Модель структури навчального процесуДата конвертації28.06.2016
Розмір445 b.


Модель структури навчального процесу
 • Мета заняття: формування вмінь аналітико-дидактичної діяльності методичних працівників при аналізі навчального заняття.Питання для обговорення

 • 1. Педагогічний аналіз як засіб аналітичної діяльності методиста.

 • 2. Структурна модель дидактичної одиниці навчання як об'єкт аналізу.

 • 3. Вимоги до спостереження навчального заняття .Педагогічний аналіз – це процес, який виконує різноманітні функції (освітню, виховну, розвивальну, управлінську, мотиваційно-стимулюючу) і здійснюється з урахуванням принципів об’єктивності, систематичності, гласності, диференційованості, вимогливості, доброзичливості.

 • Педагогічний аналіз – це процес, який виконує різноманітні функції (освітню, виховну, розвивальну, управлінську, мотиваційно-стимулюючу) і здійснюється з урахуванням принципів об’єктивності, систематичності, гласності, диференційованості, вимогливості, доброзичливості. • Аналіз навчального заняття – це метод визначення наявності чи відсутності закономірних зв'язків і залежностей між всіма компонентами процесу навчання, що функціонує в межах навчального заняття.Структурна модель дидактичної одиниці навчання

 • М – мета, ЦЗ – цільове завдання, ЗНМ – зміст навчального матеріалу,

 • СП – спосіб засвоєння, ФОНД – форма організації навчальної діяльності,

 • Р – результат засвоєння.Мета – передбачення головного очікуваного результату.

 • При підготовці до уроку потрібно визначити

 • співвідношення мети уроку, діяльності вчителя й учнів;

 • залежність між метою й типом уроку;

 • триєдину мету уроку, заняття (навчальну, виховну, розвивальну);

 • структуру мети уроку, заняття;

 • структуру уроку, заняття відповідного типу.

Завданняте, що завдається для виконання аналітико-вербальним, лабораторним чи практичним способами; окремі дослідницькі дії поетапного руху до мети наукового пошуку.

 • Цільові завдання бувають:

 • теоретичні;

 • емпіричні;

 • практичні.Процес відбору змісту освітизагальнодидактичні принципиВ основі теорії змісту освіти можна виділити чотири елементи:

 • знання про природу, суспільство, мислення, техніку й способи діяльності уже здобуті суспільством;

 • досвід здійснення відомих способів діяльності, що втілюється в уміннях і навичках особистості, яка засвоює цей досвід;

 • досвід творчої, пошукової діяльності у розв’язуванні нових проблем, що виникають перед суспільством;

 • досвід ставлення до світу, один до одного, тобто система емоційної, вольової, екологічної, моральної, естетичної вихованості.Методи навчанняспособи співпраці вчителя і учнів, до складу яких входять прийоми, дії й операції, що забезпечують практичне і теоретичне освоєння дійсності; форма руху інформації.

 • Ознаки методів навчання:

 • метод навчання – спосіб отримання інформації та оволодіння уміннями і навичками;

 • спосіб спільної діяльності вчителя і учнів, керівництва навчально-пізнавальною діяльністю учнів;

 • сукупність упорядкованих прийомів, дій і операцій, достатніх для отримання результатів спільної діяльності вчителя й учнів;

 • спосіб і форма руху змісту навчального матеріалу за правилами індуктивної, дедуктивної чи традуктивної логіки його розгортання.Функції методів навчання:

 • освітня – надання учням конкретної інформації з певного навчального предмета чи їх сукупності;

 • виховна – виховання самостійності у здобутті знань, формуванні наукового, естетичного, морального, громадянського, правового ставлення учня до суспільного та природного оточення;

 • розвивальнарозвиток різних форм мислення, набуття інтелектуальних умінь аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизації, творчого підходу до будь-якої справи.Класифікація методів навчанняКритерії оцінки ефективності методів навчання

 • сприйнятості (готовність учня в слові відтворити одержану інформацію),

 • усвідомленості (готовність навести приклади),

 • осмисленості (готовність розкрити зв’язки між елементами чи компонентами вивченого об’єкта),

 • дієвості (готовність практично виконати відповідні дії).Умови, які визначають вибір методу навчання:

 • Закономірності та принципи навчання.

 • Зміст науки, предмету, теми.

 • Цілі та задачі навчання.

 • Навчальні можливості тих, хто навчається (вік, рівень підготовки, особливості колективу).

 • Зовнішні умови (географічні, навколишнє середовище).

 • Можливості викладачів (досвід, рівень готовності, знання типових ситуацій процесу навчання).ФОНДспеціально організована діяльність вчителя і учнів, яка протікає в установленому порядку і у визначеному режимі.

 • ФОНД (за місцем проведення):

 • Урок, факультатив, екскурсія, самопідготовка.

 • ФОНД ( за кількістю учнів):

 • Індивідуальна, парна, групова, загально-класна;

 • ФОНД ( за ступенем самостійності виконання навчального плану, програми):

 • Стаціонарна, заочна, дистанційна, домашня.Результат – те, що отримано згідно з метою, наближається до неї, з нею співпадає.

 • Рівень успішності проявляється в тому, якою мірою учень володіє наступним:

 • фактами, поняттями, теоріями, закономірностями і методами пізнання;

 • уміннями діяти за заданими алгоритмами, моделювати практичні дії, самоаналізувати результати виконання дій;

 • практичними навичками читання, лічби тощо.При визначенні навчальних досягнень учнів необхідно аналізувати таке:

 • характеристики відповіді учня: елементарна, фрагментарна, неповна, повна, логічна, доказова, обґрунтована, творча;

 • якість знань: правильність, повнота, осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, системність, узагальненість, міцність;

 • ступінь сформованості загально навчальних та предметних умінь та навичок;

 • рівень оволодіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, узагальнювати, робити висновки;

 • ступінь самостійності учнів в навчальній діяльності;

 • досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми, формулювати гіпотези, розв’язувати проблеми);

 • самостійність оцінних суджень.Рівні навчальних досягнень

 • Початковий (1-3 бали)

 • Середній (4-6 балів)

 • Достатній (7-9 балів)

 • Високий (10-12 балів)Здійснюючи педагогічний аналіз навчально-виховного процесу, слід керуватись системним підходом, який передбачає, що:

 • Здійснюючи педагогічний аналіз навчально-виховного процесу, слід керуватись системним підходом, який передбачає, що:

 • Його слід здійснювати постійно, за наперед розробленим алгоритмами, структурними схемами, інструкціями, пам’ятками, контрольними завданнями тощо.

 • Кожній формі педагогічного аналізу навчально-виховного процесу має передувати теоретична та методична підготовка, щоб простежувати взаємозв’язок і взаємодію всіх компонентів.

 • Будь яку форму педагогічного аналізу слід проводити в певній послідовності, дотримуючись таких етапів:

 • ● збір необхідної інформації та її аналіз;

 • ● розроблення структурної схеми запланованої діяльності;

 • проведення аналізу;

 • ● обговорення в колективі його результатів;

 • ● перевірка виконання прийнятих за результатами аналізу рішень.Мета відвідування занятьМетодика аналізу

 • визначити мету;

 • визначити об’єкт (клас, група, викладач, тема);

 • згідно з метою розробити алгоритм спостереження;

 • провести спостереження;

 • провести самоаналіз викладача та аналіз;

 • розробити пропозиції, рекомендації, прийняти управлінське рішення. • Умови вибору різновидів педагогічного аналізу (що потрібно проаналізувати)

 • Елемент заняття (уроку)

 • Структурні етапи уроку (порядок, «лінію»).

 • Урок як цілісне явище

 • аспект уроку (дидактичний, методичний тощо);

 • всі аспекти уроку;

 • реалізація мети уроку, виконання плану уроку;

 • фактори уроку.

 • Шлях розв’язання психолого-педагогічної проблеми на уроціДані спостереження уроків з метою їх наступного аналізу можна подати за такою формою: Клас (група)_____________________________________________________ Предмет ________________________________________________________ Тема уроку (заняття)______________________________________________ Мета уроку _____________________________________________________

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка