Лекція 3 Тема лекції: "Методи педагогічної діагностики" ПланДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипЛекція


Теоретичний модуль I Основи педагогічної діагностики

 • Лекція 3

 • Тема лекції: “Методи педагогічної діагностики”


План

 • Визначення сутності та змісту поняття “метод”, “діагностичний метод”

 • Характеристика методів педагогічного (діагностичного) дослідження

 • Класифікація методів за А. І. Кочетовим

 • Основні ознаки педагогічного спостереження

 • Характеристика опитувальних методів (бесіда, анкетування, тестування, педагогічне інтерв’ю)Рекомендована література ОсновнаДодаткова

 • Бех І.Д. Виховання особистості: сходження до духовності / І.Д. Бех. – К.: Либідь, 2006.–272 с.

 • Битинас Б.П. Педагогическая диагностика: сущность, функции, перспективы / Б.П. Битинас, Л.И. Катаева // Педагогика. – 1993. – № 2. – С. 10-15.

 • Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно ориентированного образования / Е.В. Бондаревская. – Ростов н/Д, 2000. – 352 с.

 • Григор'єв А.Й., Завіна В.І. Психолого-педагогічна діагностика.–Київ: Преса України,2005.– 448 с.

 • Ингенкамп К. Педагогическая диагностика: Пер. с нем. – М.: Педагогика, 1991. – 240 с.

 • Кочетова А.И. Как заниматься воспитанием / А.И. Кочетов.–Минск: Нар. асвета, 1991.– 287 с.

 • Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – М.: Просвещение, 1996. – 308 с.

 • Підласий І.П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів: Навч.посібник. – К.: Україна, 1998. – С.38-68 с.

 • Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти. – К.: СПД "Цудзинович Т.І." – 2007. – С. 51-62.

 • Сериков В.В. Образование и личность: теория и практика проектирования педагогических систем / В.В. Сериков. – Волгоград: Перемена, – 1999. – 221 с.

 • Шевандрин Н.И. Основы психологической диагностики: Учебник для вузов в 3 частях. – М.: Владос, 2003. – 256 с.

 • Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированого образо-вания / И.С. Якиманская; отв. ред. М.А. Ушакова. – М.: Сентябрь, 2000. – 176 с. (Б-ка журн. "Директор школы"; Вып. №7, 2000 год)Метод – це інструмент дотику до особистості...

 • Метод – це інструмент дотику до особистості...

 • А.С. Макаренко

 • Навчання , впливаючи на розум, почуття і волю, гармонійно виховує цілісну людину...

 • А.ДістервергМетод (з гр., лат. мови – це спосіб, шлях дослідження чи пізнання, теорія, вчення) – шлях пізнання, спосіб побудови та обґрунтування наукового знання, пізнання предмету науки.

 • Метод (з гр., лат. мови – це спосіб, шлях дослідження чи пізнання, теорія, вчення) – шлях пізнання, спосіб побудови та обґрунтування наукового знання, пізнання предмету науки.

 • Методи дослідження – це засоби отримання достовірного знання, досягнення конкретних наукових результатів.

 • Методи дослідження – це способи, за допомогою яких вивчаються різноманітні аспекти виховання, навчання, освіти і розвитку особистостіМетоди педагогічної діагностики – це способи, за допомогою яких вивчаються, досліджуються індивідуальні особливості особистості у процесі навчально-пізнавальної та виховної діяльності

 • Методи педагогічної діагностики – це способи, за допомогою яких вивчаються, досліджуються індивідуальні особливості особистості у процесі навчально-пізнавальної та виховної діяльностіХарактеристика методів педагогічного (діагностичного) дослідження

 • Характеристика методів педагогічного (діагностичного) дослідження

 • Теоретичні – аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, класифікація, моделювання

 • Практичні – спостереження, опитувальні методи (анкети, бесіди, інтерв’ю), соціометрія, метод незалежних характеристик, вивчення продуктів діяльності, документів

 • Математичні – реєстрація, ранжування, побудова шкали1. Класифікація методів педагогічної діагностики за А. І. КочетовимI група – загальні методи вивчення особистості і колективу:

 • I група – загальні методи вивчення особистості і колективу:

 • інформаційно-констатувальні (бесіда, анкетування, тестування, інтерв’ю, анкета-коментар, ранжування)

 • оцінювальні (рейтинг): компетентні судді, експертна оцінка, незалежні характеристики, оцінка, самооцінкаII група – продуктивні методи:

 • II група – продуктивні методи:

 • вивчення творчості учнів

 • тести-особистісні, тести-ситуаціїIII група – дієво-поведінкові методи:

 • III група – дієво-поведінкові методи:

 • педагогічне спостереження (пряме, опосередковане, включене тощо),

 • дискусії (диспути),

 • аналіз у взаємодії,

 • ситуації (природні, штучні),

 • соціометричні методи,

 • встановлення референтності особистості і колективуТака класифікація методів педагогічної діагностики:

 • Така класифікація методів педагогічної діагностики:

 • дозволяє визначити зв’язок між методами діагностики, можливостями створюваних з їх допомогою моделей

 • описати і прогнозувати результат виховання і сам процес досягнення педагогічної метиВибір засобу аналізу педагогічного явища залежить від того, який результат хоче отримати вчитель-дослідник. В одних ситуаціях вихователю потрібна експрес- діагностика педагогічної ситуації, яка виникла у класі, в інших необхідно провести довготривале спостереження за змінами стосунків між учнями, в третіх – виникає необхідність, використовуючи методи прогнозування, представити можливу результативність всієї виховної роботи в класі.

 • Вибір засобу аналізу педагогічного явища залежить від того, який результат хоче отримати вчитель-дослідник. В одних ситуаціях вихователю потрібна експрес- діагностика педагогічної ситуації, яка виникла у класі, в інших необхідно провести довготривале спостереження за змінами стосунків між учнями, в третіх – виникає необхідність, використовуючи методи прогнозування, представити можливу результативність всієї виховної роботи в класі.Функції кожного окремого методу можуть змінюватись залежно від засобу його використання і від того, яку інформацію з допомогою конкретного методу ми хочемо отримати.

 • Функції кожного окремого методу можуть змінюватись залежно від засобу його використання і від того, яку інформацію з допомогою конкретного методу ми хочемо отримати.Важливою вимогою, на думку вчених, до застосування методик діагностування є доступність їх для дітей. Тому кожне питання анкети чи тексту, тема твору, будь-які прийоми дослідження повинні бути зважені, продумані з позицій дітей. Потрібно передбачати, яку користь принесуть отримані результати для покращення роботи учнівського колективу, активу, а, отже, в якій формі відбудеться знайомство самих вихованців із цими результатами тощо.

 • Важливою вимогою, на думку вчених, до застосування методик діагностування є доступність їх для дітей. Тому кожне питання анкети чи тексту, тема твору, будь-які прийоми дослідження повинні бути зважені, продумані з позицій дітей. Потрібно передбачати, яку користь принесуть отримані результати для покращення роботи учнівського колективу, активу, а, отже, в якій формі відбудеться знайомство самих вихованців із цими результатами тощо.Достовірність, об’єктивність отриманих даних залежить від відношення дітей, які піддаються вивченню, до самого педагога-дослідника: доброзичливість породжує об’єктивність, недоброзичливість – необ’єктивність отриманих даних.

 • Достовірність, об’єктивність отриманих даних залежить від відношення дітей, які піддаються вивченню, до самого педагога-дослідника: доброзичливість породжує об’єктивність, недоброзичливість – необ’єктивність отриманих даних.ВИСНОВОК

 • ВИСНОВОК

 • Педагогічна діагностика як один з найважливіших етапів впровадження навчально-виховних технологій дозволяє об’єктивно оцінити результати навчально-пізнавальної діяльності, побачити сильні та слабкі сторони впливу на дитину, учнівський колектив, сприяє переходу процесу діяння в саморозвиток.Контрольні завдання і навчальні ситуації6. Яким вимогам має відповідати науково обґрунтоване тестування?

 • 6. Яким вимогам має відповідати науково обґрунтоване тестування?

 • 7. Які основні етапи розроблення тесту з навчальної дисципліни?

 • 8. Які форми запитань застосовуються для складання педагогічних тестів?

 • 9. Яка існує методика оформлення діагностичної карти розвитку особистісних якостей учнів початкової школи?

 • 10. Які діагностичні методики доцільно використовувати для встановлення типу мислення учня початкової школи?Теми рефератів

 • Сутність діагностичної діяльності вчителя початкової школи

 • Специфіка (предмет, мета і результат) діагностичної діяльності вчителя початкової школи

 • Засоби педагогічної діагностики у процесі моніторингу навчальних досягнень учнів початкової школи

 • Основні вимоги до діагностичних опитувань учнів початкової школи

 • Діагностичні методики вивчення динаміки розвитку пізнавальних процесів у молодших школярів

Каталог: images -> stories -> Departaments -> idpmo -> DOCUMENTS -> pohatkove
pohatkove -> 1. Педагогічна діагностика як наука, її виникнення та становлення
pohatkove -> 1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи
pohatkove -> 1. Діагностика особистості учня початкової школи
DOCUMENTS -> Лекція розпорядчі документи, їх види та правила оформлення план
DOCUMENTS -> Основи діловодства в дошкільному навчальному закладі Лекції – 16 год
DOCUMENTS -> Змістовий модуль І
DOCUMENTS -> Тема поняття дошкільної освіти, завдання, принципи її організації в україні
DOCUMENTS -> План. Поняття про сім’ю. Структура та функції сім’ї
DOCUMENTS -> Організація контролю в дошкільному навчальному закладі Коваленко Олена Володимирівна
DOCUMENTS -> Організація методичної роботи в дошкільному навчальному закладі коваленко Олена Володимирівна


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка