Лекція стилістика. Стиль. Функціональні стилі. ЛітератураДата конвертації29.05.2016
Розмір527 b.
ТипЛекція


Сучасна українська літературна мова. СТИЛІСТИКА


ЛЕКЦІЯ 1.

 • Стилістика. Стиль.

 • Функціональні

 • стилі.ЛІТЕРАТУРА

 • ОБОВ’ЯЗКОВА

 • 1. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000.

 • 2. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005.ЛІТЕРАТУРА

 • ДОДАТКОВА:

 • Brozović D. Standardni jezik. – Zagreb: Matica Hrvatska, 1970.

 • Filipović R. Teorija jezika u kontaktu. (JAZU) – Zagreb: Školska knjiga, 1986.

 • Filipović R., Menac A. Engleski element u hrvatskome i ruskom jeziku. – Zagreb: Školska knjiga, 2005.

 • Fink-Arsovski Ž. Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. - Zagreb: Knjigra, 2006.

 • Katnić-Bakaršić M. Lingvistička stilistika. – Research support scheme, 1999.

 • Menac, A. Hrvatska frazeologija. – Zagreb: Knjigra, 2007.

 • Menac A., Trostinska R. Hrvatsko-rusko-ukrajinski frazeološki rječnik. – Zagreb: Zavod za lingv. FF Sveuč. u Zagrebu, 1993.

 • Mihaljević, M. Frazemi kroz funkcionalne stilove. Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. - 53 (2006), 1 ; str. 1-15.

 • Muhvić-Dimanovski V. Neologizmi:Problemi teorije i primjene. – Zagreb: FF press, 2005.

 • Pranjković, I. Funkcionalni stilovi i sintaksa. Suvremena lingvistika . - 22 (1996), 1-2 ; str. 519-527.

 • Silić J. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. – Zagreb, 2006.ЛІТЕРАТУРА

 • Sočanac L., Žagar-Szentesi O., Dragičević D. i dr. Hrvatski jezik u dodiru s europskim jezicima. – Zagreb, 2005. Šarić L. Antonimija u hrvatskome jeziku: semantički, tvorbeni i sintaktički opis. – Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2007.

 • Tafra, B. Od riječi do rječnika. – Zagreb: Školska knjiga, 2005.

 • Tošović, B. Funkcionalni stilovi. – Sarajevo: Sjetlost , 1988.

 • Trostinska, R., Popović, M. O međujezičnoj homonimiji, hrvatskosrpsko-ruskoj i hrvatskosrpsko-ukrajinskoj. - Rječnik i društvo - Zagreb: HAZU. - Str. 299-305.

 • Ставицька Л. Арґо, жарґон,сленґ. – К.: Критика, 2005.

 • Ставицька Л. Український жарґон. Словник. – К.: Критика, 2005.

 • Ставицька Л. Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників. Обсценізми, евфемізми, сексуалізми. – Київ: Критика, 2008.

 • Ужченко, В.Д., Ужченко, Д.В. Фразеологія сучасної української мови. – Київ: «Знання», 2007.ЗАВДАННЯ СТИЛІСТИКИ

 • навчити студентів розрізняти особливості українського мовлення в різних сферах функціонування мови (у повсякденній, офіційній, науковій, публіцистичній сферах і в художній літературі) та різноманітних мовленнєвих ситуаціях;

 • навчити студентів свідомо відбирати українські мовностилістичні засоби для повноцінної й ефективної передачі відповідної інформації;

 • розвинути у студентів вміння й навички порівняльно-стилістичного аналізу;

 • підготувати студентів до перекладу різножанрових текстів.СТАНОВЛЕННЯ СТИЛІСТИКИ

 • ІМПРЕСІОНІСТИЧНА

 • СТРУКТУРАЛІСТСЬКА

 • ПОСТСТРУКТУРАЛІСТСЬКАІМПРЕСІОНІСТИЧНА

 • Відзначається тим, що предметом її вивчення є літературний твір, тобто його мова.

 • Аналіз твору здійснюється меншою мірою з об’єктивної лінгвістичної точки зору, а значною мірою застосо-вуються суб’єктивні критерії.

 • Для стилістів цієї школи форма і зміст є двома протилежними категоріями, а, аналізуючи форму певного твору, стилісти намагаються дати цьому творові оцінку щодо досягнутого серед читацької публіки успіху і т.п.

 • Багато в чому дискурс імпресіоністичної стилістики наближається до дискурсу есе чи критичних статей, і є віддаленим від наукового лінгвістичного підходу.СТРУКТУРАЛІСТСЬКА

 • Впродовж останніх десятиріч домінує саме ця стилістична школа. ЇЇ представники – це лінгвісти-структуралісти, які вважають, що з допомогою строгих лінгвістичних підходів можливо глибше і точніше проаналізувати літературні тексти, тобто визначити їх стиль, а з іншого боку можна аналізувати не тільки літературні тексти, а й усі інші види текстів.СТРУКТУРАЛІСТСЬКА

 • Лінгвостилістика цього типу вивчає мову літературних творів, мову певного автора/письменника чи групи письменників (звідси походять заголовки типу Мова сучасної прози/поезії/драми і под.).

 • Лінгвістів-структуралістів у художній літературі перш за все цікавить мова.ПОСТСТРУКТУРАЛІСТСЬКА

 • ПС витлумачується як критичний аналіз дискурсу як політичного процесу, в якому «інтерпретація є невіддільною від аналізу; тлумачення є невіддільним від дескрипції; критика є невіддільною від практики» (Birch, 1994).ІНШІ НАПРЯМКИ У СТИЛІСТИЦІ

 • Стилістика як наука про виражальні засоби

 • Стилістика певної особи

 • Контрастивна

 • (зіставно-протиставна) стилістика

 • Функціональна стилістикаСтилістика як наука про виражальні засоби

 • Її засновником є француз Шарль Баллі (Charles Bally). Предметом вивчення цієї галузі Ш. Баллі вважав “емоціональну експресію елементів мовної системи, а також взаємодію мовленнєвих фактів, які сприяють формуванню системи виражальних засобів тієї чи іншої мови”Стилістика певної особи

 • Вивчає перш за все мову окремої особи, тобто мову письменників і, крім цього, на думку Жана Жіроду (Guiraud) вивчає генетичні зв’язки між мовою і тим, хто нею користується.Контрастивна (зіставно-протиставна) стилістика

 • Вивчає стилістичні явища двох мов на основі зіставлення.

 • Цей різновид стилістики показує різницю між стилістемами в різних мовах, різницю у функціонально-стилістичній приналежності окремих мовних одиниць існування різних стилів і підстилів.

 • Практичне застосування даної стилістики можливе при перекладі з однієї мови на іншу, при складанні підручників, а також формуванні стилістичних знань, умінь і навичок у осіб, які вивчають іноземну мову.Функціональна стилістика

 • Є частиною структуралістської стилістики.

 • Її завдання – вивчення теорії, класифікація і опис функціональних стилів, підстилів і жанрів.

 • Зародилася ФС в Росії під впливом Празького лінгвістичного гуртка.

 • ФС і нині найактивніше розвивається у слов’янських країнах.ВАЗНАЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ

 • Світлана ЄРМОЛЕНКО. “Нариси з української словесності...” (1999 р.)ВАЗНАЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ

 • О.Пономарів “Стилістика сучасної української мови” (2000 р.) :

 • Стилістика вивчає стилістичну диференціацію мови, її функціональні стилі. Це наука про виразові засоби мови, тобто про ті елементи, що приєднуються до власне вираження думки, супроводжують семантичний зміст висловлюваного – емоційно-експресивні та оцінні моменти мовлення” (с. 5).ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СТИЛІСТИКИ

 • Перший етап – початковий (середина ХІХ ст. – поч. ХХ ст.)Перший етап – початковий (середина ХІХ ст. – поч. ХХ ст.)

 • ПЕРСОНАЛІЇ

 • В умовах переслідування царизмом української мови її

 • самобутність відстоювали в середині ХІХ ст.

 • М.Максимович, Л.Лавровський, І.Срезневський, пізніше –

 • О.Потебня, П.Житецький, у Галичині й Закарп. Україні

 • І.Вагилевич, О.Левицький, Я.Головацький, О.Огоновський

 • та ін.

 • ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ

 • Мова Т.Шевченка, І.Франка, М.Коцюбинського,

 • Л.Українки, П.Мирного та ін.Перший етап – початковий (середина ХІХ ст. – поч. ХХ ст.)

 • ПРАЦІ

 • О.Потебня:

 • “Из записок по теории словесности”

 • (Харків,1905р.),

 • “З лекцій теорії словесності”(1-ше вид. рос. мовою

 • – Харків, 1894, 1-ше вид. укр. мовою – Харків,

 • 1930р.),

 • розділи праці “Мысль и язык”(Харків, 1862р.).

 • І.Франко:

 • “Із секретів поетичної творчості” (Львів, 1898р.) -

 • сформульовано низку понять стилістики й

 • поетики на матеріалі творчості українських

 • письменників.Другий період – етап становлення (20–ті – 50-ті роки ХХ ст.)

 • ПЕРСОНАЛІЇ

 • Л.Щерба, В.Виноградов, Г.Винокур, Л.Булаховський, Борис Ткаченко, В.Ващенко, І.Білодід, Л. Паламарчук.

 • ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ

 • Мова художньої літератури (стиліст. засоби,

 • ритмомелодика) як сателіт у дослідженні історії укр.

 • літ. мови.Другий період – етап становлення (20–ті – 50-ті роки ХХ ст.)

 • ПРАЦІ

 • Л.А.Булаховський: “Лекції з основ мовознавства” (1931-1932 рр.) - ввів лекції про стилістичні засоби, про ритмомелодику.

 • “Нариси з загального мовознавства” (К., 1955)- мова творів Т.Шевченка, М.Рильського та ін.

 • Борис Ткаченко: “Нарис української стилістики” (5 лекцій) - у теоретичній частині цієї праці, виданої в 1929 році у Харкові, простежується використання положень “Французької стилістики” Ш.Баллі, проте цінність її полягала у висвітленні стилістичних явищ української мови, залученні широкого матеріалу з художньої літератури, фольклору, народно-розмовної мови.Другий період – етап становлення (20–ті – 50-ті роки ХХ ст.)

 • ПРАЦІ

 • В.Ващенко: “Мова творів Т.Г.Шевченка”

 • І.Білодід: “Т.Г.Шевченко в історії

 • української літературної мови”, а також

 • праці ученого про мову Ю.Яновського,

 • О.Довженка, М.Рильського та ін.

 • Л.Паламарчук: “Лексична

 • синоніміка художніх творів М.М.

 • Коцюбинського”.Третій етап – вищий період розвитку (60-ті – 80-ті рр.)

 • ПЕРСОНАЛІЇ

 • А.Коваль, М.Жовтобрюх, В.Ващенко, І.Чередниченко.

 • ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ

 • Основним напрямком стає лінгвостилістика.

 • ПРАЦІ

 • М.Жовтобрюх: “Мова української преси” (1963), “Мова української періодичної преси” (1970).

 • А.Коваль: “Науковий стиль сучасної української літературної мови” (1970), “Закономірності розвитку українського усного літературного мовлення” (1965).

 • В.Ващенко: “Стилістичні явища в українській мові”(Харків, 1958).

 • І.Чередниченко: “Нариси з загальної стилістики сучасної української мови”(1962).Четвертий, сучасний етап (початок 90-х років – до сьогодні)

 • ПЕРСОНАЛІЇ

 • О.Пономарів, С.Єрмоленко, Л.Мацько, О.Сербенська, М.Пентилюк, М.Пилинський, В.Радчук та ін.СТИЛЬ

 • Походить від латинського stilus

 • “загострена паличка для писання”.ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТИЛЬ

 • О.Пономарів:

 • Функціональний стиль − різновид

 • мовлення з властивими йому лексичними,

 • фразеологічними, морфолого-

 • синтаксичними, орфоепічно-

 • акцентуаційними засобами,

 • використовуваний для здійснення однієї з

 • функцій мови − спілкування, повідомлення

 • та впливу (ст. 6).НОРМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • Фонетичні/орфоепічні (вимова голосних і приголосних, наголошування).

 • Орфографічні (написання слів).

 • Лексико-фразеологічні (слововживання).

 • Граматичні (морфологічні (норми вживання слів у випадку їх видозмінювання) і синтаксичні (усталені зразки побудови речень)).

 • Стилістичні (відбір мовних елементів відповідно до умов/потреб спілкування).

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка