ЛіцензуванняДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.Ліцензування

 • це підтвердження права навчально-виховного закладу здійснювати діяльність по наданню послуг для отримання загальної середньої освіти на рівні державних стандартівМета ліцензування

 • встановлення відповідності програми діяльності навчально-виховного закладу заявленому статусу, створення рівних можливостей для суб'єктів підприємництва на ринку освітніх послуг, забезпечення захисту прав і законних інтересів держави та замовників цих послуг.На ліцензійну експертизу подаються такі матеріали

 • заява на ліцензування освітньої діяльності, в якій вказується тип навчально-виховного закладу, загальний напрям діяльності, обсяги прийому дітей.

 • До заяви додаються

 • дозвіл на заснування закладу,

 • свідоцтво про його державну реєстрацію,

 • статут навчально-виховного закладу,

 • навчально-виховні плани,

 • освітні вимоги до випускників,

 • ідомості про соціальну інфраструктуру закладу освіти,

 • матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення.Ліцензований заклад освіти зобов'язаний пройти атестацію

 • Ліцензований заклад освіти зобов'язаний пройти атестаціюосновна форма державного контролю, спрямована на визначення ефективності роботи загальноосвітнього навчального закладу відповідно до державних стандартів, результативності навчально-виховного процесу, аналізу потенційних можливостей навчального закладу та ступеня їх реалізації

 • основна форма державного контролю, спрямована на визначення ефективності роботи загальноосвітнього навчального закладу відповідно до державних стандартів, результативності навчально-виховного процесу, аналізу потенційних можливостей навчального закладу та ступеня їх реалізаціїВідповідно до ст. 40 Закону України «Про загальну середню освіту» Державний контроль за діяльністю ЗНЗ незалежно від підпорядкування, типів і форм власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти

 • Відповідно до ст. 40 Закону України «Про загальну середню освіту» Державний контроль за діяльністю ЗНЗ незалежно від підпорядкування, типів і форм власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти1. Закон України " Про освіту";

 • 1. Закон України " Про освіту";

 • 2. Закон України " Про загальну середню освіту" ;

 • 3. " Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів",

 • 4. Орієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом МОНУ від 17.06.2013р № 772 ;

 • 5. Положення про загальноосвітній навчальний заклад;

 • 6. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.- плановість

 • - плановість

 • - об'єктивність

 • - науковість

 • - компетентність

 • - гласність

 • - коректністьоцінка :

 • оцінка :

 • - реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу, позаурочної виховної, корекційно-виховної, реабілітаційної та лікувальної роботи з урахуванням заявленого статуту та специфіки навчального закладу;

 • - відповідності навчально-виховних досягнень учнів ( вихованців) вимогам навчальних програм, підготовки до продовження навчання або подальшої трудової діяльності ;

 • - умов роботи навчального закладу, матеріально-технічної, науково-методичної, навчально-виробничої, культурно-спортивної, корекційно-відновної, лікувально-оздоровчої бази, санітарно-гігієнічних норм ;

 • - можливостей здійснення загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти, реалізації навчально-виховних програм закладу і перспектив його розвитку ;

 • - забезпечення використання та навчання українською мовою, задоволення освітніх потреб у вивченні російської та інших мов національних меншин України ;

 • - якісного складу та професійної майстерності керівних і педагогічних працівників .Порядок державної атестації встановлює Міністерство освіти і науки України.

 • Порядок державної атестації встановлює Міністерство освіти і науки України.

 • Державній атестації підлягають усі загальноосвітні заклади незалежно від типу і форми власності.

 • Атестація проводиться шляхом здійснення атестаційної експертизи не рідше одного разу на 10 років.Організаційне забезпечення і контроль за проведенням атестаційної експертизи навчальних закладів комунальної і приватної форм власності здійснюють Регіональні експертні ради, що створюються при відповідних органах управління.

 • Організаційне забезпечення і контроль за проведенням атестаційної експертизи навчальних закладів комунальної і приватної форм власності здійснюють Регіональні експертні ради, що створюються при відповідних органах управління.

 • РЕР з урахуванням пропозицій органів управління районних держадміністрацій та міських рад, до сфери управління яких належать навчальні заклади, складають план проведення атестаційної експертизи, який затверджується відповідними органами управління та доводиться до відома керівника навчального закладу не пізніше ніж за рік до початку проведення атестації.Для проведення атестаційної експертизи відповідним органом управління створюється експертна комісія з числа провідних фахівців цього органу, навчальних закладів і установ освіти, підприємств, організацій, які мають відповідну спеціальну освіту , високу професійну кваліфікацію, практичний досвід роботи, володіють необхідними знаннями та навичками.

 • Для проведення атестаційної експертизи відповідним органом управління створюється експертна комісія з числа провідних фахівців цього органу, навчальних закладів і установ освіти, підприємств, організацій, які мають відповідну спеціальну освіту , високу професійну кваліфікацію, практичний досвід роботи, володіють необхідними знаннями та навичками.

 • Склад комісій не повинен перевищувати 15 осіб.

 • У складі експертної комісії не мають перебувати працівники навчального закладу, що атестується, або особи, які мають пряме відношення до діяльності цього навчального закладу.

 • Основою організації діяльності експертної комісії є робоча програма атестаційної експертизи, що складається для конкретного навчального закладу і затверджується керівником відповідного органу управління. Програма доводиться до відома керівника навчального закладу за місяць до початку проведення атестаційної експертизи.За два місяці до проведення атестації навчальний заклад подає до експертної комісії матеріали самоаналізу освітньої діяльності, а саме:

 • За два місяці до проведення атестації навчальний заклад подає до експертної комісії матеріали самоаналізу освітньої діяльності, а саме:

 • стан матеріально-технічного, кадрового і навчально-методичного забезпечення;

 • організація та здійснення навчально-виховного процесу;

 • копії навчальних планів і

 • програм тощо.Термін роботи експертної комісії у навчальному закладі не повинен бути більшим, ніж 15 календарних днів.

 • Термін роботи експертної комісії у навчальному закладі не повинен бути більшим, ніж 15 календарних днів.

 • Експертна комісія у термін до 20 днів після затвердження роботи складає акт атестаційної експертизи закладу, у якому мають бути висновки з основних напрямів його діяльності та пропозиції щодо визначення закладу освіти :

 • - атестованим з відзнакою ;

 • - атестованим ;

 • - атестованим умовно ;

 • - не атестованим.

 • Акт атестаційної експертизи подається РЕР і керівнику навчального закладу.РЕР у двомісячний термін розглядає матеріали атестаційної експертизи і готує вмотивований висновок щодо атестації навчального закладу. На основі цього висновку відповідний орган управління, на який покладено проведення атестації, приймає рішення про атестацію навчального закладу.

 • РЕР у двомісячний термін розглядає матеріали атестаційної експертизи і готує вмотивований висновок щодо атестації навчального закладу. На основі цього висновку відповідний орган управління, на який покладено проведення атестації, приймає рішення про атестацію навчального закладу.

 • Указане рішення доводиться до відома керівника навчального закладу та відповідного органу управління у місячний термін з дня надходження висновку від РЕР.

 • Атестованому закладу видається свідоцтво встановленого зразка.

 • Атестованому навчальному закладу, що здійснює підготовку за рівнем повної або базової загальної середньої освіти, підтверджується право видачі документа про освіту державного зразка.Штамп

 • Штамп

 • Зразок заяви

 • Начальнику управління (завідуючому відділом освіти)

 • Заява

 • на проведення атестаційної експертизи

 • Просимо провести державну атестаційну експертизу комунального закладу ________________ для отримання свідоцтва на впровадження освітньої діяльності за рівнем початкової, загальної базової, повної загальної середньої освіти з ________________________________________ профілями, з обсягом прийому ______ осіб.

 • Заявник: (повна назва комунального закладу)

 • Керівник: посада

 • Ідентифікаційний код заявника

 • Організаційно-правова форма: навчальний заклад

 • Свідоцтво про державну реєстрацію

 • Форма власності: комунальна

 • Повні юридичні та поштові реквізити

 • З порядком отримання свідоцтва, умовами і правилами впровадження освітньої діяльності ознайомлені і зобов'язуємось виконувати.

 • Керівник, посада___________ Підпис та прізвище

 • Дата і номер реєстрації заяви

 • № ______ від «______» ________________ 2014р.

 • (підпис, ініціали посадової особи, яка прийняла заяву)реальний стан навчально-виховного процесу, позаурочної виховної, корекційно-відновної, реабілітаційної та лікувальної роботи з урахуванням статусу та специфіки навчального закладу;

 • реальний стан навчально-виховного процесу, позаурочної виховної, корекційно-відновної, реабілітаційної та лікувальної роботи з урахуванням статусу та специфіки навчального закладу;

 • відповідність навчально-виховних досягнень учнів вимогам навчальних програм;

 • умови роботи навчального закладу (матеріально-технічна, науково-методична, навчально-виробнича, культурно-спортивна, лікувально-оздоровча база), дотримання санітарно-гігієнічних норм, реалізація навчально-

 • виховних програм та перспективи розвитку

 • навчального закладу;

 • навчання українською мовою, задоволення

 • освітніх потреб у вивченні російської та інших

 • мов національних меншин;

 • якісний склад та професійна майстерність

 • керівних і педагогічних працівників.Об’єктивність оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу забезпечується всебічним аналізом показників (якісних і кількісних) його роботи, оцінка й аналіз яких здійснюється протягом певного періоду

 • Об’єктивність оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу забезпечується всебічним аналізом показників (якісних і кількісних) його роботи, оцінка й аналіз яких здійснюється протягом певного періодуЕфективна цілеcпрямована підготовка навчального закладу до державної атестації - одна з пріоритетних умов об'єктивності атестаційної експертизи. Правомірно навчальний заклад повинен готуватись до атестації за рік до її початку

 • Ефективна цілеcпрямована підготовка навчального закладу до державної атестації - одна з пріоритетних умов об'єктивності атестаційної експертизи. Правомірно навчальний заклад повинен готуватись до атестації за рік до її початкуОзнайомити педагогічний колектив з термінами та порядком роботи експертної комісії в навчальному закладі.

 • Ознайомити педагогічний колектив з термінами та порядком роботи експертної комісії в навчальному закладі.

 • Скласти план підготовки закладу до державної атестації.

 • Підготувати пакет документів, необхідних для експертизи.

 • Підготувати умови для роботи експертної комісії (приміщення для засідань експертів, визначення відповідальних за координацію зв'язків між експертами та працівниками навчального закладу).

 • Ознайомити педагогічний колектив з методологією експертизи.

 • Визначити порядок подачі необхідної інформації членам експертної комісії.

 • Визначити порядок оскарження дій експертної комісії.1. Ознайомити:

 • 1. Ознайомити:

 • з наказом по відділу освіти про початок державної атестації загальноосвітнього навчального закладу;

 • з термінами проведення атестаційної експертизи;

 • зі складом експертної комісії;

 • із правами та обов'язками членів педагогічного колективу;

 • із правами та обов'язками експертів.

 • 2. Окреслити локальну мету атестаційної експертизи конкретного навчального закладу.

 • 3. Розподілити обов'язки між педагогами:

 • відповідальний за підготовку приміщень для експертів;

 • відповідальний за організацію роботи з документами;

 • відповідальний за збір інформації;

 • відповідальний за підготовку матеріалів самоаналізу;

 • відповідальний за координацію зв'язків між експертами та кур'єр.4. Виробити та затвердити план заходів з підготовки до атестації.

 • 4. Виробити та затвердити план заходів з підготовки до атестації.

 • 5. Підготувати належні умови для роботи експертів: виділити приміщення, оснастити його необхідною інформацією. Зокрема необхідно підготувати:

 • графік проведення атестаційної експертизи;

 • склад експертної групи;

 • графік чергування адміністрації по школі;

 • списки адміністрації школи та приміщення, де вони знаходяться;

 • списки педагогів школи;

 • списки класних керівників;

 • план-схему розташування приміщень, шкільних кабінетів.

 • 6. Визначити порядок оскарження дій експертної комісії.Налаштувати педагогічний колектив на злагоджену ефективну роботу з атестаційною експертною комісією.

 • Налаштувати педагогічний колектив на злагоджену ефективну роботу з атестаційною експертною комісією.

 • Провести педагого-психологічні консультації для молодих і новопризначених учителів.

 • Підготувати матеріали для класних керівників для бесіди з учнями «Як концентрувати увагу». Налаштувати їх на роботу з учнями.

 • Продумати засоби стимулювання педагогів та учнів після проведення атестаційної експертизи1. Ознайомити педагогічний колектив з документами Міністерства освіти і науки України із проведення державної атестації загальноосвітніх навчальних закладів.

 • 1. Ознайомити педагогічний колектив з документами Міністерства освіти і науки України із проведення державної атестації загальноосвітніх навчальних закладів.

 • 2. Опрацювати Інструкцію з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затверджену наказом Міністерства освіти і науки України від 28 липня 2013 року № 1239.

 • 3. Ознайомити працівників із теоретичними основами експертизи як технології оцінювання.

 • 4. Зібрати аналітичні матеріали та підготувати системний аналіз освітньої діяльності навчального закладу.

 • 5. Укласти програму розвитку закладу освіти.1. Провести пробні діагностичні роботи у випускних класах, зробити порівняльний аналіз, дати порівняльну оцінку відповідно до попередніх контрольних робіт.

 • 1. Провести пробні діагностичні роботи у випускних класах, зробити порівняльний аналіз, дати порівняльну оцінку відповідно до попередніх контрольних робіт.

 • 2. Проаналізувати успішність учнів за попередні роки.

 • 3. Підготувати діаграми рівнів навчальних досягнень учнів.

 • 4. Організувати індивідуальні консультації та пробні діагностичні роботи для учнів, які мали численні пропуски навчальних занять.

 • 5. Провести анкетування для вимірювання рівня вихованості, соціального авторитету закладу тощо.1. Орієнтовні критерії оцінки діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Наказом МОН України 17.06.2013 р. за № 772.

 • 1. Орієнтовні критерії оцінки діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Наказом МОН України 17.06.2013 р. за № 772.

 • 2. Робоча програма атестації.

 • 3. Список членів робочої групи.

 • 4. Список членів експертної комісії.

 • 5. Наказ по відділу освіти про початок атестації загальноосвітнього навчального закладу.

 • 6. Інструментарій для збору експертної інформації (контрольні роботи, тести, анкети, діагностичні листи, опитувальники для бесід та інтерв'ю, протоколи експертної оцінки, інструкції для вчителів, інструкції для учнів).

 • 7. Підсумкові узагальнюючі протоколи.

 • 8. Затверджені права й обов'язки експертів тощо.1. Адміністрація закладу і педагогічний колектив, аналізуючи діяльність, виявляють свої досягнення, проблеми і шляхи їх вирішення.

 • 1. Адміністрація закладу і педагогічний колектив, аналізуючи діяльність, виявляють свої досягнення, проблеми і шляхи їх вирішення.

 • 2. Матеріали самоаналізу є однією із підстав для складання робочої програми атестаційної експертизи.

 • 3. Експертна комісія, порівнюючи висновки самоаналізу закладу з власними висновками експертів, має можливість додатково підтвердити оцінку рівня компетентності та об’єктивності адміністрації даного навчального закладу.Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2001 року №533 «Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів», наказу (дата, реєстраційний номер, назва закладу, назва відповідного органу управління, що видав наказ про атестацію закладу, назва самого наказу)

 • Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2001 року №533 «Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів», наказу (дата, реєстраційний номер, назва закладу, назва відповідного органу управління, що видав наказ про атестацію закладу, назва самого наказу)

 • НАКАЗУЮ:

 • Провести самоаналіз організації функціонування навчального закладу у термін з _______ по_____________

 • Затвердити склад шкільної експертної комісії (додаток 1).

 • Затвердити робочу програму самоаналізу (додаток 2).

 • Узагальнити матеріали самоаналізу організації функціонування (назва навчального закладу)до (термін) (П.І.Б. відповідального)

 • Надати матеріали самоаналізу до районної експертної комісії з атестації навчальних закладів до (термін) (П.І.Б. відповідального)

 • Контроль за виконанням цього наказу залишити за собою

 • Директор

 • Повна назва навчального закладу) (Підпис) (П.І.Б.)

Який період відображено в самоаналізі?

  • Який період відображено в самоаналізі?
  • Які теоретичні матеріали, практичний досвід були використані під час підготовки матеріалів?
  • Які критерії, показники, параметри освітньої діяльності брались до уваги ?
  • Який був використаний інструментарій для збору, вимірювання та оцінювання інформації?
  • Як здійснювалась обробка інформації?
  • Які загальні тенденції в розвитку закладу були виявлені?
  • Які напрями освітньої діяльності розвиваються на низькому рівні?
  • Які перспективи розвитку навчального
  • закладу?


повна назва школи, засновник, власність, традиції, особливі досягнення;

 • повна назва школи, засновник, власність, традиції, особливі досягнення;

 • відомості про контингент учнів: загальна кількість, рух учнів; середня наповненість класів по паралелях, по школі; класи-комплекти;

 • відомості про педагогічні кадри, класифікація, вік, стаж;

 • вакансії;

 • сумісники;

 • групи продовженого дня, зміни;

 • підвіз дітей в школу;

 • характеристика мікрорайону, авторитет

 • школи в мікрорайоні;

 • проблеми, які потребують нагального

 • вирішення.Блок І. Організація навчально-виховного процесу

 • Блок І. Організація навчально-виховного процесу

 • Блок ІІ. Ефективність навчально-виховного процесу

 • Блок ІІІ. Управління навчальним закладом

 • Блок ІV. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу.Модуль 1. Рівень кадрового забезпечення

 • Модуль 1. Рівень кадрового забезпечення

 • Модуль 2. Стан організації навчально-виховного процесу.

 • Модуль 3. Матеріально-технічна та навчально-методична база.

 • Модуль 4. Фінансове забезпечення діяльності закладу1.Укомплектованість закладу педагогічними кадрами, умотивованість їх розстановки .

 • 1.Укомплектованість закладу педагогічними кадрами, умотивованість їх розстановки .

 • 2.Якісний склад педагогіч­них кадрів:

 • 2.1. Освітній рівень педагогічних працівників.

 • 2.2. Наявність педагогічних працівників з почесними педагогічними званнями та нагородами (за звітний період).

 • 3.Організація атестації педаго­гічних працівників.

 • 4.Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 • 5. Наукова, науково-методична, дослідницька робота педагогічних працівників.

 • 6. Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. Організація науково-дослідної та експериментальної роботи.

 • 7. Організація методичної роботи та її результативність.

 • 8. Профорієнтаційна робота, спрямована на вибір учнями педагогічної професії.1. Навчально-виховний режим.

 • 1. Навчально-виховний режим.

 • 2.Підготовка навчальної документації; відповідність навчального плану та програм меті й завданням діяльності закладу, фактичний стан їх виконання.

 • 3. Створення умов для варіативності навчання.

 • 4. Створення умов для використання учнями з навчальною метою бібліотечного фонду.

 • 5. Дотримання законодавства щодо вивчення і використання української мови як державної.

 • 6. Стан організації навчального процесу.

 • 7. Співпраця навчального закладу з батьками.1. Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу. Зовнішня естетична культура навчального закладу.

 • 1. Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу. Зовнішня естетична культура навчального закладу.

 • 2. Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів, лабораторій, бібліотеки, майстерень, спортзалів, спортмайданчика, навчально-дослідних ділянок та ін., передбачених для даного типу навчальних закладів, відповідність їх обладнання типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

 • 3. Стан комп'ютеризації навчальної діяльності закладу та ефективність використання комп’ютерної техніки.

 • 4. Забезпеченість підручниками, навчально-методичною літературою, художньою та довідковою літературою.

 • 5. Дотримання безпеки життєдіяльності та охорони праці, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм, температурного режиму, навчальної програми ОБЖ.1.Фінансове забезпечення діяльності закладу:

 • 1.Фінансове забезпечення діяльності закладу:

 • 1.1. Ефективність використання державних коштів, матеріально-технічних та фінансових ресурсів.

 • 1.2.Залучення додаткових джерел фінансуванняМодуль 1. Рівень навчальних досягнень учнів.

 • Модуль 1. Рівень навчальних досягнень учнів.

 • Модуль 2. Результати виховної роботи1. Рівень навчальних досягнень учнів за результатами річного (семестрового) оцінювання.

 • 1. Рівень навчальних досягнень учнів за результатами річного (семестрового) оцінювання.

 • 2. Рівень навчальних досягнень учнів за наслідками контрольних випробовувань з базових предметів інваріантної частини навчально­го плану, проведених незалеж­ною експертною комісією у випускних класах кожного ступеню (4-х, 9-х, 11–х), але не більше, ніж з двох предметів, та порівняльний аналіз з результатами оцінювання навчальних досягнень учнів учителями-предметниками.

 • 3. Розбіжність між рівнем навчальних досягнень за результатами контрольних випробувань, проведених експертною комісією та рівнем навчальних досягнень учнів, що визначений у навчальному закладі.

 • 4. Результативність участі учнів у міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних (міських) олімпіадах, турнірах, конкурсах МАН тощо.

 • 5. Участь учнів у районних (міських) олімпіадах, турнірах, конкурсах МАН.

 • 6. Стан продовження навчання випускників базової та старшої шкіл:

 • 6.1. Продовження навчання випускників 9-х класів для здо­буття загальної середньої освіти (за останні 3 роки).

 • 6.2. Вступ випускників 11-х класів до вищих навчальних закладів різного рівня акредитації (за останні 3 роки).1. Рівень особистісної зрілості учнів.

 • 1. Рівень особистісної зрілості учнів.

 • 2. Ступінь впливу навчального закладу на соціальну адаптацію учнів та підготовку їх до самостійного життя.

 • 3. Забезпечення можливостей для самореалізації учнів у різних видах діяльності. Участь учнів у виховних заходах.

 • 4. Розвиток учнівського самоврядування, забезпечення активної позиції учнів у вихованні.Модуль 1.Планування діяльності навчального закладу

 • Модуль 1.Планування діяльності навчального закладу

 • Модуль 2. Керівництво діяльністю навчального закладу.

 • Модуль 3.Внутрішньо шкільний контроль за діяльністю навчального закладу.1.Концепція розвитку навчального закладу.

 • 1.Концепція розвитку навчального закладу.

 • 2. Планування діяльності навчального закладу. Відповідність перспективного і поточного планування роботи навчального закладу концептуальним і проблемним завданням, над якими працює колектив.

 • 3. Планування роботи з науково-методичної проблеми ЗНЗ.

 • 4. Система планування виховної роботи. Основні напрями позакласної виховної роботи.1. Впровадження інноваційних технологій в управління закладом, інформаційне забезпечення діяльності закладу.

 • 1. Впровадження інноваційних технологій в управління закладом, інформаційне забезпечення діяльності закладу.

 • 2. Забезпечення цілеспрямованого науково-методичного навчання педпрацівників.

 • 3. Організація вивчення та впровадження в навчально-виховний процес досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду.

 • 4. Стиль керівництва. Забез­печення сприятливого соціаль­но-психологічного клімату в навчальному закладі.

 • 5. Взаємодія керівників закладу з органами громадського самовря­дування (радою закладу, учнів­ським комітетом, батьківським комітетом, піклувальною радою).

 • 6. Суспільний рейтинг навчального закладу, формування позитивної громадської думки про діяльність навчального закладу.1. Здійснення системного і комплексного підходу до управління навчальним закладом.

 • 1. Здійснення системного і комплексного підходу до управління навчальним закладом.

 • 2. Ефективність управлінських рішень та організація контролю за їх виконанням.

 • 3. Якість внутрішньошкільного контролю та педагогічного аналізу усіх основних напрямів роботи закладу:

 • 3.1. Організація внутрішньо шкільного контролю.

 • 3.2. Система контролю за рівнем навчальних досягнень учнів.

 • 3.3. Система контролю за станом викладання навчальних предметів.

 • 3.4. Система контролю та регулювання виховним процесом.

 • 3.5. Методична робота

 • 3.6.Наукова і експериментальна діяльність

 • 3.7. Психологічний стан колективу

 • 3.8. Умови навчально-виховного процесу

 • 4. Ведення ділової шкільної документації.1. Створення умов для забезпечення прав і свобод учасників навчально-виховного процесу (учнів).

 • 1. Створення умов для забезпечення прав і свобод учасників навчально-виховного процесу (учнів).

 • 2.Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та інших учнів із соціально вразливих категорій. Здійснення контролю за цим.

 • 3. Організація медичного обслуговування учнів.

 • 4. Організація харчування учнів.

 • 5. Забезпечення умов для збереження здоров’я учнів.

 • 6. Стан дитячого травматизму. Робота педагогічного колективу з профілактики дитячого травматизму .

 • 7. Стан фізичного виховання (фізично-оздоровчі заходи, спортивно-масова робота тощо).

 • 8. Організація відпочинку та оздоровлення учнів.1. Створення умов для забезпечення прав і свобод учасників навчально-виховного процесу (педагогічних працівників).

 • 1. Створення умов для забезпечення прав і свобод учасників навчально-виховного процесу (педагогічних працівників).

 • 2. Організація медичного обслуговування педагогічних працівників.

 • 3. Забезпечення умов для збереження здоров’я працівників закладу. Створення умов для психологічного розвантаження вчителів.

 • 4. Система роботи закладу з питання забезпечення соціального захисту вчителів.

 • 5. Організація відпочинку та оздоровлення працівників.Самооцінка.

 • Самооцінка.

 • Основні напрямки розвитку навчального закладу.І рівень – низький (не забезпечує, з точки зору адміністрації даного закладу та його колективу, умови для функціонування навчального закладу).

 • І рівень – низький (не забезпечує, з точки зору адміністрації даного закладу та його колективу, умови для функціонування навчального закладу).

 • П рівень – середній (забезпечує, з точки зору адміністрації даного закладу та його колективу, недостатні умови для функціонування навчального закладу).

 • Ш рівень – достатній (забезпечує, з точки зору адміністрації даного закладу та його колективу, достатні умови для функціонування навчального закладу).

 • IV рівень – високий (забезпечує, з точки зору адміністрації даного закладу та його колективу, оптимальні умови для функціонування навчального закладу).

Повна назва школи,

 • Повна назва школи,

 • адреса,

 • організаційно-правова форма,

 • засновник,

 • за який період проведено самоаналіз і самооцінку освітньої діяльності,

 • прізвище керівника школи. • Міністерство освіти і науки України

 • Відділ освіти, молоді та спорту

 • Чаплинської районної державної адміністрації

 • МАТЕРІАЛИ

 • ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 • Хрестівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 • с. Хрестівка

 • 2011Указується інструментарій, який був використаний при оцінюванні освітньої діяльності. Самоаналіз може закінчуватися словами:

 • Указується інструментарій, який був використаний при оцінюванні освітньої діяльності. Самоаналіз може закінчуватися словами:

 • «На основі поданих даних педагогічний колектив вважає, що рівень освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу високий (достатній, середній, низький).»

 • Остання сторінка повинна бути датована, підписана керівництвом школи, підписи повинні бути скріплені печаткою школи.Зміст самоаналізу обговорюється і затверджується на раді навчального закладу. Самоаналіз підписується всіма членами робочої групи, підписи затверджуються печаткою навчального закладу і подається до експертної комісії разом з додатками не пізніше, ніж за 2 місяці до проведення атестаційної експертизи

 • Зміст самоаналізу обговорюється і затверджується на раді навчального закладу. Самоаналіз підписується всіма членами робочої групи, підписи затверджуються печаткою навчального закладу і подається до експертної комісії разом з додатками не пізніше, ніж за 2 місяці до проведення атестаційної експертизикопії плану роботи навчального закладу,

 • копії плану роботи навчального закладу,

 • робочого навчального плану,

 • авторських програм.Загальна характеристика закладу

 • Загальна характеристика закладу

 • ЗВЕДЕНИЙ АНАЛІЗ про наслідки проведення зрізів

 • Аналіз кадрового забезпечення

 • Зведений аналіз участі учнів у науково-навчальній та виховній роботі

 • Дані про злочини, правопорушення

 • ЗВЕДЕНИЙ АНАЛІЗ управлінських рішень

 • Результати атестації педагогічних працівників

 • Друковані уроки, роботи та розробки вчителів

 • Використання педагогами інноваційних педагогічних технологій

 • Загальна характеристика інформаційно-методичного забезпечення

 • Основні показники діяльності бібліотекиВсеукраїнські предметні олімпіади

 • Всеукраїнські предметні олімпіади

 • Участь у конкурсах

 • Соціальний паспорт школи

 • Орієнтовно-діагностичне відстеження інтересів випускників школи

 • Працевлаштування випускників

 • Організація екскурсій, походів

 • Організація проектної діяльності в школі

 • Зайнятість учнів у гуртках, спортивних секціях

 • Участь школи у позашкільних конкурсах, виставках, змаганнях

 • Організація роботи з батьківським загалом школи

 • Охоплення учнів школи гарячим харчуванням

 • Охоплення учнів школи оздоровленнямВідповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів робота експертної комісії безпосередньо в навчальному закладі триває до двох тижнів. Щоденно керівник експертної групи повідомляє директора школи про плани роботи експертної комісії. У разі необхідності за проханням адміністрації школи у плани можуть вноситись незначні корективи.

 • Відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів робота експертної комісії безпосередньо в навчальному закладі триває до двох тижнів. Щоденно керівник експертної групи повідомляє директора школи про плани роботи експертної комісії. У разі необхідності за проханням адміністрації школи у плани можуть вноситись незначні корективи.

 • Протоколи атестаційної експертизи заповнюються щоденно та здаються керівнику експертної групи. Директор навчального закладу обов'язково ознайомлюється з ними та підписує їх. У разі незгоди з результатами, що зафіксовані у протоколах, керівник групи може за наявності часу та можливостей призначити повторну експертизу (крім експертної контрольної роботи) або передати матеріали в апеляційну комісію.

 • В атестації беруть участь класи, які визначає експертна комісія. Отримані результати обробляє робоча група або самі ж експерти.Експертна комісія на підставі аналізу матеріалів самоаналізу навчального закладу та Орієнтовної програми атестаційної експертизи навчальних закладів розробляє робочу програму атестаційної експертизи для конкретного навчального закладу і не пізніше, ніж за 1 місяць до проведення експертизи, доводить її

 • Експертна комісія на підставі аналізу матеріалів самоаналізу навчального закладу та Орієнтовної програми атестаційної експертизи навчальних закладів розробляє робочу програму атестаційної експертизи для конкретного навчального закладу і не пізніше, ніж за 1 місяць до проведення експертизи, доводить її

 • зміст до відома керівника

 • закладу.Видання наказу по відділу освіти про проведення атестаційної експертизи.

 • Видання наказу по відділу освіти про проведення атестаційної експертизи.

 • Співбесіда з дирекцією ЗНЗ щодо програми проведення атестаційної експертизи.

 • Надання методичної допомоги дирекції школи з питання проектування самоаналізу.

 • Розгляд експертною комісією матеріалів самоаналізу школи.

 • Нарада членів експертної комісії щодо складання програми атестації навчального закладу.

 • Атестаційна експертиза навчального закладу, заповнення протоколів перевірки модулів робочої програми.1.Організація навчально-виховного процесу:

 • 1.Організація навчально-виховного процесу:

 • 1.1. Кадрова політика;

 • * укомплектованість педкадрами;

 • * освітній рівень педпрацівників;

 • * організація атестації педпрацівників;

 • * підвищення кваліфікації, перепідготовка;

 • * наявність педпрацівників з почесними педзваннями та нагородами;

 • * профорієнтаційна робота, спрямована на вибір учнями педагогічних професій.

 • 1.2. Організація методичної роботи та її результативність.1.3.Матеріально-технічна база:

 • 1.3.Матеріально-технічна база:

 • * загальний стан приміщень та будівель;

 • * зовнішня естетична культура;

 • * дотримання техніки безпеки, охорони праці;

 • * санітарно-гігієнічний стан;

 • * облік матеріальних цінностей.

 • 1.4.Стан матеріально-технічного забезпечення кабінетів, лабораторій, майстерень, спортзалів, спортмайданчиків.

 • 1.5.Забезпеченість сучасною комп’ютерною технікою.

 • 1.6.Забезпеченість навчально-методичною, довідковою літературою.

 • 1.7.Організація безкоштовного харчування.2.Ефективність навчально-виховного процесу.

 • 2.Ефективність навчально-виховного процесу.

 • 2.1.Результати виховної роботи:

 • * ступінь впливу на соціальну адаптацію учнів;

 • * розвиток учнівського самоврядування.

 • 2.2.Рівень навчальних досягнень учнів:

 • * результативність участі учнів у міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних олімпіадах, конкурсах, МАН.3.Управління навчальним закладом:

 • 3.Управління навчальним закладом:

 • * експертиза концепції розвитку;

 • * експертиза планування діяльності;

 • * експертиза ефективності управлінських рішень;

 • * експертиза впровадження інноваційних технологій в управління;

 • * експертиза якості внутрішнього контролю;

 • * експертиза ведення ділової документації;

 • * взаємодія з органами місцевого самоврядування, громадськістю;

 • * експертиза суспільного рейтингу.4.Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників:

 • 4.Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників:

 • * експертиза створення умов для забезпечення прав і свободи учасників НВП.

 • * експертиза забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей із соціально вразливих категорій;

 • * експертиза організації медичного обслуговування учнів та педпрацівників;

 • * експертиза організації харчування школярів;

 • * експертиза стану дитячого травматизму;

 • * експертиза забезпечення умов збереження здоров’я учнів;

 • * експертиза стану фізичного виховання;

 • * експертиза організації відпочинку та оздоровлення учнів, педпрацівників;

 • * експертиза дотримання законодавства щодо вивчення і використання української мови.1. Акт як діловий документ повинен мати такі реквізити:

 • 1. Акт як діловий документ повинен мати такі реквізити:

 • автор документа (назва відомства й організації);

 • дата, номер, місце складання;

 • гриф затвердження;

 • відомості про кількість примірників, їх місцезнаходження;

 • перелік додатків до акту;

 • підписи членів комісії;

 • печатка відділу (управління) освіти.2. Текст акта складається з двох частин. У першій зазначаються підстави для складання акта, перелічуються члени комісії. У другій (структурованій за розділами) описується сутність, характер проведеної роботи, установлені факти, а також даються пропозиції та робляться висновки.

 • 2. Текст акта складається з двох частин. У першій зазначаються підстави для складання акта, перелічуються члени комісії. У другій (структурованій за розділами) описується сутність, характер проведеної роботи, установлені факти, а також даються пропозиції та робляться висновки.

 • 3. Акт складається у двох (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

 • 4. Текст документа повинен бути структурованим відповідно до розділів робочої програми або орієнтовних критеріїв.

 • 5. Мова акта повинна бути лаконічна, чітка, не заангажована мовними штампами. Стиль тексту - офіційно-діловий.ОРІЄНТОВНІ КРИТЕРІЇ оцінювання діяльності ЗНЗ

 • Додаток 2

 • до наказу Міністерства освіти і науки від 17.06.2013 року № 772Наявність у Критеріях пунктів 1.12 «Дотримання окремих нормативів щодо забезпечення ЗНЗ», 2.25 «Стан виконання окремих завдань щодо організації навчально-виховного процесу» (з відповідними підпунктами) дасть змогу в повній мірі визначити вихідні умови організації навчально-виховного процесу, стан дотримання навчальним закладом вимог основних нормативно-правових актів.

 • Наявність у Критеріях пунктів 1.12 «Дотримання окремих нормативів щодо забезпечення ЗНЗ», 2.25 «Стан виконання окремих завдань щодо організації навчально-виховного процесу» (з відповідними підпунктами) дасть змогу в повній мірі визначити вихідні умови організації навчально-виховного процесу, стан дотримання навчальним закладом вимог основних нормативно-правових актів.За наслідками атестації (атестаційної експертизи) встановлюється рівень освітньої діяльності навчального закладу: «високий», «достатній», «середній», «низький», на підставі якого виноситься відповідне рішення про визнання загальноосвітнього навчального закладу «атестованим з відзнакою», «атестованим», «атестованим умовно» чи «неатестованим».

 • За наслідками атестації (атестаційної експертизи) встановлюється рівень освітньої діяльності навчального закладу: «високий», «достатній», «середній», «низький», на підставі якого виноситься відповідне рішення про визнання загальноосвітнього навчального закладу «атестованим з відзнакою», «атестованим», «атестованим умовно» чи «неатестованим».Загальний висновок щодо результатів атестації загальноосвітнього навчального закладу здійснюється на підставі набраної суми балів, визначеної у колонці «Норми оцінювання» Критеріїв, з кожного пункту розділів, з урахуванням

 • Загальний висновок щодо результатів атестації загальноосвітнього навчального закладу здійснюється на підставі набраної суми балів, визначеної у колонці «Норми оцінювання» Критеріїв, з кожного пункту розділів, з урахуванням

 • їх коефіцієнту вагомостіУ випадку набрання навчальним закладом під час проходження державної атестації сумарної кількості балів

 • У випадку набрання навчальним закладом під час проходження державної атестації сумарної кількості балів

 • 760 і більше ЗНЗ вважається «атестованим з відзнакою»,

 • в межах 500-759 балів – «атестованим»,

 • в межах 260-499 балів – «атестованим умовно»,

 • 259 балів і менше – «неатестованим».Регіональна експертна рада у двомісячний термін розглядає матеріали атестаційної експертизи та готує вмотивований висновок щодо атестації навчального закладу.

 • Регіональна експертна рада у двомісячний термін розглядає матеріали атестаційної експертизи та готує вмотивований висновок щодо атестації навчального закладу.На основі висновку регіональної експертної ради рішення про атестацію навчального закладу приймає орган управління освітою, на який покладено атестацію навчального закладу. Відповідно до Порядку державної атестації, атестованому закладу видається свідоцтво встановленого зразка.

 • На основі висновку регіональної експертної ради рішення про атестацію навчального закладу приймає орган управління освітою, на який покладено атестацію навчального закладу. Відповідно до Порядку державної атестації, атестованому закладу видається свідоцтво встановленого зразка.Цей термін не може перевищувати місяця з дня надходження висновку від регіональної експертної ради.

 • Цей термін не може перевищувати місяця з дня надходження висновку від регіональної експертної ради.Протягом 10 днів з моменту отримання акта експертизи керівник навчального закладу може подати апеляцію до регіональної експертної ради.

 • Протягом 10 днів з моменту отримання акта експертизи керівник навчального закладу може подати апеляцію до регіональної експертної ради.

 • Якщо апеляція визнається правомірною, регіональна експертна рада призначає експертну комісію в новому складі, яка проводить повторну експертизу.

 • Висновки цієї комісії є остаточними.Результати атестації оприлюднюються через засоби масової інформації.

 • Результати атестації оприлюднюються через засоби масової інформації.Каталог: attachments
attachments -> Робота з епіграфом
attachments -> Водичка, водяний, підводний водичка, водяний, підводний
attachments -> Поглибити і узагальнити знання учнів про додаток; формувати вміння ставити запитання до другорядних членів речення, визначати способи вираження додатку
attachments -> Поглибити знання учнів про другорядні члени речення; формувати навички розпізнавання їх у реченні, дати поняття про поширені і непоширені речення
attachments -> Рід невідмінюваних іменників визначається так
attachments -> 1. Дано одне речення. Скласти програму, яка визначає з якої букви починається друге слово в реченні
attachments -> 1. Роль козацтва в захисті південних кордонів українських земель
attachments -> Урок до нас прийшов за розкладом сьогодні


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка