Лекція на тему загальна характеристика функцій менеджменту під функціями менеджменту розуміютьДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипЛекція


Лекція на тему


1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Під функціями менеджменту розуміють відокремлені види управлінської діяльності, які забезпечують формування способів управлінського впливу.

 • Загальні функції:

 • планування

 • організовування

 • мотивування

 • контролювання

 • регулюванняРеалізація будь-яких конкретних функцій здійснюється шляхом застосування загальних функцій, а саме:

 • планування процесу, діяльності об'єкта, виробничо-господарської діяльності;

 • організування процесу, діяльності об'єкта; мотивування працівників, які здійснюють певні процеси, забезпечують діяльність об'єкта;

 • контролювання процесу, діяльності об'єкта;

 • регулювання процесу, діяльності об'єктаТехнологія менеджменту характеризується

 • безперервністю,

 • циклічністю,

 • послідовністю,

 • стійкістю,

 • мінливістю,

 • цілевизначеністю,

 • зворотним зв'язком тощо.2. ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Під плануванням слід розуміти вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан організації.

 • Стратегічне планування - це різновид планування, який полягає у розробці стратегії діяльності організації, тобто курсу її розвитку.

 • Тактичне планування полягає у розробці механізмів реалізації обраної стратегії, тобто воно є одночасно логічним продовженням стратегічного планування і способом реалізації стратегії з метою досягнення виконання місії організації.

 • Тактичне планування має два різновиди: поточне та оперативне.Етапи стратегічного планування

 • Етап 1. Інформаційне забезпечення стратегічного планування полягає в підборі, класифікації та підготовці до використання інформації щодо розроблення стратегії, яка надасть достатньо повну і об'єктивну характеристику факторів.

 • Етап 2. Установлення місії та візії фармацевтичної організації.

 • Місія - це основна ціль, чітко виражена причина існування організації (основний вид діяльності, якою буде займатись організація).

 • Візія — це ідея щодо бачення майбутнього організації.Етап 3. Визначення цілей та завдань фармацевтичної організації.

 • Розрізняють три основні групи цілей:

 • розвиток - наміри організації щодо збільшення обсягів продажу, прибутку, інвестицій на фоні можливої співпраці з іншими фірмами, проникнення на нові сегменти ринку;

 • стабільність - наміри організації зберегти досягнутий рівень продажу ліків, приділяючи увагу зниженню витрат, фінансовій економії, забезпеченню незмінних показників діяльності підприємства.

 • виживання - наміри організації зберегти життєво важливі для неї сегменти фармацевтичного ринку в умовах глибокої кризи. При цьому основна увага акцентується на оптимізації системи управління, суворому бюджетуванні, раціональному використанні трудових ресурсів.Етап 4. Вибір методів аналізу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.

 • Етап 5. Оцінка та аналіз факторів зовнішнього середовища.

 • Етап 6. Оцінка і аналіз факторів внутрішнього середовища.

 • Етап 7. Прогнозування умов функціонування та результатів діяльності фармацевтичної організації полягає у передбаченні імовірних змін у внутрішньому та зовнішньому середовищах функціонування організації та їх можливого впливу на результати діяльності.Етап 8. Виконання розрахунків, обґрунтувань, проектних розробок полягає в установленні найважливіших показників (економічних, соціальних, технологічних ), які найбільше характеризують очікувані стратегії та виявленні тенденцій їх зміни

 • Етап 9. Формування варіантів стратегій ґрунтується на розробленні можливих для організації варіантів стратегічних планів.

 • Етап 10. Вибір оптимальної стратегії. Найважливіший етап стратегічного планування полягає у виборі оптимальної стратегії середовища.

 • Етап 11. Оцінка стратегії. Полягає у встановленні її відповідності місії, візії та цілям організації, а також у оцінюванні правильності підбору методів аналізу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища.Поточне планування як різновид тактичного планування

 • Поточне планування - це різновид управлінської діяльності, спрямований на розроблення параметрів, заходів, бюджетів та адміністративних важелів з метою формування поточних планів щодо функціонування конкретних сфер діяльності організації чи її діяльності загалом на річний період • 1етап. Інформаційне забезпечення поточного планування.

 • 2 етап. Оцінка та аналіз сильних і слабких позицій організації.

 • 3 етап. Вибір та формування планових параметрів на засадах стратегії. Основне завдання є розробка системи економічних, технологічних і соціальних показників.

 • 4 етап. Підбір на альтернативних засадах заходів щодо досягнення планових параметрів.5 етап. Бюджетне планування, тобто процес формування бюджетів для конкретних об'єктів на рік.

 • 6 етап. Вибір адміністративних важелів досягнення планових параметрів. Адміністративні важелі формуються на засадах розроблення політики, процедури, правил .

 • Політика - це загальне керівництво для дій і прийняття рішень, які полегшують досягнення цілей.

 • Процедурами є дії, які слід здійснювати в конкретній ситуації.

 • Правило вказує на те, що повинно бути зроблено в специфічній одноразовій ситуації. • 7 етап. Формування поточного плану.

 • Зведений поточний план формується на поточний календарний чи фінансовий рік і повинен містити такі розділи:

 • перелік планових ключових показників, яких прагне досягнути організація

 • перелік заходів, реалізація яких сприятиме досягненню визначених по казників, економічний ефект • 8етап. Деталізація поточного плану за центрами виконання (відповідальності). Полягає у формуванні поточних планів для центрів виконання. Центри виконання (відповідальності) - це підрозділи, служби, групи організації, які є відповідальними за виконання певних робіт3. ОРГАНІЗУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Під організуванням розуміють вид управлінської діяльності, який відображає процес створення структури управління організацією.

 • Воно має два аспекти:

 • поділ організації на підрозділи відповідно до цілей і стратегії;

 • установлення взаємовідносин повноважень вищих та нижчих рівнів управління і забезпечення можливості розподілу і координації завдань.Організування базується на трьох категоріях:

 • Повноваження - це обмежене право використовувати ресурси підприємства і направляти зусилля підлеглих працівників на виконання встановлених завдань. Повноваження делегують посаді, а не особі.

 • Відповідальність - це покладений на посадову особу обов'язок виконувати поставлені завдання і забезпечувати їх позитивне розв'язання. Відповідальність має подвійну властивість.

 • Делегування – передача завдань та повноважень особі, яка приймає на себе відповідальність за їх виконання.Класифікація організаційних структур управління

 • Організаційне проектування здійснюється зверху донизу і включає такі етапи:

 • Установлення вертикальних рівнів управління. Горизонтальний поділ організації, тобто закріплення видів діяльності за лінійними та штабними (функціональними) підрозділами.

 • Установлення зв'язків між різними підрозділами.

 • Установлення повноважень і відповідальності різних посад. • Під організаційною структурою управління (іншими словами- структура управління організацією слід розуміти впорядковану сукупність підрозділів, які формують рівні управління, їх взаємозв'язки та дозволяють управляти організацією.Лінійна організаційна структура управління складається із взаємопідпорядкованих органів у вигляді ієрархічної драбинки.

 • Кожен управлінець підпорядковується тільки одному менеджеру і всі зв'язки з вищими рівнями управління йдуть через нього.

 • Ця структура характеризується простотою, чіткістю і зрозумілістю взаємовідносин ланок і працівників управління.Функціональна організаційна структура управління будується на ієрархії органів, які забезпечують виконання кожної функції управління на всіх рівнях.

 • Недоліком функціональної структури є те, що управлінський процес розривається на окремі погано пов'язані між собою функції.Комбіновані структури управління можна класифікувати на п'ять видів

 • лінійно-штабні,

 • лінійно-функціональні,

 • бюрократичні,

 • адаптивні

 • конгломератні.Для міжнародних організацій слід використовувати дивізійні організаційні структури управління, серед яких можна виділити

 • продуктові,

 • споживчі

 • територіальні.4. МОТИВУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Мотивування - це вид управлінської діяльності, який забезпечує процес спонукання себе та інших працівників на діяльність, що спрямована на досягнення особистих цілей та цілей організації.

 • В процесі історичного розвитку мотивація пройшла два етапи:

 • застосування політики "батога і пряника";

 • використання методів психології та фізіологіїСтимули (лат. stimulus - батіг, стрекало) є потенційною винагородою за виконання конкретних робіт, завдань, досягнення певних результатів.

 • Стимули можуть бути матеріальними (заробітна плата, надбавки, доплати, цінні подарунки, участь у прибутках тощо) та моральними (грамоти, медалі, похвала, підвищення за посадою та ін.).

 • Залежно від того, наскільки вдало підібрані стимули і наскільки точно вони відповідають інтересам працівників, у свідомості людей вони формують мотиви (лат. movere - приводити в рух, штовхати). • Винагорода - усе те, що людина вважає цінним для себе та отримує за затрачені зусилля, певну поведінку, виконану роботу та інше.

 • Винагороди можуть бути внутрішніми (дає сама робота, зміст трудового процесу, самоповага тощо) і зовнішніми (заробітна плата, премії, кабінет, додаткова відпустка тощо).принципи матеріального стимулювання праці:

 • забезпечення зростання заробітної плати в міру підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності;

 • диференціація заробітної плати за групами працівників, умовами праці, трудо­вими досягненнями, регіонами країн тощо;

 • забезпечення перспективи росту заробітної плати протягом всієї трудової діяльності на кожному робочому місці; • Теорія морального стимулювання звертається до потреб вищого порядку (визнання, причетності, поваги тощо) і базується на використанні системи нематеріальних стимулів, тобто моральних спонукань до діяльності, які ґрунтуються на різноманітних формах суспільного визнання і оцінки трудової активності працівників.КОНТРОЛЬ І РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

 • Контролювання - це вид управлінської діяльності щодо забезпечення процесу, з допомогою якого керівництво організації визначає, наскільки правильні його управлінські рішення, а також потребу у здійсненні певних коректив.завданнями контролю є забезпечення досягнення цілей і місії організації, виявлення відхилень та недоліків.Об'єктивність і необхідність контролю визначаються дією таких факторів:

 • складність технологічних процесів в організації;

 • невизначеність середовища (зміна законів, політики, тощо);

 • небезпека виникнення кризових ситуацій;

 • доцільність підтримки успіху організації;

 • тиск з боку конкурентів;

 • боротьба за ринки збуту товарів тощо.класифікувати контроль можна за різними ознаками:

 • За змістом виділяють:

 • фінансовий,

 • виробничий,

 • операційний,

 • маркетинговий,

 • логістичний та інший контроль.За етапами здійснення господарської діяльності:

 • попередній,

 • поточний

 • завершальний види контролю.

 • За рівнем централізації управління контролем виділяють

 • централізований

 • децентралізований контроль.Централізований контроль має такі характеристики:

 • наявність спеціалізованих контрольних служб;

 • використання суворих правил, інструкцій, жорстких нормативів; вплив "зверху донизу";

 • закритість інформації про контроль.Децентралізований контроль характеризується:

 • акцентування уваги на самоконтролі та внутрішньогруповому контролі, що здійснюється на засадах соціальної взаємодії;

 • прозорість інформації про цілі, засоби, терміни проведення контролю; забезпечення двостороннього впливу.За рівнем охоплення контролем об'єктів виділяють

 • Суцільний контроль передбачає послідовну перевірку усієї сукупності підконтрольних об'єктів

 • Вибірковий контроль здійснюється лише відносно окремих об'єктів

 • Разовий контроль проводиться під впливом чинників, що випадково або несподівано виникаютьПослідовність реалізації процесу контролю

 • Визначення завдань контролю

 • виявлення дотримання трудової дисципліни на робочих місцях;

 • виявлення можливих зловживань та крадіжок в організації;

 • визначення відповідності оформлення документації вимогам нормативно-правових актів;

 • 2. Підбір критеріїв та стандартів. Необхідно зазначити, що стандарти та критерії визначаються та розробляються на попередніх етапах технології менеджменту • Оцінка виконання. Полягає у виявленні фактичних, реальних даних щодо стану, властивостей та характеристик підконтрольних об'єктів.

 • Зіставлення реальних результатів з прийнятими критеріями та стандартами.Регулювання як загальна функція менеджменту

 • Регулювання - це вид управлінської діяльності, спрямований на усунення відхи­лень, збоїв, недоліків тощо в керованій системі шляхом розробки і впровадження керу­ючою системою відповідних заходів.

 • Для цього застосовуються коректуючі дії, які базуються на виборі таких рішень:

 • усувати відхилення;

 • переглянути стандарти та критерії;5.Прийняття управлiнських рiшень.

 • Організаційне (управлінське) рішення - це вибір, який повинен зробити керівник, щоб виконати обов'язки, обумовлені займаною посадою. • За рівнем системи, якою управляють, рішення можуть бути однорівневими і багаторівневими.

 • За сферою дiї виділяють економічні, соціальні, організаційні і технологічні рішення.

 • Згідно з організацією розробки прийняття рішення може бути одноособовим, колегіальним i колективним.

 • З огляду на причини виникнення рішення бувають ситуаційними, ініціативними, прийнятими за розпорядженням органів.Моделі і методи прийняття рішень

 • Модель - це уявлення об'єкта, в певній формі, відмінній від самої цілісності. Найбільш поширені в практиці прийняття рішень такі моделі, як теорія ігор, імітаційне моделювання, економічний аналіз. • Імітаційне моделювання означає процес створення моделі та її експериментальне застосування для визначення змін реальної ситуації.

 • Економічний аналіз - одна із форм моделювання, що використовується для визначення економічного стану організації або здійсненості її дій під економічним кутом зору.

 • Метод експертних оцінок широко використовується з метою підвищення надійності та достовірності кількісних методів прогнозування потреби в лікарських препаратах.підходи до процесу прийняття рішення

 • Інтуітивне рішення - це вибір, продиктований відчуттям того, шо він правильний.

 • Раціональне рішення обумовлюється за допомогою об'єктивного аналітичного процесу.6. Делегування повноважень та відповідальність

 • Сукупність методів, що дозволяють керівнику покласти виконання частини своїх функцій на інших працівників, називається делегуванням повноважень.

 • Суть делегування полягає в розподілі завдань і прийнятті рішення на тих рівнях управління, де концентрується значна частина необхідної для цього інформації, зосереджені досвід і вміння вузьких спеціалістів.основні принципи делегування повноважень:

 • передавання повноважень повинно здійснюватись відповідно до очікуваних результатів. Підлеглий повинен володіти достатніми правами для досягнення результату який вимагається;

 • передавання повноважень повинна здійснюватися відповідно до ліній управління для того, щоб кожний підлеглий знав, хто конкретно його уповноважив і кому він підзвітний;

 • делегуються лише повноваження.

 • Блокування делегування підлеглими може бути пов'язано з невпевненістю виконавця в собі та побоювання критики за скоєні помилки, вже достатнім завантаженням роботою.

Каталог: data -> kafedra -> theacher -> farmdysc -> fd hroshovyy -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> %D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%95%D0%A2 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Облiк основних засобiв i нематерiальних активiв. Амортизація. Основнi засоби пiдприємства, їх класифiкацiя, оцiнка i завдання облiку
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> 3. Горизонтальний i вертикальний аналiз балансу
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Інформації про фінансовий стан, результат діяльності та рух коштів підприємства. Відповідальність за своєчасність і якість складання звіту несуть зав аптекою і бухгалтер. Метою
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Основнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Основнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей
%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 -> Формальні i неформальні групи. Причини їх утворення i принципи управління
%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 -> Тема лекції: Основи фармацевтичного маркетингу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка