Магістерська робота: вдосконалення виборчого законодавства україни в частині формування виборчих комісійДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.


МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА: ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В ЧАСТИНІ ФОРМУВАННЯ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ

 • Автор роботи:

 • слухач групи ДУд-22

 • Шелеп Михайло Романович


Актуальність теми: Головна роль в організації і проведенні виборів належить виборчим комісіям. Правовий статус виборчих комісій в Україні та процедура їх формування протягом останніх років зазнали істотних змін. Цим обумовлена необхідність наукового аналізу системи виборчих комісій, процедури їх формування та рівня професійної підготовки членів комісій.

 • Актуальність теми: Головна роль в організації і проведенні виборів належить виборчим комісіям. Правовий статус виборчих комісій в Україні та процедура їх формування протягом останніх років зазнали істотних змін. Цим обумовлена необхідність наукового аналізу системи виборчих комісій, процедури їх формування та рівня професійної підготовки членів комісій.

 • Мета дослідження - комплексний аналіз політико-правового досвіду формування та функціонування виборчих органів в Україні, характеристика основних елементів, що визначають організацію їх роботи та вироблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення законодавства про вибори в Україні.

 • Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні завдання:

 • дослідити еволюцію виборчих комісій в Україні;

 • проаналізувати будову системи виборчих комісій та порядок їх утворення;

 • визначити основні проблеми українського виборчого законодавства щодо правового регулювання процедури формування виборчих комісій;

 • проаналізувати міжнародно-правові норми і рішення міжнародних організацій щодо регулювання процедури формування виборчих комісій;

 • порівняти досвід правового забезпечення організації виборів у країнах Європи;

 • виробити рекомендації щодо вдосконалення існуючої процедури формування виборчих комісій в Україні.Об’єктом дослідження є міжнародний та національний досвід, тобто нормативно-правова база та практика застосування, правового регулювання процедури формування виборчих комісій.

 • Об’єктом дослідження є міжнародний та національний досвід, тобто нормативно-правова база та практика застосування, правового регулювання процедури формування виборчих комісій.

 • Предметом дослідження є конкретні елементи процедури формування виборчих комісій, такі як, система виборчих комісій, суб’єкти формування комісій, суб’єкти подання кандидатур, кваліфікаційні вимоги до членів комісій.

 • Джерельною базою дослідження є виборчі Закони України, законодавство країн Європи, акти міжнародного права, праці дослідників, матеріали наукових конференцій, статті з періодичних та Інтернет-видань.

 • Новизна роботи полягає у комплексному підході до вивчення проблеми, а саме в дослідженні її причин та в розробці конкретних практичних кроків для її вирішення.

 • Дослідження цієї теми має безпосереднє практичне значення для державного управління та місцевого самоврядування. Адже адміністрування виборів є обов’язком й органів державної влади та місцевого самоврядування. Отримані результати можуть стати поштовхом до розвитку ідеї про створення в місцевих органах влади та органах місцевого самоврядування спеціальних підрозділів, відповідальних за організацію та проведення виборів.ВСТУП

 • ВСТУП

 • РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ПРАКТИКИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ

 • 1.1. Еволюція становлення виборчих органів в Україні

 • 1.2. Правове регламентування процедури формування виборчих комісій в українському законодавстві

 • 1.3. Практика застосування українського виборчого законодавства в частині формування виборчих комісій

 • РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ АДМІНІСТРУВАННЯ ВИБОРІВ

 • 2.1. Міжнародні стандарти адміністрування виборів

 • 2.2. Моделі органів адміністрування виборів

 • 2.3. Адміністрування виборів на прикладі країн ЄС

 • РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ФОРМУВАННЯ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ

 • 3.1. Позиції експертів щодо проблем правового регулювання процедури формування виборчих комісій

 • 3.2. Альтернативна модель формування виборчих комісій

 • ВИСНОВКИРОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ПРАКТИКИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ

 • Правове регулювання процедур адміністрування виборів в Україні, зокрема процедури формування виборчих комісій, здійснюється трьома виборчими законами:

 • "Про вибори Президента України“ (2004 р.),

 • "Про вибори народних депутатів України“ (2005 р.),

 • "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів“ (2004 р.).

 • Виборчі комісії є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення виборів Президента України, виборів депутатів, місцевих виборів та забезпечувати повне й однакове дотримання законодавства України щодо виборів.

 • Система виборчих комісій України, складається з кількох підсистем:

 • а) по виборам Президента України;

 • б) по виборам народних депутатів України;

 • в) по виборам до органів місцевого самоврядування (до ВР АР Крим, до місцевих рад і сільських, селищних, міських голів).РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ПРАКТИКИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ

 • Кожна з підсистем побудована на основі територіальної організації виборів та складається з трьох рівнів.

 • Для загальнонаціональних виборів (парламентських і президентських) це:

 • перший рівень (вищий) - Центральна виборча комісія (ЦВК) - постійно діючий орган, який очолює систему виборчих комісій;

 • другий рівень (проміжний) - окружні виборчі комісії (ОВК) (територіальні у термінології Закону "Про вибори Президента України") - всього 225;

 • третій рівень (нижній) - дільничні виборчі комісії (ДВК) - всього їх налічується понад 34 тисячі.

 • Для місцевих виборів це:

 • перший рівень (вищий) – Територіальні виборчі комісії (ТВК)

 • другий рівень (проміжний) - окружні виборчі комісії (ОВК)

 • третій рівень (нижній) - дільничні виборчі комісії (ДВК)РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ПРАКТИКИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ

 • Проблеми в застосуванні українського виборчого законодавства в частині формування виборчих комісій:

 • недоукомплектованість виборчих комісій,

 • прострочення строків формування комісій,

 • "політизація" комісій,

 • відсутність кваліфікації та досвіду у членів комісій,

 • низький рівень роботи комісій,

 • часті і грубі порушення виборчого законодавства.

 • Причини цих проблем:

 • норма, за якою право подання кандидатур до складу виборчих комісій на парламентських, президентських та місцевих виборах мають лише партії, блоки та кандидати - суб’єкти відповідного виборчого процесу

 • відсутність у законодавстві чіткої вимоги щодо наявності до членів комісій фахових знань та досвіду з адміністрування виборівРОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ АДМІНІСТРУВАННЯ ВИБОРІВ

 • Міжнародні акти, що регламентують адміністрування виборів:

 • Загальний коментар до статті 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, розробленому Комітетом ООН з прав Людини

 • Декларація про критерії вільних і чесних виборів, схвалена Радою Міжпарламентського Союзу

 • Кодекс кращої практики з виборчих питань Європейської комісії за демократію через право (Венеціанської комісії)РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ АДМІНІСТРУВАННЯ ВИБОРІВ

 • У країнах з усталеними демократичними традиціями адміністрування виборчого процесу здійснюється органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 • Функції вищого органу адміністрування загальнодержавних та, в окремих випадках, місцевих виборів у таких країнах покладено на Міністерство внутрішніх справ або утворений ним орган чи інший центральний орган виконавчої влади.

 • На регіональному і місцевому рівнях підготовка і проведення виборів в цих країнах забезпечується або державними службовцями або ж виборчими комісіями, які утворюються органами місцевого самоврядування з представників органів судової влади і муніципальних службовців.

 • В постсоціалістичних країнах Центральної та Східної Європи проведення виборів забезпечують Центральні виборчі комісії та утворені ними або місцевими представницькими органами місцевого самоврядування окружні та дільничні виборчі комісії, склад яких формується з представників партій - суб’єктів виборчого процесу або партій, що подолали виборчий бар’єр на парламентських виборах.РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ФОРМУВАННЯ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ

 • Вибір моделі формування виборчих комісій, на нашу думку, повинен відповідати наступним цілям:

 • залучення до участі в процесі адміністрування виборів експертів та фахівців з питань виборів;

 • підвищення рівня професіоналізму в організації виборчого процесу, що передбачає наявність спеціальних знань і навиків в осіб, які беруть в ньому участь;

 • зменшення політичних пристрастей в діяльності виборчих комісій;

 • підвищення рівня ефективності діяльності виборчих органів.

 • Саме досягнення цих цілей дозволить створити таку модель формування виборчих комісій, що буде найкраще сприяти становленню в Україні стандартів демократичних виборів і забезпечить дотримання прав і свобод громадян України.

 • Запропонована модель формування виборчих комісій є способом поступового вдосконалення виборчих процедур без радикальних змін чи нововведень, що гарантує її сприйняття як політиками так і громадськістю.РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ФОРМУВАННЯ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ

 • Для вдосконалення системи адміністрування виборів в Україні слід:

 • 1. Створити регіональні виборчі комісії (РВК), як представництва ЦВК в кожній області, а також в Автономній республіці Крим та містах Київ і Севастополь.

 • 2. На загальнодержавних виборах залишити існуючий принцип вертикального формування всіх виборчих комісій, на місцевих надати право формування ТВК в окремих випадках РВК.

 • 3. Доповнити існуючий принцип формування ВК за рахунок представників партій, блоків, кандидатів, запровадивши обов’язковість включення в усі виборчі комісії кандидатур від органів місцевого самоврядування та від ЦВК.

 • 4. Запровадити постійно діючу систему підготовки адміністраторів виборів із видачею відповідних сертифікатів та встановити обов’язковою норму, що членами комісій можуть бути призначені особи, що мають відповідні сертифікатиАвтор роботи:

 • Автор роботи:

 • слухач групи ДУд-22

 • Шелеп Михайло Романович

 • Науковий керівник:

 • кандидат історичних наук, доцент кафедри політичних наук та філософії

 • ЛРІДУ НАДУ при Президентові України

 • Панфілова Тетяна Олександрівна

 • Рецензент:

 • кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних інститутів та процесів

 • ВНУ ім. Лесі Українки

 • Ярош Оксана Богданівна

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка