Методичні рекомендації у зміст практичної діяльності студентів входить: Ознайомлення із системою навчально-виховної роботи школиДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.
ТипМетодичні рекомендації


Переддипломна педагогічна практика: психологічний аспект

 • Методичні рекомендації


У зміст практичної діяльності студентів входить:

 • Ознайомлення із системою навчально-виховної роботи школи

 • 2. Вивчення:

 • системи планування навчально-виховного процесу школи, класу;

 • особистості учня і колективу класу (особисті справи, медичні карти, класний журнал і щоденники);

 • системи навчальної і позакласної роботи з предметів;

 • системи позакласної виховної роботи;

 • - кращого досвіду вчителів школи.

 • 3. Самостійна робота:

 • розробка і проведення навчальної і позакласної роботи (по профілі основної і додаткової чи кваліфікації спеціалізації);

 • розробка поурочних і тематичних планів уроків і занять;

 • планування позакласної роботи з предметів;

 • проведення уроків;

 • проведення позакласних занять по розвитку пізнавальних інтересів дітей;

 • виготовлення дидактичного матеріалу і наочних приладдя;

 • проведення різноманітної позакласної і позашкільної виховної роботи з напрямків: морального, екологічного, трудового, економічного виховання дітей, охорони їхнього життя і здоров'я й ін.;

 • діагностика рівня розвитку особистості і класного колективу і використання отриманих результатів в індивідуальній роботі з дітьми і колективом;

 • проведення роботи з батьками (індивідуальної, з активом, батьківські збори);

 • ведення шкільної документації участь у роботі педагогічної ради, методичного об'єднання вчителів;

 • збір матеріалу для використання його в підготовці курсової роботи;

 • проведення самоаналізу і самооцінки своєї діяльності.Орієнтовна програма вивчення особистості школяра

 • Загальні відомості про школяра: вік, стан здоров’я, приналежність до дитячих чи молодіжних організацій.

 • Характеристика умов сімейного виховання школяра: культурно-побуові умови в сім’ї, особливості взаємовідносин в сім'ї, ставлення в сім'ї до учня, піклування про виховання

 • Характеристика класного колективу: актив класу, ставлення до громадської роботи і суспільно корисної праці, навчання і дисципліна, міжособистісні відносини в колективі, симпатії і антипатії, дружба, колективізм, система традицій дитячого колективу.

 • Ставлення школяра до колективу

 • Спрямованість особистості: особиста, суспільна, ділова.

 • Характеристика усвідомлених мотивів. Інтереси, їх глибина, ширина, стійкість, дієвість, найбільш яскраво виражені пізнавальні інтереси.

 • Погляди і переконання. Єдність свідомості і поведінки. Прагнення школяра, його наміри, мрії, ідеали.

 • Рівень домагань: занижений, адекватний, завищений. Співвідношення самооцінки і рівня домагань, характерна для школяра оцінка своїх можливостей, вимогливість до себе, ставлення до критичних зауважень вчителів і друзів, ставлення школяра до самовиховання.

 • Учень в різних видах діяльності. Ставлення школяра до учіння, встигання і дисциплінованість, ступінь сформованості навчальних навичок.

 • Характеристика пізнавальної діяльності: особливості сприймання, спостережливості, пам'яті. Співвідношення творчої і відтворюючої уяви, особливості мислення, самостійність в судженнях і висновках, ступінь розвитку усного і писемного мовлення.

 • Особливості емоційної сфери: характер емоційної реакції на дії педагога, розвиток моральних, інтелектуальних і естетичних почуттів, домінуючий настрій, ступінь емоційної збудливості, вміння стримувати емоційні переживання і змінювати їх.

 • Вольові якості: цілеспрямованість, самостійність, ініціативність, рішучість, наполегливість, володіння собою, моральна вихованість волі.

 • Здібності: загальні і спеціальні, наявні здібності в учня.

 • Темперамент і його прояви.

 • Характер

 • Педагогічні висновки. Можливі напрямки корекційної роботи з даними учнями.Примірна схема педагогічного аналізу уроку

 • 1. Загальна інформація про урок.

 • Освітні цілі (які нові знання, вміння, навички повинні набути учні, які – поглибити, закріпити, поширити).

 • Тема: ………………………………………………………………

 • Мета: ………………………………………………………………

 • Завдання: …………………………………………………………

 • Розвиваючі цілі (розвиток логіки мислення, інтелекту, волі, пізнавальних інтересів, здібностей).

 • Виховні цілі (формування світогляду, усвідомлення моральних понять та стосунків, здійснення естетичного (та ін.) виховання, виховання дисциплінованості, вміння користуватися НОП тощо).

 • Формування загальних та спеціальних навчальних вмінь та навичок.

 • Оснащеність уроку засобами демонстрації, наочними посібниками.

 • 2. Готовність до уроку вчителя та учнів (порядок у кабінеті, наявність обладнання, оргмомент, цільова установка, мотивація навчальної діяльності тощо).

 • 3. Вибір типу, структури уроку (форми). (Доцільність, оптимальність, поетапність)

 • 4. Місце уроку в системі уроків по темі, розділу, курсу 5. Форми організації навчальної роботи (самостійна, парна, групова, ланкова, вільна, навчальна, бесіда тощо).

 • 6. Зміст уроку:

 • реалізація дидактичних принципів (науковості, системності, доступності, послідовності тощо);

 • стиль спілкування, атмосфера, мікроклімат;

 • навантаження;

 • емоційна сторона;

 • мова вчителя, жести, міміка, рухи;

 • дотримання єдиного мовного режиму;

 • врахування гігієнічних вимог до уроку;

 • зовнішній вигляд.Висновки, рекомендації , пропозиції, поради вчителю

 • мотивація аналізу;

 • самоаналіз вчителем уроку;

 • аналіз досягнень уроку;

 • з’ясування причин наявності недоліків;

 • рекомендації щодо усунення недоліків уроку;

 • пропозиції щодо удосконалення майстерності вчителя (залучення до участі у роботі творчих груп, семінарів, практикумів, ознайомлення з технологією впровадження передового педагогічного досвіду та досягнень науки, рекомендована література по проблемі, відвідування уроків колег тощо );

 • відповідність навчального матеріалу уроку вимогам програми, завданням уроку, теми, розділу; взагалі профілю, типу школи, класу, групи тощо;

 • повнота і доступність матеріалу за змістом та обсягом;

 • цільова установка, виділення головного, суттєвого у змісті навчального матеріалу;

 • удосконалення знань, умінь та навичок;

 • розвиток здібностей, корекція недоліків та відхилень;

 • поетапна робота по сприйняттю нової інформації;

 • стимулювання та мотивація позитивного ставлення учнів до уміння, до набуття знань, саморозвитку;

 • створення умов для самоосвіти, самооцінки навчальних дій;

 • створення атмосфери співтворчості.Схема психологічного аналізу уроку

 • Загальні відомості про урок: школа, клас, предмет, прізвище вчителя.

 • Якими методами й способами викликається увага учня на початку уроку: вхід вчителя в клас, його зовнішній вигляд, готовність вчителя й класу до уроку, оформлення й санітарно-гігієнічні умови роботи класу, уміння вчителя встановити контакт з учнями, вимогливість вчителя, педагогічний такт.

 • Як вчитель забезпечує якісне сприйняття навчального матеріалу: чим забезпечується чуттєве сприйняття нового матеріалу, встановлення зв'язку нового матеріалу з раніше вивченим (аперцепція), використання наочності й технічних засобів навчання, чіткість постановки мети уроку, доступність матеріалу, різноманітність методів викладу, уміння виділяти головне в матеріалі, чіткість й виразність мови вчителя, темп викладу, уміння викликати мотивоване сприйняття навчального матеріалу.

 • Якими способами активізується пізнавальна діяльність учнів на уроці: вміння вчителя підтримувати увагу учнів протягом уроку, орієнтація учнів на труднощі й мобілізація волі на їхнє подолання, організація проблемно-пошукової діяльності учнів, ідейний і науковий рівень матеріалу, повнота і точність наукових фактів, висновків; відповідність матеріалу віковим особливостям учнів, рівню їхнього розвитку й знань, логічність й аргументованість викладу, установка учнів на самостійну роботу й самостійне виведення правил й закономірностей; зв'язок навчального матеріалу з практикою й сучасністю; вправляння у використанні набутих знань.

 • Якими способами вчитель викликає в школярів допитливість й інтерес, формує потребу в знаннях: підготовкою до уроку, оригінальною наочністю, поясненням теоретичної і практичної значимості даного матеріалу й ін.

 • Організація запам'ятовування учнями навчального матеріалу: запис теми й плану уроку, важких слів, визначень, повторення найбільше значимих положень, установка на запам'ятовування, розмаїтість вправ на закріплення й ін.

 • Як вчитель враховує вікові особливості учнів, сприяє розвитку їхньої активності й самостійності, ініціативи і творчих здібностей.

 • Висновки і й пропозиції.Психологічні основи індивідуального підходу у навчанніПсихологічний портрет учня із слабкою нервовою системою

 • Частіше всього такий учень є спокійний, тихий, обережний.

 • Не може тривалий час приймати участь в рухливих іграх, що пов”язано з невеликим запасом сил, підвищеною стомлюваністю.

 • Часто має схильність до акуратності, що доходить до педантизму; йому подобається сам процес наведення порядку, прибирання.

 • Виділяється підвищеною вразивістю.

 • Легко збудливий, болісно реагує на незадоволення дорослих, що оточують його.

 • Невпевненість в собі, боязнь невдачі, недовірливість, прихованість.Психологічний портрет учня з сильною нервовою системою

 • Частіше всього такий учень впевнений в собі, життєрадісний, не відчуває якого-небудь напруження у навчанні, легко засвоює значний за обсягом матеріал.

 • Він завжди повний енергії, невтомний, постійно готовий до діяльності.

 • Майже не буває втомленим.

 • Включаючись в роботу, він майже не відчуває труднощів; йому не заважають додаткові навантаження, перехід до нової діяльності легкий.

 • Велика ефективність у використанні часу.

 • Витривалість, відсутність зупинок у роботі.Психологічний портрет рухливого учня

 • Непосидючі, незібрані, не вміють зосередитись на уроці.

 • Їх постійно щось відволікає, вони вертяться, розмовляють, перекладають книги і т.д.

 • Їм сумно займатися якоюсь однією діяльністю, як звичайно, у них багато занять.

 • Рухливий учень не складає для себе якихось графіків, розкладів, всі свої справи він тримає в голові.

 • Такий учень здатний на ходу приймати рішення чи змінювати попередній намір, швидко і легко пристосовуватись до нових умов і обставин.

 • Нерідко висока рухливість нервової системи проявляється у високій руховій активності, в характерних особливостях мовлення.Психологічний портрет учня з інертною нервовою системою

 • Набагато спокійніший на уроках.

 • Не схильний “розкидатися” на різноманітні заняття; частіше всього його вільний час зайнятий учінням, підготовкою до уроків.

 • Кожна непередбачена обставина вибиває його з робочої колії.

 • Багато часу і сил приділяє таким дрібницям, які інші діти не помічають.

 • Неприємності, невдачі, образи він не забуває зразу. Вони тривалий час залишаються у його свідомості, заважаючи рухатись вперед.

 • Мовлення частіше всього непоспішливе, уповільнене, міміка і жестикуляція практично відсутні.Навчальні ситуації, що диференціюють учнів із сильною і слабкою нервовою системою

 • Ситуації, що вимагають тривалого розумового напруження (важкий урок, написання твору, підготовка домашнього завдання).

 • Тривалий шкільний день.

 • Екзамен, контрольна робота.

 • Урок, на якому потрібно працювати в швидкому темпі.

 • Ситуація після невдалої відповіді, після зауваження.

 • Урок, на якому постійно потрібно розподіляти увагу.

 • Робота в шумному, неспокійному оточенні.

 • Виконання монотонної роботи.

 • Виконання роботи за алгоритмом, а також роботи, яка вимагає систематизації і планування.

 • Самоконтроль.Навчальні ситуації, що стимулюють прояви рухливості-інертності нервової системи

 • Завдання, різноманітні за змістом і способом вирішення.

 • Ситуації, які вимагають високого темпу роботи.

 • Ситуації, які вимагають швидкого переключення уваги.

 • Ситуації, коли час роботи дуже обмежений.

 • Одноманітна, монотонна робота.

 • Тривала робота, що вимагає високого розумового напруження.

 • Одночасне засвоєння нового і повторення старого матеріалу.Педагогічно занедбані діти

 • Причини: В більшості випадків педагогічна занедбаність пов’язана з особливостями сімейного виховання, з нестачею турботи батьків про дитину, про її розвиток.

 • Характерні особливості:

 • відсутність мотивів учіння;

 • не сформованість готовності до школи;

 • відсутність елементарних вмінь та навичок;

 • неправильне ставлення до праці (неакуратність)

 • Психологічні рекомендації:

 • тримати тісний зв'язок з батьками, проводити з ними необхідну профілактичну роботу;

 • формувати у дитини позитивне ставлення до навчання;

 • використовувати можливості оцінки для підкреслення навіть найменших успіхів у навчанні;

 • розвивати елементарні вміння і навички: вміння планувати, швидко читати, аналізувати, робити певні висновки, абстрагувати і т.д.;

 • розвивати пізнавальні інтереси, інтереси до конкретних навчальних предметів;

 • контролювати діяльність таких дітей, виховувати в них посидючість, стриманість, бажання доводити роботу до кінця.Ослаблені діти

 • Причини: перенесені захворювання, психічні переживання, непосильні емоційні психічні навантаження.

 • Характерні особливості:

 • такі діти неуважні, часто відволікаються, важко розподіляють і переключають увагу;

 • важко розуміють пояснення вчителя, сидять на уроці з відсутнім поглядом;

 • часто скаржаться на головні болі, запаморочення;

 • втома у них розвивається різко зниженою розумовою працездатністю, уповільненим темпом діяльності;

 • як правило, вони не встигають виконати завдання з усім класом;

 • такі діти не здатні до тривалого розумового напруження.

 • Психологічні рекомендації:

 • потрібно чітко виділити причину, що призвела до такого стану;

 • потрібно пам’ятати, що в основі порушень пізнавальної діяльності лежить послаблення розумової працездатності, а не розумова відсталість;

 • додаткові навчальні навантаження, психоемоційна напруга, пов’язана з конфліктною ситуацією у відносинах з вчителями, батьками, поглиблюють навчальні труднощі, погіршують психічний і функціональний стан дитини;

 • головною допомогою таким дітям є:

 • організація охоронного режиму;

 • повноцінний сон, відпочинок на свіжому повітрі;

 • зниження навчальних навантажень;

 • раціональна організація домашніх навчальних занять.

 • проводити роботу з батьками. Рекомендувати їм не карати дітей за низькі навчальні успіхи, не виражати свого незадоволення, а навпаки, підтримувати їх, турбуватися про їх здоровя.Діти з тимчасовою затримкою психічного розвитку

 • Причини:

 • патологія вагітності і пологів у матері;

 • погана спадковість;

 • перенесені дитиною тяжкі захворювання, травми, особливо у ранньому віці;

 • дефіцит материнської ласки, людської уваги, тепла, недостатній догляд за дитиною, недоотримання інформації.

 • Характерні особливості:

 • на момент вступу в школу у таких дітей , як правило, не відбувається формування шкільно-значимих функцій;

 • у порівнянні з ровесниками, які поступають в перший клас, у них спостерігається надто недостатній запас знань, інформації, умінь;

 • вузький кругозір, бідна мова, слабо розвинуті моторні навички;

 • ці діти не усвідомлюють себе учнями;

 • в поведінці переважають дитячість, безпосередність, ігрові інтереси, прагнення тільки до отримання задоволення;

 • на уроках вони стають в’ялими, або навпаки, надто занепокоєними, зовсім не можуть зосередитись на завданні;

 • для таких учнів характерне стійке зниження працездатності з порушеннями уваги, пам’яті, здатності переключатися з одного виду діяльності на інший;

 • на фоні стійкого невстигання часто відмічаються труднощі навчання, пов’язані з недостатнім розвитком мови, моторної сфери.Психологічні рекомендації:

 • Психологічні рекомендації:

 • діти, що мають затримку психічного, мовного, моторного розвитку, здатні засвоювати шкільну програму тільки при індивідуальному підході, своєчасній і правильній допомозі вчителя;

 • необхідно вияснити причину невстигання, поговорити з батьками, проаналізувати умови життя і розвитку дитини;

 • для ефективного вирішення питань частіше всього необхідно переконати батьків проконсультуватися у дитячого психоневролога;

 • звернути увагу, як працює дитина: чи встигає за темпом всього класу, чи швидко стомлюється; в усіх ситуаціях потрібно зберігати спокійний тон, не кричати, не ображати дитину перед усім класом, бути доброзичливим;

 • працюючи з таким учнем, потрібно не допускати утворення педагогічної занедбаності;

 • ні в якій мірі таку дитину не потрібно підганяти, а тим більше знижувати оцінку за те, що не встигла виконати завдання;

 • забезпечити такій дитині можливість працювати у властивому їй темпі;

 • не скупіться на похвалу навіть за незначні успіхи;

 • необхідно враховувати, що діти, які мають тимчасову затримку у розвитку, відрізняються від розумово відсталих саме тим, що добре сприймають допомогу, яку ї пропонують.Нервові діти

 • Причини:

 • остаточні явища раннього органічного пошкодження нервової системи: патологія вагітності і пологів, часті хвороби, травми голови і інші несприятливі впливи в перші роки життя;

 • психогенні фактори: психічні травми, пов’язані з переляком, страхом, психотравмуючими ситуаціями, що виникли в результаті порушень міжособистісних відносин (сварки, розлучення, алкоголізм батьків, хвороби, смерть близьких, жорстке, несправедливе ставлення до дітей, конфлікт з учителем, порушення шкільної адаптації).

 • Характерні особливості:

 • частіше всього дають зриви ослаблені, хворі, інфантильні, тривожні діти, з підвищеною ранимістю нервової системи;

 • невротичні і неврозоподібні порушення нервово-психічної сфери зустрічаються не ізольовано, а в різних поєднаннях; найбільш часто вони проявляються у вигляді заїкання, нервового тику, нічного нетримання сечі, порушення сну і т.д.;

 • сприятливим грунтом їх виникнення є ослаблена нервова система;

 • такі діти бувають в’ялими, плаксивими, нервовими, часто з пониженим фоном настрою, поганим апетитом, схильністю до страхів;

 • як правило, у них порушується сон: він стає поверховим, тривожним, супроводжується сновидіннями, що викликають почуття страху, тривоги;

 • адаптація до умов школи протікає важко.Психологічні рекомендації:

 • Психологічні рекомендації:

 • досвід показує, що яке б нервово-психічне порушення не спостерігалося в дитини, для неї воно саме є вже психотравмуючим фактором і веде до виникнення тяжких переживань і ряду вторинних нашарувань (нерішучості, соромливості, невпевненості);

 • вчителям, вихователям, батькам потрібно бути більш чутливими до таких дітей;

 • ні в якому випадку не можна їх ганити чи карати;

 • не допускати, щоб інші учні сміялися над ними, дражнили, давали їм образливі прізвища;

 • не потрібно забувати, що засудження, насмішки однокласників, докори і покарання дорослих, як правило, поглиблюють відчуття вини, створюють негативний фон настрою, приводять до наростання боязливості, плаксивості;

 • при невротичних порушеннях не можна акцентувати увагу дітей на їх недоліках: чим менше дитина про них думає, тим менше вони проявляються;

 • важливо навколо таких дітей в школі і дома створити урівноважене, спокійне оточення, забезпечити достатній за тривалістю сон, відпочинок на повітрі, правильний режим харчування, зменшити навчальне навантаження;

 • необхідно зрозуміти, що зовнішньо схожі невротичні і неврозоподібні порушення відрізняються за своєю природою і вимагають часто протилежних способів медичної і педагогічної корекції.Каталог: files -> biblioteka -> psih sait -> Prezentacii
Prezentacii -> Тема: Загальна характеристика юнацького віку План Особливості фізичного розвитку
Prezentacii -> Основи психології навчання План Предмет і завдання педагогічної психології
Prezentacii -> Тема: Темперамент План
Prezentacii -> Предмет психології, її завдання та методи
Prezentacii -> Тема: мозок І психіка план Загальні відомості про будову нервової системи людини
Prezentacii -> Поняття про діяльність
Prezentacii -> Закономірності психічного розвитку. Рушійні сили розвитку психіки. Навчання, виховання і розвиток психіки
Prezentacii -> Тема: Пам'ять План Поняття про пам'ять та її фізіологічні основи
Prezentacii -> Тема: Психологія виховання План Виховання як цілеспрямований процес соціалізації особистості


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка