Ми маємо навчити дітей жити в світі, якого самі не знаємо; ми маємо навчити дітей жити в світі, якого самі не знаємоДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.
#1181ми маємо навчити дітей жити в світі, якого самі не знаємо;

 • ми маємо навчити дітей жити в світі, якого самі не знаємо;

 • освіта має бути вузькоспеціальною, тому що неможна обійняти все, але вузький спеціаліст погано перенавчається, важко орієнтується у міжпредметних знаннях, йому складно знайти спільну мову із спеціалістами іншого профілю;

 • навчання має бути предметним, тому що воно копіює, повторює організаційну структуру науки. Однак предметне навчання заважає цілісності сприйняття світу;

 • чим більше вимог висувається до освіти, ти більше розрив між сильними та слабкими учнями;

 • освіта повинна бути дорогою, щоб бути якісною, й одночасно має бути дешевою, щоб бути доступною;

 • освіта має бути добровільною, тоді вона буде максимально ефективною; водночас освіта має бути обов'язковою, тому що некомпетентність стає соціально небезпечною;

 • жити добре нам хочеться зараз, сьогодні, але вкладення у майбутнє вимагає обмежень у теперішньому.Школа має готувати учнів:

 • Школа має готувати учнів:

 • До змін

 • Розвивати в них мобільність, динамізм, конструктивність, гнучкість

 • Вчити самостійно розв'язувати проблеми в різних сферах діяльності

 • Використовувати в процесі навчання соціальний і власний досвіднеобхідно створювати умови для формування в учнях досвіду самостійного розв'язання проблем когнітивного, комунікативного, організаційного характеру тощо;

 • необхідно створювати умови для формування в учнях досвіду самостійного розв'язання проблем когнітивного, комунікативного, організаційного характеру тощо;

 • формувати уміння робити вибір

 • ефективно використовувати обмежені ресурси;

 • використовувати різні джерела інформації;

 • формувати уміння вести переговори;

 • проявляти гнучкість.

 • Формувати життєву компетентність як основу подальшого життєвого успіхуГоловні акценти розвитку освіти України

 • Головні акценти розвитку освіти України

 • спрямовані на

 • підвищення якості освіти та її інноваційний розвиток

 • Якість освіти – соціальна категорія, яка визначає:

 • стан та результативність процесу освіти в суспільстві,

 • його відповідність потребам та очікуванням суспільства (різних соціальних груп) в розвитку та формуванні громадянських, побутових та професійних компетенцій особистості.♦ здатність школи виконувати на певному рівні свої функції та завдання

 • ♦ здатність школи виконувати на певному рівні свої функції та завдання

 • ♦ повнота реалізації школою кадрового, науково-методичного, матеріально-технічного та іншого потенціалу і ресурсів

 • ♦ динаміка процесу розвитку школи

 • ♦ позитивне сприйняття її суспільством, учасниками освітнього процесу

 • ♦ значимість школи як соціокультурного інституту духовності

 • ♦ зв'язок школи з закладами культури, іншими закладами освіти

 • ♦ досягнення школи, педагогів, учнів в конкурсах; підготовленість та конкурентоспроможність її випускників

 •  розвиток школи як соціальної системи

 • ♦ досконалість підходів, технологій і процедур забезпечення якості освітнього процесу та його результатів. • Розуміння нової якості в освіті

 • сьогодні пов’язують

 • з компетентнісним підходом, який

 • орієнтує освіту на:

 • практичні результати,

 • досвід особистісної діяльності,

 • вироблення ставлень та цінностей,

 • зміни в організації та змісті навчанняце поняття включає

 • це поняття включає

 • не рівень академічних досягнень, а

 • ступінь оволодіння учнями основними життєвими навичками,

 • які й складають основу

 • соціальної компетентності (зрілості)

 • дитинифізична готовність до школи – рівень фізичного розвитку дитини;

 • фізична готовність до школи – рівень фізичного розвитку дитини;

 • психічна готовність, яка визначається розвитком вищих психічних функцій;

 • соціальна – тобто рівень розвитку пізнавальних інтересів та комунікативних умінь, знань правил поведінки та моральних понять;

 • дидактична, яку необхідно розглядати як передумову формування таких умінь, як читання, письмо та рахунок.елементарні знання, уміння та навички по предметах освітнього стандарту для початкової школи (діагностика навченості)

 • елементарні знання, уміння та навички по предметах освітнього стандарту для початкової школи (діагностика навченості)

 • узагальнені навчальні уміння, які пов’язані з розвитком загальних здібностей

 • відповідність віковим нормам фізичного та психічного розвитку

 • пізнавальні інтереси та мотивація щодо продовження навчання на другому ступені школи

 • знання елементарних моральних понять (добро, зло, любов та ін.), а також правил поведінки,

 • розвиненість комунікативних уміньволодіння системою предметних знань і умінь, які необхідні для навчання за базовим стандартом основної середньої освіти

 • володіння системою предметних знань і умінь, які необхідні для навчання за базовим стандартом основної середньої освіти

 • сформованість Я-концепції особистості, адекватної самооцінки та здібності до саморегуляції поведінки і діяльності

 • висока мотивація досягнень успіху в обраному профілі навчання

 • психофізіологічні знання старшого підлітка про себе, усвідомлене прагнення дотримуватися здорового способу життя

 • гуманістична позиція в спілкуванні та взаємодії з людьми різного віку, духовно-моральної орієнтаціїсистемність знань про оточуючий світ

 • системність знань про оточуючий світ

 • знання про людину

 • стійкий професійний вибір і висока мотивація досягнення життєвого успіху

 • здатність до саморегуляції поведінки

 • адаптація в соціумі та саморегуляція в діяльності

 • готовність до збереження свого здоров’я в інтенсивних умовах навчання та праці

 • готовність до створення здорової сім’і

 • відповідальність за прийняття рішень у статевому житті

 • стійка соціально-моральна орієнтація

 • громадянська позиція

 • високий духовно-моральний потенціал розвитку особистості • нова роль педагога – це роль

 • фасилітатора

 • (від англ. facilitate – полегшувати, сприяти ), консультанта, наставника,

 • який, перш за все, підтримує дитину в її навчальній діяльності через

 • педагогічну взаємодію.В світі є три підходи, на основі яких можна розбудовувати освітній процес у сучасній школі:

 • В світі є три підходи, на основі яких можна розбудовувати освітній процес у сучасній школі:

 • підхід з погляду змісту, де головним стає те, що викладається учням в школі

 • підхід з погляду процесу навчання, коли аналізуються всі

 • реальні ” явища та процеси, що відбувається в класі, тобто: що відбувається під час навчання? Як учні вчаться? Що насправді вони засвоюють з викладеного?

 • підхід з погляду результатів, який спрямовує процес навчання на цілий набір компетентностей (знань, умінь, навичок, ставлень тощо), котрими мають оволодіти учні, що закінчують школу.Компетентнісний підхід

 • Компетентнісний підхід

 • розглядає результат навчання

 • як здатність вирішувати проблеми різної складності на основі тих знань, що має учень;

 • як уміння діяти в ситуаціях, коли може виникнути необхідність у самостійному визначенні рішення завдання, уточнення його умов, самостійній оцінки отриманих результатів;

 • як розвиток певних особистісних якостей і формування системи цінностей, перш за все моральних.

 • Ця модель формує в учнів компетентність, як здатність діяти в ситуації невизначеності при рішенні актуальних для них завдань. • Компетентнісний підхід

 • суттєво змінює:

 • принципи визначення цілей освіти,

 • відбору її змісту,

 • методи навчання

 • організаційні форми навчання

 • результат навчанняздатність приймати свідомі етичні рішення;

 • здатність приймати свідомі етичні рішення;

 • розуміти та використовувати в житті демократичні принципи;

 • креатину здатність і комунікативні здібності.

 • здатність бачити зв’язок та знаходити власний шлях у навколишньому світі;Фінські вчені розробили структуру оцінювання освітніх результатів, в основі яких лежать три ключові компетентності:

 • Фінські вчені розробили структуру оцінювання освітніх результатів, в основі яких лежать три ключові компетентності:

 • вміння вчитися: здатність оцінювати та розв’язувати нові завдання; здатність переносити вміння та здібності в контекст нової ситуації, автономність і самоконтроль; бажання та готовність бути залученим до діяльності, яка зорієнтована на досягнення певних цілей;

 • комунікативна компетентність: соціальні та інтерактивні вміння; співпраця та вміння знаходити компроміс; вербальне та невербальне сприйняття; когнітивні, комунікативні вміння; Інтернет і медіа компетентність;

 • навчання протягом усього життя: засвоєння стійкої мотивації до навчання; оцінка і аналіз власних умінь та результатів навчального процесу; освоєння Інтернет-технологій, бачення в культурі внутрішню цінність; відкритість до інших культур, до діалогу.1) готовність до розв'язання проблем,

 • 1) готовність до розв'язання проблем,

 • 2) технологічна компетентність,

 • 3) готовність до самоосвіти,

 • 4) готовність до використання інформаційних ресурсів,

 • 5) готовність до соціальної взаємодії,

 • 6) комунікативна компетентність. • Вміння вчитися

 • Здоров'язберігаюча компетентність

 • Загальнокультурна (комунікативна)

 • Соціально – трудова

 • ІнформаційнаКомпетентність

 • Компетентність

 • інтегрований, комплексний результат освіти,

 • на відміну від елемента функціональної грамотності (засвоєні

 • алгоритми, які дозволяють людині бути адекватною соціальній ситуації)

 • дозволяє вирішувати цілу групу завдань,

 • на відміну від навичка (дії, яка виконується автоматично) усвідомлюється

 • в той момент, коли використовується людиною,

 • на відміну від уміння (підготовленість до практичних і теоретичних дій, які

 • виконуються точно, швидко і усвідомлено на підставі засвоєних

 • знань і життєвого досвіду, які через удосконалення і автоматизацію

 • перетворюються в навики) удосконалюється не шляхом автоматизації та

 • перетворення в навик, а шляхом інтеграції з іншими

 • компетентностями, на відміну від знання (інформація, яка засвоєна

 • людиною) існує в формі діяльності (реальної або розумової), а не

 • інформації про неї.Чому саме слід говорити не про формування рівня компетентності учнів, а про формування

 • Чому саме слід говорити не про формування рівня компетентності учнів, а про формування

 • ключових компетенцій?

 • На думку російського вченого, д.п.н.,професора

 • О. Лебедєва,

 • загальноосвітня школа, не в змозі сформувати рівень компетентності учнів достатній для рішення проблем в усіх сферах діяльності і в усіх конкретних ситуаціях. Мета школи – формувати

 • ключові компетенції (key skills),

 • які є підставою (ключем) для інших, більш конкретних і предметно-орієнтованих компетенційнавчити вчитися, тобто навчити вирішувати проблеми в сфері навчальної діяльності;

 • навчити вчитися, тобто навчити вирішувати проблеми в сфері навчальної діяльності;

 • навчити пояснювати явища, які спостерігаються у світі, використовуючи науковий апарат: їх сутність, причини, взаємозв’язки, тобто вирішувати пізнавальні проблеми;

 • навчити орієнтуватися в ключових проблемах сучасного життя, тобто вирішувати аналітичні проблеми;

 • навчити орієнтуватися в світі духовних цінностей, тобто вирішувати аксіологічні проблеми;

 • навчити вирішувати проблеми, які пов’язані з реалізацією певних соціальних ролей: громадянина, споживача, пацієнта, члена родини тощо;

 • навчити вирішувати проблеми, які є спільними для різних видів професійної діяльності: комунікативні, пошуку та аналізу інформації, організації сумісної діяльності тощо;

 • навчити вирішувати проблеми професійного вибору: підготовка до подальшого навчання.Шестирівнева таксономія Б.Блума

 • Шестирівнева таксономія Б.БлумаПостановка цілей, спрямованих на конкретний результат шкільної освіти, орієнтує весь процес навчання на

 • Постановка цілей, спрямованих на конкретний результат шкільної освіти, орієнтує весь процес навчання на

 • підвищення рівня освіченості випускника школи.

 • О. Лебедєв виділяє чотири основні види освіченості, яких можна досягти в процесі здобуття середньої освіти:

 • Грамотність, як здатність використовувати основні способи пізнавальної діяльності, якими є читання, письмо і рахунок;

 • Функціональна грамотність, тобто здатність розв’язувати елементарні життєві завдання в різних сферах на основі прикладних знань;

 • Інформованість як можливість засвоєння певного обсягу знань і здатність репродукувати їх;

 • Компетентність, як рівень освіченості, який характеризується здатністю розв’язувати завдання в різних сферах життєдіяльності на базі теоретичних знань. • Шкільну освіту можна порівняти з процесом будівництва, коли потрібні будівельні матеріали та уміння будувати.

 • Знаннєвий підхід орієнтований на накопичення матеріалів. В результаті ми отримуємо склад таких матеріалів та комірників, здатних відпускати ці матеріали за вимогою. Компетентнісний підхід орієнтований на будівництво будинку, на розвиток уміння ефективно використовувати будівельні матеріали. В результаті ми отримуємо будівельників, які здатні ефективно будувати дім.

 • О. ЛебедєвСаме в методі проектів закладена ідея компетентнісно-орієнтованої освіти

 • Саме в методі проектів закладена ідея компетентнісно-орієнтованої освіти

 • Якщо під компетенцією ми розуміємо готовність суб'єкта ефективно співорганізовувати внутрішні та зовнішні ресурси для досягнення поставленої мети,

 • то результатом освіти стають ключові компетентності які проявляються в оволодінні учнями певним набором способів діяльностіЧерез оволодіння певним способом діяльності учень отримує:

 • Через оволодіння певним способом діяльності учень отримує:

 • досвід інтеграції різних результатів освіти

 • (знань, умінь, навичок, цінностей тощо),

 • а також постановки мети і, таким чином, усвідомлено підходить до управління своєю діяльністю

 • Виконуючи проект, учень самостійно:

 • визначає мету своєї діяльності

 • обирає способи і методи досягнення мети

 • планує терміни виконання проекту

 • знаходить і використовує ресурси

 • визначає показники досягнення результату • Метод проектів дозволяє найменш ресурсовитратним способом створити «природне середовище» (natural environment ), тобто умови діяльності, які максимально наближені до реальних, для формування компетентностей учнів.

 • Під час роботи над проектом появляється виключна можливість формування в школярів компетентності вирішення проблем (оскільки обов'язковою умовою реалізації метода проектів у школі є розв'язання учнями власних проблем засобами проекту), а також засвоєння способів діяльності, які складають комунікативну та інформативну компетентність.Традиційний підхід

 • Традиційний підхід

 • зорієнтований на безпосередній результат освіти (засвоєння інформації);

 • цілі навчання не мають особливої цінності для учнів і концентруються на досягненні формальних результатів (здачі екзаменів, атестації, отриманні оцінки,медалі тощо) 

 •  

 • за характеристикою Г.В. Бєлєнької, це

 • інтегроване поняття, яке включає: світоглядні позиції особистості, глибоку обізнаність і практичні уміння в обраній галузі діяльності, розвинені професійно-значущі якості, побудований на цьому фундаменті авторитет

 • (Бєлєнька Г.В.Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівців в умовах навчання. Монографія. – К.: Світич, 2006. – 304 с.).ц і н н і с н о – с м и с л о в а компетенція -

 • ц і н н і с н о – с м и с л о в а компетенція -

 • це компетенція в сфері світогляду, яка пов’язана з ціннісними уявленнями педагога, його здатністю бачити і розуміти оточуючий світ, орієнтуватися в ньому, усвідомлювати свою роль та призначення, вмінням обирати цільові та смислові установки для своїх дій та вчинків, приймати рішення. Ця компетенція забезпечує механізм самовизначення педагога в ситуаціях навчальної, виховної та іншої діяльності;

 • з а г а л ь н о к у л ь т у р н а компетенція

 • коло питань, у яких педагог повинен бути добре освіченим, мати знання та досвід діяльності. Це особливості національної та загальнолюдської культури, духовно-моральні основи життя людини та людства, окремих народів, культурологічні основи сімейних, соціальних, громадських явищ і традицій, роль науки та релігії в житті людини, їх вплив на світ, компетенції у побутовій і культурно-дозвільній сфері;

 • н а в ч а л ь н о – п і з н а в а л ь н а компетенція

 • це сукупність компетенцій педагога в сфері самостійної пізнавальної діяльності, яка включає елементи логічної, методологічної і загально навчальної діяльності. До них входять знання і уміння цілепокладання, планування, аналізу, рефлексії, самооцінки навчально-пізнавальної діяльності;і н ф о р м а ц і й н а компетенція

 • і н ф о р м а ц і й н а компетенція

 • Ця компетенція забезпечує навички діяльності педагога з інформацією, яка міститься у навчальних предметах, освітніх галузях та оточуючому світі;

 • к о м у н і к а т и в н а компетенція

 • Включає знання способів взаємодії з оточуючими людьми, навички роботи в групі, володіння різними соціальними ролями в колективі;

 • с о ц і а л ь н о - т р у д о в а компетенція

 • означає володіння знаннями та досвідом у громадянсько-суспільній діяльності, в соціально-трудовій сфері, в області сімейних стосунків і зобов’язань, в питаннях економіки та права, у професійному самовизначенні;

 • компетенція о с о б и с т і с н о г о с а м о в д о с к о н а л е н н я

 • спрямована на те, щоб засвоювати способи фізичного, духовного та інтелектуального саморозвитку, емоційну саморегуляцію та самопідтримку

Ціннісно-особистісний компонент

 • Ціннісно-особистісний компонент

 • Показники: 1.Ціннісне ставлення до професії; 2. Ціннісне ставлення до подій, людей, до себе; 3. Готовність до проявлення особистої ініціативи та подальшого професійного зростання.Когнитивний компонент

 • Когнитивний компонент

 • Показники:1. Знання теоретичних та методологічних основ предметної галузі освіти;

 • 2. Знання психолого-педагогічних основ сучасної освіти (в тому числі нормативних документів); 3. Знання вимог, які висуваються до сучасного педагога; 4. Ступінь володіння додатковими знаннями.Діяльнісний компонент (уміння)

 • Діяльнісний компонент (уміння)

 • Показники: гностичні; аналітичні; проектувальні; комунікативні; конструктивні; креативні; оцінні; інформаційні.умение «переводить» содержание объективной педагогической действительности, объективного процесса воспитания в конкретные педагогические задачи, т. е. изучение (диагностика) личности и коллектива для определения уровня их готовности к овладению новыми знаниями и проектирование их развития на основе диагностики, выделение приоритетных образовательных, воспитательных и развивающих задач;

 • умение «переводить» содержание объективной педагогической действительности, объективного процесса воспитания в конкретные педагогические задачи, т. е. изучение (диагностика) личности и коллектива для определения уровня их готовности к овладению новыми знаниями и проектирование их развития на основе диагностики, выделение приоритетных образовательных, воспитательных и развивающих задач;

 • умение выстроить и реализовать логически завершенную педагогическую систему (от планирования образовательно-воспитательных задач, отбора содержания образовательного процесса до выбора форм, методов и средств его организации);умение выделять и устанавливать взаимосвязи между различными компонентами и факторами воспитания, приводить их в действие; создавать необходимые материальные, материально-психологические, организационные и прочие условия, обеспечивать связи школы со средой; активизировать личность школьника, развивать его деятельность таким образом, чтобы переводить его из объекта в субъект воспитания; организовывать совместную деятельность и т. д.;

 • умение выделять и устанавливать взаимосвязи между различными компонентами и факторами воспитания, приводить их в действие; создавать необходимые материальные, материально-психологические, организационные и прочие условия, обеспечивать связи школы со средой; активизировать личность школьника, развивать его деятельность таким образом, чтобы переводить его из объекта в субъект воспитания; организовывать совместную деятельность и т. д.;

 • умение учитывать и оценивать результаты педагогической деятельности, т. е. осуществлять самоанализ и анализ образовательного процесса, и результаты деятельности учителя, а также определять следующий комплекс приоритетных педагогических задач.Любов до дітей, яка проявляється в захисті їх прав та інтересів, турботі про їхнє здоров’я та самопочуття, доброті та повазі до кожної дитини, відповідальне ставлення до своїх виховних функцій, авторитетність серед дітей та батьків.

 • Любов до дітей, яка проявляється в захисті їх прав та інтересів, турботі про їхнє здоров’я та самопочуття, доброті та повазі до кожної дитини, відповідальне ставлення до своїх виховних функцій, авторитетність серед дітей та батьків.

 • Розуміння психології учнів – аналізує освітню ситуацію, причини неадекватної поведінки дітей, спроможність приймати обґрунтовані рішення, передбачати їхні соціальні наслідки.

 • Творчий підхід до навчання і виховання – має індивідуальний педагогічний почерк, удосконалює систему власної (дидактичної, виховної, методичної) діяльності, має авторські методичні розробки, бере участь в інноваційній або науково-дослідній роботі, створює нові зразки педагогічної практики, надає методичну допомогу колегам.

 • Висока культура поведінки – спроможний до морально-вольової саморегуляції, займається професійною самоосвітою і самовихованням.ПЗпрофесійна зрілість

 • ПЗпрофесійна зрілість

 • ОЗ - особистісна зрілість

 • ДЗ - духовна зрілість

 • АПП – акмеоло-

 • гічна позиція

 • педагога • 1. Постійно піднімати власний рівень рефлексії, тобто постійно питати себе, маючі на увазі педагогічну діяльність:

 • навіщо?

 • що саме?

 • чому так?

 • що необхідно робити?

 • як це роблять інші?

 • які є рекомендації з цього приводу?

 • як можна оцінити мою педагогічну діяльність?

 • що мені особисто необхідно зробити для підвищення рівня педагогічної майстерності? • 2. Удосконалювати педагогічну майстерність або

 • підвищувати рівень професійної компетентності

 • через систему методичної роботи навчального закладу,

 • в основу якої має бути покладений індивідуальний підхід, тобто гнучке використання різних форм і методів роботи з педагогами, спрямованими на результат. • Її основні мотиви:

 • - щоденна робота з інформацією

 • - бажання творчості

 • - стрімкий ріст сучасної науки, особливо психології та педагогіки

 • - зміни, які відбуваються в житті суспільства

 • - конкуренція

 • - суспільна думка

 • - матеріальне стимулювання

 • - інтерес – вчитися просто дуже цікаво.

 • Умови здійснення самоосвіти:

 • - здійснюється добровільно

 • - свідомо

 • - планується, керується та контролюється самою людиною • 4. Постійно

 • відстежувати результати своєї роботи,

 • користуючись напрацьованою системою

 • самомоніторингу • Дякую за увагу!Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка