Методологическое введение в психологию. – М.: «Наука», 1983. – 204с. Методологическое введение в психологию. – М.: «Наука», 1983. – 204сДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Методологическое введение в психологию. – М.: «Наука», 1983. – 204с.

 • Методологическое введение в психологию. – М.: «Наука», 1983. – 204с.

 • Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, методи, програми, процедури. Навчальний посібник для вищої школи. Рекомендовано Міністерством освіти України. – К., Наукова думка, 1998. – 224 с.

 • Предмет і метод психології Антологія /Під ред. Е.Б.Старовойтенко. – М., Академический проект, 2005. – 512 с.

 • Теория и методология психологии. Постнеклассическая перспектива. /Отв. ред. А.Л.Журавлев, А.В.Юревич. – М., Изд-во «Институт психологии РАН», 2007. – 526 с.

 • Методология комплексного человековедения и современная психология / Отв. ред. А.Л.Журавлев, В.А.Кольцова. – М., Изд-во «Институт психологии РАН», 2008. – 602 с.(основні поняття: психічна реальність, механістичний детермінізм, об’єкт, предмет, метод психологічної теорії, методологічні принципи, категорії, закони)

 • (основні поняття: психічна реальність, механістичний детермінізм, об’єкт, предмет, метод психологічної теорії, методологічні принципи, категорії, закони)

 • Переломна епоха в розвитку поглядів на природу психічного як особливої реальності:

 • поява в 17 столітті нового методу пізнання природи і людини, що базувався на принципі механістичного детермінізму (який прийшов на зміну релігійно-схоластичним уявленням про психіку людини. Проте, власна методологічна система психології сформована не була в зв’язку з тим, що специфіка об’єкта не була розкрита, сфера предмета не була з’ясована, а отже й метод їх вивчення.

 • із середини 19 ст. (1879р.) з’явилась відносно самостійна наукова течія – теоретична система психології.Науковці різних галузей знань, крім психології, пізнають об’єктивну реальність – оточуючий нас матеріальний світ і різноманітні соціальні інститути, що сформувались у світі завдяки діяльності людини як суб’єкта діяльності.

 • Науковці різних галузей знань, крім психології, пізнають об’єктивну реальність – оточуючий нас матеріальний світ і різноманітні соціальні інститути, що сформувались у світі завдяки діяльності людини як суб’єкта діяльності.

 • Психологія відрізняється від інших наук тим, що вона пізнає людину і психічні явища: процеси, стани, властивості людини, що супроводжують світопізнання (осмислення) оточуючого людину матеріального світу; формування ставлень до світу на підставі їх емоційного оцінювання; самопізнання, розвиток, формування психологічних властивостей.

 • Отже, об’єктом пізнання психології є людина і різноманіття психічних явищ, що розкривають її внутрішній світ.Методологія психологічного пізнання – це основи, логічна структура і методи отримання психологічних знань, тобто знань про людину як суб’єкта життєдіяльності, про психічні явища, що супроводжують процес життєдіяльності і про психіку у цілому як суб’єктивний образ об’єктивного світу, що відображується людиною в процесі пізнання, оцінюється у формі емоцій і почуттів, перетворюється в процесі діяльності

 • Методологія психологічного пізнання – це основи, логічна структура і методи отримання психологічних знань, тобто знань про людину як суб’єкта життєдіяльності, про психічні явища, що супроводжують процес життєдіяльності і про психіку у цілому як суб’єктивний образ об’єктивного світу, що відображується людиною в процесі пізнання, оцінюється у формі емоцій і почуттів, перетворюється в процесі діяльності

 • В психології об’єктом пізнання є психічна реальність:

 • психіка взагалі і психіка людини зокрема (тобто усі психічні процеси, стани і властивості);

 • людина в її цілісності (або природа людини, її сутність).Вивчаючи людину як об’єкт дослідження психологія реально оперує трьома об’єктами:

 • Вивчаючи людину як об’єкт дослідження психологія реально оперує трьома об’єктами:

 • Людина як сукупність суспільних відносин. Це загальний, гносеологічний об’єкт, який виконує світоглядну функцію і вивчається різними науками про людину: філософією, соціологією.

 • Людина як наявна, духовно-тілесна реальність, що породжена предметно-практичною діяльністю в конкретно-історичних умовах її здійснення (напр. педагог сучасної початкової школи для обдарованих дітей, дітей із ЗПР і т.ін) Це - об’єкт даність.

 • Людина як ідеальний об’єкт, як універсальна цілісна істота, яка формується програмою відділених цілей. Це – об’єкт – конструкт.Виділення предмета відбувається шляхом теоретичної проекції тих чи інших властивостей об’єкта й запитів суспільної практики. Предмет презентується у формі теоретичних понять, що являють собою загальний спосіб пізнання об’єкта.

 • Виділення предмета відбувається шляхом теоретичної проекції тих чи інших властивостей об’єкта й запитів суспільної практики. Предмет презентується у формі теоретичних понять, що являють собою загальний спосіб пізнання об’єкта.

 • Наприклад. Вимоги суспільства до особистості педагога у школах для обдарованих дітей.

 • Предмет дослідження об’єкта: «Педагог в школах для обдарованих дітей», тобто людина як духовно-тілесна цілісність у конкретних соціальних умовах її функціонування (діяльності)

 • Може бути такий: «Причини емоційного вигорання педагога в школах для обдарованих дітей»

 • Предмет дослідження зазвичай виноситься в назву наукової роботи і співпадає з назвою дипломної роботи, статті, монографії тощо.Розкриття предмета здійснюється шляхом виділення його складових ознак на основі конкретних завдань.

 • Розкриття предмета здійснюється шляхом виділення його складових ознак на основі конкретних завдань.

 • Наприклад. Завдання к предмету дослідження «Чинники емоційного вигорання педагога в школах для обдарованих дітей» можуть бути такі:

 • Дослідити роль рівня інтелекту педагога у виникненні емоційного вигорання.

 • Перевірити вплив рівня сформованості когнітивно-пізнавальних здібностей і навиків на появу вигорання.

 • Характер зв’язку самооцінки педагога з вигоранням.

 • Порівняти рівні емоційного вигорання педагогів різних типів шкіл (при однакових рівнях сформованості інтелекту) і т. ін.Результати розкриття предмета і об’єкта фіксується у вигляді понять. Система понять предмета дослідження «чинники емоційного вигорання педагога у школах для обдарованих: емоційне вигорання (виснаження, деперсоналізація; редукція обов’язків, педагогічний цинізм); інтелектуальні здібності; рівень когнітивних вмінь; рівень самооцінки; особистісні властивості обдарованої дитини і т.ін.).

 • Результати розкриття предмета і об’єкта фіксується у вигляді понять. Система понять предмета дослідження «чинники емоційного вигорання педагога у школах для обдарованих: емоційне вигорання (виснаження, деперсоналізація; редукція обов’язків, педагогічний цинізм); інтелектуальні здібності; рівень когнітивних вмінь; рівень самооцінки; особистісні властивості обдарованої дитини і т.ін.).

 • Підсумком конкретного дослідження виступає дослідницький факт, тобто результат інтерпретації певної сукупності емпіричних даних.

 • Зворотній рух від факту матеріалу до вихідного об’єкту завершується його доповненням (переосмисленням), уточненням.В монографії Е.Б.Старовойтенко «Предмет і метод психології. Антологія» (– М., Академический проект, 2005. – 512 с.) зазначається, психологічна наука є особливою унікальною не тільки в силу унікальності свого предмета – найбільш витонченою, складною, піднесеною і протиречивою, яким є свідомість, мислення, почуття людини як об’єкту дослідження, а й в силу свободи, яку вона надає дослідникові: свобода пов’язана з дослідницькими перспективами, що відкриті перед вченим.

 • В монографії Е.Б.Старовойтенко «Предмет і метод психології. Антологія» (– М., Академический проект, 2005. – 512 с.) зазначається, психологічна наука є особливою унікальною не тільки в силу унікальності свого предмета – найбільш витонченою, складною, піднесеною і протиречивою, яким є свідомість, мислення, почуття людини як об’єкту дослідження, а й в силу свободи, яку вона надає дослідникові: свобода пов’язана з дослідницькими перспективами, що відкриті перед вченим.

 • Вихід психологічних знань у практику передбачає творчий пошук різноманітних способів оптимізації життєвих, соціальних, економічних і інших стосунків людини.Психології необхідна реконструкція минулого на основі нового ставлення до історичної реальності.

 • Психології необхідна реконструкція минулого на основі нового ставлення до історичної реальності.

 • Сучасна психологія характеризується плюралізмом напрямів, теорій, точок зору на її об’єкт і предмет. Більшість науковознавчих критеріїв сформувались у галузі точних і природознавчих наук.

 • Чим більше психологія усвідомлює унікальність свого об’єкта і предмета, тим більше очевидним є те, що їй необхідні власні (специфічні) способи пізнання і критерії його оцінки.Для майбутнього психолога, що вступає у храм науки, психологія – це не тільки система сформованих знань, у яких відбиті закономірності явищ, (типу: пам'ять людини має обмеження; адаптація зору із темряви до світу – 0; із світа до темряви – до 30 хвилин), а також методів досліджень технологій пізнання, інструментарію, а й сукупність ще тільки з’явившихся, ще не вирішених проблем (таких як: self-handicapping; counterfactual thinking; rumination; mindfulness = etc).

 • Для майбутнього психолога, що вступає у храм науки, психологія – це не тільки система сформованих знань, у яких відбиті закономірності явищ, (типу: пам'ять людини має обмеження; адаптація зору із темряви до світу – 0; із світа до темряви – до 30 хвилин), а також методів досліджень технологій пізнання, інструментарію, а й сукупність ще тільки з’явившихся, ще не вирішених проблем (таких як: self-handicapping; counterfactual thinking; rumination; mindfulness = etc).

 • Це - ознаки епох постмодернізма.У монографії «Предмет і метод психології» Е.Б. Старовойтенко можна ознайомитись: із подібністю і розбіжностями у розумінні різними авторами (як західними так і вітчизняними) об’єкта, предмета і основного метода психології; походження психіки (або души); конкретних форм детермінації психічного; потенцій психіки і досягаємих рівнів; співвідношення індивідуального, субєктного, особистісного і надперонального витоків психічного життя, а також надані класифікації психічних явищ, починаючи з класичної тріади: розум, почуття воля.

 • У монографії «Предмет і метод психології» Е.Б. Старовойтенко можна ознайомитись: із подібністю і розбіжностями у розумінні різними авторами (як західними так і вітчизняними) об’єкта, предмета і основного метода психології; походження психіки (або души); конкретних форм детермінації психічного; потенцій психіки і досягаємих рівнів; співвідношення індивідуального, субєктного, особистісного і надперонального витоків психічного життя, а також надані класифікації психічних явищ, починаючи з класичної тріади: розум, почуття воля.

 • (А.Б. Бэн. Психология. Ассоциативная психология. – М., АСТ, 1998. – С.216-224).

крізь методи аналізу і синтезу елементів свідомості і психіки (Бен, Вундт, Коффа, Дильтой та ін.);

 • крізь методи аналізу і синтезу елементів свідомості і психіки (Бен, Вундт, Коффа, Дильтой та ін.);

 • крізь фундаментальний підхід до вивчення психічного як здібності, що відповідає потребі в ефективному життєвому функціонуванні і особистісному зростанні (А.Маслоу);

 • крізь спостерегацько-рефлексивний метод розуміння психіки як феномена, що не має темпорально-просторових характеристик і відкривається у самопізнанні і саморозкритті (Гуссерль);

 • крізь метод вивчення поведінки, що взагалі залишає психіку поза межами наукового пізнання (Уотсон).Протиріччя класичної психології свідомості і біхевіоризму сформували кризу психології на початку ХХ століття, глибоко відрефлексовану С.Л.Рубінштейном.

 • Протиріччя класичної психології свідомості і біхевіоризму сформували кризу психології на початку ХХ століття, глибоко відрефлексовану С.Л.Рубінштейном.

 • В роботах Бена, Пфендера надано визначення парадигми, характера наукових узагальнень; категоріальної будови психології; законів і принципів дослідження психіки; ідеї розвитку науки (Джемс); визначення методу описання психічного (Дільтей); феноменологічної редукції (Гуссерль); аналітичного методу (Юнг).Психіка – ціле, результат актів спостереження і свідомості (Вундт);

 • Психіка – ціле, результат актів спостереження і свідомості (Вундт);

 • ціле, замкнуте у потаємному внутрішньому досвіді (Гуссерль);

 • ціле, що інтегрує психічні функції і способи (свідомі і несвідомі; об’єктивні і суб’єктивні) їх життєві реалізації (Юнг);

 • внутрішнє ціле, співвіднесене із зовнішнім світом за допомогою особистого функціонування (Маслоу)

 • Оригінальний спосіб інтеграції психічних «елементів» здійснюється за допомогою виділення їх загальних модальностей: напруження – реалізації; збудження – заспокоєння; прагнення до наближення – запобігання; активності – реактивності; задоволення – незадоволення; розрізнення – оточення; спрямованості на об’єкт – спрямованості на суб’єкта; репродукції – творчості; адаптації – регуляції (Вундт та ін.Отже психіка характеризується як мультимодальна, багатоякісна, поліфункціональна.

 • Отже психіка характеризується як мультимодальна, багатоякісна, поліфункціональна.

 • Узагальнюючи, можна прослідкувати дві основні методологічні лінії західної психології:

 • розглядання психічного «у собі» і спроба знайти в ньому його власні чинники активності; і

 • погляд на психіку як на функціональну здібність і якість особистості, яка виявляється крізь зв'язок внутрішнього і зовнішнього.Каталог: ukr -> nmmateriali -> documents
documents -> Наукова діяльність як форма існування та розвитку науки
documents -> Методологія І організація наукових досліджень
documents -> С. Л. Рубінштейн засновник онтологічного психологічного напряму про предмет психології
documents -> Презентація до навчальної дисципліни
documents -> Ідеографічний опис поняття “наука” як процесу
documents -> Наукою про щастя (happyology); наукою про щастя (happyology)
documents -> Навчальний посібник для слухачів та студентів вищих навчальних закладів / Корольчук М. С. та ін. К. Ніка-Центр, 2008. 336 с
documents -> Стратегії розвитку самосприйнятя
documents -> Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження; Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка