчинків

 • САНСАРА („біг, що повертається до свого початку”) – вічний ланцюг перевтілень, круговорот перетворення душі

 • ДХАРМА – вічний всесвітній закон, який є впорядковуючою основою всіх космічних подій

джайнізм

 • засновником якої вважається Махавіра Вардхамана, на прізвисько “Джіна” – переможець.Відмінні риси

 • припинення тривалого процесу відродження і звільнення душі шляхом індивідуального самовдосконалення;

 • заперечує святість Вед;

 • Жертвоприношення;

 • поділ суспільства на касти

 • вирішальний вплив богів на долю людини.Вчення джайнізму

 • Основним засобом досягнення морального самовдосконалення і звільнення від дії закону карми, джайнізм вважає аскетизм.Шлях до спасіння визначають три цінності –

 • досконала віра (віра в Джіну)

 • досконале знання (знання вчення Джіни)

 • досконалою поведінкою (дотримання встановлених Джіною правил).страждання зумовлені тілесними потребами та бажаннями. Тому потрібно відмовлятися від всякої особистої власності, у тому числі від житла та одежі. Однак аскетизм джайнів не заперечує їх участі в трудовій діяльності. Для них праця в певних сферах - обов’язкова вимога.

 • страждання зумовлені тілесними потребами та бажаннями. Тому потрібно відмовлятися від всякої особистої власності, у тому числі від житла та одежі. Однак аскетизм джайнів не заперечує їх участі в трудовій діяльності. Для них праця в певних сферах - обов’язкова вимога.Буддизм –

 • релігійно-філософське вчення, яке виникло в УІ-У ст. до н.е., яке з часом переросло у світову релігію.

 • Засновником буддизму був Сіддхартха Гаутама, прозваний Буддою – просвітленим.Основним положенням буддизму були положення проти кастової системи – теза про рівність всіх людей у плані однакових можливостей досягнення нірвани, спасіння.

 • Основним положенням буддизму були положення проти кастової системи – теза про рівність всіх людей у плані однакових можливостей досягнення нірвани, спасіння.БЛАГОРОДНІ ІСТИНИ БУДДИЗМУ

 • Усе буття сповнене страждання.

 • Причина страждання — жага до життя.

 • Звільнення від страждання полягає у вгамуванні жаги до життя.

 • До припинення жаги до життя веде "благородний восьмеричний шлях".

ВОСЬМЕРИЧНИЙ ШЛЯХ У БУДДИЗМІ

 • правильний погляд

 • правильний настрій

 • правильне мовлення

 • правильна пове­дінка

 • правильний спосіб життя

 • правильні прагнення

 • правильна спрямованість думки

 • правильна зосередженістьНАПРЯМКИ БУДДИЗМУ

 • Школа хінаяни ("мала колісниця") являє собою чернечий буддизм, який працює над пошуком шляху спасіння для невеликої кількості обраних.

 • Махаяна ("велика колісниця"), навпаки, звертається до широких верств. Вшану­вання Будди набуває теїстичних рис. Окрема людина на шляху до спасіння може заручитися допомогою бодхісатв — просвітлених, які з любові до людей відмовляються від того, щоб увійти в нірвану.Китайська філософія

 • Основні чесноти (за Конфуцієм) “жень”

 • гуманність

 • чесність

 • пристойність

 • мудрість

 • лояльність“жень”

 • відносини між людьми, які різні за станом, походженням, віком; в основі цих відносин – любов і повага.“лі”

 • ритуал, звичай, що вимагав суворого дотримання відносин між людьми, що був встановлений в далекі часи по “волі Неба”."Хто хоче керувати своєю країною, повинен перш за все підтримувати порядок у своїй сім'ї. Хто хоче підтримувати порядок у своїй сім'ї, повинен перш за все сформувати свій характер. Хто хоче сформувати свій характер, повинен перш за все мати справедливе серце. Хто хоче мати справедливе серце, повинен перш за все відверто мислити. Хто хоче відверто мислити, повинен перш за все досягти проникливості".

 • "Хто хоче керувати своєю країною, повинен перш за все підтримувати порядок у своїй сім'ї. Хто хоче підтримувати порядок у своїй сім'ї, повинен перш за все сформувати свій характер. Хто хоче сформувати свій характер, повинен перш за все мати справедливе серце. Хто хоче мати справедливе серце, повинен перш за все відверто мислити. Хто хоче відверто мислити, повинен перш за все досягти проникливості".“даосизм”.

 • Засновник Ян Чжу (395-335). Основний твір “Лао-цзи”, де викладені основні ідеї даосизму як філософської школи і релігії. На протилежність конфуціанству, даосизм стверджує, що все у світі підпорядковане не Небу, а визначальному закону “дао” (шлях, принцип, вимога), якому підлягає і Небо. Все знаходиться у процесі розвитку і змін, в якому все існуюче, підійшовши до певної межі, перетворюється в свою протилежність. Закону “дао” необхідно підпорядковуватися беззастережно – ні морально, ні фізично діяти всупереч йому неможливо. Всі дії, що суперечать Закону “дао” завершуються трагічно. Тому у всьому потрібно дотримуватися даного закону і не втручатися в природний хід явищ. Лише опанувавши законом “дао”, людина керує речами.Каталог: data -> kafedra -> theacher -> medkat -> jmudska -> %D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> %D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9 -> 2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
medkat -> Лекція 8-9 Актуальність теми
medkat -> Актуальність теми
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Філософія середніх віків І відродження основні ідеї християнського світогляду
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Філософська антропологія основні питання антропології
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Концепція творчості. Специфіка пізнавального ставлення до світу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка