Мета семінаруДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.
ТипДержавний стандартМета семінару:

 • підвищення професійної компетентності учасників семінару, реалізація вимог та завдань освітньої галузі «Природознавство» в умовах переходу на нову програму з біології у 6 класі, виконання практичного компонента шкільної програми згідно нового Державного стандарту базової і повної загальної і середньої освіти, формування природоохоронного світогляду, активізація прагнень педагогів до пошуку та впровадження інноваційних технологій, спонукати вчителів до творчого пошуку, обміну досвідом; удосконалювати вміння працювати в групах; створити відповідні умови та налаштувати педагогів на творчу діяльність, ознайомлення з досвідом роботи вчителя біології Мартиновської Н.А. та його поширення.Вправа “Клубок”

 • мета: знайомство, створення дружньої атмосфери, покращення навичок уважного слуханняВправа “Дзеркало твоїх думок ”

 • мета: усвідомлення власних очікувань і потреб, налаштовування на групову взаємодію та

 • актуалізація особистісної

 • мотивації до участі у семінаріСтратегія змісту біологічної освіти: змістові лінії та реалізація завдань навчальної програми «Біологія» у 6 класі. • Державний стандарт базової

 • і повної загальної середньої освіти

 • (освітня галузь “Природознавство”)

 • Затверджено постановою

 • Кабінету Міністрів України

 • від 23 листопада 2011 року №1392Завдання освітньої галузі:

 • Завдання освітньої галузі:

 • забезпечення оволодіння учнями термінологічним апаратом природничих наук, засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів, що дають змогу зрозуміти перебіг природних явищ і процесів;

 • забезпечення усвідомлення учнями фундаментальних ідей і принципів природничих наук;

 • набуття досвіду практичної та експериментальної діяльності, здатності застосовувути знання у процесі пізнання світу;

 • формування ціннісних орієнтацій на збереження природи, гармонійну взаємодію людини і природи, а також ідей сталого розвитку.Загальними змістовими лініями освітньої галузі є:

 • Загальними змістовими лініями освітньої галузі є:

 • закони і закономірності природи;

 • методи наукового пізнання, специфічні для кожної з природничих наук;

 • екологічні основи ставлення до природокористування;

 • екологічна етика;

 • значення природничо-наукових знань у житті людини та їх роль у суспільному розвитку;

 • рівні та форми організації живої і неживої природи, які структурно представлено в таких компонентах освітньої галузі, як загальноприродничий, астрономічний, біологічний, географічний, фізичний, хімічний, екологічний.Конституція України

 • Конституція України

 • Закон України «Про освіту».

 • Закон України «Про загальну середню освіту»

 • Державний стандарт базової і повної середньої освіти

 • Концепція загальної середньої освіти

 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

 • Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти.

 • Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності ( 2012 рік)Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах(лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів. (див. лист МОН від 01.02.12. № 1/9-72 про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах»).

 • Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах(лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів. (див. лист МОН від 01.02.12. № 1/9-72 про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах»).

 • Програми факультативів та курсів за вибором (рекомендовані Міністерством для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, 2009 рік).

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 6-9 класи;Біологія навчальна програма для  6 – 9  класів загальноосвітніх навчальних закладів  

 • Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

 • наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06 2012 р.  № 664 «Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних  закладів ІІ ступеня»засвоєння знань щодо ролі біологічної науки у формуванні сучасної наукової картини живої природи; методів пізнання живої природи; закономірностей живої природи; будови, життєдіяльності та ролі живих організмів;

 • засвоєння знань щодо ролі біологічної науки у формуванні сучасної наукової картини живої природи; методів пізнання живої природи; закономірностей живої природи; будови, життєдіяльності та ролі живих організмів;

 • формування уявлень про природу як систему, що розвивається; про людину як біосоціальну істоту; • формування емоційно-ціннісного ставлення до живої природи; готовності до оцінки наслідків діяльності людини щодо природного середовища, власного організму, здоров’я інших людей; • усвідомлення значення біології в житті людини і суспільства;

 • розвиток пізнавальних інтересів, спрямованих на отримання нових знань про живу природу; інтелектуальних умінь та творчих здібностей. • оволодіння уміннями застосовування біологічних знань для пояснення процесів та явищ живої природи, життєдіяльності власного організму; здійснення спостережень за живими організмами та станом власного організму; профілактики захворювань, травматизму, шкідливих звичок; використання приладів, інструментів; проведення простих біологічних досліджень; роботи з різними джерелами інформації;Програма з біології розроблена з урахуванням таких змістових ліній: різноманітність та еволюція органічного світу; біологічна природа та соціальна сутність людини; рівні організації живої природи.

 • Програма з біології розроблена з урахуванням таких змістових ліній: різноманітність та еволюція органічного світу; біологічна природа та соціальна сутність людини; рівні організації живої природи.У зміст закладено

 • У зміст закладено

 • функціонально-цілісний,

 • системно-структурний,

 • екологічного, історичний

 • та порівняльний підходи.

 • Програма націлює на включення

 • у зміст матеріалу

 • місцевого значення. •  Навчальний матеріал викладений в програмі за лінійно-концентричним принципом на основі провідних змістових ліній у такій послідовності: клітина, одноклітинні організми, рослини, гриби, тварини, людина, основи системної біології • У навчанні біології провідну роль відіграє пізнавальна діяльність, спрямована на оволодіння методами наукового пізнання, яка  реалізується  у програмі через лабораторні дослідження, практичні та лабораторні роботи, дослідницький практикум, проектиЛабораторні дослідження

 • Мета такої діяльності – розвиток в учнів уміння спостерігати, описувати, виділяти істотні ознаки біологічних об’єктів, виконувати рисунки біологічних об’єктів, робити висновки; формування навичок користування мікроскопом, розв’язування пізнавальних завдань тощо. Лабораторні дослідження не підлягають обов’язковому оформленню в зошиті. Практичні та лабораторні роботи

 • учні демонструють:  навички роботи з натуральними об’єктами, мікроскопом та лабораторним обладнанням; уміння розрізняти біологічні об’єкти, розв’язувати пізнавальні завдання за інструктивною карточкою; уміння порівнювати, робити висновки, розв’язувати вправи та задачі тощо. Практичні та лабораторні роботи оформляються учнями в зошиті та обов’язково оцінюються. • Дослідницький практикум передбачає самостійну (або з допомогою дорослих) роботу учнів у позаурочний час. Його мета – вироблення особистого досвіду дослідницької діяльності у процесі розв’язування  пізнавальних завдань.Практичний компонент шкільної програми з біології в умовах нового Державного стандарту базової і повної загальної і середньої освіти у 6 класі

 • Практичні роботи - 5

 • Лабораторні роботи - 3

 • Лабораторні дослідження - 4

 • Спостереження - 9

 • Демонстрування - 3 • З метою стимулювання пізнавальної діяльності учнів 6 класів пропонуються для виконання пізнавальні міні-проекти, мета яких – формування уміння знаходити необхідну інформацію про живі організми в різних джерелах (у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій).Кількість годин, передбачена програмою, є орієнтовною і може бути змінена вчителем. Резервні години можуть бути використані для повторення, узагальнення та систематизації навчального матеріалу, коригування знань, контролю навчальних досягнень учнів.

 • Кількість годин, передбачена програмою, є орієнтовною і може бути змінена вчителем. Резервні години можуть бути використані для повторення, узагальнення та систематизації навчального матеріалу, коригування знань, контролю навчальних досягнень учнів.В організації навчально-виховного процесу можна використовувати тільки ті навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники (робочі зошити, для практичних робіт, різних видів контрольних робіт тощо), які мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України “ Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах”, якщо від дати надання грифу даному посібникові минуло не більше п'яти років.

 • В організації навчально-виховного процесу можна використовувати тільки ті навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники (робочі зошити, для практичних робіт, різних видів контрольних робіт тощо), які мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України “ Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах”, якщо від дати надання грифу даному посібникові минуло не більше п'яти років.“Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах” (лист МОН від 01.02.12. № 1/9-72)

 • “Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах” (лист МОН від 01.02.12. № 1/9-72)Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка