Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2010/11 навчальному роціДата конвертації22.12.2016
Розмір445 b.
ТипМетодичні рекомендації


 • Методичні рекомендації

 • щодо вивчення іноземних мов

 • у 2010/11 навчальному році


Предмети та курси за вибором

 • Предмети та курси за вибором визначається загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

 • Зміст навчання іноземної мови в школі реалізується через основні цілі, направлені на розвиток в учнів культури спілкування в процесі формування всіх компонентів іншомовної комунікативної компетенції. Це передбачає формування як чисто лінгвістичних навиків (лексичних, фонетичних, граматичних), так і їхнє нормативне використання в усному та писемному мовленні.1-4 класи

 • На початковому етапі навчання (1-4 класи) велике значення має створення психологічних та дидактичних умов для розвитку в учнів початкових класів бажання вивчати іноземну мову, стимулювання потреб в ознайомленні зі світом закордонних ровесників та використання іноземної мови для цих цілей; формування елементарних умінь міжособистісного спілкування іноземною мовою з опорою на рідну мову.5-9 класи

 • На середньому етапі основної школи (5-9 класи) в центрі уваги знаходиться послідовний та систематичний розвиток в учнів всіх складових комунікативної компетенції в процесі оволодіння ними різноманітними стратегіями говоріння, читання, аудіювання, письма.10-11 класи

 • На завершальному етапі старшої школи ( 10-11 класи) вивчення іноземної мови завершується формуванням комунікативної компетенції на рівні (В1+), що забезпечує використання іноземної мови у ситуаціях офіційного і неофіційного спілкування в навчальній, соціально-побутовій, культурній, адміністративній сферах комунікативної взаємодії.

 • Завдання і зміст іншомовного навчального спілкування старшокласників варіюються з урахуванням профілю школи і розширюються за рахунок міждисциплінарного підключення іноземної мови до вивчення інших предметів.Профіль школи

 • Залежно від профілю школи останнє передбачає професійно орієнтоване навчання іноземної мови при вивченні:

 • - гуманітарних дисциплін (історія, література, світова художня культура, громадянське право) за допомогою спецкурсів іноземною мовою або інтегрованих курсів з країнознавства і культурознавства, курсів з підготовки гідів-перекладачів та ін.;

 • -природничо-математичних дисциплін через спецкурси іноземною мовою на інтерактивній основі, курси з технічного перекладу та інші курси, що надають мовну підтримку для профільної освіти і спілкування школярів;

 • -дисциплін, орієнтованих на конкретну професію, за допомогою профільно-орієнтованих мовних курсів для учнів професійно-технічних ліцеїв.Вивчення іноземної мови у 10 класі

 • Вивчення іноземних мов у старшій школі (10клас) буде здійснюватися за трьома (моделями) рівнями:

 • -рівень стандарту-3 години на тиждень;

 • -академічний рівень-3 години на тиждень;

 • -профільний рівень-5 години на тиждень.Загальноосвітній рівень підготовки (перша модель)

 • Перша модель-це загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує загальноосвітній рівень підготовки з іноземної мови (Рівень В1), і відповідає рівню, запропонованого Радою Європи для європейських шкіл. Цей рівень може бути досягнутий випускниками при ранньому початку вивчення іноземної мови, тобто з ІІ класу початкової школи. Дана модель, не будучи профільною, не виключає разом з тим переходу окремих школярів в інші типи шкіл/класів і не закриває для них можливості подальшої освіти у ВНЗ.Академічний рівень підготовки (друга модель)

 • Друга модель- це загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує академічний рівень підготовки з іноземної мови (Рівень В1+). Ця модель в основному буде реалізуватися в класах гуманітарно-філологічного профілю (рідна мова та література, історія, суспільствознавство).

 • Специфіка цілей і змісту навчання іноземної мови у цих класах спрямовано на:

 • -розширення інформації у профільних освітніх областях/навчальних предметах за рахунок використання профільних текстів у навчанні іноземної мови;

 • -оволодіння певною кількістю відповідних профілю іншомовних термінів;

 • -активізацію рецептивного граматичного мінімуму (наприклад складних форм пасивного стану);

 • -посилення діяльнісної складової за рахунок використання перекладу як професійно-орієнтованого вміння;

 • - широкого використання проектної діяльност;

 • -організацію професійно-орієнтованого іншомовного спілкування.Профільний рівень підготовки (третя модель)

 • Третя модель- профільний рівень передбачає поглиблене вивчення іноземної мови на старшій ступені школи. Поглиблене вивчення іноземної мови, і, відповідно, країнознавства і літератури країни мови, що вивчається може розглядатися як профільна мовна підготовка ( при наявності 5 годин на тиждень). Навіть при такому короткостроковому поглибленому вивченні іноземної мови може бути досягнутий рівень навченості (рівень В2), що перевищує пороговий рівень (в термінах Ради Європи). Ця модель співвіднесена за цілями і до певної міри за змістом із так званими спеціалізованими школами з поглибленим вивченням іноземної мови. Цей рівень передбачає більш гнучке і вільне володіння іноземною мовою, використання його як засобу міжособистісного та міжкультурного спілкування в широкому спектрі ситуацій. Досягнення цього рівня дозволить випускникам продовжити освіту в лінгвістичному чи іншому спеціалізованому ВНЗ, з іншого боку- здійснювати трудову діяльність відразу після закінчення школи.КУРСИ ЗА ВИБОРОМ

 • Базові курси за вибором обов’язкові для всіх учнів. Вони входять до складу профілю навчання на старшій ступені школи. Учні відвідують ці курси за вибором, і їх кількість повинна бути достатньою, щоб задовільнити потреби учнів.

 • Реалізуються ці курси за рахунок шкільного компоненту навчального плану і підтримують вивчення основних профільних предметів на заданому рівні. Одні з них можуть бути як би «надбудовою» профільних предметів і забезпечити для найбільш здібних школярів підвищений рівень вивчення того чи іншого навчального предмета. Інші повинні забезпечити міжпредметні зв»язки і дати можливіть вивчати суміжні предмети на профільному рівні(країнознавство, література).

 • Решта курсів може бути орієнтована на придбання школярами освітніх результатів для успішного просування на ринку праці (Діловодство або Ділова іноземна мова, курси з підготовки до роботи у сфері обслуговування і т.д.).

 • Вибираючи з переліку курси за вибором необхідно враховувати, що мова йде не тільки про їх програми і навчальні посібники, але й про всю методичну систему навчання цим курсам в цілому. Адже профільне навчання –це не тільки диференціювання змісту освіти, але, як правило, і по-іншому побудований навчальний процес. Саме тому, в навчальних планах в рамках часу, що відводиться на курси за вибором, передбачені години на організацію навчальних практик, проектів, дослідницької діяльності. Ці форми навчання, поряд з розвитком самостійної навчальної діяльності учнів, застосуванням нових методів навчання (наприклад, дистанційного навчання, навчальних ділових ігор і т.д.), стануть важливим чинником успішного проведення занять з курсів за вибором. Передбачувана система не обмежує школу в організації того або іншого профілю навчання (чи кількох профілів одночасно), а учня- у виборі різних наборів курсів за вибором, які в сукупності і складуть його індивідуальну освітню траєкторію. У багатьох випадках це зажадає реалізації нетрадиційних форм навчання, створення нових моделей шкільної освіти.Навчально-методичне забезпечення

 • У загальноосвітніх навчальних закладах може використовуватися лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Перелік рекомендованої літератури затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється через «Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України». Із зазначеним переліком можна буде ознайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua.10 клас. Підручники

 • Англійська мова

 • (9-ий рік навчання10 клас. Підручники

 • Англійська мова як друга іноземна

 • ( 6-ий рік навчання):10 клас. Підручники

 • Німецька мова( 9-ий рік навчання):10 клас. Підручники

 • Німецька мова як друга іноземна

 • ( 6-ий рік навчання):10 клас. Підручники Французька мова (9-ий рік навчання)10 клас. Підручники

 • Французька мова як друга іноземна

 • ( 6-ий рік навчання):9 клас. Підручники

 • Іспанська мова( 9-ий рік навчання):Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов

 • Основними видами оцінювання з іноземної мови є:

 • поточне,

 • тематичне,

 • семестрове,

 • річне оцінювання,

 • підсумкова державна атестаціяКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов

 • Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється єдиний тематичний бал.

 • Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з написом Тематична без дати. Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

 • При виставленні семестрового балу враховуються всі тематичні та оцінювання за чотирма видами мовленнєвої діяльності.

 • Оцінки за чотири види мовленнєвої діяльності не перездаються і не коригуються.Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов

 • Семестрова оцінка може підлягати коригуванню (колонка з написом Скоригована без зазначення дати).

 • Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок (колонка з написом Річна без зазначення дати). Річна оцінка коригуванню не підлягає.Рекомендована кількість зошитів:

 • у початковій школі – 2 зошити один з яких може бути на друкованій основі;

 • для виконання контрольних робіт заводиться один зошитПеревірка робіт

 • У початковій школі (2-4 класи) - перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок.

 • У 5-9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень.

 • У 10-11 класах - один раз на місяць.

 • Оцінка за ведення зошита виставляється один раз на місяць у журнал.

 • Наявність словників перевіряється один раз на семестр. Вчитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки. Оцінка до журналу не виставляється.Початкова школа (1-4 класи)

 • Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи(наказ МОН від 20.08.2008 р.№775).

 • Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 класів здійснюється вербально, у 3-4 класах за 12-бальною шкалою.

 • За рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу може здійснюватися, розпочинаючи з II семестру, за 12-бальною шкалою.Початкова школа (1-4 класи)

 • Основними видами оцінювання з іноземної мови є:

 • поточне,

 • тематичне,

 • семестрове,

 • річне ( проводиться аналогічно до оцінювання у середній та старшій школах, але з урахуванням вікових особливостей молодших школярів).Підготовка до ЗНО

 • для підготовки до незалежного оцінювання можна використовувати матеріали, розроблені українськими авторами:

 • «Тестові завдання з французької мови» (автор Клименко Ю.І. вид «Ґенеза»);

 • «Тестові завдання з англійської мови» (автори: Несвіт A.M., Пуха З.Д. вид. «Ґенеза»);

 • «Тестовий контроль з німецької мови» (автори: Микитюк С., Ляшенко С.)Підготовка до ЗНО

 • навчально - методичні комплекти видавництв: «Oxford»(Matrix; Oxford Exam Excellence), «Express Publishing» (— FCE Use of English; FCE Practice Tests 1; FCE Practice Tests2);

 • «Longman Pearson» (Opportunities; Success; Activate!);

 • «Macmillan» (Laser; Destination; Check your Vocabulary for FCE);

 • навчально-методичні комплекси видавництва «Hueber»;

 • навчально-методичні комплекси видавництва «CLE International».Використання можливостей Інтернету

 • http://www.mon.gov.ua – офіційний сайт Міністерства освіти і науки України;

 • http://www.ednu.kiev.ua – освітянська мережа України;

 • http://www.o-svit.iatp.org.ua – каталог освітніх ресурсів;

 • http://www.udl.org.ua – українська система дистанційного навчання;

 • http://www.lib.com.ua – електронна бібліотека;

 • http://www.eurydice.org – європейська освітня мережа;

 • http://www.google.com.ua – інформаційно-пошукова система;Каталог: predmety -> inoz -> media -> files
files -> Методичні рекомендації щодо особливостей проведення підсумкових контрольних робіт у 2010/2011 навчальному році що додаються. Заступник Міністра Б. М. Жебровський
files -> Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2010/11 навчальному році
files -> Державний стандарт початкової загальної освіти прийнятий Постановою Кабінету Міністрів від 20 квітня 2011 року
files -> Викладання іноземних мов у дошкільних навчальних закладах та початковій школі (2012-2013 н р.) Дошкільна освіта
files -> Записи в журналі
files -> Друга іноземна мова Різкий зріст зацікавленості до багатомовності в Європі за останнє 10річчя


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка