Лопушинський іван Петрович державне регулюванняДата конвертації29.05.2016
Розмір444 b.


ЛОПУШИНСЬКИЙ Іван Петрович

 • ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

 • РЕАЛІЗАЦІЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ

 • В ГАЛУЗІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

 • 25.00.02 – механізми державного управління

 • кафедра управління освітою


Актуальність теми

 • Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти в державі створюється система безперервної мовної освіти, що має забезпечити обов’язкове оволодіння громадянами нашої країни державною мовою, можливість опанувати рідну (національну) мову і практично володіти хоча б однією іноземною мовою. В Україні слід зробити мовний прорив, який означає, що передусім, кожна молода людина, яка закінчує будь-який навчальний заклад, повинна володіти насамперед державною українською мовою. Це необхідно і важливо як для держави та суспільства, так і для самої людини, щоб у подальшому житті вона була конкурентоспроможною на загальнодержавному та міжнародному рівнях.Мета дослідження

 • Метою дисертаційного дослідження стало науково-теоретичне обґрунтування методологічних засад державної мовної політики в галузі освіти України на сучасному етапі державотворення, теоретичне обґрунтування механізмів її формування і реалізації, розроблення Концепції та формулювання практичних рекомендацій для вдосконалення системи державного регулювання реалізації мовної політики в освітянській сфері України в умовах становлення громадянського суспільства та євроатлантичних прагнень нашої держави.Завдання дослідження

 • 1. Проаналізувати стан розробленості проблеми в науковій літературі.

 • 2. Визначити сутність і взаємозв’язок низки категорій наукового напрямку “Теорія мовної політики держави”, уточнити зміст базового поняття “державна мовна політика в галузі освіти України”.

 • 3. Визначити основні теоретичні підходи до аналізу процесів відродження української мови і державного впливу на функціонування мови в сфері освіти.

 • 4. Здійснити аналіз трансформації державної мовної політики в галузі освіти України впродовж ХХ століття, зокрема в перехідний період від тоталітарної системи до незалежної Української держави, результатів цього процесу в контексті ефективної діяльності освітніх закладів.

 • 5. Проаналізувати особливості сучасного етапу мовного розвитку українського суспільства і обґрунтувати пріоритетні завдання державної мовної політики в галузі освіти України.

 • 6. Проаналізувати вітчизняну і зарубіжну практику формування концепції державної мовної політики і програм її реалізації.

 • 7. Довести об’єктивну потребу втручання держави в мовну політику.

 • 8. Визначити завдання органів державної влади щодо забезпечення мовних потреб як материкових, так і закордонних українців.

 • 9. З’ясувати сутність механізмів формування і реалізації державної мовної політики в галузі освіти України, проаналізувати форми, методи та практику її здійснення.

 • 10. Обґрунтувати шляхи оптимізації правових, економічних та організаційних механізмів формування і реалізації державної мовної політики в галузі освіти України на сучасному етапі державотворення.

 • 11. Довести вирішальний вплив державної мовної політики в галузі освіти України на мовну ситуацію в державі.Об’єктом дослідження є державна мовна політика в галузі освіти України.

 • Об’єктом дослідження є державна мовна політика в галузі освіти України.

 • Предметом дослідження є механізми формування та реалізації державної мовної політики в галузі освіти України в умовах становлення громадянського суспільства та євроатлантичних прагнень Української держави.

 • Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що регулятивні функції держави поряд з мовним розвитком є необхідною умовою ефективної мовної політики в галузі освіти України. Розробка теоретичних засад, критеріїв і механізмів державної мовної політики в контексті її державного регулювання має розглядатися як один із основних напрямків дальшого утвердження ефективної мовної політики в освітянській сфері Української держави.Очікувана наукова новизна одержаних результатів полягає в науковому обґрунтуванні теоретичних засад формування та реалізації мовної політики в галузі освіти України в перехідний від тоталітарного до громадянського суспільства період та в умовах євроатлантичних прагнень Української держави. За результатами дослідження має бути розроблено Концепцію, визначено механізми та виділено пріоритетні напрямки регулювання реалізації державної мовної політики в галузі освіти України в період утвердження державної незалежності України, слід обґрунтувати практичні рекомендації щодо їх удосконалення.

 • Очікувана наукова новизна одержаних результатів полягає в науковому обґрунтуванні теоретичних засад формування та реалізації мовної політики в галузі освіти України в перехідний від тоталітарного до громадянського суспільства період та в умовах євроатлантичних прагнень Української держави. За результатами дослідження має бути розроблено Концепцію, визначено механізми та виділено пріоритетні напрямки регулювання реалізації державної мовної політики в галузі освіти України в період утвердження державної незалежності України, слід обґрунтувати практичні рекомендації щодо їх удосконалення.Передбачуване практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що його теоретичні результати вже покладено в основу розробленого в Україні проекту Концепції державної мовної політики і Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки. Одержані автором наукові результати дослідження та практичні рекомендації можуть бути спрямованими на формування ефективного державного регулювання реалізації мовної політики в галузі освіти України.

 • Передбачуване практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що його теоретичні результати вже покладено в основу розробленого в Україні проекту Концепції державної мовної політики і Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки. Одержані автором наукові результати дослідження та практичні рекомендації можуть бути спрямованими на формування ефективного державного регулювання реалізації мовної політики в галузі освіти України.

 • Запропоновані науково-практичні розробки можуть бути використаними в діяльності

 • - суб’єктів законодавчої та виконавчої влади, зокрема Президента України, комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, народних депутатів України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України при підготовці та прийнятті відповідних законодавчих актів щодо реалізації мовної політики в галузі освіти України;

 • - органів місцевого самоврядування при реалізації делегованих державою повноважень в освітянській галузі України, зокрема здійснення мовної політики в сфері освіти;

 • - при вдосконаленні проекту Концепції державної мовної політики України;

 • - у навчальному процесі як теоретичний матеріал під час викладання дисципліни “Мовна політика в галузі освіти України” для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що опікуються галуззю освіти, керівників освітніх установ та студентів класичних і педагогічних ВНЗ.Короткі відомості щодо впровадження результатів дослідження

 • Результати досліджень щодо вдосконалення механізмів державного регулювання мовної політики в галузі освіти України впроваджено

 • Міністерством освіти і науки України під час розробки нового проекту Закону України “Про розвиток і застосування мов в Україні” та Програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки ;

 • Міністерством культури і туризму України під час розробки проекту Концепції державної мовної політики України;

 • Дисертант є співавтором навчального посібника “Українська мова в державній службі” (2006), адресованого державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування, що використовується в роботі Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Теоретичні розробки дисертаційної роботи використовуються автором під час читання лекцій та проведення консультацій для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які опікуються проблемами освіти, у названому вище Центрі впродовж 2005-2007 років.Апробація результатів дослідження

 • Основні положення й результати, отримані в дисертації:

 • - викладено в монографії “Формування та реалізація державної мовної політики в галузі освіти України: досвід, проблеми та перспективи” (2006);

 • - упродовж 2004 – 2007 років розкриті в понад 30 статтях, поміщених у фахових наукових виданнях;

 • - доповідалися і обговорювалися на науково-теоретичних і науково-практичних міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях конгресах і семінарах, зокрема,

 • міжнародній науковій конференції “Українська мова як соціо-культурний і психологічний феномен” (м.Луцьк, 2-3 квітня 2004 р); науково-практичній конференції за міжнародною участю “Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління” (м.Київ, 28 травня 2004 р.); міжнародній науково-практичній конференції “Інноваційний менеджмент у системі модернізації управління освітою” (м.Донецьк, 17-18 червня 2004 р.); міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми сучасної української філології” (м.Тирасполь, 23-24 вересня 2004 р.); міжнародній науковій конференції “Українці Холмщини і Підляшшя історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків” (м.Луцьк, 23-24 листопада 2004 р.); II-ій всеукраїнській науково-методичній конференції “Педагогічні ідей В.О.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно орієнтованого підходу в навчанні і вихованні” (м.Сімферополь, 20-22 квітня 2005 р.); науково-практичній конференції “Україна в системі духовних, економічних та політичних координат глобалізованого світу (м.Київ, 18-19 травня 2005 р.); науково-практичній конференції за міжнародною участю “Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення” (м.Київ, 31 травня 2005 р.); Всеукраїнській науковій конференції “Сучасні орієнтири філологічної науки” (м.Херсон, 18-19 травня 2006 р.); міжнародній науково-теоретичній конференції “Актуальні проблеми державного управління та документно-інформаційного забезпечення апарату влади” (м.Київ, 25-26 травня 2006 р.); науково-практичній конференції за міжнародною участю “Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні” (м.Київ, 31 травня 2006 р.), Всеукраїнській науково-методичній конференції “Культурологічні та філологічні аспекти формування особистості ХХІ століття” (м.Херсон, 3-4 квітня 2007 р.).В и с н о в к и

 • Виходячи з того, що адекватної цілісної системи реалізації мовної політики в галузі освіти України ще не створено, слід:

 • Для прискорення суспільної трансформації й оптимізації мовно-культурного простору в Україні сформувати принципові підходи та механізми регулювання своєї мовної політики, насамперед законодавчо закріпити розроблену Концепцію державної мовної політики, прийняти нові закони “Про українську мову як державну мову України” та “Про розвиток і застосування мов в Україні “, унести зміни до відповідних розділів законів України про освіту, поновити роботу Департаменту державної мовної політики та створити вертикаль державних виконавчих органів у цій сфері діяльності.

 • 2. Чинній українській владі сформувати таку стратегію впровадження державної мови, що , з одного боку , не посилюватиме соціальної напруги в регіонах України, а з іншого - не ускладнюватиме взаємини з нашими найближчими сусідами.

 • 3. У політиці держави здійснити мовний прорив.Його має забезпечити система безперервної мовної освіти, яка дасть можливість кожному громадянину України володіти і послуговуватися державною, рідною (національною) і хоча б однією іноземною мовою.

 • 4. Належним чином забезпечити право національних меншин України та етнічних українців закордоння на задоволення освітніх потреб рідною мовою, збереження та розвиток етнокультури й освіти, їх підтримку та захист державою.

 • 5. Розвиток мовної політики в галузі освіти України здійснювати двома етапами: 1) відродження та всебічне утвердження української мови як єдиної державної; 2) окреме вирішення мовної ситуації в південно-східних регіонах упродовж найближчих 15-20 років, де рішення має прийматися з урахуванням етнічної картини.

 • 6. Для належної реалізації державної мовної політики в галузі освіти України невідкладно здійснити додаткові заходи щодо українськомовної підготовки молоді в навчально-виховних закладах, системі післядипломної освіти, увести українську мову як навчальну дисципліну в усіх навчальних закладах незалежно від форм власності та запровадити повсемісне вступне та державне випробування з “Сучасної української літературної мови”.

 • 7. За умов переходу до інформаційного суспільства, включення України до глобалізаційних світових процесів в найближчі роки вирішити питання використання в навчальному процесі електронних технологій на українськомовній основі. Залучення учнів і студентів до високотехнологічних видів діяльності з українськомовною основою спонукатиме їх до глибокого оволодіння та розвитку української мови, створення нового мовного середовища.

 • 8. Здійснити нове державне переосмислення ролі сім”ї та дошкільної освіти в процесі українськомовного становлення особистості, підготовки її до активної комунікативної діяльності.

 • 9. Негайно завершити роботу над новим виданням “Українського правопису” і невідкладно запровадити його в навчальний процес України.

 • Дякую за увагуКаталог: doc -> point
point -> Кальниш юрій Григорович формування
point -> Тема дослідження
point -> Курінна Тетяна Миколаївна Благодійність та меценатство як об’єкти державного регулювання 25. 00. 02-механізми державного управління кафедра управління супільним розвитком
point -> Попок Андрій Андрійович Формування та реалізація державної політики України щодо закордонного українства
point -> механізми державного управління Кафедра управління охороною суспільного здоров’я наду
point -> Спеціальність 25. 00. 01. докторант кафедри філософії і методології державного управління
point -> Макаренко Андрій Петрович


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка