«методика застосування інформаційних технологій під час презентації проектної діяльності»Дата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.


Курсова робота на тему:

 • «МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»


Метою курсової роботи є дослідження теоретичних основ та особливостей організації проектної діяльності на уроках технології Об'єкт дослідження – проектна діяльність у навчально-виховному процесі у середніх загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів (ЗОШ). Предмет дослідження – використання проектних технологій на уроках трудового навчання.Гіпотеза дослідження:

 • полягає в тому, що застосування проектних технологій на уроках трудового навчання підвищує рівень засвоєння навчального матеріалу учням, забезпечує оперативне керування індивідуальною діяльністю учнів та активізує пізнавальну діяльність учнів.Завдання дослідження

 • проаналізувати поняття «метод проектів» у зарубіжній та вітчизняній педагогічній літературі;

 • визначити зміст методу проектів, та класифікацію проектів;

 • дослідити основні етапи організації проектувальної діяльності школярів;

 • визначити схему оформлення результатів проекту шляхом використання ІКТ.Для розв’язання поставлених завдань і досягнення мети дослідження були застосовані методи дослідження:

 • Для розв’язання поставлених завдань і досягнення мети дослідження були застосовані методи дослідження:

 • теоретичний аналіз вивчення психолого-педагогічної літератури з питань технологій проекту, готовності педагога до творчої діяльності, оволодіння новітніми методиками навчання за допомогою технологій проекту, узагальнення одержаної інформації, вивчення навчально-методичної літератури.РОЗДІЛ 1. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІО. Пєхота вважає, що проект – практика особистісно-орієнтованого навчання у процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів.

 • О. Пєхота вважає, що проект – практика особистісно-орієнтованого навчання у процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів.

 • Вона зазначає, що у свідомості учня це має такий вигляд: «Все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба і де я можу ці знання застосувати». Для педагога – це прагнення знайти розумний баланс між академічними знаннями, уміннями та навичками.Під навчальним проектом Є. Полат розуміє – об’єднану навчально-пізнавальну творчу діяльність учнів-партнерів, організовану на основі комп’ютерних телекомунікацій, які мають спільну проблему, мету, узгоджені методи, способи діяльності, спрямовані на досягнення загального результату сумісної діяльності.

 • Під навчальним проектом Є. Полат розуміє – об’єднану навчально-пізнавальну творчу діяльність учнів-партнерів, організовану на основі комп’ютерних телекомунікацій, які мають спільну проблему, мету, узгоджені методи, способи діяльності, спрямовані на досягнення загального результату сумісної діяльності.Типологія проектних робіт:

 • за домінуючим видом діяльності дослідження: творчі, рольово-ігрові, інформаційні, практично-орієнтовані проекти;

 • за предметно-змістовою галуззю: монопроекти та межпредметні проекти;

 • за характером координації проекта: з відкритою, явною, прихованою координацією;

 • за характером контактів: внутрішні, регіональні, міжнародні; за кількістю учасників проекту: особистісні, парні, групові; за довготривалістю: короткострокові та довгострокові.Проектна технологія дозволяє:

 • виявляти та визначали проблеми;

 • проводити їх аналіз;

 • знаходити шляхи їх розв’язання;

 • розвивати вміння працювати з інформацією;

 • знаходити необхідне джерело, наприклад, дані в довідковій літературі або в засобах масової інформації;

 • застосовувати отриману інформацію з метою розв’язання поставлених завдань.Метод проектів забезпечує:

 • активність навіть тих учнів, які, як правило, віддають перевагу мовчанню;

 • розкриття учнями своїх здібностей, що формує у них впевненість в собі;

 • комфортність навчання для учнів, оскільки вони перестають боятися негативної оцінки;

 • удосконалення комунікативних навичок учнів, оскільки це дає змогу їм більше висловлюватись;

 • розвиток у учнів ряду здібностей (спільного прийняття рішень, творчого мислення тощо);

 • посилює позитивну мотивацію до навчання, бо проект вибирається та реалізується на основі власних інтересів, потреб та можливостей;

 • формує творче системне мислення;

 • сприяє формуванню культури ділового спілкування, умінню аргументовано захищати свої позиціїКласифікація проектів (за Є. Полат)Класифікація проектів відповідно до домінуючого методу чи діяльностіКласифікація проектів (О. Пєхоти)РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІКласифікація презентації:

  • За кількістю медіа засобів: мультимедіа (звуки, зображення, відео фрагменти); текстова (з мінімальним ілюструванням); комбінована.
  • За призначенням: комерційні (здебільшого рекламного характеру); інформаційні; навчальні тощо.
  • За способом подання слайдів можна розрізняти презентації:
  • Слайд-шоу – без супроводу лектора, або із записаним голосом доповідача.
  • Комбінована – з усним супроводом, із записаним голосом, частиною якої може бути слайд-шоу.


Переваги мультимедійних презентацій:

 • Презентації можуть створюватися не тільки для показу на стінному екрані для групи слухачів в аудиторії, але також можуть використовуватися для індивідуального перегляду на комп'ютері.

 • Комп'ютерні презентації можуть використовуватися як для занять з безпосередньою участю доповідача, так і без його участі (наприклад, для самоосвіти).

 • Потенційна можливість інтерактивності дозволяє комп'ютерні презентації адаптувати під особливості сприйняття учнями навчального матеріалу.

 • Часова інтерактивність надає можливість учню самостійно визначати початок, тривалість процесу навчання, а також швидкість просування по навчальному матеріалу.

 • Інтерактивність при доборі потрібної послідовності відображення навчальної інформації забезпечує вільне визначення чергування використання фрагментів інформації.

 • Змістова інтерактивність дозволяє змінювати, доповнювати чи зменшувати обсяг змістової інформації.В ході роботи над проектом “Творити завжди не просто”

 • В ході роботи над проектом “Творити завжди не просто”

 • Ми розробили презентаціюТипові помилки учнівських робіт:

 • Викладення в презентації теорії з підручника чи посібника (енциклопедії тощо).

 • В презентаціях, виконаних як приклади учнівських робіт, використовується текстовий матеріал, що не відповідає віку учнів.

 • В презентаціях, які є представленням результатів учнівського дослідження, не відображається гіпотеза, хід дослідження і висновки. Інколи висновки носять загальний характер, не стосуються конкретного дослідження, яке проводили самі учні.

 • Розміщення на слайді великого обсягу текстового матеріалу, для читання і осмислення якого необхідно багато часу.

 • Створення так званого «фотоальбому» – забагато ілюстрацій (фотографій чи малюнків) з підписами.

 • Відсутність формулювання теми і автора на першому сайді та використаних джерел на останньому.ІКТ для розробки методу проектів:

 • візуальна подача результатів дослідження;

 • упорядковування інформації, збереження даних в електронних таблицях;

 • використання текстових та графічних редакторів під час написання роботи;

 • подання кількісних результатів досліджень у вигляді схем, діаграм, графіків, таблиць;

 • матеріали проекту, зібрані на електронних носіях, легко змінювати та доповнювати;

 • доступність донесення свого бачення проблеми до інших за допомогою створених буклетів, публікацій, презентацій, веб-сайтів;

 • використання ресурсів Інтернету, освітніх сайтів, соціальних сервісів.Висновки

 • Проектна технологія в свою чергу забезпечує перехід від традиційних освітніх технологій до нового типу навчання. Вона посилює його розвивальний характер, передбачає спільну, обґрунтовану, сплановану й усвідомлену діяльність партнерів, що вчаться. В свою чергу проектна технологія спрямована на формування в учнів певної системи інтелектуальних і практичних умінь, орієнтована на виконання соціальних ролей та удосконалення особистості.

 • Метод проектів завжди припускає рішення якоїсь проблеми, що передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, з іншого інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, технології, творчих областей.Робота за методом проектів передбачає не тільки наявність і усвідомлення якоїсь проблеми, а й процес її розкриття, рішення, що включає чітке планування дій, наявністю ідеї та гіпотези вирішення цієї проблеми, чіткий розподіл ролей (якщо мається на увазі групова робота), тобто завдань для кожного учасника за умов тісної взаємодії. Результати виконаних проектів повинні бути, що називається, «відчутними», предметними, тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне її рішення, якщо практична, конкретний практичний результат, готовий до застосування .

 • Робота за методом проектів передбачає не тільки наявність і усвідомлення якоїсь проблеми, а й процес її розкриття, рішення, що включає чітке планування дій, наявністю ідеї та гіпотези вирішення цієї проблеми, чіткий розподіл ролей (якщо мається на увазі групова робота), тобто завдань для кожного учасника за умов тісної взаємодії. Результати виконаних проектів повинні бути, що називається, «відчутними», предметними, тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне її рішення, якщо практична, конкретний практичний результат, готовий до застосування .Для ефективної роботи у проектній діяльності вчителю необхідно створити та підібрати інформаційні, методичні та дидактичні матеріали, сукупність яких називається Портфоліо навчального проекту. Ці матеріали створюються вчителями та учнями з використанням ІКТ (засобів створення мультимедійних комп’ютерних презентацій, текстового та графічного редактора, табличного процесора, комп’ютерних програм для створення публікацій і Веб-сайтів, здійснення пошуку інформації в Інтернеті, роботи з електронною поштою тощо).

 • Для ефективної роботи у проектній діяльності вчителю необхідно створити та підібрати інформаційні, методичні та дидактичні матеріали, сукупність яких називається Портфоліо навчального проекту. Ці матеріали створюються вчителями та учнями з використанням ІКТ (засобів створення мультимедійних комп’ютерних презентацій, текстового та графічного редактора, табличного процесора, комп’ютерних програм для створення публікацій і Веб-сайтів, здійснення пошуку інформації в Інтернеті, роботи з електронною поштою тощо).

Каталог: duplomni rob -> tematuka 2011-2012 -> Kyrsovi 2011-2012 II
Kyrsovi 2011-2012 II -> «інноваційні технології навчання та методика їх використання у процесі проектування та виготовлення виробів учнями 10-11 класів за профілем «деревообробка»
Kyrsovi 2011-2012 II -> «формування техніко-конструкторських знань старшокласників на уроках технології за профілем «технічне проектування»
Kyrsovi 2011-2012 II -> «методика організації проектно-технологічної діяльності учнів старших класів на уроках технологій у процесі профільного навчання»
tematuka 2011-2012 -> Комп'ютерні телекомунікації, кінцевими пристроями яких є комп'ютери
tematuka 2011-2012 -> Методи дослідження: Методи дослідження
Kyrsovi 2011-2012 II -> Діагностика навчальних досягнень учнів 10-11 класів технологічного профілю за спеціалізацією «деревообробка»
tematuka 2011-2012 -> «Формування інформаційної культури учнів на уроках трудового навчання засобами мультимедіа»
Kyrsovi 2011-2012 II -> «педагогічні основи використання комп’ютерної техніки учнями 10-11 класів у гуртковій роботі»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка