Маркетинг” лежить слово ринок (англійською market). Спочатку мова йшла про оволодіння ринком (англійською market getting). Пізніше ці слова злилися в одне і виник термін “маркетингДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b. • В основі терміну “маркетинг” лежить слово ринок (англійською - market). Спочатку мова йшла про оволодіння ринком (англійською - market getting). Пізніше ці слова злилися в одне і виник термін “маркетинг”, що означає діяльність в умовах ринку.“Маркетинг – координація, управління, планування всієї діяльності підприємства, націленої на отримання прибутку, задоволення потреб клієнтів та користувачів” (П.Белоккіо)

 • “Маркетинг – координація, управління, планування всієї діяльності підприємства, націленої на отримання прибутку, задоволення потреб клієнтів та користувачів” (П.Белоккіо)

 • “Маркетинг – вид людської діяльності, направленої на задоволення потреб шляхом обміну” (Ф. Котлер)

 • Американська асоціація маркетингу визначає маркетинг наступним, найбільш універсальним формулюванням: “Маркетинг – це процес планування і втілення задуму щодо ціноутворення, просування і реалізації ідей, товарів та послуг шляхом обміну, який задовольняє цілі окремих осіб та організацій”це технологія управління, зорієнтована на максимальне задоволення потреб реальних та потенційних користувачів послугами та інтелектуальною продукцією бібліотеки.

 • це технологія управління, зорієнтована на максимальне задоволення потреб реальних та потенційних користувачів послугами та інтелектуальною продукцією бібліотеки.

 • БМ, спрямований на вдосконалення роботи бібліотек в умовах ринкової економіки, на адаптацію їх діяльності до змін інформаційного попиту населення, на формування та активізацію попиту на бібліотечні послуги.

 • Маркетинг пронизує всю діяльність бібліотеки тому, що він починається з користувача і закінчується користувачеморганізовувати роботу на основі запиту користувача, формувати та стимулювати попит;

 • організовувати роботу на основі запиту користувача, формувати та стимулювати попит;

 • отримувати прибутки за рахунок надання деяких послуг за плату;

 • оптимізувати бібліотечну технологію, кардинально змінюючи підхід до справи, бо один з етапів реалізації маркетингової концепції - це збір внутрішньої та позабібліотечної інформації, знаходження та усунення "вузьких" місць;

 • змінити стереотипи щодо бібліотеки як консервативної установи, бо маркетинг вимагає постійного аналізу та введення інновацій, щоб існувати серед конкурентів;

 • зберегти або навіть збільшити штат бібліотеки, щоб задовольнити зростаючі потреби і запити користувачів;

 • підняти престиж бібліотеки.на пріоритетний облік потреб користувачів в системі управління бібліотекою, на найбільш розумний розподіл і використання ресурсів (фінансових, кадрових, технічних), виходячи з того, що потрібно користувачеві.

 • на пріоритетний облік потреб користувачів в системі управління бібліотекою, на найбільш розумний розподіл і використання ресурсів (фінансових, кадрових, технічних), виходячи з того, що потрібно користувачеві.інвестування, але без інформації від маркетингових досліджень жоден план не приведе до успіху, без нових технологій, техніки, реклами ефективність маркетингу знижується.

 • інвестування, але без інформації від маркетингових досліджень жоден план не приведе до успіху, без нових технологій, техніки, реклами ефективність маркетингу знижується.Основні елементи маркетингу:

 • Основні елементи маркетингу:

 • маркетингове дослідження (комплексне вивчення ринку, попиту, потреб)

 • визначення номенклатури послуг

 • планування збуту та ціни

 • Реклама та “паблік рілейшнз”

 • контроль та управління маркетингомПочинається з:

 • Починається з:

 • Визначення проблеми, на вирішення якої направлено дослідження, і обґрунтування необхідності її вивчення. Дослідження може вивчати проблему в цілому або окремі елементи, наприклад, систему обслуговування або конкретну послугу – видача книг по "нічному абонементу".

 • Вивчення літератури включає відбір інформації, яка стосується проблеми, що вивчається.

 • Формування мети, задач, об'єкта, предмета дослідження.

 • Вибір методики дослідження.Мета дослідження – це очікуваний кінцевий результат, який обумовлює загальну направленість дослідження.

 • Мета дослідження – це очікуваний кінцевий результат, який обумовлює загальну направленість дослідження.

 • Задачі дослідження – це сукупність конкретних цільових установок, направлених на аналіз і вирішення проблеми. Задачі формулюють питання, на які треба дати відповідь для реалізації мети дослідження.

 • Об'єкт дослідження – це явище чи процес, на який націлено дослідження.

 • Предмет – це та сторона об'єкта, яка безпосередньо підлягає вивченню.В залежності від намічених завдань визначається комплекс методів, за допомогою яких передбачається збір, обробка і аналіз даних.

 • В залежності від намічених завдань визначається комплекс методів, за допомогою яких передбачається збір, обробка і аналіз даних.

 • Для цього використовуються такі методи: • Обстеження - найбільш дешевий вид дослідження з простими методами збору емпіричних даних з використанням другорядних даних (статистичні дані та інша інформація про бібліотеку з метою аналізу). До нього належать і випадкові дослідження, які зводяться до неформальних зустрічей з наявними та потенційними користувачами.

 • Обстеження може підготувати підґрунтя для більш серйозного дослідження - експерименту.

 • експеримент - це один із складних методів, який має великий ступінь надійності висновку. За характером доказів гіпотез дослідження виділяють 2 види експерименту: паралельний (порівняння двох груп - експериментальної та контрольної) та послідовний (порівняння результатів в одній експериментальній групі - "до" і "після" експерименту).Опис - розповсюджений вид дослідження, часто використовується для виявлення потреб користувачів. У визначенні цього дослідження закладена його мета – описати маркетингову ситуацію. В цьому виді дослідження використовують два способи збору даних: спостереження та методи, які включають контакт з користувачами.

 • Опис - розповсюджений вид дослідження, часто використовується для виявлення потреб користувачів. У визначенні цього дослідження закладена його мета – описати маркетингову ситуацію. В цьому виді дослідження використовують два способи збору даних: спостереження та методи, які включають контакт з користувачами.

 • Спостереження - найбільш простий метод збору даних. Під час спостереження намагаються отримати знання про бібліотечний об'єкт, не впливаючи на нього з боку дослідника. Цей метод має багато помилок, він не об'єктивний.

 • Опитування - найпоширеніший метод дослідження. Він здійснюється шляхом анкетування, інтерв'ю, поштового опитування.Маркетингове дослідження – є основою для визначення номенклатури СУЧАСНИХ послуг СУЧАСНОЇ бібліотеки

 • Маркетингове дослідження – є основою для визначення номенклатури СУЧАСНИХ послуг СУЧАСНОЇ бібліотеки

 • Аналізу можливостей бібліотеки, визначення її цілей і задач, дозволяють розробити заходи по задоволенню потреб користувачів, підвищенню попиту на бібліотечні послуги (Класифікація інформаційних продуктів та послуг бібліотек розглядається окремо)

 • Однак, слід пам'ятати, що кожен товар має свій життєвий цикл і проходить такі етапи: І - етап розробки, ІІ - етап введення на ринок, ІІІ - етап зростання, IV - етап зрілості, V - етап занепаду.Незважаючи на те, що послуги бібліотеки умовно поділяються на “платні” і “безкоштовні” – все має свою ціну!

 • Незважаючи на те, що послуги бібліотеки умовно поділяються на “платні” і “безкоштовні” – все має свою ціну!

 • Маркетингове дослідження дозволяє зрозуміти потреби у певних “товарах” - послугах та визначити – за що користувачі готові заплатити

 • Слід пам'ятати, що людина готова платити за те що їй необхідно, однак психологічно важко платити за те, що звик отримувати безкоштовно.Маркетинговий пiдхiд до цiни виходить з того, що витрати на безплатнi послуги та цiни на платне обслуговування повиннi в певнiй мiрi компенсувати понесенi бiблiотекою витрати через державне асигнування для безплатних, а для платних, окрiм витрат, ще й прибутки.

 • Маркетинговий пiдхiд до цiни виходить з того, що витрати на безплатнi послуги та цiни на платне обслуговування повиннi в певнiй мiрi компенсувати понесенi бiблiотекою витрати через державне асигнування для безплатних, а для платних, окрiм витрат, ще й прибутки.

 • Але цiни повиннi бути досить низькими, щоб не вiдвадити потенцiйних користувачiв та успiшно конкурувати з iншими інформаційними установами.

 • Головним для профiльного цiнового маркетингу є аргументований розрахунок собiвартостi пропонованих бiблiотекою послуг i платоспроможній попит ведучих груп користувачiв.Важливою складовою частиною маркетингу є реклама та “паблік рілейшнз”, мета яких створення позитивного іміджу бібліотеки для вдалого та ефективного просування її послуг, залучення нових користувачів, партнерів, спонсорів тощо

 • Важливою складовою частиною маркетингу є реклама та “паблік рілейшнз”, мета яких створення позитивного іміджу бібліотеки для вдалого та ефективного просування її послуг, залучення нових користувачів, партнерів, спонсорів тощо

 • Розробка іміджу бібліотеки починається зі створення її фірмового стилю, проведення рекламних кампаній та реклами окремих видів послуг або напрямків роботи.

 • Змінити імідж та стереотипні уявлення про себе можна лише змінившись. Але, про те, що ви змінилися мають дізнатися!

 • Бібліотека повинна працювати для громади і разом з нею, залучати до співпраці органи влади та засоби масової інформаціїТаким чином, маркетинговий підхід вимагає використання всіх основних елементів маркетингу в комплексі.

 • Таким чином, маркетинговий підхід вимагає використання всіх основних елементів маркетингу в комплексі.

 • Маркетингові дослідження повинні стати тим інструментом, який дає змогу проаналізувати ситуацію і визначити, які перетворення необхідні бібліотеці.

 • Визначення номенклатури послуг та їх постійна диверсифікація є головним елементом в задоволенні потреб користувачів.

 • изначення тактики ціноутворення має великий вплив на раціональне використання фінансових та інших ресурсів бібліотеки.

 • Реклама та "паблік рілейшнз" дозволяє формувати попит на свої послуги, направити його на користувача, котрий не знає, які з його потреб можуть задовольнити послуги, запропоновані бібліотекою; сприяти підвищенню загального іміджу бібліотеки.

 • Контроль та управління маркетингом дозволяє оперативно впливати на хід впровадження маркетингу.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка