Лекція "Соціальна структура та стратифікація суспільства"Дата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.
ТипЛекція


Курс “СОЦІОЛОГІЯ” для фізичного факультету Лекція 5. “Соціальна структура та стратифікація суспільства”

 • проф. Ольга Дмитрівна Куценко

 • Київський національний університет

 • імені Тараса Шевченка, факультет соціології

 • f_ok@iatp.org.ua


Зміст:

 • 1. Поняття соціальної структури та її компоненти

 • 2. Поняття соціальної групи, її функції та різновиди

 • 3. Поняття соціального статусу та ролі. Явища рольового набору, статусної неконсистентності та міжрольових конфліктів.

 • 4. Поняття та фактори соціальної стратифікації. Системи соціальної стратифікації. Особливості соціально-економічної стратифікації українського суспільства.

 • 5. Класова структура суспільства. Поняття соціального класу. Функціональні та конфліктні уявлення про класову структуру.

 • Структурування класової системи в сучасній Україні: загальне та специфічне у порівнянні з європейськими суспільствами.Література:

 • Смелзер Н. Социология. Учебное пособие \ Пер.с англ. М.: Феникс, 1994.

 • Гіденс Е. Соціологія. Навчальний посібник \ Пер.з англ. – Київ: Основи, 1999.

 • Соціологія: Навч. посібник / За ред. С. Макеєва. – Київ: Знання, 2005. Розділ 4.

 • Структурні виміри сучасного суспільства: Навч. посібник / За ред. С. Макеєва. – Київ: ІС НАНУ, 2006.

 • Куценко О.Д. Общество неравных. Классовый анализ неравенств в современном обществе: опыты западной социологии. – Харьков: ХНУ, 2000.

 • Украинское общество в европейской перспективе / Под ред. Е.И.Головахи. Киев: ИС НАНУ, 2007.

 • Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация: Учеб. пособие.- М.: Аспект Пресс, 1996.Поняття соціальної структури -

 • - стала сукупність об’єднань людей на основі взаємних потреб, інтересів, цінностей, діяльності, спільності долі та/або становища та зв’язків між ними.

 • Компоненти структур є взаємозалежними.

 • Структури забезпечують наступність в динаміці суспільства та його стійкість.РЕСУРСИ, в доступі до яких формуються компоненти соц. структур:Соціальна група (за Р. Мертоном)

 • сукупність індивідів, об’єднана певними інтересами, потребами, цінностями, представники якої:

 • взаємодіють між собою тим чи іншим способом у межах певних правил (безпосередньо / опосередковано, пасивно / активно, конфліктно / солідарною, емоційно / раціонально),

 • мають почуття приналежності (самоідентифікація) до даної групи,

 • сприймаються іншими як такі, що належать до даної групи (ідентифікація).

 • Будь-які соціальні групи мають внутрішню структуру та культуру, яка надає специфіку груповим взаємодіям.Функції соціальної групи (за Т.Парсонсом):1-2. Різновиди соціальних груп:

 • 1. (Ч.Кулі, 1909): Первинні - невеликі сукупності індивідів, які безпосередньо та регулярно взаємодіють один з одним, мають конкретний спільний інтерес та пов’язані емоційними стосунками.

 • * сім’я, групи колег, учнів, сусідства, членів клубу…

 • Вторинні - взаємодія між членами групи має частіше опосередкований та раціональний характер, підпорядкована досягненню спільних цілей. Виникнення, характер дії такої групи обумовлюється її функціональним призначенням.

 • * виробничі, громадські об’єднання …

 • 2. Е.Мейо (1920-і) :Формальні та неформальніостанні виникають стихійно, обов’язки їх членів не є заданими, суттєво залежать від реального внеску представників групи у вирішення спільних проблем. Значна роль моральних регуляторів поведінки та морального лідерство певних осіб.3-6. Різновиди соціальних груп:

 • 3. Малі (сім’я, первинний трудовий колектив тощо), середні та великі (класи, етноси, нації, покоління, вікові, територіальні спільноти, тощо).

 • 4. Групи членства та референтні групи (Г. Хаймен) – до яких людина не належить, але співвідносить себе з групою як зі зразком, орієнтується на її моделі поведінки.

 • 5. Номінальні (статистичні) – займають подібні позиції у просторі розподілу ресурсів та виділяються за відповідними об’єктивними ознаками.

 • та реальні – мають відповідну ідентифікацію та поділяють подібні практики та способи життя.

 • 6. Неорганізовані (маса, натовп, ситуативні групи), слабоорганізовані (аудиторія, групи інтересів тощо) та високоорганізовані (нація, політична, трудова організація, будь-які групи членства..).Поняття соціального статусу та ролі

 • М.Вебер, Р.Лінтон Соціальний статус – це позиція людини (групи) в системі розподілу праці та значущих ресурсів, яка пов’язана з певними правами та обов’язками, привілеями та престижем.

 • Приписані (аскриптивні) статуси – людина має від народження, за походженням.

 • Досягнуті статуси – є результатом індивідуальних намагань та соціальної оцінки діяльності людини.

 • Р.Тернер Соціальна рольце динамічний аспект статусу, сукупність соціально визначених правил та очікувань, усталених зразків поведінки, пов’язаних з конкретними соціальними позиціями і статусом індивіда (групи).Основні характеристики соціальної ролі (за Т. Парсонсом):Соціальні нерівності, класи та стратифікація

 • Структури соціальних позицій, статусів та ролей пов’язані з нерівним доступом до наявних в суспільстві ресурсів.

 • Соціальні нерівності, які є ієрархічними та підтримуються існуючими в суспільстві інститутами, утворюють систему соціальної стратифікації.

 • Соціальна стратифікація – це процес і результат розшарування суспільства за окремими показниками на верстви (страти), розташовані в ієрархічному порядку.

 • Соціальні нерівності, які підтримуються існуючими в суспільстві інститутами та обумовлюють суттєво різні життєві шанси великих соціальних груп, їх різні позиції та диспозиції в суспільстві, утворюють класову структуру суспільства.

 • Соціальний клас – це велика соціальна група, для якої характерна спільність життєвих шансів, повязаних з доступом до конкретної комбінації соціально значущих ресурсів, з місцем в суспільному розподілі праці та винагород, з певним баченням суспільства та своїх шансів в ньому.Елементарні показники та фактори соціальної стратифікації:

     • П. Сорокін (1920-і рр.)
     • власність
     • доход
     • влада, контроль
     • освіта, професійна зайнятість
     • соціальний престиж
     • Форми соціальної стратифікації:
     • 1. Економічна: основні показники – доход, власність.
     • 2. Політична: показники влади, контролю, приналежності до політичної організації.
     • 3. Професійно-статусна: показники освіти, кваліфікації та престижу професійної діяльності.


Провідні тенденції в динаміці соціальної структури сучасного українського суспільства:

 • Здійснюються глибинні структурні перетворення як процес самоорганізації суспільства, який не є вільним від суспільно-політичних рішень.

 • ринково-демократичні перетворення, які більшість західних країн пройшла в індустріальну епоху розвитку;

 • загальноцивілізаційний постіндустріальний зсув суспільства.

 • Утворення нових класових позицій, відповідних до структури капіталістичних відносин (власники, підприємці, посередники)

 • Зменшення соціального впливу робітників.

 • Підвищення (з початку 2000-х) соціального впливу професіоналів, експертів (“класу знання”)

 • Відтворення соціального розколу між елітами та поза-елітними групами (усіма соціальними класами)

 • Поглиблення поляризація населення за майновими признаками.

 • Суттєві зміни в структурі зайнятості, зростання чисельності нових професій та форм зайнятості.Рівень нерівностей в доходах, коеф. Джіні (World Bank, Transition. Vol.9, no 3 (June 1998), p.6.)

  • 1987 – 1988 1993-1995
 • Росія 24 48

 • Україна 23 47

 • Литва 23 37

 • Польща 26 28

 • Чехія 19 27Самооцінка матеріального стану української сім’ї за останні 2-3 місяці року “Українське суспільство: Соціологічний моніторинг”, ІС НАНУ“Як би Ви могли описати зараз стан Вашого сімейного доходу?” – ESS, 2004/05Модель формування соціально-економічного статусу в індустріальних суспільствах (за Д. Трейманом, Г. Гензбумом) :

 • Освіта, професія, статус батьків

 • Рівень урбанізації в період соціалізації

 • Освіта індивіда

 • Професія, її престиж

 • Сектор зайнятості (с/госп. або інші)

 • Доход

 • соціально-економічний статусФактори соціального статусу в сучасній Україні:

 • доход,

 • вік,

 • рівень освіти,

 • характер зайнятості,

 • рівень добробуту сім’ї (походження),

 • менше – фактори регіону та місця проживання (за урбанізацією населеного пункту),

 • збільшується значення фактору професії.НЕВІДОМЕ:

 • Подальший вплив капіталізації суспільних відносин на структуру соціальних нерівностей ?

 • Залежність соціально-економічної стратифікації від “культури бідності” радянського суспільства ?

 • Чим пояснюється розрив між суб’єктивною бідністю і зростанням об ’єктивних показників добробуту населення ?

 • Який зв’язок між соціальною стратифікацією та політичною участю ?Фактори класових позицій та основні класи за Е.О.Райтом (неомарксистський напрямок, 1980-1990-і рр.):

 • власність на засоби виробництва (ресурси). За цим критерієм утворюються класові позиції:

  • крупних капіталістів,
  • середніх та дрібних роботодавців,
  • дрібних буржуа (підприємців), які не мають найманих робітників;
 • вплив, контроль у виробничому процесі, що формує наступні класові позиції:

   • Крупних менеджерів, керівників, що приймають організаційні рішення,
   • Первинних керівників, майстрів та бригадирів, що мають владу над підлеглими, проте не включені у процес прийняття організаційних рішень,
   • Фахівців-технократів, що мають контроль над фізичним капіталом.
 • володіння особливими вміннями, кваліфікацією. Формуються позиції різних професійних груп, що потребують або не потребують високої академічної кваліфікації, для яких потрібна або не потрібна спеціальна підготовка.

 • (Wright E.О. Class Counts. Comparative Studies in Class Analysis.

 • – Cambridge: Cambridge University Press, 1997)

 • Райт Э., Костелло С., Хейчен Д., Спрэйг Дж. Классовая структура американского общества // Социологические исследования.

 • - 1984. - № 1. - С. 152-163.Е.О.Райт: Ієрерхія відносин між класовими позиціями

 • Капіталістичний спосіб Просте товарне

 • виробництва виробництво

 • 1. Капіталісти

 • 2. Вищій середній клас

 • (менеджери, спеціалісти) 3. Дрібна

 • __________________________

 • Поріг експлуатації буржуазія

 • 4. Нищій середній клас (супервайзори, кваліфіковані службовці)

 • 5. Робітничий клас

 • (некваліфіковані службовці, робітники)

 • --------------------------------------

 • Поріг абсолютного відчуження

 • 6. АндеркласТипи класових структур та їх риси:Динаміка основних класових груп в СРСР (у % до зайнятого населення): Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. М., 1987.С. 11-12.Класовий розподіл, Україна, ESS/2005, n=3453Класовий розподіл, Західна Європа, ESS/2005, n=19441Класова структура за схемою Еріксона-Голдторпа-Портокареро (EGP), ESS - 2004/2005; валідний % по странахТенденції змін в класових та стратифікаційних структурах сучасних суспільств:

 • Соціальні класи стають все більш дискретними, мають прозорі соціальні мережі;

 • Змінюються фактори утворення класів: посилюється роль факторів культури і професійної освіти;

 • Модель міжкласових відношень не може бути ієрархічною, бо соціальні класи утворюються на підставі доступу до різних комбінацій соціальних ресурсів. Тобто класи все менше розміщуються у вертикалі “вищих / нижчих”;

 • Поглиблюються соціальні розриви між правлячими елітами і класами, між класами і андеркласом (групою “соціально виключених”);

 • Постійною рисою сучасних стратифікаційних систем є висока соціальна мобільність між класами, яка проявляється як між поколіннями, так і у межах покоління на протязі життєвого шляху. Досягнутий статус відіграє основну роль у мобільності.Обов’язкове домашнє завдання: 1) Реферат / есе: Що таке “сучасне суспільство”? (6-10 стор.)

 • 2) Підготовка рецензій на 2 статті (кожна по 2-3 стор.):

 • Головаха Є., Паніна Н. Етапи і тенденції трансформації українського суспільства: від «перебудови» до «помаранчевої революції» // Соціологія: теорія, методи, маркетинг, № 3, 2006.

 • Городская революция: бурги без буржуа http://demoscope.ru/weekly/knigi/s&r/vishn4.pdf

 • Заборовски В. Эволюция социальной структуры: перспектива поколений // Социология: теория, методы, маркетинг. 2005, № 1. С.8-36.

 • Кларк Д. Потребление и город, современность и постсовременность. http://magazines.russ.ru/logos/2002/3/klark.html

 • Куценко О. О некоторых социоструктурных последствиях институциональных изменений в украинском обществе // Социология: теория, методы, маркетинг. 2000, № 2. С. 26-32.

 • Куценко О. Украина в трансформационных процессах: Quo vadis? // Социология: теория, методы, маркетинг. 2007, № 1. С.18-40.

 • Лейн Д. Элиты, классы и гражданское общество в период трансформации государственного социализма // Социология: теория, методы, маркетинг. 2006, № 3. С. 14-31.

 • Паніна Н. Фактори національної ідентичності, толерантності, ксенофобії і антисемітизму в сучасній Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. №4, 2005. С.26-45.

 • Погорелая Н., Деева Т. Объективные и субъективные факторы психологического благополучия (Польша, Венгрия, Грузия, Украина) // Социология: теория, методы, маркетинг. 2007, № 1. С.151-.

 • Симончук Е. Рабочий класс в Украине: хроника потерь // Социология: теория, методы, маркетинг. 2005, № 4. С.5-25.

 • Хмелько В. Лінгво-етнічна структура України: регіональні особливості та тенденції змін за роки незалежності - http://www.kiis.com.ua/txt/pdf/ing-ethn.pdf

 • Штомпка П. Культурная травма в посткоммунистическом обществе // Социс, №1, 2, 2001. • Дякую за увагу!Каталог: gos
gos -> Лекція "Основні етапи розвитку соціології та базові ідеї розуміння суспільства"
gos -> Загальна характеристика господарства України. Промисловість Перевірка домашнього завдання
gos -> Лекція "Соціальна стратифікація та трансформація українського суспільства"
gos -> Будь-яка хімічна речовина, внесена чи прикладена до тіла, здатна зашкодити здоров'ю чи позбавити життя. Печінка видаляє деякі отрути з крові
gos -> Головна мета реформи: Головна мета реформи
gos -> „ дистальни й коліт ” враження сигмоподібної та прямої кишки
gos -> Вентиляційна гіпоксія


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка